Athör tueŋ cï Paulo gät kɔc gen Korinth
Wɛ̈t nhom
Athör tueŋ cï Paulo gät tënë kɔc cï gam gen Korinth, ee gɛ̈t rin aliäm cï rot lɔ̈k jat nhial, cï pïr ku gam lɔ̈k wääc apɛi akut kɔc cï gam yic, akut wäär cï Paulo jɔɔk cök gen Korinth.
Pan Gïrïk yen tɔ̈ gen Korinth thïn ë mɛc bɛ̈nydït kɔc Roma. Ku Korinth, tɛ̈wäär gɛ̈t Paulo athör ë ye gendït wun cɔl Akaya, ku ë ciëŋ kɔc juëc thïn. Gen kënë ëcï ŋic apɛi ë wɛ̈t ɣɔɔc ye looi thïn, ku ciɛɛŋ ë nhiaam ku luɔi kärɛc cïmën luɔi käk ë bal ku thɛ̈k yiëth juëc.
Kë cï akut kɔc cï gam yeyic tek, ku wïny ë diäär ku ciɛɛŋ rɛɛc tɔ̈ kam röör ku diäär, ku wɛ̈t ë thiëëk, ku wɛ̈t ciɛɛŋ path, ku tɛ̈pɛth ye Nhialic duɔɔr thïn, ku miɔ̈c ë Wëi Nhialic ku jön ë rot thou yic. Käkkä ëbën, kek aa wël ril kek gɛ̈t Paulo athöör tënë kɔc cï gam Korinth. Acï them piände yic ëbën bï nyuɔɔth yen kë ye Wɛ̈t Puɔth Yam lɛ̈k kɔc rin ë käkkä ëbën.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-9
Tɛ̈ cï kɔc cï gam keyiic tɛk thïn akuut 1:10–4:21
Wïny ë diäär ku pïr baai 5:1–7:40
Kɔc cï gam rɛ̈ɛ̈r kam kɔc këc gam 8:1–11:1
Tɛ̈ dhil kɔc aa röök thïn ëbën 11:2–14:40
Jön e rot Jethu ku kɔc cï gam 15:1-58
Ajuër tënë kɔc cï gam Jeruthalem 16:1-4
Wël ciëën ë Paulo 16:5-24
1
Athör kënë abɔ̈ tënë Paulo, raan cï cɔɔl ë wɛ̈t Nhialic bï ya atuny Jethu Krïtho, ku tënë wämääthdan cï gam Thotheneth.
Ɣɛn agɛ̈t tënë Krïthiaan rɛ̈ɛ̈r gen Korinth, kɔc cï Nhialic cɔɔl bïk aa kacke, rin cï kek mat kek Jethu Krïtho, cïmën kɔc kɔ̈k cï gam, kɔc ë Jethu door, Bänyden ku Bänyda aya. Luɔi 18:1
Bï Nhialic Wäda ku Bɛ̈ny Jethu Krïtho, we yiëk dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r.
Nhialic acï ɣo dɔɔc rin Jethu
Ɣɛn ë Nhialic ya door leec ë riɛnkun akölaköl, rin kë cï looi tënë we. Acï we nyuɔ̈th piathde, ku gɛ̈m we käjuëc yakë yök rin Jethu Krïtho. Rin rëër wek ke we ye tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, Nhialic acï we muɔɔc bäk käjuëc ŋiɛc aa looi cïmën ye wek kɔc lɛ̈k wɛ̈tde, ku ŋiɛckë käjuëc.
Nhialic acï wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc cɔl awɛ̈i wepuɔ̈th apɛi, ku këya acïn miɔ̈c töŋ Nhialic liu tënë we ëmën rëër wek ke we tït aköl bï Nhialic Bänyda Jethu Krïtho cɔl aben dhuk. Ku Jethu abï we kony bï gamdun riɛl bï Nhialic we tïŋ ke we cïn gup awuɔ̈c aköl le Bänyda Jethu Krïtho dhuk. Aŋiɛckë kecïn diu, lɔn Nhialic akölaköl ë kë cï thɔn ke bï looi, looi. Ee yen acï we cɔɔl bäk aa tök kek Wënde Jethu Krïtho Bänyda.
Kɔc cï gam Korinth aacï keyiic tek
10 Wek aa läŋ wämäthakua rin riɛl Jethu Krïtho, bï ya wɛ̈t tök yen yakë lueel, ku bäk weyiic cïï ye tek. Matkë röt ëbën ku calkë täktäkdun aye tök. 11 Acï kɔc kɔ̈k ë many Kulowi lɛ̈k ɣa lɔn wek aa gɔ̈th ë kamkun.
12 Kë wiëc ba lueel akïn, aye kɔc kɔ̈k ë kamkun lueel ëlä, “Ɣok buɔth Paulo.” Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Ɣok aa buɔth Apolo.” Ku lueel kɔc kɔ̈k, “Ɣok aa buɔth Pïtɛr.” Ku kɔc kɔ̈k, “Ɣok aa buɔth Raan cï lɔc ku dɔc.” Luɔi 18:24 13 Ye tɛ̈de bï Raan cï lɔc ku dɔc ya tek yic akuut? Ye ɣɛn Paulo ɣɛn cï thou tim cï rïïu kɔ̈u ë riɛnkun? Nadë le raan cï we muɔɔc nhïïm rin bï wek aa kɔc buɔth ɣɛn Paulo?
14 Ɣɛn alec Nhialic rin acïn raan ca muɔɔc nhom ë kamkun, ee Krïthputh ku Gaiöth kepɛ̈c. Luɔi 18:8; 19:29; Rom 16:23 15 Këya, acï raan luel ye lɔn cï we muɔɔc nhïïm bäk aa kɔc buɔth ɣa. 16 (Aca bɛn tak, ɣɛn acï Ithipanath kek kacke muɔɔc nhïïm. Ku acä ye tak lɔn le yen raan dɛ̈t ca muɔɔc nhom. 1Kor 16:15) 17 Raan cï lɔc ku dɔc akëc ɣa tooc ba kɔc aa muɔɔc nhïïm. Acä tooc ba kɔc aa lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth ë Yam. Ku lɛ̈k ke ë cök ke cie wël raan ŋic käŋ ë path, rin ba nyuɔɔth lɔn thon cï Krïtho thou tim cï rïïu kɔ̈u, ala riɛldït apɛi.
Jethu ë ŋïny käŋ ku riɛl Nhialic nyuɔɔth
18 Aye kɔc mär, kɔc kuc tɛ̈ bï ke kuɔny thïn tak lɔn thon cï Raan cï lɔc ku dɔc thou tim cï rïïu kɔ̈u, acïn kë ye kony tënë ke. Ku ɣook, kɔc cï luɔ̈k thon cï Raan cï lɔc ku dɔc thou tim cï rïïu kɔ̈u, ee Nhialic nyuɔɔth tɛ̈ ril yen thïn.
19 Ku yeen acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yiic ëlä, “Ɣɛn abï käŋ gël bïk röt cïï loi tënë kɔc ŋic käŋ ku kɔc cï piöc apɛi.” Ith 29:14 20 Na ye këlä, yeŋö buk lueel rin kɔc ŋic käŋ ku kɔc cï piöc apɛi, ku kɔc ŋic teer wël ë riëëc aköl yic? Acï Nhialic nyuɔɔth lɔn ŋïny ë käŋ ë kɔckä acïn wɛ̈tde yic! Jop 12:17; Ith 19:12; 33:18; 44:25 21 Rin ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ tɔ̈u kek Nhialic, akëc kɔc pinynhom ye lëu ku bïk ye ŋic cɔk alɔn ŋic kek käŋ. Ku Nhialic acï wɛ̈t yeku lɛ̈k kɔc, wɛ̈t yen ye yɔ̈ɔ̈ŋ yic, looi bï yen kɔc ye gam kony. 22 Ku awïc kɔc Itharel bïk käril ë kɔc gɔ̈i tïŋ, käk bï ye nyuɔɔth lɔn Nhialic alui. Ku kɔc cie kɔc Itharel ë wïckë bïk käŋ aa ŋic. 23 Ku ɣook wɛ̈t yeku luɛɛl, ee Raan cï lɔc ku dɔc cï thou tim cï rïïu kɔ̈u cïï kɔc Itharel ye lëu bïk gam. Ku yɔ̈ɔ̈ŋ kɔc cie kɔc Itharel yic lɔn cïn yen wɛ̈tde yic. 24 Ku tënë kɔc cï Nhialic cɔɔl, kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel, wɛ̈t cï Raan cï lɔc ku dɔc thou, ee riɛl Nhialic ku ŋiɛ̈ɛ̈c käŋ Nhialic nyuɔɔth. 25 Rin kë ye tïŋ ciɛ̈t Nhialic cïn kë ŋic, aŋic käŋ apɛi ka wär raan ŋic käŋ. Ku kë ye tïŋ ciɛ̈t Nhialic cïï ril, aril apɛi ka wär riɛl ë raan.
26 Takkë ëmën miɛ̈thakäi, we ye kɔc yïndë wäär këc Nhialic we cɔɔl bäk aa kɔc buɔth Jethu. Cït tɛ̈ cï raan cak thïn, aa kɔc lik ë kamkun kek aake ŋic käŋ, tɛ̈dë ke kek la riɛl, tɛ̈dë ke ye kɔc ke dhiëëth kɔc cï jak. 27 Nhialic acï kɔc ye tïŋ kecïn këpɛth tɔ̈ ke ke lɔc, rin bï yen kɔc röt cɔɔl ka kɔc ŋic käŋ cɔl ayär gup. Ku lɔc kɔc ye yök ciɛ̈t ke niɔp, rin bï yen kɔc röt yök ke ril cɔl ayär gup. 28 Ku Nhialic acï kɔc cïï ke ye kuɛ̈ɛ̈c nhïïm lɔc, rin bï yen riɛl kɔc röt yök ke kek ye kɔc ril rac. 29 Ku aye kënë nyuɔɔth lɔn acïn raan lëu ye bï nhiam Nhialic nhom. 30 Ku ë rin Nhialic yen acï wek ya kɔc Jethu Krïtho. Ku ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ tɔ̈u kek Nhialic, ayeku yök tënë Jethu. Ee riɛnke yen aye ɣok la cök tënë Nhialic ku yeku kɔcken path, ku wëër ɣo bei adumuɔ̈ɔ̈mkua yiic. 31 Këya, acï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, “Na ye raan wïc ye bï nhiam rin kë cï ye cɔl amit puɔ̈u, ka dhil nhiam rin kë cï Bɛ̈ny looi.” Jer 9:24

1:2 Luɔi 18:1

1:12 Luɔi 18:24

1:14 Luɔi 18:8; 19:29; Rom 16:23

1:16 1Kor 16:15

1:19 Ith 29:14

1:20 Jop 12:17; Ith 19:12; 33:18; 44:25

1:31 Jer 9:24