22
Chiriro cha kulonda kukombolwa
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Kuhumira sauti ya “Chiphala cha ligundzu.” Zaburi ya Daudi.
22:1 Mathayo 27:46; Mariko 15:34Mlungu wangu, Mlungu wangu, mbona ukaniricha?
Nakuvoya na kuula,
ela msadao u kure nami.
Nkukuiha mutsi, Mlungu wangu, ela kunijibu;
nkukuiha usiku, ela sioya.
 
Ela uwe ndiwe Mtakatifu, usagariraye chihi cha endzi,
utogolwaye ni Aiziraeli.
Akare ehu akukuluphira,
akukuluphira, nawe uchiaokola.
Akuririra uwe, nao achitivywa;
akukuluphira uwe, nao kuyaagbwiza haya.
 
Ela atu nkuniona dza mnyololo,
nao ananifyorera na kunibera.
22:7 Mathayo 27:39; Mariko 15:29; Luka 23:35Atu osi anionao, nkunizemerera;
nkunivwinyurira madomo na kusukasuka vitswa.
22:8 Mathayo 27:43Aho nkuamba, “Wamkuluphira Mwenyezi Mlungu,
phahi naamutivye
naamuokole mana anamuhamira!”
 
Uwe ndiwe uriyenituluza kula ndanini mwa mayo,
na ndiwe uriyeniika salama phakpwe chifuwani.
10 Nkakala mikononi mwako hangu nivyalwe,
na ukakala Mlungu wangu hangu nituluke ndanini mwa mayo.
11 Usikale kure nami,
mana tabu i phephi,
nami sina wa kuniterya.
 
12 Maadui manji gakanizunguluka dza ndzau,
maadui enye mkpwotse dza ndzau kula Bashani
akanizangira!* 22:12 Chieburania chinaamba, maadui manji gakanizunguluka dza ndzau, gakanisengerera dza ndzau siru za Bashani! Bashani kala ni seemu ya mlairo wa dzuwa wa muho Joridani, ambako kala kuna marisa manono kpwa ngʼombe.
13 Maadui gangu gakafwenula kanwa zao chinyume changu,
dza simba angurumao wakati anamwamula-mwamula nyama.
14 Mwiri wangu ukasirirwa ni nguvu,
mifupha yangu yosi ikateguka.
Nkakata tamaa,
moyo wangu ukatsatsamuka avi ni mshumaa uakao.
15 Umiro wangu ukauma dza chidzaya
na lilimi rangu rikagbwirana na lilakalaka.
Nawe ukaniricha vumbini ili nifwe.
16 Kundi ra atu ayi rikanizunguluka;
rikanizangira dza kundi ra madiya.
Rikadunga mikono na magulu gangu.
17 Nkasala mifupha mihuphu,
maadui gangu gakanitongʼorera matso na kunifyorera.
18  22:18 Mathayo 27:35; Mariko 15:24; Luka 23:34; Johana 19:24Anaganya nguwo zangu,
na kupigira kura kpwa ajili ya kandzu yangu. 22:18 Soma Injili ya Johana 19:24.
 
19 Ela uwe Mwenyezi Mlungu, usikale kure nami;
uwe uriye msada wangu, henda wangbwi wedze uniterye!
20 Nikombola sedze nikaolagbwa na upanga;
tivya maisha gangu na madiya higo!
21 Uniokole kanwani mwa simba;
nitivya na pembe za nyahi!
 
22  22:22 Aeburania 2:12Nindatangaza dzinaro kpwa enehu,
nindakutogola kahi-kahi ya mkpwutano wao.
23 Mwimwi munaogopha Mwenyezi Mlungu, mtogoleni!
Muishimuni mwi chivyazi cha Jakobo!
Muogopheni mwi vivyazi vyosi vya Iziraeli!
24 Iye kayakpwinya agayi, wala kayabera kugaya kpwao;
kayaaricha, ela ariphovoywa msada wasikira.
 
25 Nindakutogola kpwenye mkpwutano mkpwulu.
Nindausa naziri zangu mbere za aho anaokuogopha.
26 Agayi andarya kumvuna.
Osi amuendzao Mwenyezi Mlungu andamtogola.
Kalani moyo ta kare na kare.
27 Atu a dunia ndzima
andatambukira na amgalukire Mwenyezi Mlungu.
Yani atu a makabila ganjina gosi duniani
andaabudu mbereze.
28 Mana Mwenyezi Mlungu ni mfalume,
naye anatawala mataifa gosi duniani.
 
29 Matajiri osi duniani andaabudu mbereze,
osi ambao nkufwa andachita mavwindi mbereze,
osi ambao taaweza kudziika moyo.
30 Vivyazi vyedzavyo vindamhumikira,
vindasemurirwa habari za Mwenyezi Mlungu.
31 Atu ambao taadzangbwevyalwa, andatangazirwa
kukala Mlungu ndiye ariyetivya atue na kuapha haki.

22:1 22:1 Mathayo 27:46; Mariko 15:34

22:7 22:7 Mathayo 27:39; Mariko 15:29; Luka 23:35

22:8 22:8 Mathayo 27:43

*22:12 22:12 Chieburania chinaamba, maadui manji gakanizunguluka dza ndzau, gakanisengerera dza ndzau siru za Bashani! Bashani kala ni seemu ya mlairo wa dzuwa wa muho Joridani, ambako kala kuna marisa manono kpwa ngʼombe.

22:18 22:18 Mathayo 27:35; Mariko 15:24; Luka 23:34; Johana 19:24

22:18 22:18 Soma Injili ya Johana 19:24.

22:22 22:22 Aeburania 2:12