35
Voyo ra kulonda msada
Zaburi ya Daudi.
Ee Mwenyezi Mlungu, apinge hinyo anipingao,
pigana nao aho anaopigana nami.
Hala ngao na chigao
unuka wedze uniterye.
Gbwira fumo na mkuki
chinyume cha anaonizoresa!
Iambire nafsi yangu,
“Mimi ndimi wokofuo!”
 
Hinyo anaolonda kuniolaga
naashindwe na agbwirwe ni waibu.
Hinyo anaonipangira mai
auyize nyuma na aogofyerwe.
Na akale avi ni wiswa uphepheruswao ni phepho,
na malaika wa Mwenyezi Mlungu aazorese!
Njira yao naikale na jiza na wereza
wakati anazolwa ni malaika wa Mwenyezi Mlungu.
Kpwa kukala anihegera muhego bila sababu
na achinitsimbira dibwa bila chausa,
naangamizwe gafula!
Muhego wao nauagbwire enye
naagbwe kpwenye dibwa rao enye na aangamie!
Ndipho nindahererwa mwangu moyoni kpwa sababu ya Mwenyezi Mlungu,
ndashangiliya kpwa sababu akanitivya.
10 Nindamtogola Mwenyezi Mlungu na moyo wangu wosi nimuambe,
“Takuna ariye dza uwe, ee Mwenyezi Mlungu!
Uwe unativya anyonje kula mikononi mwa enye nguvu,
agayi na achiya kula mikononi mwa anao aonera.”
 
11 Mashaidi a handzo akaniunukira
na ananiuza mambo nsigogamanya.
12 Mino náhendera manono nyo ananiripha na mai,
na akaricha roho yangu inasononeka.
13 Wakati aho ariphokala akongo,
mino naasononekera
nádzitesa kpwa kufunga.
Mavoyo gangu gariphokosa kujibiwa,
14 násononeka avi ni msena wangu au mwenehu.
Názamisa chitswa changu kpwa sonono
dza mutu achiyefwererwa ni nine.
 
15 Ela nriphodzikpwala, akusanyika kuno akahererwa,
atu ayi nsioamanya adzikusanya chinyume changu,
achinikatira bila ya kuricha.
16 Aenderera kuninyetera
na kunikundzira sura kpwa usiru.
17 Ee Mwenyezi Mlungu, gano undagalola hadi rini?
Nitivya na maangamizi gao
niokola nsedze nkaolagbwa ni simba!
18 Ndipho nindakushukuru kahi za kusanyiko kulu ra atuo
nindakutogola kahi ya borori kulu ra atu.
19  35:19 Zaburi 69:4; Johana 15:25Usiriche nkafyorerwa
ni aho ario na uadui nami bila ya chausa.
Usiriche achionimena bila chausa akafwahirwa.
20 Maneno agombago sigo manono,
anagomba maneno mai
chinyume cha anatsi asiokondo na mutu.
21 Anamaka anaamba: “Aa! Aa!
Hukamuona enye na matso gehu!”
 
22 Ela uwe Mwenyezi Mlungu ukariona dzambo hiro
usinyamale ee Mwenyezi Mlungu, usikale kure nami.
23 Unuka unikanire,
Nihehera, ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu.
24 Kpwa vira u wa haki ee Mwenyezi Mlungu, amula kukala sina makosa
usiriche maadui gangu gakanifyorera.
25 Usiariche akadziamba chimoyo-moyo: Hukaphaha go huchigolonda
au aambe: “Hukamkomesa!”
 
26 Hinyo anifyorerao nfikpwapho ni mai
naaphahe waibu na atatizike
aho adzikaryao chinyume changu
naatiye waibu na aberwe.
27 Ela hinyo ario na hamu ya kuona ikaamulwa sina makosa
naahamirwe na apige njerejere
siku zosi na aambe: “Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu sana!
Iye ahamirwaye ni kuongokerwa kpwa mtumishiwe.”
28 Ndipho nindasemurira hakiyo
na togozo mutsi wosi.

35:19 35:19 Zaburi 69:4; Johana 15:25