Athör Jemith
Wɛ̈t nhom
Athör Jemith aa käk cï gät kɔc cï Nhialic gam cï thiëi pinynhom ëbën. Raan ë gät athör acï wël juëc ë waal path gɔ̈t bï yen kɔc lɛ̈k ŋïny ë käŋ, rin bï kɔc cï gam, röt tiit ku luɔi path. Acï wël juëc lueel tënë kɔc cï gam, wël cïmën wël ë jiɛɛk, ku ŋɔ̈ɔ̈ŋ ku thëm ë jɔŋrac, ku luɔi ku tiɛɛl, ku gam kek ë luɔɔi, ku liem path ku ŋïny ë käŋ, ku agɔ̈th ku nhiam ku piath, ku luk kɔc kɔ̈k wei. Ku nyooth ë rot ke nhiam ku liɛr ë puɔ̈u ku röök. Athör ë jam apɛi bï gamda rot ya nyuɔɔth luɔida yic.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th 1:1
Thëm ku thööc kërac yic 1:2-18
Pïŋ ku luɔi 1:19-27
Duɔ̈kkë kɔc ye tek yiic 2:1-13
Gam ku luɔi 2:14-26
Dut liɛmdu 3:1-12
Ŋïny käŋ bɔ̈ tënë Nhialic 3:13-18
Thɔ̈nkë röt Nhialic 4:1-10
Duk mɛnhkui nyieny 4:11-12
Duɔ̈kkë ye tol 4:13-17
Lëk tënë Ajiɛɛk 5:1-6
Pɛ̈l rot piny ku Röök 5:7-20
1
Athör Jemith, aluaŋ Nhialic ku Bänyda Jethu Krïtho tënë kɔc cï gam, cï weer pinynhom. Ku muɔ̈ɔ̈th ke. Mt 13:55; Mk 6:3; Luɔi 15:13; Gal 1:19
Thëm ku thööc kërac yic
Miɛ̈thakäi, calkë aye miɛt ë guɔ̈p tɛ̈ teem kuat këril rot ë dhɛ̈ldun yic, rin aŋiɛckë aköl ye gamdun la tueŋ käril yiic, kën bɛ̈n bei thïn ë riɛl ë puɔ̈u ater yic. Calkë riɛl piändun ater yic aɣɛ̈th we tueŋ, yen abï wek käŋ ŋic ku bäk la cök ke cïn diu. Na le kë dhal we bäk cïï ŋic, ke we rɔ̈ɔ̈k tënë Nhialic yen la riɛl bï gäm we, rin Nhialic ë ŋiɛ̈ɛ̈c käŋ gam ë path piände tënë raan ëbën. Ku na rɔ̈ɔ̈kkë ka dhiɛlkë looi ë puɔ̈n cïn yic diu acïn, kuat raan ë diu acït apuɔ̈ɔ̈k wïïr ye yom nyiääŋ bï ɣäth tueŋ ku dhuk ciëën. Raan cït kënë cïï ye tak lɔn le yen kë bï yök tënë Nhialic. Ku yen raan kënë ë puɔ̈u rou, ku käk ye looi ëbën aacie rɔ̈m.
Raan cï gam ŋɔ̈ŋ adhil puɔ̈u miɛt tënë Nhialic, rin bï ye juak bï ɣäth nhial, 10 ku raan ajak adhil puɔ̈u miɛt tɛ̈ dhuk Nhialic ye piny, rin ajak abï lööny wei cïmën yɔ̈ɔ̈k tim. 11 Akɔ̈l ë ruɛl ku atuɔ̈nyde ë tim nyop, ku thou yɔ̈ɔ̈k dhëëŋ wën ëbën ku löönykë wei. Ku riääk dhëëŋden puɔth wën. Yen ë kë bï rot looi tënë raan ajak aya, abï mɛ̈r wei jaakde cök. Ith 40:6-7
12 Raan bï puɔ̈u miɛt ë raan bï kërac guum ku ŋuɔ̈t ril puɔ̈u ë gamde yic, tɛ̈ lëu yen kënë, ka bï pïr akölriëëc ëbën cï Nhialic guiir ke ya ariöp tënë kɔc nhiar ye yök. 13 Na them raan ë käk rɛɛckä, ke cïï raan luel yepuɔ̈u ëlä, “Athëm kënë abɔ̈ tënë Nhialic.” Rin acïn raan lëu ye bï Nhialic cɔl aloi kërac, ku yeen guɔ̈p acie raan ë them kërac. 14 Ku raan aye them kërac ye wïc yepuɔ̈u ye thɛl wei ku deep. 15 Kërɛɛc ye wïc yepuɔ̈u yen ë bɛ̈n rëër këya ɣet bï dhiëth adumuɔ̈ɔ̈m, ku adumuɔ̈ɔ̈m yen ë bɛ̈n dït apɛi ɣet bï thuɔɔu bɛ̈ɛ̈i.
16 Miɛ̈thakäi nhiaar duɔ̈kkë röt cɔl aaye math nyïn, 17 kuat käpath la cök ye yök, nadë ke gɛ̈m yï aa bɛ̈n nhial tënë Nhialic, Aciëŋ cak käk ë ruɛl nhial, ye ruɛlden röt waar ku yeen acie rot waar. 18 Acï tak ë rot bï ɣo gäm pïr ë yam dhël wɛ̈t ë yic, ku buk rëër tueŋ këriëëc nhom ëbën.
Pïŋ ku luɔɔi
19 Muɔ̈kkë kënë wenhïïm miɛ̈thakäi nhiaar ke! Raan ëbën adhil käŋ lac apiŋ, ku cïï guɔ jam ë path, ku cïï puɔ̈u ë lac dak aya. 20 Riäŋ ë puɔ̈u acïï pïr la cök wïc Nhialic ye bɛ̈ɛ̈i. 21 Këya, pälkë luɔi käk la bïth ë kɔc yɔ̈ɔ̈r gup, ku kuat luɔi kërac ëbën. Gamkë Nhialic piäthkun ëbën, ku wɛ̈t puɔth cï tääu wepuɔ̈th bï we luɔ̈k.
22 Na yakë wɛ̈t Nhialic piŋ ku cäk loi, ke wek aa röt math. Këya, luɔikë kecït tɛ̈de. 23 Kuat raan ë wɛ̈t kënë piŋ ku cïï looi acït raan rot tiŋ macar yic. 24 Ee guäpde ŋiɛc tïŋ apath, ku na le jäl macar lɔ̈ɔ̈m ke go nhom määr tɛ̈ cï ye cak thïn. 25 Ku raan ë löŋ path tïŋ ku döt yic yepuɔ̈u, löŋ puɔth Nhialic ɣo gël buk kärɛc cïï loi, acïï cït kënë, acïï ye piŋ ë path ku mɛ̈r nhom ye, ku looi kecït tɛ̈de. Raan cït kënë abï Nhialic dɔɔc kuat käk ye looi yiic ëbën.
26 Ye raan tak lɔn theek yen yath? Na cïï raan liɛmde dut ka cïn yanh theek. Ku ë rot math ë rot. 27 Thɛ̈k puɔth ye Nhialic Wäda gam akïn, kony abɛɛr ku lëër ë ŋääŋden yic, ku tiit rot käk rɛc ye tɔ̈ pinynhom.

1:1 Mt 13:55; Mk 6:3; Luɔi 15:13; Gal 1:19

1:11 Ith 40:6-7