Athör cï Paulo gät kɔc Epethuth
Wɛ̈t nhom
Wɛ̈t tueŋ kam këriëëc ëbën yen gɛ̈t Paulo athör kënë tënë kɔc Epethuth ë wɛ̈t kënë, “Kë cï Nhialic guiir, ke bï jal thöl akölden cï tak. Ee lɔn bï yen käk cï cak ëbën nhial ku piny mat yiic, ku tɛ̈ɛ̈u Raan cï lɔc ku dɔc kenhïïm tueŋ.” (1:10) Kɔc cï gam aya awïc ke bïk deet yic, ku bïk ya pïr këdïït cï Nhialic guiir kënë yic. Ku bï kɔc aa tök ëbën kek Jethu Krïtho.
Abaŋ athöör yic tueŋ, acï Paulo nyuɔɔth tɛ̈ bï kɔc keyiic mat thïn, ke lëk kɔc dhël cï Nhialic kacke kuany thïn. Ku ye këdë cï ke adumuɔ̈ɔ̈m päl piny thïn, ku yïk kɔc lääu nhom ë Wënde Jethu Krïtho. Ku aye Wëi Nhialic nyuɔ̈th ɣo lɔn bï athön Nhialic yenhom tiɛɛŋ. Paulo ë kɔc ba athöör kueen lɛ̈k abaŋ ë rou yic, lɔn nadë ke kɔc bï ya tök kek Raan cï lɔc ku dɔc adhil ayic ë piɛ̈rden yic kedhie. Acï jam ë waal juëc tɛ̈ bï kɔc ë Nhialic luɔi tök aa nyuɔɔth thïn, ke cï röt mat kek Raan cï lɔc ku dɔc. Akut kɔc cï gam acït guɔ̈p, ku ye Raan cï lɔc ku dɔc yen nhom, tɛ̈dë ke cït luak ku ye Raan cï lɔc ku dɔc mëën, tɛ̈dë ke ye tik, ku ye Raan cï lɔc ku dɔc muɔnyde. Athör kënë ë jam wël thiek yiic apɛi, rin raan ë gät ye agɛ̈t ë guiër cï dhëëŋ Nhialic rɛ̈ɛ̈r kek Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈ɛ̈i yenhom ku yepuɔ̈u. Ku kuat këriëëc ëbën aye tïŋ nhiër Raan cï lɔc ku dɔc yic, nääk, ku pɛ̈l piny adumuɔ̈ɔ̈m, ku dhëëŋ la cök.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-2
Raan cï lɔc ku dɔc ku luaŋ ë Nhialic 1:3–3:21
Pïr ë yam rɛ̈ɛ̈r ke Jethu 4:1–6:20
Muɔ̈th ciëën 6:21-24
1
Ee ɣɛn Paulo cï Nhialic kuany ba ya atuny Jethu Krïtho. Tënë kɔc Nhialic rɛ̈ɛ̈r Epethuth, kɔc cï Jethu Krïtho gam piɛ̈rden yic. Luɔi 18:19-21; 19:1
Bï Nhialic Wäda kek Bänyda Jethu Krïtho we gäm dɔ̈ɔ̈r ku athiɛɛi.
Raan cï lɔc ku dɔc ë dɔ̈c wëi bɛ̈ɛ̈i
Lecku Nhialic Wun Bänyda Jethu Krïtho! Rin cï ɣok röt mat kek Jethu Krïtho, acï yen ɣo yiëk dɔ̈c wëi ë riɛl nhial. Thɛɛr ke piny këc cak, Nhialic acï ɣo kuɛ̈ny bei buk aa miɛ̈thke, wɛ̈t cï ɣok mat kek Jethu, acï ɣo cɔl aye kacke, kɔc cïn gup awuɔ̈c.
Rin nhiɛɛr yen ɣo, acï Nhialic looi thɛɛr lɔn bï Jethu Krïtho ɣo cɔl aye miɛ̈thke, ku kënë yen ë miɛt puɔ̈u Nhialic yen wïc. Lecku Nhialic rin käpuɔth juëc apɛi cï gäm ɣo ë path, rin cï yen Wënden nhiɛɛr juaar riɛnkua. Rin thon Raan cï lɔc ku dɔc acï ɣok jäl riɛl jɔŋrac yic, rin cï adumuɔ̈ɔ̈mkua päl piny. Ku këya, aye Nhialic nyuɔ̈th ɣo lɔn dïït dhɛ̈ɛ̈ŋde apɛi. Kol 1:14 Dhëëŋ cï gäm ɣo ke dït apɛi, rin ŋiɛ̈ɛ̈c ku dɛ̈t yic käŋ. Acï Nhialic nyuɔ̈th ɣo yen këden cï guiir bï looi, ku acuk yök tënë Raan cï lɔc ku dɔc, cɔk a lɔn wäär cï yen ye thiaan. 10 Kë cï Nhialic guiir ke bï jäl thöl akölden cï tak, ee lɔn bï yen käk cï cak ëbën nhial ku piny mat yiic, ku tɛ̈ɛ̈u Raan cï lɔc ku dɔc kenhïïm tueŋ.
11 Ee riɛnke yen aye ɣo cɔl aye mïth Nhialic. Këriëëc ëbën aacï Nhialic guiir këya wäthɛɛr, ku ë yen ke biɔ̈ɔ̈k tɛ̈cït tɛ̈ wïc ye. 12 Këya lecku Nhialic ɣok kɔc tueŋ wäär cï la ŋɔ̈th tënë Raan cï lɔc ku dɔc.
13 Ku ëmën aya, wek aacï yic piŋ, yiny yen wɛ̈t puɔth yam ye Nhialic we luɔ̈k. Ku wäär cï wek Raan cï lɔc ku dɔc gam, acï yen we yiëk Wëi Nhialic wäär cï thɔn ka bï yiëk kacke. Wëi yen ë ye nyuɔɔth lɔn ye wek kacke. 14 Ku Wëi Nhialic yen ë ye nyuɔɔth lɔn bï ɣok käwäär cï Nhialic thɔn ka bï yiëk ɣo yök. Ku aye kënë nyooth lɔn cï Nhialic ɣo wɛ̈ɛ̈r bei riɛl jɔŋrac yic buk aa kacke. Këya, buk Nhialic aa leec akölaköl.
Röök ë Paulo
15 Ku wɛ̈t kënë, tɛ̈ɣɔn piŋ ɣɛn gäm cï wek wɛ̈t Bɛ̈ny Jethu gam, ku nhiër nhiɛɛr wek kacke, 16 yen akëc ɣɛn nhom kaŋ määr ba we atak, tɛ̈ röök ɣɛn Nhialic aya leec riɛnkun. 17 Ɣɛn ë rëër ɣa thiëc Nhialic Wädan la diik, ku yen Wun Jethu Krïtho, bï we gäm Wɛ̈ike bï we cɔl aŋic käŋ, ku nyuth we Nhialic bäk ŋic apath. 18 Ɣɛn ë röök aya bäk yic ŋic. Këya bäk ŋic lɔn ë yen yic lɔn bï wek käjuëc puɔth cï tɔ̈ɔ̈u tënë we yök, rin cï yen we cɔɔl. Ku abäk ŋic aya lɔn käjuëc puɔth cï thɔn bï ke gäm kacke aa thiek yiic apɛi. 19 Ku këya, abäk ŋic aya lɔn riɛlde adït käŋ ëbën. Ku yeen alui ɣogup rin cï ɣok wɛ̈tde gam. Riɛl lui ɣogup kënë athöŋ ke riɛldït, 20 wäär jöt yen Raan cï lɔc ku dɔc bei raŋ yic, kam kɔc cï thou ku jɔt nhial, ku nyuuc köŋ cuëc Nhialic. Wk 110:1 21 Raan cï lɔc ku dɔc amac wëi ril tɔ̈ nhial ëbën, cɔk alɔn le kek riɛldït. Riɛnke aa thiek yiic tënë rin bänydït mɛ̈c. Ku aacie bäny mɛ̈c ëmën ë röt, aabï yiic thiɛk tënë rin bäny bï mac aköldä. 22 Ku Nhialic acï këriëëc ëbën tääu yecök, ku looi bï a yen wat akut kɔc cï gam pinynhom. Wk 8:6 23 Ku akut kɔc cï gam yen ë guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc, yen thiäŋ wëi Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ë yen pïr gäm këriëëc ëbën tɛ̈riëëc ëbën. Kol 1:18

1:1 Luɔi 18:19-21; 19:1

1:7 Kol 1:14

1:20 Wk 110:1

1:22 Wk 8:6

1:23 Kol 1:18