Wël Jethu cï Luka gɔ̈t
Wɛ̈t nhom
Wël Jethu cï Luka gɔ̈t, aa Jethu nyuɔɔth lɔn ë yen raan wäär cï Nhialic lueel ka bï tuɔ̈ɔ̈c pinynhom, bï kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel bɛ̈n luɔ̈k. Acï Luka gɔ̈t lɔn Jethu acï Wëi Nhialic cɔɔl bï, “Wɛ̈t Puɔth Yam bɛ̈n nyuɔ̈th kɔc ŋɔ̈ŋ nyïn.” Ku wëlkä, aa la yiic käk wïc raan ëbën. Käk miɛt puɔ̈u aa rɛ̈ɛ̈r wël cï Luka gɔ̈t yiic aya, cïmën bɛ̈n Jethu pinynhom, acï luɛɛl thïn cök tueŋ yiic, ku tɛ̈ thöök wël thïn aya, ku wäär ler Jethu nhial. Anyïköl la tueŋ ë wɛ̈t kënë, ku juëŋ bï gam kɔc cï gam rot juak la nhial Jethu cök, aacï raan töŋ kënë gɔ̈t aya athör Luɔi Atuuc Jethu yic.
Abaŋ 2 ku 6 (tïŋ käk cï gɔ̈t athöör yic bɔ̈ ciëën) aatɔ̈ käjuëc yeke yök athör kënë yic ë rot. Cïmën anyïkööl diɛt atuuc nhial, ku këwäär cï abiök Jethu la neem wäär dhiëëth ye. Ku la Jethu luaŋ Nhialic wäär ë yen dhɔ̈k. Ku wël waal raan path pan Thamaria ku manh cï määr. Ee wëlkä yiic, ee röök yen acï ber yic bï tɛɛt kɔc puɔ̈th. Ku Wëi Nhialic, ku käk cï diäär looi ë luɔi Jethu yic, ku pɛ̈l bï Nhialic adumuɔ̈ɔ̈m päl piny.
Käk tɔ̈ thïn
Wɛ̈t Nhom 1:1-4
Dhiëth ku mɛɛth Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ku jɔl a Jethu 1:5–2:52
Luɔi Joon raan kɔc muɔc nhïïm 3:1-20
Miɔ̈c ë nhom ku thëm Jethu 3:21–4:13
Luɔi Jethu ëbën pan Galilia 4:14–9:50
Jäl pan Galilia ku la Jeruthalem 9:51–19:27
Nïn ciëën kadhorou thuɔnde nhom tueŋ 19:28–23:56
Jön rot ku nyooth rot ku la nhial ë Bɛ̈ny 24:1-53
1
Tënë Thiöpiluth, cït tɛ̈ ye piɛ̈ŋ ye, acï kɔc juëc them bïk käk cï röt looi kamkua gɔ̈t. Aacï gɛ̈t käk cï kɔc cï ke tïŋ, ku kɔc lui wɛ̈t Nhialic lɛ̈k ɣo tɛ̈wäär jɔɔk käkkä röt. Këya, Bänydiɛ̈, wën cï ɣɛn käk cï röt looi muk cök tɛ̈wäär jɔɔk kek röt, aca tak ba ke gɔ̈t apath tënë yï, rin bï yïn käjuëc cï piɔ̈ɔ̈c tënë yï jäl ŋic lɔn cïï kek ye lueth.
Atuny Nhialic acï dhiënh Joon lueel
Wäär ye Ɣërot bɛ̈nyŋaknhom pan Judia, raan käk Nhialic cɔl Dhäkaria ë tɔ̈ thïn, ku yeen ë ye raan akut kɔc käk Nhialic cɔl Abija, ku yeen ë la tiŋden cɔl Elithabeth, nyɛn kuat Aron. 1Lëk 24:10 Dhäkaria ku Elithabeth aake ye kɔc path tënë Nhialic, rin keek aake rɛ̈ɛ̈r ke cïn gup awuɔ̈c ke thek lööŋ Nhialic. Ku keek aake cïn mïth rin Elithabeth ëcïï dhiëth, ku keek aake cï dhiɔp kedhie aya.
Naɣɔn akäl tök, yen ke kuëër kɔc akut Dhäkaria bïk luui luaŋ Nhialic, ke kɔcken akut cuɛt gɛk, go lööny tënë ye bï ya yen la adöŋ ŋïr took ariäk nhom luaŋ Nhialic. Go la luɛɛk. 10 Ku tɛ̈wën took yen adök luɛɛk, ke kɔc juëc awën cï guëër aake rɔ̈ɔ̈k aɣeer.
11 Kaam wën, ka atuny Nhialic nyuth rot ye ke kääc lɔŋ cuëc ariäk nhom tɛ̈wën took yen adöŋ ŋïr thïn. 12 Tɛ̈wën tïŋ Dhäkaria ye, go riɔ̈ɔ̈c apɛi ku muum nhom. 13 Go atuny Nhialic lɛ̈k ye, “Dhäkaria! Duk riɔ̈c, rɔ̈ɔ̈kdu acï Nhialic piŋ, ku ëmën tiɛŋdu Elithabeth abï manh moc yök. Na la dhiëëth, ka bï cɔl Joon. 14 Wek aabï puɔ̈th miɛt wedhie wek tiɛŋdu tɛ̈ le ye dhiëëth. Ku kɔc juëc aabï puɔ̈th miɛt ke we aya, 15 rin yeen abï ya raan töŋ ril kam kɔc käk Nhialic tïŋ. Ku yeen acïï bï ya dek kuat muɔ̈n la yic luɔu. Ku yeen abï Wëi Nhialic la yeguɔ̈p ke cɔk ŋoot man yäc, Kn 6:3 16 ku yeen abï kɔc Itharel cɔl adhuk Nhialic Bänyden. 17 Abï kaŋ tuɔ̈l tënë Bɛ̈ny kek riɛl thöŋ cïmën riɛl Nhialic wäär tɔ̈ tënë Elija. Ku Joon abï wärken ë mïth cɔl anhiar miɛ̈thken. Ku kɔc ril nhïïm ëmën cie wɛ̈t Nhialic ye piŋ, aabï kenhïïm waar. Ku këya, yen ë tɛ̈ cï Joon kɔc cɔl aa guiir röt thïn rin bɛ̈n Bänyda.” Mal 4:5-6
18 Go Dhäkaria lueel tënë atuny Nhialic ëlä, “Ba ŋic këdë lɔn bï kënë rot looi? Ɣɛn acï dhiɔp ku tiɛŋdiɛ̈ acï dhiɔp aya.”
19 Go atuny Nhialic dhuɔ̈k ye, “Ee ɣɛn Gabriɛl, rɛ̈ɛ̈r Nhialic lɔ̈ɔ̈m ku ɣɛn acï tooc ba yï bɛ̈n lɛ̈k wɛ̈t puɔth kënë. Dan 8:16; 9:21 20 Rin këc yïn wɛ̈t ca lueel gam, yïn abï rëër yï cie jam, ɣet tɛ̈ bï kënë rot kaŋ looi akölden bï yen rot looi ke cït tɛ̈de.”
21 Tɛ̈n awën, kɔc aake tit Dhäkaria ke cï gäi kë rëër yen luaŋ Nhialic apɛi këlä. 22 Nawën le bɛ̈n bei ke cïï jam, gokë ŋic lɔn le yen kë cï rot nyuɔ̈th ye, tɛ̈wën ye yen nyuuth yecin ku cïï jam.
23 Nawën la nïn luui Dhäkaria luaŋ Nhialic thök, ke dhuk paande. 24 Nawën ke tiɛŋde Elithabeth yök meth, ku jɔl rëër baai pɛ̈i kadhiëc ke cie la aɣeer. 25 Ku jɔl ya lueel, “Nhialic acï kënë looi tënë ɣa bï piathde nyuɔ̈th ɣa, ku acï kë ye ɣa dhɔ̈l guɔ̈p rin cï ɣɛn rol jal nyaai!”
Atuny Nhialic acï dhiënh Jethu lueel
26 Tɛ̈wën ye pɛ̈i Elithabeth dätem, ke Nhialic tooc atuɔ̈nyde Gabriɛl gen Nadharet tɔ̈ pan Galilia, 27 tënë nyan bïm cɔl Maria, ku ë thiɛɛk mony cɔl Jothep, raan dhiënh Bɛ̈nyŋaknhom Debit. Mt 1:18 28 Go atuny Nhialic bɛ̈n tënë ye ku lueel ëlä, “Madho, yïn athiäŋ dhëëŋ Nhialic. Bänyda atɔ̈ ke yï!”
29 Go Maria riɔ̈ɔ̈c ku muum nhom wën piŋ yen wëlkä, ku thööŋ yepuɔ̈u käk tɔ̈ ë wɛ̈t kënë yic. 30 Go atuny Nhialic lueel tënë ye, “Duk riɔ̈c Maria, yïn anhiɛɛr Nhialic. 31 Yïn abï meth yök, manh moc. Ku na la dhiëëth ka ba cäk ke cɔl Jethu. Mt 1:21 32 Abï ya raandït apɛi Nhialic nhom. Ku abï cɔl Wën Nhialic Madhɔl. Ku Nhialic Bänyda abï bääny Debit wundït yiëk ye, 33 ku abï ya bɛ̈ny pan yï Jakop akölriëëc ëbën, ku bäänyde acïï bï thök alanden!” 2Tha 7:12, 13, 16; Ith 9:7
34 Go Maria lueel tënë atuny Nhialic, “Bï rot looi këdë. Ɣɛn ë nyɛn bïm këc thiaak?”
35 Go atuny Nhialic bɛn lɛ̈k ye, “Wëi Nhialic abï lööny yïguɔ̈p ku riɛlde abï bɛ̈n yïnhom. Manh thin dhëŋ ba dhiëëth abï cɔl Wën Nhialic. 36 Ku dɛ̈t akïn aya, molɛ̈n Elithabeth cï dhiɔp acï meth jäl yök cɔk a wäär ye ye tïŋ ke ciɛ̈t cï rol. Päike aa dätem ëmën. 37 Rin ŋic Nhialic käŋ looi ëbën. Acïn kë gök ye.” Cäk 18:14
38 Go Maria lueel, “Ɣɛn alony Bänyda, abï looi tënë ɣa cïmën wɛ̈tdu.” Go atuny Nhialic jäl.
Maria acï Elithabeth la neem
39 Nawën nïn lik cök, ke Maria lööny dhöl ke cïn gääu bï la pan yï Dhäkaria rɛ̈ɛ̈r tɛ̈thöny pan Judia. 40 Ku ler pan Dhäkaria ku muɔ̈th Elithabeth. 41 Kaam wën piŋ Elithabeth Maria ke muɔ̈th ye, ke manh liɛc yen riäŋ yeyic. Ku go Wëi Nhialic guɔ lööny yeguɔ̈p. 42 Ku lueel röldït tënë Maria, “Yïn aye leec diäär yiic ëbën, ku lec manh yänydu. 43 Yeŋö thieek ɣayic abï man Bänydiɛ̈ ɣa bɛ̈n neem? 44 Kaam wën piŋ ɣɛn yïröl yï muɔ̈th ɣa, ke manh tɔ̈ ɣayic mit puɔ̈u ku le nyooŋ-nyooŋ. 45 Yïn amit guɔ̈p rin cï yïn wɛ̈t Bänyda gam, lɔn bï wɛ̈t cï lɛ̈k yï rot tiɛɛŋ!”
Waak Maria
46 Go Maria lueel,
“Yïn Bänyda yïn apiaany ɣapuɔ̈u, 1Tha 2:1-10
47 ku ɣɛn acï puɔ̈u miɛt
tënë Nhialic pïr ɣɛn,
48 rin cï yen aluɔnyden cie kuɛ̈ɛ̈c nhom lieec.
Ku akölë le tueŋ,
riëëc ëbën abä leec rin cï Nhialic ɣɛn dɔɔc, 1Tha 1:11
49 rin cï Nhialic Madhɔl
kädït looi tënë ɣɛn.
Yen aril ku adhëŋ.
50 Ku yeen alir puɔ̈u tënë kuat raan ëbën,
kuat riɔ̈c ë yeen.
51 Nhialic acï kɔc bäŋ nhiam
thiäi pinynhom köŋden ril.
52 Ku acï bäny ril piɛ̈k piny thɔ̈cken nhïïm,
ku jɔt kɔc cïï nhiam cie kuɛ̈ɛ̈c nhïïm nhial. Jop 5:11; 12:19
53 Ku ee kɔc ŋɔ̈ŋ wïc käŋ,
yiëk käjuëc ku nyiëŋ ajiɛɛk.
54 Ku acï wɛ̈tden cï thɔ̈n wärkuan dït tiɛɛŋ nhom
ku kony aluɔɔnyke, kɔc Itharel.
55 Cïmën wäär cï yen ye lɛ̈k wärkuan dït,
Abaram ku mïth cï lɔ̈k dhiëëth!” Cäk 17:7
56 Ku jɔl Maria rëër kek Elithabeth tɛ̈cït pɛ̈i kadiäk ku dhuk panden.
Joon acï dhiëëth
57 Nawën ke pɛ̈i Elithabeth thök, ku dhiëëth manh moc. 58 Nawën piŋ kɔc akeu nhom ku kɔc ruääi ke ye lɔn cï Nhialic ye lieec, ke mit puɔ̈th apɛi.
59 Nawën aköl ye nïn bɛ̈t, ke kɔc bɔ̈ bï meth bɛ̈n ŋoot. Ku wïckë bïk cäk rin wun Dhäkaria. Leb 12:3 60 Go man kuec ku lueel, “Acɔl Joon.” 61 Gokë lueel tënë ye, “Acïn raan ruääi ke we cï cäk ë rinkä.” 62 Ku nieukë wun nyin, ku thiëckë tɛ̈ bï yen meth cäk thïn.
63 Go Dhäkaria agen gɛ̈tgɛ̈t cɔɔl ku gɛ̈t, “Acɔl Joon.” Gokë gäi ëbën. 64 Ku kaam thiin awën ke go ŋiɛc jam ku leec Nhialic. 65 Go kɔc thiääk ke ke gäi, ku thiëi wëlkä pan Judia yic, ku ye kɔc ëbën jam ë ke. 66 Ku kuat raan cï wëlkä piŋ ë gäi ku lueel, “Manhë, bï jäl yiëndë aköldä?” Rin ë yic, riɛl Bänyda arɛ̈ɛ̈r kek ye.
Waak Dhäkaria
67 Go Wëi Nhialic lööny Dhäkaria guɔ̈p, ku lueel maany cï Nhialic nyuɔ̈th ye ëlä,
68 “Lecku Bɛ̈ny, Nhialic Itharel! Rin cï yen bɛ̈n bï kacke bɛ̈n luɔ̈k.
69 Ku cɔl raan pïr ɣo atul ɣön Debit aluɔnyde.
70 Wɛ̈tde acï kɔc käkke tïŋ lueel thɛɛr,
71 lɔn bï yen ɣo kony alɛikua ku kɔc man ɣo.
72 Acï Nhialic lueel lɔn bï yen wärkuan dït lieec,
ku muk lɔ̈ŋ ë dɔ̈ɔ̈r cï yen määth dɔm ke ke nhom.
73-74 Cïmën cï yen mël kuëŋ tënë Abaram wädïtda,
ku thɔn lɔn bï yen ɣo kony alɛikua,
ɣok aabï këde ya looi ke cïn diɛɛr,
75 tɛ̈ ɣer ɣok puɔ̈th ku lok cök yenhom akölaköl tɛ̈ pïïr ɣok.
76 Ku yïn manhdiɛ̈, yïn abï ya raan käk Nhialic tïŋ,
yïn abï la tueŋ yenhom ba dhöl la guiir tënë yeen. Mal 3:1
77 Ba lɛ̈k kɔc tɛ̈ bï kek pïr akölriëëc ëbën yɔ̈k thïn,
tɛ̈ pɛ̈l adumuɔ̈ɔ̈mken piny.
78 Nhialic alir puɔ̈u,
ku yen abï raan cït ruɛl cɔl abɔ̈ pinynhom.
79 Ku yeen abï ruɛl tënë kɔc tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic,
rɛ̈ɛ̈r thou yic, bïk dhöl ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ke Nhialic jäl yök.” Ith 9:2
80 Ku Joon acï jäl dït ku yïk Wëi Nhialic riɛl dït. Ku pïïr roor tɛ̈ cïï ceŋ ë rot ɣet aköl tul yen Itharel nhom.

1:5 1Lëk 24:10

1:15 Kn 6:3

1:17 Mal 4:5-6

1:19 Dan 8:16; 9:21

1:27 Mt 1:18

1:31 Mt 1:21

1:33 2Tha 7:12, 13, 16; Ith 9:7

1:37 Cäk 18:14

1:46 1Tha 2:1-10

1:48 1Tha 1:11

1:52 Jop 5:11; 12:19

1:55 Cäk 17:7

1:59 Leb 12:3

1:76 Mal 3:1

1:79 Ith 9:2