89
Chilagane cha Mlungu na Daudi
Wira wa Ethani, Muezira.
Ee Mwenyezi Mlungu, nindaimba kuhusu mendzwayo isiyosika hata kare na kare,
nindatangaza uaminifuo kpwa vivyazi vyosi.
Nindaamba kukala mendzwayo isiyosika inadumu hata kare na kare,
uaminifuo u imara dza mlunguni.
Uwe waamba, “Nkaika chilagane na mutu nriyemtsambula.
Nkamuapira mtumishi wangu Daudi,
89:4 2 Samueli 7:12–16; 1 Nyakati 17:11–14; Zaburi 132:11; Mahendo 2:30kukala nindaimarisha chivyazicho hata kare na kare,
na kudumisha ufalumeo kpwa vivyazi vyosi.”
 
Mlunguni nakutogole maajabugo, ee Mwenyezi Mlungu,
uaminifuo nautogolwe kahi za mikutano ya atakatifu.
Mana ni ani ko mainguni awezaye kulenganishwa na uwe Mwenyezi Mlungu.
Ni ani kahi za viumbe vya mlunguni ariye dza uwe Mwenyezi Mlungu?
Mlungu anayeogophewa kpwenye mkpwutano wa atakatifu hiko mlunguni
na anaishimiwa sana kuriko osi achiomzumguluka?
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
ni ani ariye na nguvu dza uwe Mwenyezi Mlungu?
Uaminifuo ukakuzunguluka.
 
Uwe unatawala mngurumo wa bahari
maimbige ganaphozuka unagahuriza.
10 Uwe watisatisa dzoka ra baharini riihwaro Rahabu uchiriolaga
unagatsamula kpwa mkpwono wa nguvu.
11 Mlunguni ni maliyo na dunia piya ni yako.
Dunia yosi na vyosi virivyo himo ndiwe uriyeviumba.
12 Uwe ndiwe uriyeumba uphande wa vurini na wa mwakani,
mwango wa Tabori na wa Herimoni inatogola dzinaro na raha.
13 Uwe una mkpwono urio na nguvu,
mkpwonoo una mkpwotse, mkpwonoo wa kulume ukaunulwa kpwa ushindi.
 
14 Chihicho cha endzi misingiye ni usawa na haki.
Mendzwa isiyosika na uaminifu vi mberezo.
15 Baha atu ariodzifundza kukutogola na mawira,
anyendekao kpwenye mwanga wa unonoo, ee Mwenyezi Mlungu.
16 Atu ahamirwao ni dzinaro dii yosi
na kukutogola kpwa haki uriyo nayo.
17 Mana uwe ndiwe nguma yao na nguvu zao
na kpwa kumendzako hunaphaha ushindi.
18 Mana urindzi wehu ni wako uwe Mwenyezi Mlungu
mfalume wehu ala kpwako uwe Mtakatifu wa Iziraeli.
 
19 Hipho kare wagomba katika ruwiya
na mtumishio muaminifu, uchiamba,
“Nkamupha nguvu sujaa mmwenga,
Nkamupha cheo cha dzulu mmwenga ariyetsambulwa kahi za atu.
20  89:20 1 Samueli 13:14; Mahendo 13:22; 1 Samueli 16:12Nkamphaha Daudi, mtumishi wangu
nkammwagira mafuha gangu matakatifu
21 ili mkpwono wangu ukale naye siku zosi,
mkpwono wangu mimi mwenye umutiye nguvu.
22 Maadui tagandaweza kumturya,
atu ayi taandaweza kumuonera.
23 Nindaapiga avihae mbereze,
nindaangamiza osi ariomzira.
24 Uaminifu wangu na mendzwa yangu isiyosika indakala phamwenga naye,
na kpwa kutsupira dzina rangu andaphaha ushindi.
25 Nindaika mkpwonowe dzulu ya Bahari Kulu
hadi muho wa Yufurati.
26 Iye andaniiha aambe, ‘Uwe u Baba,
Mlungu wangu, na mwamba wa wokofu wangu.’
27  89:27 Maono 1:5Nami ndamuhenda mwanangu mvyere,
akale mkpwulu kuriko afalume osi duniani.
28 Nindaenderera kummendza hata kare na kare
na chilagane chehu na iye chindadumu kpwa sababuye.
29 Uvyaziwe ndauhenda uenderere kukala afalume,
na utawalawe taundakala na mwisho dza mlunguni kurivyo.
 
30 Ela phahi, atu a chivyaziche achiricha kulunga shariya zangu,
na kukala taahenda kulengana na malagizo gangu,
31 ichikala andavundza masharuti gangu
na kuricha kutimiza amuri zangu,
32 nindaatiya adabu kpwa sababu ya makosa gao,
nindaapiga kpwa sababu ya uyi wao.
33 Ela sindamuusira mendzwa yangu isiyosira,
au nikose kukala muaminifu.
34 Sindavundza chilagane changu
wala kubadilisha nirirogomba mwenye.
35 Nkaapa limwenga tu, ra kpwandza na ra mwisho kpwa sababu ya utakatifu wangu
sindamuambira handzo Daudi.
36 Chivyaziche chindaenderera hata kare na kare
na utawalawe undadumu mbere zangu dza dzuwa.
37 Undadumu hata kare na kare dza mwezi,
shaidi muaminifu ko mainguni.”
 
38 Ela samba, ukamtsukirirwa iye uriyemtsambula,
ukamtsukirirwa iye uriyemmwagira mafuha.
39 Ukavundza chilagane urichoika na mtumishio
ukatiya najisi tadziye kpwa kuitsupha vumbini.
40 Ukabomola kuta zosi za mudziwe
ukahenda ngomeze zikale gandzo.
41 Osi anaotsupa na phapho anamfuta maliye
akakala mutu wa kuberwa ni majiranige.
42 Ukaapha ushindi avihae,
ukahenda maaduige gosi gahererwe.
43 Ee, ukahenda silahaze zikale mabutu,
na kukamterya vihani.
44 Ukamuusira uwezo wa kutawala
na kubwaga chihiche cha utawala.
45 Ukaphunguza siku za uhanawe,
ukamvwika waibu.
 
46 Undadzifwitsa hata rini, ee Mwenyezi Mlungu?
Dze, undadzifwitsa hata kare na kare?
Tsukizizo zindaaka dza moho hata rini?
47 Tambukira vyo maisha gangu garivyo mafupi,
tambukira mwanadamu uriyemuumba ni kufwa.
48 Ni mwanadamu yuphi ambaye anaweza kuishi asifwe?
Ni ani awezaye kudzikombola kula kpwa nguvu za kuzimu?
49 Mwenyezi Mlungu, iphaphi mendzwayo ya kare isiyosika?
Ambayo wamuapira Daudi kpwa uaminifuo?
50 Tambukira, ee Mwenyezi Mlungu vira mtumishio anavyoberwa,
vira ninavyovumirira kulaphizwa ni atu a mataifa ganjina.
51 Maneno ga kulaphiza ganagogombwa ni maaduigo, ee Mwenyezi Mlungu,
ambago anamlaphizira mmwagirwao mafuha chila aphiyapho.
 
52 Mwenyezi Mlungu na aajaliwe ta kare na kare!
Amina na Amina.

89:4 89:4 2 Samueli 7:12–16; 1 Nyakati 17:11–14; Zaburi 132:11; Mahendo 2:30

89:20 89:20 1 Samueli 13:14; Mahendo 13:22; 1 Samueli 16:12

89:27 89:27 Maono 1:5