Athör cï Paulo gät kɔc Roma
Wɛ̈t nhom
Athör Paulo tënë kɔc Roma ë gɛ̈t rin bï ke lɛ̈k lɔn cï yen ye guiir bï akut kɔc cï gam Roma la neem. Ee cï Paulo guiir bï lɔ̈k la rëër bï luui kam kɔc cï gam tɛ̈tui, ku bïk jäl kuɔny dhöl bï la Ithpania. Acï gɔ̈t bï kɔc cï gam Roma tɛ̈t kë ŋic rin gam, ku tɛ̈ ye gam pïr kɔc cï gam luɔɔi thïn. Athör kënë ala yic wɛ̈t ril yen gɛ̈t Paulo athöör rin Wɛ̈t Puɔth Yam.
Wën cï yen akuut kɔc cï gam Roma muɔ̈ɔ̈th ku lëk ke lɔn ë yen röök riɛnken, ku jɔl göc wɛ̈t lɛ̈k ke ëlä, “Wɛ̈t Puɔth Yam aye nyuɔɔth tɛ̈ ye Nhialic kɔc kuɔny thïn bïk la cök yenhom.” Ku kënë aye Nhialic jɔɔk ku rëër thïn këya rin gam ë raan, cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, “Ku raan la cök Nhialic nhom abï pïr ë gam.” (1:17)
Ku jɔl Paulo ë göc kënë teet. Raan ëbën, kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel, aa dhil la cök tënë Nhialic rin keek ëbën aatɔ̈ adumuɔ̈ɔ̈m yic. Kɔc aa la cök tënë Nhialic tɛ̈ gɛm kek Jethu Krïtho. Ku ben Paulo män rot kek Jethu raan cï lɔc ku dɔc, yen pïr ë yam teet, lɔn raan cï gam ala dɔ̈ɔ̈r ke Nhialic. Ku aye Wëi Nhialic bɛ̈ɛ̈i bei riɛl adumuɔ̈ɔ̈m yic ku thou. Cökdït ë 5 ɣet 8; Paulo acï jam aya rin löŋ Nhialic, ku riɛl Wëi Nhialic rot nyuɔɔth pïr raan cï gam yic. Ku gɛ̈t Paulo lɔn ye kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel nhïïm thöŋ kë cï Nhialic guiir tënë raan ëbën yic.
Ku wit wɛ̈tde lɔn kuec cï kɔc Itharel kuec Jethu ë luɔi Nhialic, rin yen ë tɛ̈ bï raan ëbën cɔl ayök dhëëŋ Nhialic dhël Jethu raan cï lɔc ku dɔc. Ku aye Paulo ŋic lɔn cïï kɔc Itharel bï la tueŋ ke kuec Jethu akölaköl. Ku jɔl Paulo gɔ̈t ciëën tɛ̈ dhil raan cï gam pïïr thïn, ku nhiër bï raan kɔc kɔ̈k nhiaar. Paulo acï käril gɔ̈t ke ye luɔide tënë Nhialic, ku luɔi raan cï gam tënë baai ku tënë raan dɛ̈t, ku puɔ̈n la cök ŋic këpath ku kërac. Ku thïk athör cï gɔ̈t cök muɔ̈th ku wël lɛc tënë Nhialic.
Käk tɔ̈ thïn
Wɛ̈t nhom ku göc 1:1-17
Kë wïc raan bï pïr 1:18–3:20
Dhël Nhialic rin pïr 3:21–4:25
Pïr yam rin Raan cï lɔc ku dɔc 5:1–8:39
Kɔc Itharel ë guiër Nhialic yic 9:1–11:36
Ŋiɛc ciɛɛŋ raan cï gam 12:1–15:13
Thök ë wɛ̈t ku muɔ̈th 15:14–16:27
1
Ee ɣɛn Paulo alony Jethu Krïtho. Ɣɛn raan cï Nhialic cɔɔl ba ya atuuc ba Wɛ̈t Puɔth Yam luɛɛl.
Wɛ̈t Puɔth Yam, ee wɛ̈t cï Nhialic thɔn thɛɛr, ku ëcï kɔc käkke tïŋ lueel tɛ̈cït tɛ̈ cï gät ye wël thɛɛr Nhialic yiic.
Wɛ̈t yam kënë ë wɛ̈t Wën Nhialic cï bɛ̈n a raan kuat Bɛ̈nyŋaknhom Debit. Ku Jethu acï nyuɔɔth ë Wëi Nhialic ke ye Bänyda, Wën ril Nhialic, wäär jöt ye bei raŋ yic. Ku ë riɛnke yen acï Nhialic ɣɛn yiëk dhɛ̈ɛ̈ŋde ku cɔl ɣɛn aye atuny Jethu, ku ba kɔc pinynhom ëbën cie kɔc Itharel cɔɔl bïk gam ku thekkë Nhialic. Ku wek kɔc cï gam tɔ̈ Roma aya, wek aacï Nhialic cɔɔl bäk aa kɔc Jethu raan cï lɔc ku dɔc.
Këya, ɣɛn agɛ̈t tënë we ëbën, wek kɔc nhiɛɛr Nhialic, cï ke cɔɔl bäk aa kacke, Bï Nhialic Wäda ku Bɛ̈ny Jethu we tuɔ̈c dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r.
Aŋɔ̈ɔ̈th Paulo lɔn bï yen la Roma
Tueŋ, ɣɛn alec Nhialicdiɛ̈ rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc ë riɛnkun, rin kɔc ëbën pinynhom aacï gamdun ŋic ëbën. Nhialic yen luɔ̈ɔ̈i piändiɛ̈ ye ɣɛn kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam cï Wënde lɛ̈k kɔc, aŋic tɛ̈ ye ɣɛn we 10 tak thïn akölaköl ë rɔ̈ɔ̈kkiɛ̈ yiic. Ɣɛn ë röök lɔn bï Nhialic ɣa puɔ̈l tɛ̈ wïc yen ye ba we la neem. 11 Rin awiëc apɛidït ba we la tïŋ ku ba we gäm athiɛɛi Wëi Nhialic bäk riɛl ë gamdun yic. 12 Ku kë luɛɛl akïn, rin bï gamda we ku ɣɛn ɣo dɛɛt puɔ̈th ɣodhie. 13 Awiëc bäk ŋic miɛ̈thakäi lɔn ë ca guiir arak juëc ba la tënë we, ku ala kën ye ɣɛn gël ba cïï la. Ee wiëc ba la tënë we ba kɔc kɔ̈k lɛ̈k bïk gam kamkun aya, cïmën le ɣɛn kɔc kɔ̈k pinynhom cï gam cie kɔc Itharel. Luɔi 19:21
14 Rin ala kë cï yiëk ɣa ba dhiɛl looi tënë kɔc ëbën, kɔc pɛth ciɛɛŋ ku kɔc rɛɛc ciɛɛŋden, ku tënë kɔc cï piöc ku kɔc këc piöc. 15 Ku ë wɛ̈t kënë yen awïc ɣɛn ye apɛi ba we dhiɛl lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam wek kɔc rɛ̈ɛ̈r Roma aya.
Riɛl Wɛ̈t Puɔth Yam
16 Ɣɛn acie guɔ̈p ë yär Wɛ̈t Puɔth Yam, rin ë yen riɛl Nhialic kɔc cï ye gam kony, kɔc Itharel ku kɔc pinynhom cie kɔc kɔ̈k Itharel aya. Mk 8:38 17 Ku Wɛ̈t Puɔth Yam aye nyuɔɔth tɛ̈ ye Nhialic kɔc kuɔny thïn bïk la cök yenhom. Ku kënë aye Nhialic jɔɔk ku rëër thïn këya rin gam ë raan, cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, “Ku raan la cök Nhialic nhom abï pïr ë gam.” Ɣab 2:4
Awuɔ̈c ë raan
18 Rɛ̈ɛ̈c puɔ̈u ë Nhialic ë rot nyuɔɔth pan Nhialic tënë kɔc man Nhialic. Ku kärɛc yekë ke looi aa yic gël bï cïï cɔl aŋic. 19 Nhialic ë puɔ̈u rɛ̈ɛ̈c tënë ke rin kë lëu raan bï ŋic rin Nhialic ala gɛi apɛi, acï Nhialic tääu raan ëbën puɔ̈u bï ŋic. 20 Tɛ̈thɛɛr ɣɔn cɛk Nhialic nhial ku piny, alëu raan ëbën bï ŋic ë gai lɔn riɛl Nhialic ë rëër thïn akölriëëc ëbën, ku yeen ë Nhialic alanden. Käjuëckä aacie tïŋ ku aaye ŋic rin käjuëc cï Nhialic cak. Këya, acïn kë kɔŋ kek röt kony. 21 Keek aake ŋic Nhialic ku ŋot ke kuec bïk cïï dor. Ku kueeckë bïk cïï gɛ̈m alɛɛcden ë yen Nhialic. Ku jɔl käkken yekë tak ciɛ̈nkë konykë ku la piäthken bïth. Epe 4:17-18 22 Na cɔk alɔn ye kek ye lueel lɔn ŋic kek käŋ, ku acïn kë ŋickë. 23 Ku lɔn bï kek ye aa door ë Nhialic pïr akölriëëc ëbën, ka yekë ke door käk cïï pïr ku raan ë thou. Ku kɔ̈k cï kiɛ̈ɛ̈t ke cït diɛt ku lääi. Ku käkkɔ̈k wuc piiny keyöth cïmën käpiɛny. L.rou 4:16-18
24 Ku rin ë kënë, aacï Nhialic ke puɔ̈l bïk aa luui kärɛc wïc piäthken, käk la bïth. Ku wïcwïc ë diäär ku käkkɔ̈k yekë ke looi kamken käk kɔc cɔl ayär gup. 25 Ku lɔn bï kek kën yic ŋickë rin Nhialic gam, ka yekë gam ë lueth ku yekë ke door käk ke cɛk Nhialic, ku kueeckë Aciëŋ yen cak käkkä yen dhil ya door akölriëëc ëbën. Yenakan.
26 Ku ë yen acï Nhialic ke puɔ̈l bïk aa luui kärɛc kɔc yɔ̈ɔ̈r gup. Ayï diäärken aya aacï tɛ̈ cï kɔc cak thïn puɔ̈l, ku aa röt lööm ë röt. 27 Këlä aya, röör aacï tɔ̈c ye kek tɔ̈c kek diäär, cït tɛ̈ cï kɔc cak thïn puɔ̈l, ku rum bal kepuɔ̈th bïk ke aa lööm röör kɔ̈k cït ke. Röör tuil röör kɔ̈k, ku yekë kärɛc cït käkkä looi, aaye tɛ̈m awuɔ̈c thöŋ kek kärɛc yekë ke looi. Käk këc puɔ̈l bï ke aa looi këya.
28 Ku yeen aya rin cï kek kuec bïk yiny Nhialic cïï ŋic, aacï Nhialic puɔ̈l aya bïk aa tak kärɛc ku yekë luui kärɛc cïï ke lëu bï raan ke looi. 29 Ku aacï puɔ̈th thiäŋ kuat kärɛc apɛi, adumuɔ̈ɔ̈m, kook ku kɔɔr. Ku aacï puɔ̈th thiäŋ aya ë tiɛɛl, nääk, thɔ̈r, ruëëny ku kuith, ku aa luum. 30 Ku aa kegup tɔ̈r lueth ku aa man Nhialic. Aa kɔc nhiam, kɔc dhäl kɔc gup cïn gup athɛ̈ɛ̈k. Kɔc tak dhɔ̈l juëc bï kek kärɛc looi. Kɔc cie kɔc ke dhiëth ke ë theek. 31 Kɔc cïn gup nhïm, kɔc këdäŋ gam ku cïk loi. Kɔc cïn puɔ̈th cie yiic ë ŋɛɛr raandä. 32 Cɔk alɔn ŋic kek ye lɔn kärɛc yekë ke looi, alëu ke bï Nhialic ke tɛ̈m thou, ke keek aacie käkkä ë looi kepɛ̈c, aa kɔc kɔ̈k ke looi lɛc nhïïm aya.

1:13 Luɔi 19:21

1:16 Mk 8:38

1:17 Ɣab 2:4

1:21 Epe 4:17-18

1:23 L.rou 4:16-18