4
Kazi ya kurekebisha ukuta
inapingbwa
Phahi Sanibalati ariphosikira hunarekebisha nyo ukuta, wasikira utsungu, achitsukirwa na achihunyetera swiswi Ayahudi. Wagomba mbere za atu okala a phamwenga naye na mbere za jeshi ra Samariya achiamba, “Anahendani hano Ayahudi anyonje? Vino andaweza kudzenga nyo ukuta? Andaweza kulavya sadaka? Yo kazi andaweza kuimala kpwa siku mwenga? Dze, andaweza kuphaha mawe ga kudzengera kula kpwenye vyo vifusi chivyophya?” Tobia, Muamoni yekala phephi naye achiamba, “Anadzenga utu wani, mana hata kala richikpwera nyo ukuta wao wa mawe undabomoka!”
Nami nchimvoya Mlungu nchimuamba, “Ee Mlungu wehu husikire mana hunaberwa. Auyizire enye kulaphiza kpwao. Ahende akale mateka kpwenye tsi za ujenini na vitu vyao vihalwe zewe. Usigafute wala kugafwinika makosa gao mberezo, mana akalaphiza adzengadzi.”
Phahi hwaudzenga nyo ukuta hadi uchifika nusu ya chimoche, mana nyo atu kala anahenda yo kazi moyo kutsuka. Ela Sanibalati, Tobia, Aarabu, Aamoni na atu a Ashidodi ariphosikira kukala kazi ya kurekebisha ukuta wa Jerusalemu inaenderera na myanya ya nyo ukuta inazibwa, atsukirwa sana. Aho apanga njama phamwenga kpwendapigana na nyo atu a Jerusalemu na ahende fujo. Ela swino huchimvoya Mlungu wehu chisha huchiika arindzi a usiku na a mutsi kudzirinda nao.
10 Ela atu a Juda anungʼunika achiamba, “Aho atsukulao mizigo akaremwa sana na vyo vifusi vilondwavyo kuzolwa ni vinji sana hata tahundaweza kurekebisha nyo ukuta.”
11 Go maadui gehu gachiamba, “Taandamanya wala kuhuona, ela andahenda ona hukahi-kahi yao, huaolage na yo kazi huikomese.” 12 Nyo Ayahudi ariokala majirani na maadui gehu ahuambira kano kpwa kano kukala, maadui andakpwedza kula chila uphande edze ahushambuliye.
13 Ela nchiika atu ariokala na panga zao, mafumo gao na maha gao nyuma ya nyo ukuta kpwenye seemu zokala fupi na zokala wazi ili azirinde. Nyo atu naapanga kulengana na mbari zao. 14 Nripholola yo hali, naunuka nchigomba na vilongozi, maofisaa na atu osi nchiambira, “Msitishirwe ni hinya maadui! Mtambukireni Mwenyezi Mlungu ariye mkpwulu na wa kuogofya tsona muarinde ndugu zenu, ana enu a chilume na a chichetu, achetu enu na midzi yenu.”
15 Maadui gehu gariphosikira kukala hukamanya na Mlungu kala akavuruga njama yao, hosi hwauya ko ukutani na chila mutu achienderera na kaziye.
16 Kula siku iyo nusu ya atu angu achikala anahenda kazi kuno nusu yanjina ikagbwira mafumo, ngao, maha na kuvwala mavwazi ga vyuma ili kuika urindzi. Nyo vilongozi aima nyuma ya atu osi a Juda 17 ariokala anadzenga nyo ukuta. Chila mmwenga wa ariokala anatsukula mizigo, wahenda kazi na mkpwono mmwenga kuno mkpwono wanjina ukagbwiririra silaha. 18 Na chila mutu yekala anadzenga wakala akatsomeka upangawe chibiruni chila wakati ariphokala anadzenga. Naye mpigi wa gunda kala a phephi nami.
19 Chisha nchigomba na vilongozi, maofisaa na atu anjina osi nchiamba, “Ihi kazi ni kulu, tsona ikaenea seemu kulu hata ikahuhenda hukale kure-kure pho ukutani. 20 Mchisikira gunda rinapigbwa ndzoni pho huripho. Naye Mlungu wehu andahupigania!”
21 Phahi nusu ya atu yaenderera kuhenda kazi, kuno nusu yanjina ikagbwiririra mafumo kula ligundzu chiti hadi nyenyezi ziriphotuluka. 22 Piya wakati uho naambira nyo atu ariokala anasagala kondze ya nyo ukuta edze achese Jerusalemu phamwenga na atumishi ao, ili akale arindzi ehu usiku, na mutsi ahende kazi. 23 Mimi, enehu, atumishi angu na arindzi ariokala phamwenga nami, tahuyavula nguwo zehu, chila mutu wagbwira silahaye.* 4:23 Hata kala anaphiya madzini Phapha phanaweza kukala na mana ya mkpwonowe wa kulume. Mana ya Chieburania phapha taiwazi.

*4:23 4:23 Hata kala anaphiya madzini Phapha phanaweza kukala na mana ya mkpwonowe wa kulume. Mana ya Chieburania phapha taiwazi.