Athör tueŋ cï Paulo gät Timothï
Wɛ̈t nhom
Timothï ë ye riënythii cï gam pan yen Turkia ëmën, wun ë raan Gïrïk ku man ke ye nyan Itharel. Ee ye cath kek Paulo ku kony ë piööc. Athör kënë cï Paulo gät Timothï ë jam wël kadiäk.
Athör acï jɔɔk yöök piööc lueth tënë akut kɔc cï gam, cï liääp nhom kek piööc kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel. Piööc kënë aye lueel lɔn käk pinynhom aa rɛc. Ku alëu raan bï kuɔɔny yök ë ŋïny käŋ cï moony ë rot, ku luɔi ye ke mïïth kɔ̈k theek ku cïï thiëk. Ku dɛ̈t ye kek rou tɔ̈ athöör yic aya, ee piööc määc akut kɔc cï gam ku duɔ̈r Nhialic kek tɛ̈ bï bäny kɔc cï gam ku jɔl aa kɔc ke kuɔny aa rëër thïn. Ku kë ye kek diäk, Paulo ë Timothï wɛ̈ɛ̈t athör cök ciëën tɛ̈ bï yen ya alony Jethu Krïtho thïn, ku jɔl a luɔi muk ke löŋ akuut juëc kɔc cï gam.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-2
Piööc rin akut kɔc cï gam ku kɔc mac ke 1:3–3:16
Piööc tënë Timothï rin luɔide 4:1–6:21
1
Ee ɣɛn Paulo atuny ë Jethu Krïtho cï Nhialic yen ɣo luɔ̈k, ku Jethu Krïtho yen ŋäthda lɛ̈k ba ya atuuc. Ee ɣɛn tuc athöör manh cït manhdiɛ̈ ayic cï wɛ̈t Nhialic gam cɔl Timothï. Bï Nhialic Wäda ku Jethu Krïtho Bänyda yïn a ŋuään ku yïk yï dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r. Luɔi 16:1
Paulo acï Timothï lɛ̈k bï yenhom tiit piööc ë lueth
Wäär ciɛth ɣɛn ɣa la Mathedonia, yïn aca yɔ̈ɔ̈k ku ba rëër Epethuth, rin ba kɔc kɔc piɔ̈ɔ̈c ë lueth yɔ̈ɔ̈k ku bïk cïï la tueŋ ke piööc wël lueth. Lɛ̈k ke bïk kɔ̈ɔ̈c anyïkööl yekë ke lueel akölaköl. Ku jɔl aa rin juëc wärkendït kɔc, ee rin ye kɔc rëër ke teer röt ë path, acïn kë yekë juak käk cï Nhialic guiir yiic. Rin wɛ̈t Nhialic aye ŋic tɛ̈ cï raan gam. Wɛ̈t lɛ̈k yï ë rin nhiër bɛ̈n ke ŋic puɔ̈n path, ku gam ë yic. Kɔc kɔ̈k aa cï kenhïïm wɛl roor ku yekë jam wël cïn kë kony kɔc thïn. Awïckë ku bïk kɔc piɔ̈ɔ̈c lööŋ Nhialic, ku keek acie wëlken yekë lueel ë deet yiic, wël yekë ke lueel ke cï kepuɔ̈th tɔɔŋ.
Aŋicku yen lɔn puɔth löŋ tɛ̈ ŋic ye muk nhom apath. Aŋicku aya, lɔn löŋ acie looi rin kɔc path. Aye bɛ̈ɛ̈i bei rin kɔc rɛc. Ku aa kɔc löŋ dhɔ̈l yic, ku kɔc cï wɛ̈t Nhialic dhɔ̈l yic. Ku kɔc kärɛc looi, ku kɔc cie Nhialic ye rɔ̈ɔ̈k ku cïk thek. Ku rin kɔc ë kɔc ke dhiëth ke nɔ̈k. Ku rin kɔc kɔc nɔ̈k. 10 Ku tënë kɔc la gup akɔr ku kɔc kɔ̈k ke lööm röör kɔ̈k cït ke. Ku kɔc kɔc ɣaac, ku alueth, ku kɔc ë lueth lueel cɔk aa lɔn kuëëŋ ke, ku jɔl a këriëëc ëbën cïï thääny kek yith ye piɔ̈ɔ̈c. 11 Ku piööc puɔth kënë athöŋ kek Wɛ̈t Puɔth Yam path apɛi bɔ̈ tënë Nhialic la dɔ̈c, ku ë yen acï thɔ̈n ɣa ba piɔ̈ɔ̈c.
Dhëëŋ Bɛ̈ny tënë Paulo
12 Jethu Krïtho Bänyda aba leec rin cï yen ɣa yiëk riɛl. Ku ŋɔ̈ɔ̈th ɣapuɔ̈u ku looi ɣa ba luɔide looi. 13 Cɔk alɔn cï ɣɛn ke kuɔ̈c aa jam wäthɛɛr rin Jethu, ku ca kɔc cɔl agum. Ku ya käk kɔ̈k looi, ke ɣɛn acï Nhialic nyuɔ̈th liɛr piände, rin ɣɛn acï luui ke cïn kën ë ŋiɛc. Ku ɣɛn a ɣa këc wɛ̈t Nhialic gam. Luɔi 8:3; 9:4-5 14 Ku Bänyda acä yiëk dhëëŋden dït apɛi kek nhiër, ku gam käk tɔ̈ ë tök kek Jethu Krïtho.
15 Wɛ̈t yic yen lëu ba lueel, ku alëu bï gam akïn, Jethu Krïtho acï bɛ̈n pinynhom ku bï kɔc kärɛc looi bɛ̈n luɔ̈k. Ku ɣɛn, ee ɣɛn raan wat kɔc rɛc nhïïm. 16 Ku Nhialic alir puɔ̈u tënë ɣa, ku ë rin ë wɛ̈t kënë yen acï Jethu Krïtho ɣa nyuɔ̈th liɛr piände dït apɛi, rin bï ya ɣɛn ye ke raan kärɛc looi apɛidït nyuɔɔth thïn. Ku bï ɣa thɔ̈ŋ kɔc bï wɛ̈tde gam aköldä ku yökkë pïr akölriëëc ëbën. 17 Tënë Nhialic Madhɔl Bɛ̈ny mɛ̈c akölriëëc cie tïŋ, Nhialic tök ye theek ku lec akölriëëc ëbën. Yenakan.
Paulo acï Timothï yɔ̈ɔ̈k ku bï yepuɔ̈u dɛɛt
18 Timothï, wëndiɛ̈, yïn aba thɔ̈n kënë ku bï wël cï lueel riɛnku thɛɛr röt tiɛɛŋ, rin na buɔth keyiic ke yïn abï luɔidu ŋiɛc looi, 19 tɛ̈ muk yïn gamdu apath ke ŋic puɔ̈n path. Kɔc kɔ̈k aa këc wël cï thɔ̈n ke muk nhïïm ku aacï gamden rac. 20 Kam ë kɔckä aa yï Ɣëminaith ku jɔl aa Alekdhändɛ̈r, kɔc kek ca thɔ̈n jɔŋrac ku bï ke piɔ̈ɔ̈c bïk Nhialic cïï ben dhɔ̈l.

1:2 Luɔi 16:1

1:13 Luɔi 8:3; 9:4-5