Luɔi Atuuc Jethu
Wɛ̈t nhom
Luɔi Atuuc Jethu, athör buɔth athör Wël Jethu cï Luka gɔ̈t. Wɛ̈t ril yen gɛ̈t Luka athör kënë, ee lɔn bï nyuɔɔth tɛ̈ cï Wëi Nhialic kɔc ke kɔŋ Jethu buɔɔth kuɔny thïn, ku bïk Wɛ̈t Puɔth Yam riɛnke thiäi piny Jeruthalem ku Judia yic ëbën, ku Thamaria ku jɔl a pinynhom ëbën aya. (1-8) Yeen, anyïköl ë cäth kɔc cï gam, cïmën wäär jɔɔk yen rot kam kɔc Itharel agut tɛ̈ bï yen jäl a gam tënë kɔc pinynhom ëbën. Ee wïc raan gät athör bï kɔc ye kueen ŋic ku detkë yic aya, lɔn kɔc cï gam aacie kɔc ke man kɔc Roma mac baai, ku lɔn nadë, gam kɔc cï gam ë tɛ̈ ye kɔc Itharel yanhden thɛɛk thïn yen ë jɔl thääp.
Alëu bï luɔi Atuuc Jethu tek yic ë diäk, ku bï nyooth tɛ̈ cï Wɛ̈t Puɔth Yam ye lueel rin Jethu thiëi piny thïn, ku jɔk akuut kɔc cï gam kecök. Luɔi Atuuc acï tek yic këlä, (1) Cäth kɔc cï gam, jɔɔk Jeruthalem la nhial Jethu cök ciëën, (2) Wɛ̈t Puɔth Yam acï ɣet wuɔ̈t kɔ̈k yiic pan Palethtinia, (3) Ku ler tueŋ aya lɔŋ wärdït Adɛ̈kdiɛɛt agut bï ɣet Roma.
Këdïït cï tïc Luɔi Atuuc Jethu yic, ee luɔi Wëi Nhialic cï bɛ̈n kek riɛl kɔc cï gam gup Jeruthalem aköl Yan Ayum cïn yic luɔu, ku ler tueŋ ke tiit ke. Ku yïk akut kɔc cï gam kek kɔcken dït riɛl, käjuëc cï röt looi yiic cï lueel athör yic. Wɛ̈t kɔc cï gam tueŋ acï gɔ̈t käk cï lɛ̈k kɔc yiic, ku käk cï röt looi cï gɔ̈t athör Luɔi Atuuc Jethu yic, aa riɛl ë wɛ̈t kënë nyuɔɔth pïr kɔc cï gam yic, ku jɔl amɛ̈t ë rot akut kɔc cï gam yic aya.
Käk tɔ̈ thïn
Guiër kɔc ŋic käk cï röt looi 1:1-26
Löŋ cï Jethu lueel ciëën ku athɔ̈nde 1:1-14
Raan cï kuany nyin Judath 1:15-26
Kë cï nyooth Jeruthalem 2:1–8:3
Kë cï nyooth Judia ku Thamaria 8:4–12:25
Luɔi Paulo 13:1–28:31
Atuc tueŋ 13:1–14:28
Amat nhom gen Jeruthalem 15:1-35
Atuc ë rou 15:36–18:22
Atuc ë diäk 18:23–21:16
Paulo acï mac Jeruthalem ku Cetharia ku Roma 21:17–28:31
1
1-2 Tënë Thiöpiluth athördiɛ̈n tueŋ yic, ɣɛn acï gɛ̈t käk cï Jethu looi, ku käk cï piɔ̈ɔ̈c tɛ̈wäär jɔɔk yen luɔide cök, agut aköl jɔt ye nhial. Tɛ̈wën këc Jethu guɔ ɣäth nhial, ëcï wɛ̈t than piny ë riɛl cï Wëi Nhialic yiëk ye, tënë kɔc cï lɔc bïk atuɔ̈ɔ̈cke. Lk 1:1-4 Nïn thiärŋuan thuɔnde cök ciëën, Jethu ëcï rot nyuɔɔth arak juëc tënë atuɔ̈ɔ̈cke, ku bïk ŋic, ke cïn diu, lɔn nadë ke yeen aŋot pïr. Yeen ëcï atuɔ̈ɔ̈cke tïŋ ku jiɛɛm ke ke käk bääny Nhialic. Ku nawën cä atuɔ̈ɔ̈cke kenhïïm mat tɛ̈tök, ke thɔn ëlä, “Duɔ̈kkë jiël Jeruthalem. Tiɛtkë Wëi Nhialic cï Wä thɔn bï tuɔ̈c we, wäär ca lɛ̈k we. Lk 24:49 Joon acï kɔc muɔɔc nhïïm ë pïu, ku nïn lik, Wëi Nhialic bï we muɔɔc nhïïm abï tuɔ̈c we.” Mt 3:11; Mk 1:8; Lk 3:16; Jn 1:33
Jethu acï ɣäth nhial
Nawën cï Jethu rɔ̈m kek atuɔ̈ɔ̈cke, ke thiëckë, “Bɛ̈ny, ba kɔc Itharel cɔl aa ben mac ëmën?”
Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ëlä, “Aköl le yen kë bï looi, ku käk bï looi, aaye Wä guiir riɛlde, ku acïn këdun thïn bäk ŋic ye nɛn bï kek röt looi. Ku na la Wëi Nhialic bɛ̈n, ka bï we yiëk riɛl, ku wek aabï jam riɛnkiɛ̈ Jeruthalem ku Judia, ku Thamaria, ku jɔl a pinynhom ëbën.” Mt 28:19; Mk 16:15; Lk 24:47-48 Wën cï yen jam këya, ke jɔt nhial, ku ë dɛɛi kek, ku kum luät bïk cïï ben tïŋ. Mk 16:19; Lk 24:50-51
10 Ku jɔlkë lïïth ke döt nhial, ku Jethu ke jiël. Tɛ̈ɛ̈n nyin yic ke röör karou cï ruk alɛ̈th ɣer bɔ̈, ku kɛ̈ɛ̈ckë atuuc lɔ̈m, 11 ku luelkë, “Kɔc Galilia, yeŋö ye wek kɔ̈ɔ̈c ke we döt nhial? Yen Jethu, cï nyaai tënë we ku ɣɛ̈th nhial, abï la dhuk tɛ̈cït tɛ̈ cï wek ye tiɛ̈ŋ thïn ke la nhial.”
Mathayo acï kuany nyin Judath
12 Kaam wën, ka atuuc Jethu jiël gɔn Olip nhom thiääk kek gɛu ke cït kilomïter tök, ku dhukkë geeu Jeruthalem. 13 Keek aacï jäl ɣet geeu ku lek ɣön yen ciëŋ kek thïn. Atuuc Jethu, aake yï Pïtɛr ku Joon, ku Jemith ku Andria, ku Pilipo, ku Thomath, ku Bartholomeo, ku Matheo, ku Jemith wën Alpawuth, ku Thaimon, raan man kɔc thäi bïk panden mac, ku jɔl a Judath wën Jemith. Mt 10:2-4; Mk 3:16-19; Lk 6:14-16 14 Keek aake ye lac rɔ̈m ku röökkë ke ya akut, kek diäär kɔ̈k ku Maria man Jethu ku wämäthakën.
15 Nïn lik cök, ke kɔc cï gam cït raan buɔɔt ku thiär-rou ëbën, aake cï kenhïïm mat. Go Pïtɛr rot jɔt ku jiɛɛm, 16 “Wämäthkiɛ̈, wɛ̈t cï gɔ̈t athör Wël Nhialic yic abï rot dhiɛl tiɛɛŋ. Wëi Nhialic ëcï wɛ̈t lɛ̈k Debit kë bï rot looi aköldä tënë Judath, raan bï Jethu nyuɔ̈th kɔc dɔm ye. 17 Judath ë ye raan akuɔ̈tda, ku yeen ëcï Jethu kuany bï la abaŋ luɔi bï looi luɔide yic.”
18-19 (Wëëu cï Judath riɔp luɔi rɛc cï looi, aacï yen ke dom ɣɔɔc, dom yen reet yen yeyic thïn ku thou. Kënë, aacï kɔc ke ciëŋ Jeruthalem piŋ ëbën, ku jɔlkë dom kënë aa cɔɔl thuɔŋden, rin cɔl Akeldama, ku wɛ̈tde yic “Ee Dom Riɛm.” Mt 27:3-8)
20 “Ku acï gɔ̈t athör Waak Nhialic yic ëlä,
‘Bï ɣɔ̈nde yic ciɛ̈n kë tɔ̈ thïn, ku cïn raan ciëŋ thïn.’
“Ku ëcï gɔ̈t aya këlä,
‘Bï raan dɛ̈t nyiɛnde löök yic luɔi yic.’ Wk 69:25; 109:8
21-22 “Këya, raan adhil rot mät ɣo, ku bï ŋic cïmënda lɔn cï Jethu Bänyda rot jɔt raŋ yic. Raan buk mät ɣoyiic adhil a raan töŋ akuɔ̈tda. Ku ë raan ŋic käŋ tɛ̈ɣɔn jɔɔk Joon luɔiden miɔ̈c nhom cök, ku jɔl a tɛ̈wäär ye ɣok cath kek Jethu agut aköl jiël yen tënë ɣo bï ɣäth nhial.” Mt 3:16; Mk 1:9; 16:19; Lk 3:21; 24:51
23 Ku jɔlkë kɔc karou gut rin, Jothep ku ë ŋic aya ke cɔl Barthabath (ë cɔl Juthtuth aya), ku Mathayo. 24 Ku röökkë ëlä, “Bɛ̈ny, yïn aŋic kë tɔ̈ raan ëbën puɔ̈u, këya, nyuɔ̈th ɣo raan töŋ nhiar kamken karou, 25 ku bï luui ke ya atuuc nyin Judath wäär cï nyääŋ piny, ku ler tënë yen ye tɛ̈de.” 26 Ku jɔlkë cuɛt gɛk, ku bïk raan tök kuany kam ë kɔckä karou. Ku raan yen cïk bɛ̈n lɔc ë ye Mathayo, ku jɔl mɛt akut atuuc kathiäär ku tök yic.

1:1-2 Lk 1:1-4

1:4 Lk 24:49

1:5 Mt 3:11; Mk 1:8; Lk 3:16; Jn 1:33

1:8 Mt 28:19; Mk 16:15; Lk 24:47-48

1:9 Mk 16:19; Lk 24:50-51

1:13 Mt 10:2-4; Mk 3:16-19; Lk 6:14-16

1:18-19 Mt 27:3-8

1:20 Wk 69:25; 109:8

1:21-22 Mt 3:16; Mk 1:9; 16:19; Lk 3:21; 24:51