19
Nguma ya Mlungu kahi za viumbe
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Zaburi ya Daudi.
Ko mlunguni kunatangaza utukufu wa Mlungu
na dzulu kunaonyesa kazi ya mikonoye.
Siku bada ya siku nkpwenderera kusemurira,
na usiku bada ya usiku kumuhenda amanyikane.
Kunasemurira bila ya kulavya kauli
na rakare tarisikirika.
19:4 Arumi 10:18Ela rakare rikagota dunia ndzima,
na maneno gao gakafika mwisho wa dunia.
 
Mlungu akachitira dzuwa hema kuko mlunguni,
naro nkutuluka dza bwana arusi kula kpwakpwe chumbani,
dza mutu ashindanaye mairo ahamirwavyo kuzola kpwenye njiraye.
Nkutuluka kula mwisho wa mlungu,
rikazunguluka hadi mwisho wanjina,
na taphana chitu chinachoweza kudzifwitsa dzohore.
Shariya ya Mwenyezi Mlungu
Shariya ya Mwenyezi Mlungu taina ila,
nkumupha mutu nguvu uphya,
malagizo ga Mwenyezi Mlungu ganakuluphirika
nkumupha ikima mutu asiyekalanayo.
Shariya za Mwenyezi Mlungu zi sawa,
nkuhenda moyo ukahererwa.
Malagizo ga Mwenyezi Mlungu ni ga haki,
nkumvugula mutu matso.
Kumuogopha Mwenyezi Mlungu
ni kunono na kunaenderera hata kare na kare.
Malagizo ga Mwenyezi Mlungu ni ga kpweli
na gosi ni ga haki.
10 Gago ganatamanika kuriko zahabu,
tsona zahabu iriyoswafi zaidi.
I mtswano kushinda asali
itwenayo kula phalalani.
11 Mtumishio nkuonywa na gago
na achigagbwira anaphaha tuzo kulu.
12 Ni ani awezaye kuona makosage?
Niswamehe makosa ga siri.
13 Mrinde mtumishio asikale na makosa ga kusudi,
usigariche gakanitawala
nami ndakala sina lawama,
sindaisabiwa kukala nina makosa makulu.
 
14 Maneno nigombago na maazo ga mwangu moyoni
nagakubalike phako matsoni,
Ee Mwenyezi Mlungu, mwamba wangu na mkomboli wangu.

19:4 19:4 Arumi 10:18