Athör cï Paulo gät kɔc pan Galatia
Wɛ̈t nhom
Tɛ̈wën cï ke wɛ̈t puɔth yam ye kɔc jam wɛ̈t Jethu jɔɔk bï piɔ̈ɔ̈c, acï kɔc cie kɔc Itharel bɛ̈n nhiaar. Ku wɛ̈t yen cï bɛ̈n bɛ̈n nhial ë lɔn nadë ke löŋ Mothith yen bï dhiɛl theek rin bï raan jal a Krïthian. Ku ë yen kë cï Paulo bɛ̈n a jam wɛ̈t cïï yen ë yic, rin wɛ̈t töŋ ë yic, ee pïr la yic gam Jethu, yen bï kɔc rëër thïn ëbën ke Nhialic. Ku kam kɔc cï gam pan Galatia, pan mɛc kɔc Roma Athia cök ciëën, kɔc kɔ̈k ke cï bɛ̈n thïn aacï Paulo bɛ̈n aa jɔ̈ɔ̈ny. Ku yekë lueel lɔn dhil raan Löŋ Mothith theek bï jal a raan path ke Nhialic.
Paulo aca athör kënë gɔ̈t bï gam la cök dhuɔ̈k ciëën bï kɔc cï wel nhïïm cï piɔ̈ɔ̈c ë lueth cɔl aloi yic. Acï kaŋ nyuɔ̈th ke lɔn le yen yic, bï ya cɔl atuny Jethu Krïtho. Acï dɛ̈t yic ke lɔn wɛ̈t ye yen cɔl atuuc abɔ̈ tënë Nhialic, acie riɛl ë raan, ku luɔnde tënë kɔc cie kɔc Itharel ë röt. Tɛ̈ɛ̈n, yen acï yen wɛ̈tde dɛɛt yic, lɔn ee gam ë rot yen ë kɔc cɔl aala cök tënë Nhialic. Acï nyuɔɔth wɛ̈lke cök ciëën, lɔn ciɛɛŋ path kɔc cï gam ë cäth bï kɔc cath athɛɛr kek nhiër, ku gam bɛ̈n bei tënë Raan cï lɔc ku dɔc.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-10
Riɛl Paulo ye yen ke atuuc 1:11–2:21
Athör dhëëŋ ë Nhialic 3:1–4:31
Lääu nhom ku luɔi kɔc cï gam 5:1–6:10
Thök ë wël 6:11-18
1
Ɣɛn Paulo, wäär kuɛny Jethu kek Nhialic ba ya atuny Jethu wäär cï Wun Nhialic jɔ̈t bei raŋ yic. Acie raan ë path yen kuany ɣa ba ya atuny Jethu. Ɣɛn ɣok miɛ̈thakäi cï gam rɛ̈ɛ̈r kek ɣa ë tɛ̈n, ɣok aa gɛ̈t we athör kënë buk wek akuut kɔc cï gam pan Galatia muɔ̈ɔ̈th ëbën.
Bï Nhialic Wäda kek Bänyda Jethu Krïtho we gäm dɔ̈ɔ̈r ku athiɛɛiden.
Rin bï yen ɣo luɔ̈ny bei lɛɛŋ kënë yic, Raan cï lɔc ku dɔc acï thou rin adumuɔ̈ɔ̈mkua rin theek yen Wäda Nhialic. Bï Nhialic aleec akölriëëc ëbën. Yenakan.
Wɛ̈t Puɔth Yam
Kë cäk looi acä gɔ̈i apɛidït. Kam thiin yen cï wek guɔ jäl raan wäär cɔl we aa ril cök, Bänyda Jethu. Ku yakë gam piööc dɛ̈t yakë cɔl aye Wɛ̈t Puɔth Yam wël athör kɔ̈k.* Rin diik Raan cï lɔc ku dɔc. Ku yeen acie Wɛ̈t Puɔth Yam acïn. Ku wɛ̈t lueel ɣɛn ye këlä, ë rin ala kɔc kɔ̈k wïc ye bïk kɔc la liääp nhïïm, ku wïckë bïk athör wël Jethu waar yiic. Na cɔk atuny Nhialic, nadë ke ye ɣo, ɣok piööc kë cïï thöŋ kek athör wël Jethu wäär cuk piɔ̈ɔ̈c tënë we, ke diɛ̈t Nhialic näk raan kë cït kënë looi ku cuɛt mɛɛc. Acuk kaŋ lueel, ku abuk bɛn ber yic ëmën, na le raan piööc we wël cïï thöŋ kek wël cäk gam thɛɛr, ke diɛ̈t Nhialic cɔl anäk raan kënë ku cuɛt mɛɛc.
10 Ye ciɛ̈t alɛɛc ë raan yen wiëc ëmën? Acie ye, kë wiëc alɛɛc Nhialic. Ye lɔn bï ɣa piŋ raan ëbën? Na ɣa ŋoot ke ya them ba looi këya, ŋuɔ̈t ɣɛn acie alony ë Jethu.
Paulo acï Nhialic cɔɔl
11 Calkë alɛ̈k we miɛ̈thakäi cï gam, wɛ̈t Jethu ya piɔ̈ɔ̈c tënë we acie wɛ̈t raan ë path. 12 Acä yök tënë raan ë path, ku acie raan ë path yen piööc ɣɛn ë wëlkä. Ee Jethu nhom yen aa nyuth ke ɣa.
13 Acï lɛ̈k we yen tɛ̈ ciëŋ ɣɛn thïn wäär rëër ɣɛn kam kɔc Itharel ë lɔ̈ŋden yic, ku tɛ̈ ye ɣɛn kɔc cï wɛ̈t Jethu gam näk thïn. Ku aca them ba akut kɔc cï gam rac. Luɔi 8:3; 22:4-5; 26:9-11 14 Acïn raan wär ɣa thɛ̈k löŋ Mothith, löŋ kɔc Itharel, ee kɔc riëëc kek ɣa yiic ëbën. Löŋ wärkuan dït athɛɛk apɛi dït. Luɔi 22:3
15 Nhialic ë dhɛ̈ɛ̈ŋde yic, yen ago ɣɛn guɔ kuany ke ɣa këc cak dhiëëth, ku cɔɔl ɣɛn ba ya aluɔnyde, 16 bï Wënde cɔl anyuth rot ɣa, ku ba wɛ̈tde la piɔ̈ɔ̈c tënë kɔc cie kɔc Itharel. Acïn raan cï ɣɛn la tënë ye bï ɣa la wɛ̈ɛ̈t, Luɔi 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18 17 nadë ke ɣa cï la Jeruthalem ba atuuc wäär kek kɔŋ la wɛ̈t Nhialic yic tënë ɣa, la tïŋ bïk ɣɛn la lɛ̈k kë luɔɔi. Ɣɛn acï la Arebia nyin yic, ku dhuɔ̈k Damathkuth. 18 Ɣɛn acï run kadiäk bɛ̈n la thöl, ku jal dhuk Jeruthalem ba wël la deet tënë Pïtɛr. Ku la rëër kek Pïtɛr tɛ̈cït tɛ̈n nïn kathiäär ku ŋuan. Luɔi 9:26-30 19 Acïn atuuc kɔ̈k juëc ca bɛ̈n yök, ee Jemith mɛ̈nh ë Bänyda Jethu ë rot yen aca bɛ̈n yök.
20 Kë gät we ë yic. Aŋic Nhialic acie lueth yen luɛɛl.
21 Nawën ke ɣɛn acï bɛ̈n la bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic pan Thiria ku pan Cilicia. 22 Ye nïnkä kɔc akut kɔc cï gam pan Judia aake kuc ɣa. 23 Kënë ŋickë ë kënë ye kɔc kɔ̈k lueel ëlä, “Mony wäär ɣo nɔ̈k ɣok kɔc cï gam, yen apiööc wɛ̈t wäär wïc bï rac ëmën.” 24 Ku yen aacï kek Nhialic bɛ̈n leec rin cï yen ɣa wel puɔ̈u ba ya raande.

*1:6 Rin diik Raan cï lɔc ku dɔc.

1:13 Luɔi 8:3; 22:4-5; 26:9-11

1:14 Luɔi 22:3

1:16 Luɔi 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18

1:18 Luɔi 9:26-30