Athör cï Paulo gät kɔc gen Pilipi
Wɛ̈t nhom
Athör cï Paulo gät kɔc gen Pilipi ë gɛ̈t kɔc cï gam pan mɛc kɔc pan Roma cɔl Mathedonia. Ee gɛ̈t ɣɔn ŋot mɛc yen. Ku ë rem puɔ̈u piööc ë lueth kɔc kɔ̈k cï gam gen Pilipi. Athör kënë ë gam ril ë Paulo tënë Jethu raan ci lɔc ku dɔc nyuɔɔth.
Kënë yen gɛ̈t athöör ë wɛ̈t bï yen kɔc cï gam gen Pilipi leec käkken cïk tuɔ̈c ye ɣɔn cï käkke yiic riɛl. Aake gɛ̈t keek athöör aya bï bɛn lɛ̈k ke bïk puɔ̈th riɛl, ku thɔɔn kepuɔ̈th kuat aliämde yic, ku aliäm cï ke yök aya. Ku yöök ke bïk röt aa dhuɔ̈k piny bïk ciɛ̈t Jethu, tën lɔn bï nhiaam ku nhiër rot ke thɛl wei. Acï lɛ̈k ke lɔn pïr ë tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, ee dhëëŋ cï Nhialic yiëk kɔc ë dhöl gam, acie dhöl athɛ̈ɛ̈k löŋ kɔc Itharel. Acï gɔ̈t rin miɛt puɔ̈u ku dɔ̈ɔ̈r ye Nhialic yiëk kɔc cï röt mat kek Raan cï lɔc ku dɔc.
Athör kënë, ee miɛt ku thön ë puɔ̈u ku ŋiɛc rëër, ku bï gam ku pïr tɔ̈ kek kɔc cï gam muk nhom. Ku ë nhiër nhiɛɛr Paulo kɔc cï gam tɔ̈ gen Pilipi nyuɔɔth aya.
Käk tɔ̈ thïn
Muɔ̈th tueŋ 1:1-11
Käk cï röt looi tënë Paulo 1:12-26
Pïr rëër ke Jethu 1:27–2:18
Käk cï guiir tënë Timothï ku Epaprodituth 2:19-30
Lëk rin kärɛc ku kɔc ater 3:1–4:9
Paulo ku mäthke gen Pilipi 4:10-20
Muɔ̈th ciëën 4:21-23
1
Ɣɛn Paulo ku Timothï ɣok kɔc lui rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ɣɛn agät we athöör, wek kɔc ë tök kek Jethu gen Pilipi, ku kɔcdït akut ku kuat kɔc ke kony rɛ̈ɛ̈r thïn ëbën. Luɔi 16:12
Bï Nhialic Wäda kek Bɛ̈ny Jethu raan cï lɔc ku dɔc we gäm athiɛɛi ku dɔ̈ɔ̈r.
Röök Paulo rin kɔc kuen athɔ̈rde
Ɣɛn ë Nhialic wäda leec tɛ̈ tak ɣɛn we akölaköl. Ɣɛn ë puɔ̈u miɛt apɛi rɔ̈ɔ̈kdiɛ̈ yic riɛnkun ëbën, rin cï wek ɣɛn kony bäk Wɛ̈t Puɔth Yam nyuɔ̈th kɔc ya aköl töŋ wäär ŋic wek ye agut ëmën. Aŋiɛc ɣapuɔ̈u lɔn Nhialic, raan wäär loi ë kënë tënë we, abï dhiɛl muɔ̈k thïn këya ɣet aköl bï Raan cï lɔc ku dɔc Jethu dhuk pinynhom.
Wek aa kɔckiɛ̈n nhiaar apɛi, wek aaya tak akölaköl. Ku ë yic, ba we aa tak wɛ̈t nhiɛɛr ɣɛn we. Rin wek aa lui ku kuɔnykë ɣɛn ë luɔi ril cï Nhialic yiëk ɣɛn ëmën. Ku ëmën mec ɣɛn ku wäär këc ɣɛn mac, ɣɛn acï bɛ̈n ŋiɛc la jam rin Wɛ̈t Puɔth Yam, ku acï bɛ̈n riɛl apɛi ɣet tɛ̈ cï ye gam kɔc juëc apɛi. Aŋic Nhialic lɔn kë luɛɛl ë yic lɔn nhiërdiɛ̈ tënë we acït nhiër Bänyda Jethu nhiɛɛr yen ɣo.
Ɣɛn ë röök bï nhiërdun rot ajuak akölaköl, ku bäk yic ŋic, ku yakë ke looi käk la cök Nhialic nhom, 10 bï we kony bäk aa looi këpath. Këya, ke wek aabï gup ciɛ̈n awuɔ̈c aköl le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom. 11 Piɛ̈rdun abï yic thiäŋ käpath ë Jethu yen ye ke yök thïn, rin bï Nhialic aleec ku dor.
Raan cï lɔc ku dɔc yen ee pïr
12 Awiëc bäk ŋic miɛ̈thakäi cï gam, lɔn kuat käk cï röt luɔ̈i ɣɛn aacï Wɛ̈t Puɔth Yam cɔl ala tueŋ. 13 Kuat raan rɛ̈ɛ̈r tɛ̈n ëbën agut kɔc tit pan bɛ̈nydït thok, aŋickë lɔn cï ɣɛn dɔm rin ye ɣɛn raan lui rin Jethu. Luɔi 28:30 14 Ku rin cï ɣɛn mac, acï miɛ̈thakäi cï gam cɔl aa ril puɔ̈th bïk Wɛ̈t Puɔth Yam aa lɛ̈k kɔc ke cïn riɔ̈ɔ̈c.
15 Ee yic, kɔc kɔ̈k aa wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc piɔ̈ɔ̈c ë tiɛɛl ku rin cïï kek luɔidiɛ̈ nhiar. Ku kɔc kɔ̈k ayekë piɔ̈ɔ̈c piänden ëbën. 16 Aye kɔckä looi rin nhiër ku rin ŋic kek ye aya lɔn cï Nhialic ɣa luɔ̈ɔ̈i ba wɛ̈tde tiit bï cïï riääk. 17 Kɔc kɔ̈k kamken aya, aacie piööc ë cök, aa piööc rin nhiaam ë path, ku yekë tak lɔn bï kek ɣa luɔ̈i aliääp tɛ̈ ŋot mɛc ɣa. 18 Acïn kë ye looi, ɣɛn amit puɔ̈u tɛ̈ ŋot ye wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc piɔ̈ɔ̈c kuat dhël cï yök, cɔk alɔn le yen kë tɔ̈ kepuɔ̈th. Ɣɛn abï rëër ɣa mit puɔ̈u.
19 Rin aŋiɛc lɔn rɔ̈ɔ̈kkun ku kuɔɔny bɔ̈ tënë Wëi ë Jethu raan cï lɔc ku dɔc, aa bä cɔl alony. 20 Aya ŋɔ̈ɔ̈th ɣapuɔ̈u lɔn bï yen a këpath yen luɔɔi akölaköl agut ëmën thiin, ɣɛn abï la riɛl ë puɔ̈u kek guäpdiɛ̈ ëbën, bï ya këpath yen luɔɔi rin bï ɣɛn lac bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu tɛ̈ pïr ɣɛn, tɛ̈dë ke ɣa thou. 21 Pïr ë wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc juak tueŋ, ku na thuɔɔu rin wɛ̈tde ka path aya tënë ɣa. 22 Ku na ye kë bï ɣɛn ŋot ɣa pïr yen bï ɣɛn luɔi juëc path looi, ka cä ŋic yeŋö ba kuany. 23 Aköl dɛ̈t aya nhiaar ba cïï thou, ku aköl dɛ̈t awiëc ba thou rin anhiaar ba la rëër kek Raan cï lɔc ku dɔc, ku kënë yen aya yök ke path. 24 Ku riɛnkun, apath apɛi ba pïr ë tɛ̈n pinynhom. 25 Kënë aŋiɛc apɛi, kë yen ŋiɛc ɣɛn abï rëër. Ɣɛn abï rëër ë tɛ̈n kek we ëbën ba miɛt puɔ̈u gamdun juak yic. 26 Këya, tɛ̈ ben ɣɛn la dhuk ba rëër kek we, ke wek aabï nhiam riɛnkiɛ̈ piɛ̈rdun yic, ke we ye tök kek Jethu Raan cï lɔc ku dɔc.
27 Kuat kë bï rot looi tënë ɣa, muɔ̈kkë wenhïïm lɔn dhil wek pïr, pïr kɔc cï gam, cɔk alɔn cïï ɣɛn week bï bɛn tïŋ aköldä. Aba ya piŋ lɔn wek aa ril wɛ̈t Nhialic yic, ku week aa lui tök apɛi rin Wɛ̈t Puɔth Yam. 28 Duɔ̈kkë ye riɔ̈ɔ̈c kɔc atɛrkun, yen abï ye nyuɔ̈th keek lɔn cïï kek we bï lëu, rin yeen Nhialic yen we gäm riɛl bï wek ke göök. 29 Rin wek aacï gäm yic bäk Raan cï lɔc ku dɔc aa luɔ̈ɔ̈i ku acie gam ë rot, ee ku bäk gum cïmënde aya. 30 Ëmën alɛ̈ukë bäk ɣɛn kony ye luɔi kënë. Yen luɔi töŋ wäär cäk tïŋ thɛɛr ke luɔɔi, ku cït tɛ̈ yakë piɛ̈ŋ ye, ɣɛn aŋot ɣa lui apɛi. Luɔi 16:19-40

1:1 Luɔi 16:12

1:13 Luɔi 28:30

1:30 Luɔi 16:19-40