Wël Jethu cï Marko gɔ̈t
Wɛ̈t nhom
Wël path kɔc cɔl amit puɔ̈th, kek ye kɔc cï gam piɔ̈ɔ̈c rin Jethu cï Marko gɔ̈t, aaye jɔɔk wɛ̈t cï yen ye lueel ëlä, “Wɛ̈t Puɔth Yam rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc, Wën Nhialic.” Jethu acï nyuɔɔth lɔn ye yen raan ë luui ku ala riɛl. Riɛlde aye tïŋ piɔ̈ɔ̈cde yic, ku riɛlden yen jakrɛc cuɔp wei kɔc gup, ku lɔn yen adumuɔ̈ɔ̈m cï looi päl piny. Jethu ë ye jam riɛnke lɔn yen ke Manh Nhialic cï bɛ̈n, ku bï rot gam bï nɔ̈k, bï kɔc poth la pan mac.
Marko acï wël Jethu gɔ̈t dhël la cök, cïn yic lueth. Ku acï käk cï Jethu looi teet yiic apath, ku aacie wël cï lueel ku käk cï piɔ̈ɔ̈c kek cï gɔ̈t kepɛ̈c. Yeen aya, acï wël kɔ̈k cït maany kaŋ gɔ̈t rin Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm, ku lɔn cï Jethu them ë jɔŋrac. Ku gɛ̈t käk cï Jethu looi, cïmën piööc ku kë ye yen kɔc tuany kony bïk pial. Tɛ̈wën cï Jethu kɔc piɔ̈ɔ̈c, ke kɔc cï wɛ̈tde gam, aake cï käk ke ye looi ya deet yiic, ku kɔc ke man Jethu aacï puɔ̈th bɛ̈n riääk apɛi. Wël abɛ̈k cï Marko gɔ̈t athör yic ciëën, aa käŋ karou cï röt looi tënë Jethu wäär pinynhom nïn kadhorou thuɔnde nhom tueŋ, kë cï kɔc man ye ye dɔm ku piɛ̈ɛ̈t tim cï rïïu kɔ̈u bï thou, ku kë cï yen bɛn pïr ku jɔt rot raŋ yic.
Ala käŋ karou, wël Jethu cï Marko gɔ̈t thïk kecök, aye tak kɔc juëc ciɛ̈t ye raan dɛ̈t yen mɛt ke thïn.
Käk tɔ̈ thïn
Jɔ̈k cök Wël Puɔth Yam 1:1-13
Piööc ë Jethu Galilia 1:14–9:50
Jäl Jethu Galilia bï la Jeruthalem 10:1-52
Nïn ciëën kadhorou thuɔnde nhom tueŋ 11:1–15:47
Jethu acï rot jɔt thou yic 16:1-8
Jethu acï rot nyuɔɔth ku jɔt nhial 16:9-20
1
Piööc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm
(Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28)
Wɛ̈t kënë ë Wɛ̈t Puɔth Yam rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc Wën Nhialic.
2-4 Wäär këc Jethu piɔ̈ɔ̈cde guɔ jɔɔk Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ëcï piɔ̈ɔ̈cde jɔɔk roor tɛ̈ cïï ceŋ. Ku wëët kɔc ëlä, “Pälkë luɔi kärɛc, ku calkë röt aa muɔc nhïïm rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkun päl piny tënë we.”
Ku tueŋ ëcï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ gɔ̈t ku lueel ëlä,
“Tɛ̈ ler yïn, ɣɛn abï raan tök kam kɔc käkkiɛ̈ luɛɛl cɔl alëk kɔc, bïk yïïn tiit.”
Ku ben Nhialic lueel aköl dɛ̈t ëlä,
“Raan käkkiɛ̈ tïŋ abï kë cït
lɔ̈ɔ̈r gut yic bï yen kɔc caal tɛ̈de ë rot, ku lëk keek ëlä,
‘Guiɛrkë dhël ë Bɛ̈ny, luɔikë dhɔ̈lke bïk la cök.’ ”
Tɛ̈ɛ̈n, go Joon kɔc aa piɔ̈ɔ̈c tɛ̈de ë rot.
Nawën gamkë wɛ̈tde ke muɔɔc nhïïm, ku ye lɛ̈k ke ëlä,
“Pälkë luɔi adumuɔ̈ɔ̈m ku calkë röt aa muɔc nhïïm,
yen abï Nhialic adumuɔ̈ɔ̈mkun päl piny.” Mal 3:1; Ith 40:3
Kɔc juëc pan Judia ku gen Jeruthalem aacï wɛt tënë ye, ku lekkë adumuɔ̈ɔ̈mken, ku jɔl Joon ke muɔɔc nhïïm wär Jordan.
Joon ë ye ceŋ alɛ̈th cï looi nhiëm thɔ̈rɔ̈l, ku ceŋ gɔɔp yen aŋum, ku mïïth ke ye cam aa kɔryɔm ku kiëc. 2Bŋ 1:8 Ku ë ye lɛ̈k kɔc, “Raan bï bɛ̈n ë nïn thiɔ̈kkä adït ku aril tënë ɣa apɛi. Ɣɛn acïï thöŋ kek ye, nadë ke ɣa cɔk guŋ ba warke dɔ̈k. Wek aaya muɔɔc nhïïm pïu, ku yeen abï we muɔɔc nhïïm Wëi Nhialic.”
Jethu acï muɔɔc nhom ku acï jɔŋrac them
(Mt 3:13–4:11; Lk 3:21-22; 4:1-13)
Ye nïnkä yiic ke Jethu bɔ̈ gen Nadharet tɔ̈ pan Galilia tënë Joon, ku muɔɔc Joon nhom wär Jordan. 10 Tɛ̈wën bï Jethu bei wïïr, ke tïŋ nhial ke liep rot ku tïŋ Wëi Nhialic ke bɔ̈ yenhom ke cït kuur ë dit. 11 Ku piŋ röl Nhialic nhial ke lueel, “Yïn ë manhdiɛ̈n nhiaar, ɣɛn amit puɔ̈u ke yï.” Cäk 22:2; Wk 2:7; Ith 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 9:7; Lk 3:22
12 Kaam awën ke Wëi Nhialic la yeguɔ̈p ku ɣɛ̈th roor tɛ̈ cïï ceŋ. 13 Ku jɔl Jethu rëër roor tɛ̈ cïï ceŋ nïn thiärŋuan kek lääi, ku ë ye jɔŋrac them. Ku atuuc nhial aacï bɛ̈n ku konykë.
Jethu acä amɛ̈i kaŋuan cɔɔl
(Mt 4:12-22; Lk 4:14-15; 5:1-11)
14 Wën cï Joon dɔm, ke Jethu dhuk pan Galilia ku le kɔc piɔ̈ɔ̈c Wɛ̈t Puɔth Yam. 15 Ke ye lueel, “Aköl la cök acï bɛ̈n, bääny Nhialic athiɔ̈k! Pälkë luɔi kärɛc ku gamkë Wɛ̈t Puɔth Yam.” Mt 3:2
16 Tɛ̈wën kuɛny Jethu wär Galilia yɔu, ke tïŋ amɛ̈i karou, Thaimon kek Andria wämënh ke dɔm rec buɔi. 17 Go Jethu lɛ̈k ke, “Biathkë ɣa ku wek aba piɔ̈ɔ̈c bäk kɔc aa dɔm.” 18 Gokë biaiken nyääŋ piny nyin yic ku buɔthkë Jethu.
19 Wën le Jethu tueŋ tɛ̈thin-nyɔɔt, ke tïŋ Jemith wën Dhubedï ku Joon wämënh ke tɔ̈ riäi yic ke guir biaiken. 20 Go Jethu ke cɔɔl bïk jäl ke ye. Gokë wunden Dhubedï nyääŋ piny riäi yic kek kɔc cïk riɔp, ku buɔthkë Jethu.
Jethu ala riɛl yen jɔŋrac cuɔp wei
(Lk 4:31-37)
21 Gokë la Kapernaum. Nawën aköl cïï kɔc Itharel ye luui, ke Jethu la tɛ̈ ye kɔc Itharel kenhïïm mat thïn ku piööc. 22 Go kɔc gäi ë piɔ̈ɔ̈cde, rin aacï piɔ̈ɔ̈c apath ke la riɛl Nhialic, cïï thöŋ kek kɔcken piööc ë lööŋ. Mt 7:28-29
23 Kaam thiin awën, ke raan tɔ̈ kam kɔc tɛ̈n amat kɔc Itharel, ke la guɔ̈p jɔŋrac, jam ke cï yeröl jɔt apɛi ëlä, 24 “Yeŋö wïc tënë ɣo Jethu raan gen Nadharet? Ca bɛ̈n ba ɣo bɛ̈n rac? Yïn aŋiɛc, yïn ë raan puɔth la cök bɔ̈ tënë Nhialic.”
25 Go Jethu jɔŋrac duɔ̈m thok piny, “Biɛt, ku bäär bei yeguɔ̈p!”
26 Go jɔŋrac mony awën lath ku wit piny, ku bïï bei yeguɔ̈p ke dhiau. 27 Go kɔc gäi apɛi ku thiëckë röt, “Yeŋö kënë? Ye piööc yam kek riɛl Nhialic. Mony kënë ala riɛl ye yen jak yɔ̈ɔ̈k ku gamkë wɛ̈tde aya!”
28 Këya, lɛc ku piathde aacï guɔ thiëi piny pan Galilia ëbën.
Jethu acï kɔc tuany kony
(Mt 8:14-17; Lk 4:32-41)
29 Kaam awën jiël kek tɛ̈n amat kɔc Itharel, ke Jethu ku Jemith ku Joon la pan yï Thaimon kek Andria. 30 Nawën ɣeetkë baai ke yök man tiŋ Thaimon piiny ke cï tɔ̈c, ke cï juäi göök. Gokë lɛ̈k Jethu. 31 Go Jethu la tënë ye ku dɔm cin ku dɔɔc ku kony bï rot jɔt. Go juäi guɔ päl piny, ku bïï miëth tënë ke.
32 Wën cï akɔ̈l lööny piny, ke kɔc guëër tënë Jethu kek kɔc tuany, ku kɔc la gup jakrɛc. 33 Ku jɔl kɔc juëc geeu kenhïïm kut ɣöt thok. 34 Go Jethu kɔc juëc awën la gup tuɛny juëc cï bɛ̈ɛ̈i tënë ye kony bïk pial. Ku cop jakrɛc juëc wei kɔc gup. Ku cïï jakrɛc päl bïk jam rin ŋic kek ye.
Jethu ë kɔc Galilia lɛ̈k wɛ̈t Nhialic
(Lk 4:42-44)
35 Naɣɔn nhiäk riɛl, akëc piny bak, ke Jethu jɔt rot ku jiël baai. Ku le tɛ̈de ë rot bï la röök. 36 Go Thaimon kek kɔc kɔ̈k Jethu buɔɔth bïk la wïc. 37 Nawën lek yök, ke luelkë, “Raan ëbën awïc yï.”
38 Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, “Lokku bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k tɔ̈ tueŋ yiic, ku ba la piööc thïn aya, yen ee kën bïï ɣɛn.”
39 Ku jɔl Jethu pan Galilia kuany yic ke piɔ̈ɔ̈c ɣɔ̈nken amat yiic, ku cop jakrɛc wei. Mt 4:23; 9:35
Jethu acä atuet cɔl apuɔl
(Mt 8:1-4; Lk 5:12-16)
40 Tɛ̈wën kuɛny Jethu bɛ̈ɛ̈i yiic ke piɔ̈ɔ̈c, ke raan cï tuet bɔ̈ tënë ye, ku gut yenhiɔl piny ku lɛ̈ŋ, “Aŋiɛc alëu ba ɣa kony bɛ̈ny, ba pial. Kony ɣa.”
41 Go Jethu ŋääŋ nyinde tïŋ ku wïc bï kony. Ku jɔt yecin ku gɔɔt ku lueel, “Awiëc, piaalë!” 42 Kaam thiin awën, ke tuet jiël. 43 Ku jɔl Jethu cɔl alɔc jäl ku thɔn apɛi ëlä, 44 “Duk kënë la lɛ̈k raan dɛ̈t. Lɔɔr ku nyuɔ̈th rot raan käk Nhialic bï caath, ku juar käŋ cït tɛ̈ ye löŋ Mothith ye luɛɛl thïn, bï kɔc ëbën ŋic lɔn cï yïn pial.” Leb 14:1-32
45 Go jäl ku ŋot la kë cï rot looi lɛ̈k raan ëbën. Ku thiëi wɛ̈t piny abï Jethu cïï bɛn la geeu ke ŋic. Ku ye rëër tɛ̈de ë rot tɛ̈ cïn yic kɔc ë rëër thïn. Go kɔc juëc ŋot ke ye bɛ̈n tënë ye baai yic ëbën.

1:2-4 Mal 3:1; Ith 40:3

1:6 2Bŋ 1:8

1:11 Cäk 22:2; Wk 2:7; Ith 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mk 9:7; Lk 3:22

1:15 Mt 3:2

1:22 Mt 7:28-29

1:39 Mt 4:23; 9:35

1:44 Leb 14:1-32