Athör ë rou cï Paulo gät kɔc gen Korinth
Wɛ̈t nhom
Athör ë rou tënë kɔc cï gam gen Korinth, ee gɛ̈t Paulo wäär cï wël wääc kam akut kɔc cï gam kek ye. Kɔc kɔ̈k kam akut kɔc cï gam yic aake ye Paulo lɛ̈k guɔ̈p wël rɛc apɛi. Ku acï Paulo nyuɔ̈th ke lɔn wïc yen ye bï bɛn dɔ̈ɔ̈r ke ke, ku acï puɔ̈u miɛt apɛi wën cï yen rot looi.
Abaŋ tueŋ athöör yic, Paulo ë jam ciɛɛŋde kek akut kɔc cï gam gen Korinth. Ku tët ke kën gɛ̈t yen athöör wäär ke tuc puɔ̈u apɛi. Ku lëk ke miɛt ë piände rin pɛ̈l ë wɛ̈t piny, ku dɔ̈ɔ̈r kamken cï wël cï lɛ̈k ke athör kënë yic cɔl aloi rot. Ku jɔl lɛ̈k akut kɔc cï gam bïk kɔc ŋɔ̈ŋ cï gam pan Judia aa kony ë puɔ̈u ëbën. Ku wën jɔl wël wïcke bï ke lueel thök, Paulo acï rot bɛ̈n kony tënë kɔc kɔ̈k Korinth ye lueel lɔn kek atuuc ayic, ku lɔn cïï Paulo ye atuny la cök.
Käk tɔ̈ thïn
Wɛ̈t Nhom 1:1-11
Paulo ku akuut kɔc cï gam gen Korinth 1:12–7:16
Kuɔɔny rin kɔc cï gam Judia 8:1–9:15
Paulo ë rot kony lɔn ë yen atuuc ayic 10:1–13:10
Thök ë wël 13:11-13
1
Athör kënë abɔ̈ tënë Paulo, atuny Jethu Krïtho ë wɛ̈t wïc Nhialic, ku wämääthda Timothï ku tënë akut kɔc cï gam gen Korinth, ku tënë kɔc kɔ̈k ë Nhialic ëbën rɛ̈ɛ̈r pan Akaya. Luɔi 18:1
Bï Nhialic Wäda ku Bɛ̈ny Jethu Krïtho we yiëk dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r.
Paulo ee Nhialic leec
Lecku Nhialic Wun Bänyda Jethu Krïtho. Yen ë Wädan lïr puɔ̈u tënë ɣo ku yen ë ɣo dɛɛt puɔ̈th kärɛc yiic akölaköl. Ee ɣo dɛɛt puɔ̈th kärɛc ɣo yök yiic, rin buk lëu aya buk kɔc kɔ̈k aa dɛɛt puɔ̈th käracken yiic. Aayeku ke dɛɛt puɔ̈th cït tɛ̈ ye Nhialic ɣo dɛɛt puɔ̈th thïn. Ku cït lɔn ye ɣok gum aya rin wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc, yen ë tɛ̈de aya, Nhialic ë ɣo dɛɛt puɔ̈th käjuëc ril yiic apɛi akölaköl. Na guumku, ke rin bï we dɛɛt puɔ̈th ku luäk we, na deet ɣopuɔ̈th ke rin bï we dɛɛt puɔ̈th, ku gɛ̈m we riɛl ye wek gum cïmën tɛ̈ ye ɣok käŋ guɔ̈ɔ̈m thïn aya. Wek aa ŋɔ̈thku apɛi, rin aŋicku lɔn guum wek cïmënda, këya ɣok aabï deet puɔ̈u rɔm ɣodhie.
Miɛ̈thakäi, awïcku bäk kärɛc cï ɣo yök wäär rëër ɣok pan Athia ŋic. Kärɛc ke cuk yök aake dït apɛi ciɛ̈t ke cuk bï lëu buk ke guum, ɣok aa ɣo cï ɣonhïïm ŋiɛc wei ë piɛ̈rda. 1Kor 15:32 Acuk yök lɔn cït ɣok kɔc cï tɛ̈m thou. Ku kënë acï rot looi bï nyuɔ̈th ɣo lɔn acie riɛlda yen ŋɔ̈thku, ee riɛl Nhialic raan kɔc cï thou jɔt. 10 Acï ɣo puɔ̈ɔ̈t bei käk ke duër ɣo nɔ̈k yiic, ku abï ɣo kony. Ku aŋɔ̈thku lɔn bï yen ɣo bɛn kuɔ̈ny bei, 11 cïmën cï wek ɣo kony ë rɔ̈ɔ̈kkun. Këya, röök juëc bï looi ë riɛnkua aabï Nhialic dhuk nhïïm ku dɔɔc ɣo, ku kɔc juëc aabï Nhialic leec rin këpuɔth cï looi tënë ɣo.
Paulo acï kɛnyde waar yic
12 Aŋicku ɣopuɔ̈th kuat käk yeku ke looi pinynhom ë tɛ̈n aa yeku ke looi puɔ̈n ɣer cï Nhialic gäm ɣo. Ku ë yen kënë ɣo cɔl aŋic rëër kek we. Ku yen aloiku dhëëŋ ë Nhialic, acie ŋiɛ̈ɛ̈c kaŋ tɔ̈ ke raan. 13-14 Wek aa ya gät käk lɛ̈ukë bäk ke kueen ku dɛtkë keyiic. Ku na cɔk amën cïï wek wëlkä ye deet ëbën, ka ya ŋɔ̈ɔ̈th lɔn ŋot bï wek ke deet yiic ëbën, rin na ye aköl le Bänyda Jethu dhuk ke wek aabï nhiam riɛnkua cïmën bï ɣok nhiam ë we.
15 Rin ŋic ɣɛn ye lɔn bï wek wɛ̈lkiɛ̈ deet, aca guiir tueŋ ba la tënë we bäk dɛ̈t bɛn yök. 16 Rin ë ca guiir ba tëëk tënë we tɛ̈ le ɣɛn Mathedonia, ku tɛ̈ le ɣɛn dhuk aya, ku bäk ɣa cɔl ala Judia. Luɔi 19:21 17 Wäär guiir ɣɛn kɛnydiɛ̈ këya, ye nyooth lɔn cïï ɣɛn ye wïc ba dhiɛl looi? Tɛ̈ guiir ɣɛn kë wiëc ba looi cä ye yiëk ɣanhom? Tɛ̈dë ya ke guiir cïmën kɔc pinynhom ë tɛ̈n, kɔc ye lueel, “Ɣɛ̈ɛ̈,” Ku gokë lueel, “Ɣei, ɣei,” Nyin yic kedhie? 18 Cïmën ŋic ɣok ye alanden lɔn Nhialic ë wɛ̈tde tiɛɛŋ nhom, kë ca thɔ̈n we ëcie “Ɣɛ̈ɛ̈,” tɛ̈dë ke ye “Ɣei.” 19 Rin Wën Nhialic Jethu Krïtho ye ɣok wɛ̈tde lɛ̈k we ɣok Thilath ku Timothï, ë këc bɛ̈n ke ye puɔ̈u rou, ëcï bɛ̈n ke ye puɔ̈u tök. Luɔi 18:5 20 Na cɔk la käjuëc cï Nhialic thɔn ka tök rin Raan cï lɔc ku dɔc, rin yen ë käk cï Nhialic ke thɔn tiɛɛŋ nhïïm. Ku ayeku lueel ë riɛnke, “Yenakan,” tɛ̈ leec ɣok Nhialic. 21 Ee Nhialic yen ë ɣo looi ɣodhie buk aa tök kek Raan cï lɔc ku dɔc. Acï ɣo dɔɔc, 22 ku yïk ɣo kïnden ye ɣok kacke, ku tɛ̈ɛ̈u Wɛ̈ike ɣopuɔ̈th bï nyooth lɔn ye ɣok kacken bï käk cï tɔ̈ɔ̈u yök.
23 Na ye lueth yen luɛɛl, ke Nhialic abä tɛ̈m awuɔ̈c. Wɛ̈t këc ɣɛn bɛn la Korinth ë rin cïï ɣɛn ye wïc ba we cɔl aben gum. 24 Acuk wïc buk we mäc kë bäk gam. Aŋicku lɔn wek aa ril ë gamdun yic. Wek aa konyku ke rin miɛt ë piändun.

1:1 Luɔi 18:1

1:8 1Kor 15:32

1:16 Luɔi 19:21

1:19 Luɔi 18:5