141
Kuvoya kurindwa na atu ayi
Zaburi ya Daudi.
Ee Mwenyezi Mlungu nakuiha, henda wangbwi wedze.
Niphundza wakati ninakuiha.
141:2 Maono 5:8Mavoyo gangu nagakale dza uvumba mberezo,
na nikuunurirapho mikono yangu, nikubali dza ukubalivyo sadaka ya dziloni!
 
Rinda kanwa yangu, ee Mwenyezi Mlungu,
rinda madomo gangu.
Usiriche moyo wangu ukaaza mai
sedze nikahenda mambo mai,
phamwenga na atu ahendao mai,
wala kurya vyakurya vya sharee zao.
 
Mwenye haki achinipiga
au achinidemurira indakala ni dza mafuha mwangu chitswani.
Chitswa changu tachindarema.
Kpwa kpweli sindaricha kuvoya kuhusu uyi wao.
Wakati atu ayi ndipholaviwa kpwa hinyo ndioaamula,
phapho andadzifundza kukala neno ra Mwenyezi Mlungu kala ni ra kpweli.
Aho andaamba, “Dza viratu mutu arimavyo na kubumbundisa madongolowa,
vivyo ndivyo mifupha yehu phenye mryango wa mbira.”
 
Ela matso gangu ganakulola uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu.
Ninakuvoya unirinde, usiniriche niolagbwe.
Nirinda na mihego achiyonihegera,
niika kure na mihego ya atu ayi.
10 Richa nyo atu ayi agbwirwe ni vyo vimia vyao,
kuno natsupa salama.

141:2 141:2 Maono 5:8