Chitabu cha
MIKA
Tanga mbere
Hichi ni chitabu chimwengachapho cha vitabu vya manabii adide a Iziraeli. Chieburania Mika manage ni: “Ni ani ariye dza Mwenyezi Mlungu.” Nabii Mika wala mudzi mdide urioihwa Moreshethi urio kahi za mwakani na mtswerero wa dzuwa wa Jerusalemu. Mika waishi wakati mmwenga na nabii Isaya na nabii Hosea naye wahubiri ujumbe wa tumaini na hukumu. Iye watabiri kukala Mlungu andaamula Samariya, mudzi mkpwulu wa ufalume wa vurini yani Iziraeli na Jerusalemu, mudzi mkpwulu wa ufalume wa mwakani yani Juda kpwa kukosa kukala mfwano mnono kpwa atu. Atawala ni ayi, manabii ana handzo, alavyadzi-sadaka ni ayi, ahendadzi-bishara si aaminifu na aamuli anaphokera hongo.
Fundzo kulu ni kukala Mlungu ni wa haki na analonda atu asagale vinono. Mika piya watabiri kuhusu matumaini ga siku zedzazo, kukala kundavyalwa muokoli na kundakala na ufalume urio na amani.
Maelezo Muhimu Kpwa Chifupi
Uamuli wa Iziraeli na Juda 1:1—3:12
Ujumbe wa kuluphiro kpwa atu a Mlungu 4:1—5:15
Ujumbe wa kukanya na tumaini 6:1—7:20
1
1:1 2 Afalume 15:32–38; 2 Nyakati 27:1–7; 2 Afalume 16.1–20; 2 Nyakati 28:1–27; 2 Afalume 18.1–20.21; 2 Nyakati 29:1—32:33Higa ni maneno ambago Mwenyezi Mlungu wagomba kumuambira Mika. Mika kala achisagala kpwahali koihwa Moreshethi. Mwenyezi Mlungu wagomba na Mika wakati Jothamu, Ahazi na Hezekiya ariphokala afalume a Juda. Mika waonyeswa ruwiya kuhusu Samariya na Jerusalemu.
Mwimwi mosi phundzani,
Dunia na vyosi virivyo ndani naviphundze
ili Mwenyezi Mlungu alavye ushaidi dzulu yenu,
hiye Bwana agombe kula nyumbaye takatifu ya kuvoya Mlungu.
Uamuli wa Samariya na Jerusalemu
Lola! Mwenyezi Mlungu aredza kula phakpwe makaloni;
andatserera na kuvyoga virere vya myango ya dunia!
Myango indamomonyoka tsinize,
na madete ganaganyika pande mbiri
dza mshumaa utsatsamukavyo ukalapho phephi na moho
dza madzi gajeravyo upesi mteremukoni.
Gosi higa ni kpwa sababu ya Jakobo kukosera,
kpwa sababu ya dambi za chivyazi cha Iziraeli.
Kosa ra Jakobo ni riphi? Dze, si Samariya?
Dze, phatu pha dzulu pha Juda pha kuabudu milungu yao ni phaphi?
Dze, si Jerusalemu?
“Kpwa hivyo Samariya ndaihenda dzala
phatu pha kumeza mitse ya mizabibu.
Mawege ndagamwaga deteni
na misingiye niiriche wazi.
Vizukavye vyosi vya kutsongbwa vindavundzwa vipande-vipande,
zawadize zosi za nyumba ya kuvoya Mlungu zindatiywa moho.
Nindabananga vizukavye vyosi.
Mana wakusanya zawadize zosi kula kpwa maripho ga umalaya,
nazo zindahumika tsona kuripha maripho ga umalaya.”
Chiriro na sonono
Chisha Mika achiamba, “Kpwa sababu hino ndasononeka na nrire,
nindanyendeka chitsaha tsona bila virahu.
Nindapheka dza bawa,
na kurira dza chimburu.
Mana chirondache ni cha chirema,
chikaambukiza Juda.
Chikafika hadi ryango ra Jerusalemu,
phephi na ko atu angu asagalako.
10 Gaga msigaseme Gathi,
msirire bii
galagalani kpwenye vumbi
hiko Bethi-Ofura.* 1:10 Bethi-Ofura kpwa Chieburania manaye ni nyumba ya vumbi.
11 Mwimwi msagalao Shafiri
tsapani chitsaha
na enye kuodzala waibu.
Hinyo asagalao Zaanani
taandatuluka kondze ya mudzi
Bethi-Eseli inasononeka,
urindziwe ukauswa ko kpwenu.
12 Mana hinyo asagalao Marothi anasononeka
anagodza kpwa hamu ausirwe sonono.
Mana mai gakatserezwa kula kpwa Mwenyezi Mlungu
hadi phenye ryango ra Jerusalemu.
13 Mwi enyezi a Lakishi,
fungani farasi kpwenye magari ga viha.
Mwimwi ndimwi chandzo cha mwana mchetu wa Sayuni kuhenda dambi,
mana makosa ga Iziraeli gaphahikana kpwako.
14 Kpwa hivyo undaapha enyezi a Moreshethi Gathi
zawadi za kulagana.
Atu a mudzi wa Akizibu andakala chitu chisichookola
kpwa afalume a Iziraeli.
15 Mwimwi enyezi a Maresha
ndakureherani mutu ndiyekuturyani.
Iye ariye utukufu wa Iziraeli
andakpwedza hadi Adulamu.
16 Nyolani nyere zenu kpwa sababu ya sonono
kpwa ajili ya ana enu anaokuhendani mkale na raha,
dzihendereni chiphala dza tai
mana ana enu andauswa aphirikpwe tsi ya ujenini.”

1:1 1:1 2 Afalume 15:32–38; 2 Nyakati 27:1–7; 2 Afalume 16.1–20; 2 Nyakati 28:1–27; 2 Afalume 18.1–20.21; 2 Nyakati 29:1—32:33

*1:10 1:10 Bethi-Ofura kpwa Chieburania manaye ni nyumba ya vumbi.