31
Voyo na kulika kpwa kukombolwa
kula kpwa maadui
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Zaburi ya Daudi.
Nikakuchimbirira uwe, ee Mwenyezi Mlungu,
usiniriche nikagbwirwa ni waibu,
niokola kpwa sababu u wa haki.
Hega sikiro uniphundze,
henda wangbwi unitivye,
kala mwamba wangu wa kuchimbirira,
ngome ya kudina ya kuniokola.
Uwe u mwamba wangu na ngome yangu,
kpwa ishima ya dzinaro, nilongoza na unionyese njira.
Ntuluza kpwenye muhego nchiohegerwa
mana uwe ndiwe chimbiriro rangu.
31:5 Luka 23:46Roho yangu nayiika mwako mikononi,
nikombola, ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu muaminifu.
 
Nikamena hara aabuduo vizuka visivyo na mana
ela namkuluphira Mwenyezi Mlungu.
Nindahererwa na kufwahirwa kpwa sababu ya mendzwayo isiyosika,
mana waona mateso gangu
na kumanya tabu yokala nayo mwangu rohoni.
Uwe kunitiire mikononi mwa maadui gangu
ela ukaniika phatu phapana.
Nionera mbazi, ee Mwenyezi Mlungu mana nina shida.
Matso gangu tagaonato kpwa sababu ya chiriro
mwiri wangu na roho yangu ikaremwa.
10 Maisha gangu gakasira kpwa sonono
na miaka yangu inaphunguka kpwa kuula
sina mkpwotse kpwa sababu ya tabu
hata mifupha yangu ikakala minyonje.
11 Maadui gangu gananinyetera
majirani gangu gananibera.
Nikakala utu wa kuogofya kpwa asena angu,
achiniona himo njirani ananichimbira.
12 Chila mmwenga akaniyala, avi nafwa.
Nkakala dza nyungu yovundzika.
13 Nkasikira maadui gangu gachigomba pokopoko,
nami naogofyerwa chila uphande.
Aho anapanga njama mbii chinyume changu,
njama ya kuniolaga.
 
14 Ela nakukuluphira uwe, ee Mwenyezi Mlungu,
na ninaamba, “Uwe u Mlungu wangu.”
15 Maisha gangu ga mwako mikononi,
nikombola kula kpwa maadui gangu
na hinyo anaonigayisa.
16 Mlole mtumishio na mbazi
nitivya kpwa mendzwayo isiyosika.
17 Usiniriche nkatiywa waibu, ee Mwenyezi Mlungu,
mana nakuvoya uwe.
Atu ayi naatiywe waibu
naahendwe anyamale ko kuzimu.
18 Miromo igombayo handzo nainyamazwe,
igombayo maneno mai kuhusu atu a haki
kpwa shobo na chibero.
19 Unonoo ni munji
na ukaikira hara anaokuogopha.
Uwe ukuapha hara anaokuchimbirira,
kuno atu osi analola.
Kpwa kpweli hinyo anaokuogopha ukaaikira manono teletele,
atu osi anamanya kukala u mnono
na unaarinda vizuri hinyo anaokuchimbirira.
20 Ukuafwitsa phapho uripho,
kure na njama mbii za atu
unaaika salama kpwenye makalogo
kure na atu anaoashitaki.
21 Naatogolwe Mwenyezi Mlungu
mana akanionyesa mendzwaye isiyosika kpwa njira ya ajabu
wakati kala ni kpwenye mudzi uchiozangirwa kushambuliwa.
22 Mino náogopha nchiamba,
“Nikatengbwa kure na Mwenyezi Mlungu.”
Ela wasikira chiriro changu nriphokuririra uniterye.
 
23 Mmendzeni Mwenyezi Mlungu, mwi atakatifue mosi!
Mwenyezi Mlungu nkuarinda atu aaminifu
ela nkuatiya adabu kali hinyo anaodzikarya.
24 Dinani chilume na mkale jasiri,
mwimwi mosi munaomkuluphira Mwenyezi Mlungu!

31:5 31:5 Luka 23:46