Athör tueŋ cï Paulo gät kɔc cï gam Thethalonika
Wɛ̈t nhom
Thethalonika ë ye gendït pan Mathedonia mɛc kɔc Roma. Ee yen cï Paulo akut kɔc cï gam looi thïn wäär cï yen ke jäl Pilipi. Kaam thin wäär cï ke akut looi, ke kɔc Itharel go tiɛɛl dɔm ku kueeckë, rin cï kek ye tïŋ ke kɔc cie kɔc Itharel wäär thek yanhden cï yanhden puɔ̈l, ku piŋkë wɛ̈t ye Paulo piɔ̈ɔ̈c ku buɔthkë yic. Këya, aacï Paulo bɛ̈n cop bï jäl Thethalonika ku le tueŋ gen Beria. Wäär cï Paulo dhuk pan Gïrïk gen Korinth, go Timothï wäär cï keny Thethalonika, lɛ̈k ye tɛ̈ rëër kɔc cï gam Thethalonika thïn.
Ku jɔl Paulo athör tueŋ kënë gɔ̈t bï yen kɔc cï gam dɛɛt puɔ̈th. Ku leec Nhialic rin cï yen ke piŋ ke rɛ̈ɛ̈r gamden yic ku nhiarkë röt kamken, ku bï ke cɔl aa tak tɛ̈wäär ciëŋ kek thïn ke ke, ku bï thiëcden cïk bɛ̈ɛ̈i nhial dhuk nhom wɛ̈t bï Raan cï lɔc ku dɔc bɛn la dhuk pinynhom. Yeŋö bï rot looi tënë kɔc cï gam cï thou ë kaam kënë tɛ̈ le Jethu dhuk? Ku ye nɛn yen bï Raan cï lɔc ku dɔc bɛn dhuk? Ku lëk Paulo ke bïk la tueŋ ke lui apath ke tit bɛ̈n Raan cï lɔc ku dɔc.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1
Alɛɛc 1:2–3:13
Lëk ë ciɛɛŋ kɔc cï gam 4:1-12
Lëk wɛ̈t bɛ̈n Raan cï lɔc ku dɔc 4:13–5:11
Lëk ciëën 5:12-22
Thök ë wël ku muɔ̈th ciëën 5:23-28
1
Athör kënë aa ɣok yï Paulo ku Thilath ku jɔl a Timothï aa ɣok cï ye tuɔ̈c we, wek akut kɔc cï gam gen Thethalonika, ku yakë kɔc Nhialic Wäda, ku jɔl a Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc. Bï dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r rëër ke we. Luɔi 17:1
Pïr ku gam kɔc Thethalonika
Ɣok aa Nhialic leec riɛnkun ëbën akölaköl tɛ̈ röök ɣok. Wek aa yeku tak akölaköl tɛ̈ röök ɣok Nhialic Wäda rin luɔidun bɛ̈n gam yic, ku week aacï luui apɛi rin nhiɛɛr wek Jethu Krïtho, ku riɛlkë puɔ̈th rin ŋɔ̈ɔ̈th wek ye. Aŋicku miɛ̈thakua lɔn nhiɛɛr Nhialic we, ku acï we lɔc ku bäk aa kacke. Rin ɣok aacï Wɛ̈t Puɔth Yam bɛ̈ɛ̈i tënë we, acie wɛ̈t ë path, ee cath kek riɛl ku Wëi Nhialic ye nyuɔɔth lɔn ë yen yic alanden athɛɛr. Aŋiɛckë yen tɛ̈ cï ɣok cieŋ thïn wäär rëër ɣok ke we, ee rin ku buk we kony. Wek aacï röt thɔ̈ŋ ɣo ku Bänyda, rin na cɔk alɔn cï wek gum apɛi, ke wek aacï wɛ̈t piŋ ke miɛt ë puɔ̈u bɔ̈ tënë Wëi ë Nhialic. Luɔi 17:5-9 Ku këya, tɛ̈ cï wek cieŋ thïn yen acï kɔc cï gam Mathedonia ku Akaya tïŋ. Ku acie rin cï wek wɛ̈t Bänyda Jethu piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc Mathedonia ku Akaya ë rot, gamdun tënë Nhialic acï kɔc pinynhom ŋic ëbën. Ku acïn kë lëuku buk bɛn lueel. Rin aa jam lɔn cï wek ɣo ŋiɛc nyuɔ̈ɔ̈c wäär cï ɣok keny tënë we, ku kë cï wek muɔ̈l thïn bäk jak cïï ben aa theek, ku ye Nhialic ë yic pïr yetök yen yakë door. 10 Ku bäk Wënde yen bï bɛ̈n pan Nhialic tiit, Wënde Jethu yen cï jɔt thou yic, ku ë yen abï ɣo luɔ̈k tɛ̈ luk Nhialic luk rin cï yen ke puɔ̈u riääk apɛi rin adumuɔ̈ɔ̈mkua.

1:1 Luɔi 17:1

1:6 Luɔi 17:5-9