Wël Jethu cï Matheo gɔ̈t
Wɛ̈t nhom
Athör Matheo ë jam Wɛ̈t Puɔth Yam ye Jethu raan cï lueel, yen bï kɔc waar yiëth kärac yiic, raan yen cï käŋ kenhïïm tiɛɛŋ thïn, käk cï Nhialic thɔ̈n kacke. Käkkä, aa yeku yök athör thɛɛr wël Nhialic yiic. Wɛ̈t Puɔth Yam kënë acie tënë kɔc Itharel kepɛ̈c, kɔc kek ke dhiëëth Jethu thïn ku dïït kamken, ee wɛ̈t puɔth lëk thɛ̈i ëbën pinynhom.
Athör Matheo acï ŋiɛc guiir. Ee rot jɔɔk dhiënh Jethu, ku teet miɔ̈c nhom ë Jethu ku tɛ̈ cï jɔŋrac ye thɛm thïn. Ku wëëtden yen kɔc lɛ̈k tɛ̈ bï kɔc pïr thïn aköldä, ku piɔ̈ɔ̈cde ku tɛ̈ yen kɔc kuɔny thïn Galilia. Ku ë käkkä cök ciëën, Matheo acï tɛ̈wäär jiël Jethu Galilia bï la Jeruthalem gɔ̈t aya, cïmën käk cï röt looi tënë ye wäär bï ye guɔ nɔ̈k, cï bɛ̈n la thök piɛ̈ɛ̈t cï ye bɛ̈n piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku jɔl aa jön cï yen rot bɛ̈n jɔt.
Athör Matheo ë Jethu nyuɔɔth ke yen raan piööc ril ŋic käŋ apɛi, ke la riɛl yen löŋ Nhialic teet yic bï lööny kɔc puɔ̈th apath, ku ë piööc käk Bääny Nhialic aya. Abaŋdït piɔ̈ɔ̈cde yic acï Matheo tek yic dhiëc ku gɛ̈t këlä,
Piɔ̈ɔ̈cde gɔt nhom rin ŋiɛc ciɛɛŋ ku tɛ̈ bï kɔc ye Bääny pan Nhialic këden la thïn aköldä. (cökdït 5-7)
Lëk tënë atuuc kathiäär ku rou ë luɔiden bïk looi. (cökdït 10)
Kɛ̈ŋ rin Bääny pan Nhialic. (cökdït 13)
Piööc rin atuuc. (cökdït 18)
Piööc rin thök piny, ku Bääny pan Nhialic bï bɛ̈n. (cökdït 24-25)
Käk tɔ̈ thïn
Kuat Jethu ku dhiënhde 1:1–2:23
Piööc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm 3:1-12
Miɔ̈c nhom Jethu ku tɛ̈ cï jɔŋrac ye thɛm thïn. 3:13–4:11
Piööc Jethu Galilia 4:12–18:35
Jäl Jethu Galilia bï la Jeruthalem 19:1–20:34
Nïn ciëën kadhorou thuɔnde nhom tueŋ 21:1–27:66
Jön rot ku nyooth rot ë Bänyda 28:1-20
1
Kuat Jethu raan cï lɔc ku dɔc
(Lk 3:23-38)
Käkkä aa rin kuat kɔc ke dhiëëth Jethu thïn, kuat Bɛ̈nyŋaknhom Debit bɔ̈ cök tënë Abaram.
Abaram ë ye wun Ithäk.
Ithäk ë ye wun Jakop.
Yen cï Juda bɛ̈n dhiëëth kek wämäthakën kɔ̈k.
Juda ë ye wun pandiɛɛt, Peredh ku Dhara ku manden ë cɔl Tamar,
Peredh ë ye wun Ɣedhron
ku Ɣedhron ë ye wun Ram.
Ram ë ye wun Aminadap,
ku Aminadap ë ye wun Nacon,
ku Nacon ë ye wun Thalmon.
Thalmon ë ye wun Boath,
ku man ë cɔl Raɣäp.
Boath ë ye wun Obet,
ku man ë cɔl Ruth,
ku Obet ë ye wun Jethe.
Ku Jethe ë wun Bɛ̈nyŋaknhom Debit,
ku Debit ë ye wun Tholomon, ku man ëcï kaŋ aa tiŋ Uria.
Tholomon ë ye wun Raboam,
ku Raboam ë ye wun Abija,
ku Abija ë ye wun Atha.
Atha ë ye wun Jocapat,
Jocapat ë ye wun Joram,
ku Joram ë ye wun Udhia.
Udhia ë ye wun Jotham,
Jotham ë ye wun Aɣath,
ku Aɣath ë ye wun Ɣedhekia.
10 Ɣedhekia ë ye wun Manathe,
Manathe ë ye wun Amon,
ku Amon ë ye wun Jothia.
11 Jothia ë ye wun Jekonia, ku wämäthakën kɔ̈k, ku jɔl ke peec ku ɣɛ̈th ke Babilonia. 2Bŋ 24:14-15; 2Lëk 36:10; Jer 27:20
12 Wën cï ke ɣäth Babilonia aacï la dhiëth këlä, Jekonia acï Cealtiel la dhiëëth.
Cealtiel ë ye wun Dherubabel.
13 Dherubabel ë ye wun Abiöt
ku Abiöt ë ye wun Eliakim.
Ku Eliakim ë ye wun Adhor.
14 Adhor ë ye wun Dhadok.
Dhadok ë ye wun Acim,
ku Acim ë ye wun Eliöt.
15 Eliöt ë ye wun Aliadhër
ku Aliadhër ë ye wun Mathan.
Ku Mathan ë ye wun Jakop.
16 Ku Jakop ë ye wun Jothep mony Maria,
ku ë yen acï Jethu cɔl Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n dhiëëth.
17 Këya, kuat Jethu ë kith, ee ye yic thiäär ku ŋuan jɔɔk Abaram ɣeet Debit, ku ben yic aa thiäär ku ŋuan ɣeet tɛ̈wäär cï ke pɛɛc Babilonia, ku ben yic aa thiäär ku ŋuan jɔɔk kɔc cï dhiëëth Babilonia ɣet dhiënh Jethu raan cï lɔc ku dɔc.
Maria acï meth yök ke cïn moc
(Lk 2:1-7)
18 Dhiënh Jethu ë loi rot këlä. Maria ë wïc Jothep bï thiaak. Tɛ̈wën këc ye gam, ke yök ke cï liëc ë manh yök tënë Wëi Nhialic. Lk 1:27 19 Jothep, raan awën wïc ye bï thiaak ë ye raan path, ku akëc wïc bï Maria yɔ̈ɔ̈r guɔ̈p, go wïc bï puɔ̈l ke cïn raan piŋ ye.
20 Tɛ̈wën wïc yen kënë bï looi, ka atuny Nhialic nyuth rot ye nyuɔ̈th yic ku lueel, “Jothep, manh Debit, duk riɔ̈c ba Maria cïï thiak, rin ë riɛl Wëi Nhialic yen ayök yen manh tɔ̈ yeyäc. 21 Yeen abï mɛnh moc dhiëëth, ku aba cäk ke cɔl Jethu rin yen ë raan bï kɔc wɛ̈ɛ̈r bei adumuɔ̈ɔ̈mken yiic.” Lk 1:31
22 Kënë acï rot looi këya, bï wɛ̈t Nhialic cï raan käkke tïŋ lueel yenhom tiɛɛŋ. Ku wɛ̈t kënë ëcï lueel ëlä, 23 “Nyan bïm abï liëc, ku abï manh moc dhiëëth ku abï cɔl Emanuel. Ku wɛ̈tde yic, Nhialic atɔ̈ kek ɣook.” Ith 7:14
24 Këya, Jothep acï kë cï atuny Nhialic lɛ̈k ye gam, ku ɣɛ̈th Maria baai. 25 Ku aa këc rëër cïmën tik ke moc ɣet tɛ̈ dhiëëth Maria wënde, ku ciɛ̈k Jothep ke cɔl Jethu. Lk 2:21

1:11 2Bŋ 24:14-15; 2Lëk 36:10; Jer 27:20

1:18 Lk 1:27

1:21 Lk 1:31

1:23 Ith 7:14

1:25 Lk 2:21