Athör cï Paulo gät kɔc gen Kolothia
Wɛ̈t nhom
Athör Paulo cï gät kɔc gen Kolothia, agɛ̈t akut kɔc cï gam pan Athia tɔ̈ ciëën gen Epethuth. Akut kɔc cï gam kënë acie Paulo yen loi ye, ku aye yök yepuɔ̈u ke ye luɔɔi dhil looi aya, cït lɔn cï yen kacke tuɔɔc gen Epethuth aya, yen gendït yen rëër raandït bɛ̈ny apuruuk pan Athia thïn. Ëcï Paulo piŋ lɔn ala kɔc ë piööc kɔ̈k kɔc cï gam gen Kolothia piɔ̈ɔ̈c bïk dhël la cök puɔ̈l. Ku yekë lueel lɔn raan adhil jak kɔ̈k atheek, nadë ke bï jal luɔ̈k ë kuat kë cït ŋuɔ̈t, thɛ̈k löŋ ku miëth ye cam.
Paulo agät athör kënë bï jai piööc rɛɛckä, ku ye piööc dhël pɛth ë yic Wɛ̈t Puɔth Yam, yen gam. Kë tɔ̈ thïn, ee lɔn nadë ke Jethu Krïtho alëu bï kɔc luɔ̈k ë rot, ku kuat käk cït käkkä aa kɔc thɛl wei Jethu lɔ̈ɔ̈m. Rin Jethu Krïtho Nhialic acï nhial ku piny ku käk tɔ̈ thïn cak. Ku riɛnke aya yen awïc yen ye bï kɔc dhuɔ̈k yeyɔu. Ee mɛ̈t bï kɔc röt mat kek Jethu Krïtho yen ë ŋɔ̈th bï kɔc luɔ̈k ë rot pinynhom. Acï Paulo lɛ̈k kɔc aya lɔn piööc kënë ë kɔc cï gam cɔl aa pïr pïr path.
Dɛ̈t lëu bï ŋic ë lɔn nadë ke raan cɔl Tikikuth yen ɣɛ̈th athör gen Kolothia rin Paulo aa cath kek raan cɔl Onethimuth, alony yen cï Paulo athör gɔ̈t riɛnke tënë Pilemon.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-14
Dït ë Raan cï lɔc ku dɔc 1:15-23
Luɔi Paulo ke cït alony tënë akut kɔc cï gam 1:24–2:5
Pïr yam Raan cï lɔc ku dɔc yic 2:6–4:6
Muɔ̈th ciëën 4:7-18
1
Ee ɣɛn Paulo cï Nhialic looi ba ya atuny Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ɣɛn agät athör kënë ɣok wämääth cï gam Timothï.
Tënë wek kɔc cï Nhialic gam gen Kolothia, kɔc buɔth Raan cï lɔc ku dɔc. Bï Nhialic we gäm athiɛɛi ku dɔ̈ɔ̈r.
Nhialic Wun Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ayeku leec akölaköl tɛ̈ röök ɣok riɛnkun. Rin gamdun tënë Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, ku nhiërdun tënë kɔc ë Nhialic aa cuk piŋ. Wäär bïï Wɛ̈t Puɔth Yam tënë we tueŋ, wek aa we cï kën la yic ŋɔ̈th piŋ Ku ë yen atɔ̈ gam ku nhiërdun thïn, käk ŋäthkë ke aacï tɔ̈ɔ̈u apath tënë we pan Nhialic. Wɛ̈t Puɔth Yam athiɛɛi bɛ̈ɛ̈i akölaköl ku athiëi pinynhom ëbën, cïmën wäär looi yen rot këya kamkun tɛ̈wäär piŋ wek dhëëŋ ë Nhialic ku dɛtkë yic tɔ̈ thïn. Wek aacï dhëëŋ Nhialic piŋ tënë Epaprath raandan nhiarku lui ë puɔ̈u ëbën tënë Raan cï lɔc ku dɔc, ee riɛnkua. Kol 4:12; Pil 23 Acï ɣo lɛ̈k nhiër cï Wëi Nhialic gäm we.
Wɛ̈t kënë yen aye ɣok ke röök riɛnkun tɛ̈wäär piŋ ɣok we. Nhialic ayeku lɔ̈ŋ bï we cɔl aŋic ye, ku ŋiɛ̈ɛ̈c ë käŋ ëbën wïc Nhialic ku dɛ̈t ë wël aya ye Wëi Nhialic ke gäm kɔc. 10 Ee këya, ke week abäk lëu bäk pïr ë pïr yen wïc Bänyda, ku kënë ye cɔl amit puɔ̈u yen abäk aa looi akölaköl. Piɛ̈rdun abï ya käpath kek ye bɛ̈ɛ̈i, ku ŋiɛ̈ɛ̈c ŋic wek Nhialic abï rot juak. 11-12 Bï Nhialic we looi bäk riɛl, riɛl bɛ̈n dhëëŋ ë Nhialic, ku bäk lëu bäk käjuëc aa göök ke we duut wepuɔ̈th. Ku yakë Wäda leec ke we mit puɔ̈th, yen cï we gäm riɛl bäk la abaŋ käk Nhialic wäär cï täu kacke ruɛl Bäänyde yic tɛ̈ɣer. 13 Acï ɣo luäk bei riɛl jɔŋrac yic, ku bïï ɣo ë bääny Wënden nhiɛɛr yic, 14 yen cï ɣo wɛ̈ɛ̈r bei, ku pɛ̈l adumuɔ̈ɔ̈mkua piny. Epe 1:7
Dït ë Raan cï lɔc ku dɔc
15 Raan cï lɔc ku dɔc yen ye tïŋ ke thöŋ ke Nhialic cie tïŋ. Yen ë kaaide, ku yen atɔ̈ tueŋ käk cï cak ëbën nhïïm. 16 Rin ë yen acï Nhialic käriëëc ëbën cak, käk nhial ku piny, käk ye tïŋ ku käk cie tïŋ, acä atuuc nhial ku käril kɔ̈k cie tïŋ la riɛldït cak. Nhialic acï nhial ku piny cak ë yeen ku käk tɔ̈ thïn ëbën aa käkke. 17 Raan cï lɔc ku dɔc a rɛ̈ɛ̈r thïn ke käŋ ëbën këc cak, ku ë riɛnke yen aye këriëëc ëbën rëër nyiɛnde. 18 Yen ë bɛ̈ny kɔc cï gam. Yen aye kek piɛ̈rden yök thïn. Yen ë Wëndït tueŋ wäär cï jɔ̈t bei raŋ yic rin bï a yen tɔ̈ tueŋ käriëëc ëbën. Epe 1:22-23 19 Rin ë Nhialic yen acï ye tak ë rot bï Wënde ciɛ̈t yen Nhialic guɔ̈p alanden. 20 Rin Wënde yen acï Nhialic looi bï käk tɔ̈ nhial ku piny aa dɔ̈ɔ̈r kek ye. Thon Wënde tim cï rïïu kɔ̈u yen acï ɣo cɔl adɔ̈ɔ̈r kek Nhialic Wun. Epe 2:16
21 Thɛɛr wek aa we mec ke Nhialic, ku wek aa we kɔc atɛrde rin tɛ̈ktɛ̈k rac ku kärɛc ke yakë ke looi ku takkë ke. 22 Ku ëmën, rin cï Wënden wäär cï ya raan cïmënda thou riɛnkua ëbën, Nhialic acï we cɔl aaye mäthke bï we bɛ̈ɛ̈i bäk aa kɔc la cök cïn gup awuɔ̈c yenhom. 23 Wek aa dhil la cök ku muɔ̈kkë röt ë dïl yenhom. Ku duɔ̈kkë röt cɔl aben thɛl wei ë ŋɔ̈thdun cäk yök Wɛ̈t Puɔth Yam yic wäär cäk piŋ. Ee rin ë Wɛ̈t Puɔth Yam kënë yen acï ɣɛn ya alony, Wɛ̈t Puɔth Yam kënë cï ya lɛ̈k raan ëbën pinynhom.
Luɔi Paulo ke cït alony tënë akut kɔc cï gam
24 Ku ëmën ɣɛn acï puɔ̈u miɛt rin cï piööcdiɛ̈n cä cɔl agum we kony. Gumdiɛ̈n mɛc ɣɛn kënë, ee rin ba dhöl cï Raan cï lɔc ku dɔc guum thïn, kuɔny bï thääp ë rin akut kɔc cï gam ëbën cït guɔ̈p Jethu. 25 Ku ë Nhialic yen acä looi ba ya alony akut kɔc cï gam. Yen acä gäm luɔi ril kënë, ba looi rin piathdun. Yen ë luɔi wɛ̈tde ëbën nyuɔɔth. 26 Ku yen ë kë cï moony tɛ̈thɛɛr ɣɔn tënë raan ëbën, ku ëmën acï jäl nyuɔ̈th kacke. 27 Kë cï Nhialic guiir ë lɔn bï kë cï moony nyuɔɔth tënë kacke, käpiathke ku dhëëŋden cï moony muk rin kɔc ëbën. Ku kë cï moony ë lɔn nadë ke Raan cï lɔc ku dɔc arɛ̈ɛ̈r wegup, ku wɛ̈tde yic wek aabï duaar Nhialic rɔm kek ye. 28 Këya, Raan cï lɔc ku dɔc ayeku lɛ̈k raan ëbën. Ɣok aa kɔc lɛ̈k ku nyuthku ke kuat këriëëc ëbën ŋicku ë rin buk raan ëbën bɛ̈ɛ̈i Nhialic nhom, ke cït raan la cök cï mat kek Raan cï lɔc ku dɔc. 29 Rin bï kënë rot jal dhiɛl looi këya, ɣɛn a ɣa cï buɔ̈c apɛi ë riɛl wäär cï Raan cï lɔc ku dɔc gäm ɣa, riɛl yen lui ɣaguɔ̈p.

1:7 Kol 4:12; Pil 23

1:14 Epe 1:7

1:18 Epe 1:22-23

1:20 Epe 2:16