33
Wira wa kutogola Mlungu
kpwa uaminifuwe
Mwimwi enye haki, muimbireni na raha, Mwenyezi Mlungu,
mwimwi muhendao irivyo sawa inafwaha mumtogole.
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu kpwa ngephephe,
muimbireni kpwa kuhumira chinubi cha nyugbwe kumi.
Muimbireni wira muphya,
pigani chinubi kuchimanya na mpige njerejere.
 
Kpwa mana neno ra Mwenyezi Mlungu ni ra kpweli
na kazize zosi nkuzihenda kpwa uaminifu.
Mwenyezi Mlungu anamendza haki na uamuli wa haki,
dunia ikaodzala mendzwaye isiyosika.
 
Kpwa neno ra Mwenyezi Mlungu, mlunguni kpwaumbwa,
na vyosi virivyo mumo kpwa pumuzi ya kanwaye.
Wakusanya madzi ga bahari achigaikira miphaka
na vivwa achivifungira seemuye.
Dunia yosi naimuogophe Mwenyezi Mlungu!
Atu osi duniani na amuishimu.
Ariphogomba dunia yaumbwa
aripholavya amuri chila chitu chichitsembuka.
10 Mwenyezi Mlungu nkubananga mipango ya mataifa ganjina
na kuzuwiya mipango ya atu isikale.
11 Ela mipango ya Mwenyezi Mlungu inadumu hata kare na kare
malengoge ganaenderera hata kare na kare.
 
12 Baha taifa ambaro Mlunguwe ni Mwenyezi Mlungu,
atu ambao Mlungu akaatsambula ili akale urisiwe.
13 Mwenyezi Mlungu analola photsi kula mlunguni,
na anaona anadamu osi.
14 Iye analola osi asagalao duniani
kula hipho asegerepho kpwenye chihiche cha utawala.
15 Iye watengeza mioyo yao osi,
kpwa hivyo anaelewa mahendo gao gosi.
16 Mfalume kativywa kpwa sababu ana jeshire kulu,
na sujaa kativywa kpwa kukala ana nguvu nyinji.
17 Kukuluphira farasi wa viha kureha ushindi takufwaha,
dzagbwe ana nguvu nyinji kaweza kutivya mutu.
18 Ela matso ga Mwenyezi Mlungu ganalola hinyo anaomuogopha,
hinyo anaokuluphira mendzwaye isiyosika,
19 ili aativye na chifo
na kuaika moyo wakati wa ndzala.
 
20 Mioyo yehu inamkuluphira Mwenyezi Mlungu,
iye ndiye msada wehu na ngao yehu.
21 Ee, mioyo yehu inahererwa kpwa sababuye,
mana hunakuluphira dzinare takatifu.
22 Hujaliye mendzwayo isiyosika, ee Mwenyezi Mlungu
mana swino hunakukuluphira uwe.