ތިމޮތީއަށް ފޮނުވުނު ފުރަތަމަ ސިޓީ
ތަޢާރަފު
ތިމޮތީއަކީ އާސިޔާގެ ސަރަހައްދުން (މިހާރުގެ ތުރުކީ ވިލާތުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދު) މަސީޙީންގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވީ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ އަކީ ބަނީއިސްރާއީލުންގެ މީހެކެވެ. އަދި ބައްޕައަކީ ގުރީކު މީހެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޕައުލްގެ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޙަރަކާތްތެރިވި ޒުވާނެއްވެސްމެއެވެ. ޕައުލް ތިމޮތީއަށް ލިޔެ ފޮނުވި މިސިޓީގައި މުހިންމު ތިންކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ. މިސިޓީގައި ފުރަތަމަ އިންޒާރުކޮށްފައި ވަނީ މަސީޙީ ޖަމާޢަތާއި ބެހޭގޮތުން އެފޭސަސްގައި އުނގަންނައިދެމުން ގެންދާ ދޮގު އުނގަންނައި ދިނުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން މި އުނގަންނައިދިނުންތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ، ބަނީއިސްރާއީލުންނާއި ބަނީއިސްރާއީލުން ނޫން ދަރިކޮޅުގެ މެދުގައި އުފެދިދާނެ ޚިލާފުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެއާއެކު، މި މާއްދީ ދުނިޔޭގައިވާ ނުބައި ރޫޙީ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށާއި ދެންނެވުމާއި ތަފާތު ބައެއް ކަބޯތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ އާދަތަކުގެ އިތުރުން ކައިވެންޏާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި މި ސިޓީގައި މަސީޙީ ޖަމާޢަތް ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާއި އަޅުކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން މަސީޙީ ޖަމާޢަތުގެ ބޮޑުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މިޒާޖާއި ޝަޚުސިއްޔަތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ މައްޗަށް ތަފުސީލުކޮށް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ. އެންމެފަހު ކަމަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ވަނީ އީސާ އަލްމަސީޙުގެ އިޚުލާސްތެރި ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައި ތިމޮތީ ހުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރިހަމަ އީމާންތެރިކަމުގައި ދެމިހުރެ މި ޖަމާޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއިމެދުގައެވެ. މިގޮތުން މި ސިޓީގައި އެކުލެވިގެންވަނީ:
ތަޢާރަފު (1‏:1‏-2)
މަސީޙީ ޖަމާޢަތުގައި ހިމެނޭ ބޮޑުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ އިރުޝާދު (1‏:3‏—3‏:16)
ތިމޮތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތާއިމެދު ދީފައިވާ އިރުޝާދު (4‏:1‏—6‏:21)
1
ޕައުލްގެ ތަހުނިޔާ
މި ސިޓީ އަކީ އީސާގެފާނުގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ އަދި އަހަރެމެން ހަމައެކަނި ދިންނަވާ ފަރާތުގެ އަމުރުފުޅަށް ހަމަޖެއްސެވި، އެކަލާނގެ މަންދޫބެއް ކަމުގައިވާ ޕައުލް ލިޔާ ސިޓީއެކެވެ. މި ހަމަޖެއްސެވުމަކީ އަހަރެމެންގެ އުންމީދު ކަމުގައިވާ އީސާ އަލްމަސީޙުގެ ހަމަޖެއްސެވުމެކެވެ.
މި ސިޓީ އަހަރެން މި ލިޔަނީ ތެދުވެރި އީމާންތެރި ދަރިއެއް ކަމުގައިވާ ތިމޮތީ އަށެވެ.
މާތްރަސްކަލާނގެ، އަހަރެމެންގެ ބައްޕާފުޅު އަދި މާތްސާހިބާ އީސާގެފާނު ތިބާއަށް ރަޙުމަތާއި ނިޢުމަތުގެ އިތުރުން ސުލްޙަވެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ.
ދީނީ ދޮގު ފަތުވާތަކާ މެދު ކުރާ އިންޒާރު
އަހަރެން މެސެޑޯނިޔާއަށް ފުރަމުން، އެފޭސުސްގައި ތިބާ މަޑުކޮށް އެތަނުގައި އަންގައިދެމުން ގެންދާ ދޮގު ފަތުވާތައް ހުއްޓުވުމަށް ތިބާގެ ގާތުގައި އެދެވިފައިވާނެއެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މީސްތަކުންގެ ވަގުތުތައް ހުއްޓާނުލާ އެދައްކާ ފުލޯކު ވާހަކަތަކާއި ނަސްލީ ދަރަޖަތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނަ ނުދޭށެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދެބަސްވުން އުފެދި މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުގައި އީމާންތެރި ޙަޔާތެއްގައި ވުމަށް މީސްތަކުންނަކަށް އެހީތެރިވެއެއް ނުދެއެވެ. މިގޮތަށް އަހަރެންގެ މިއިރުޝާދު ދިނުމުގެ މަގްސަދަކީ އީމާންވާ އެންމެހައި މީހުންގެ ކިބައިގައި ސާފުތާހިރު ހިތަކުން އުފެދޭ ލޯތްބެއް އަށަގެންނެވުމަށެވެ. އަދި އެއީ ސާފު ޒަމީރަކުންނާއި ތެދުވެރި އީމާންތެރިކަމަކުން އުފެދޭ ލޯތްބެއް ވެސް މެއެވެ.
އެކަމަކު ބައެއް އެދުރުން މި މުހިންމު ނުކުތާ އުނި ކުރެއެވެ. އެބައިމީހުން މިކަމުން އެއްކިބާވެތިބެ، އެބައިމީހުންގެ ވަގުތުތައް ދުއްވާލަނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގައެވެ. އެފަދަ މީހުން ބޭނުންވަނީ މޫސާގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ޤާނޫނުގެ އެދުރުންނަށް ވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ އެމީހުންނަށް އެނގިގެންނުވާ ޙާލުގައެވެ. އެބައިމީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެބައިމީހުންނަކީ މިކަމުގެ އިތުބާރު ލިބިދެނިވި މީހުންނެވެ.
އަހަރެމެންނަށް އެނގޭގޮތުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުސަދަށް އެދޭ ބަޔަކަށް މި ޤާނޫނުތައް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު މި ޤާނޫނުތަކަކީ ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށްޓަކައި ބިނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މިއީ ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި އަމުރާ ޚިލާފުވާ މީހުންނަށާއި ކަލާނގެވަންތަކަން ގަބޫލު ނުކުރާ ނުބައި ފާފަވެރިންނަށް އޮތް އެއްޗެކެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެއާއިމެދު ބިރުވެތިނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި މައިންބަފައިންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މީހުން މަރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 10 މި ޤާނޫނުތައް ހިފެހެއްޓިފައި ވަނީ އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފާޙިޝް އަމަލުތައްކުރާ މީހުންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުންނާއި އަޅުން ގަނެވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ދޮގުވެރިންނާއި ހުވަޔާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ތެދު އުނގަންނައިދިނުންތަކާއި ދެކޮޅުވެރިވާ މިނޫންވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 11 މި ހެޔޮޚަބަރުފުޅުގެ އިލްމު އަހަރެންނާ މަތިކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ބަރަކާތްތެރި ޖަލާލުވަންތަ ކަލާނގެ ކިބަފުޅުންނެވެ.
މާތްރަސްކަލާނގެ ރަޙުމަތާއިމެދު ޕައުލްގެ ޝުކުރުވެރިކަން
12 މާތްސާހިބާ، އީސާ އަލްމަސީޙު އަހަރެންނާއިމެދު ބައްލަވާ ވޮޑިގަންނަވާ އިތުބާރު ކުރައްވާ މާތް ސާހިބާއަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ދެއްވައި އަހަރެން ހޮއްވެވި ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. 13 އަހަރެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަބުރުފުޅަށް ކުފުރުބަސް ބުނީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީ ފަރާތްތައް ޝިކާރަކޮށް އަހަރެންނަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ އަނިޔާއެއް ކުރީމެވެ. އެހެނަސް މާތްރަސްކަލާނގެ ރަޙުމަތް އަހަރެންނާއެކު ވޮޑިގެންވި ސަބަބަކީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނީ ޖާހިލު ކަމާއި އީމާންތެރިކަމެއް ނެތް ޙާލުގައެވެ. 14 އަހަރެމެންގެ މާތްސާހިބު އީސާ އަލްމަސީޙުގެ މިންނުކުރެވޭ ނިޢުމަތްފުޅު އަހަރެންގެ މައްޗަށް އޮއްސަވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބަފުޅުން އަންނަ އީމާނާއި ލޯބިން އަހަރެން ފުރާލެއްވިއެވެ.
15 މިއީ ތެދު ބުނުމެކެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ފަދަ ތެދު ޙަޤީޤަތެވެ. އީސާ އަލްމަސީޙު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފާފަވެރިން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެފަދަ ފާފަވެރިންގެ ތެރެއިން އަހަރެންނަކީ އެންމެ ނުބައި ފާފަވެރިޔާއެވެ. 16 އަހަރެންނާއިމެދު މާތްރަސްކަލާނގެ ކޮޅެއްނެތްހާ ކެތްތެރިކަމާއެކު ބައްލަވާ ވޮޑިގެން އަހަރެންފަދަ އެންމެ ނުބައި ފާފަވެރިއަކަށް އެކަލާނގެ ރަޙުމަތްވަންތަކަން ދެއްވުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ އީސާ އަލްމަސީޙު އާއިމެދު ޢާންމު ނަމޫނާއެއްކަމުގައި އަހަރެން ލެއްވުމެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެހެންމީހުން މިކަން ބަލައި އެނގި އެކަލޭގެފާނު ގަބޫލުކޮށް އީމާން ވުމުން ނިމުންނުވާ ޙަޔާތް ލިބުމެވެ. 17 އަހަރެންގެ ދުޢާއަކީ ޖަލާލަތާއި ޝަރަފު އަބަދަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ ހަމައެކަނި ކަލާނގެއަށް ލެއްވުމެވެ. އެކަލާނގެއީ އަބަދަށް ދެމިވޮޑިގެންވާ ޣައިބުވަންތަ ދާއިމަށް ރަސްކަމުގައި ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ. އާމީން!
ތިމޮތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
18 ތިމޮތީ، މަގޭ ދަރިފުޅާއެވެ. ތިބާއަށް އަހަރެން މި ދޭ އިރުޝާދުތަކަކީ ކުރީގައި ތިބާއާމެދު އެންގެވިފައިވާ ޣައިބުގެ ބަސްފުޅުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭ އިރުޝާދުތަކެކެވެ. މި އިރުޝާދުން ތިބާއަށް މާތްރަސްކަލާނގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ރޫޙާނީ ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ލިބިދޭނެއެވެ.
19 ނިމުމެއް ނުވާ ފަދައިން ތިބާގެ ހިތުގައިވާ އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ޟަމީރު ސާފު ސީދާކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. އެހެނަސް ބައެއްމީހުން އެމީހުންގެ އިޚުތިޔާރުގައި ޟަމީރާއި ދެކޮޅުވެއެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނަވެއް ފަރަކަށް އުރި ވީރާނާވާ ފަދައިންނެވެ. 20 ހިމެނޭހު އާއި އިސްކަންދަރު މިކަމުގެ ދެ މިސާލަކަށް ފުދޭނެއެވެ. އެ ދެމީހުން ޝައިތާނާގެ މަގުން ދިއުމަށް އަހަރެން ދޫކޮށްލީ މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ކުފުރު ވުމުން ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދޭހަކޮށް ދިނުމަށްޓަކައެވެ.