2 Kolenti
Di fu tu biifi di Pawlesi sende gi den Kolenti biibisama
Wan wowtu a fesi
We, na a gaan balinen apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi di den e kai Pawlesi, ne en sikiifi a biifi ya sende gi wanlo biibisama fu Masaa Jesesi di be e tan na a kondee di den e kai Kolenti. Da na den apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi ya seefi den be e kai, aposteli. Da na Masaa Jesesi seefi be kai en kon poti toon aposteli. Ne enseefi be tyai a bosikopu fu Masaa Jesesi go gi den sama fu Kolenti Foto, te den daai den libi kon e biibi a Masaa Jesesi.
Pawlesi kisi fu yee taki wanlo sama bolo kon a den mindii de kon e opo den seefi taki na den na bosikopuman fu Masaa Jesesi, ma a ná tuu. A ná Masaa Jesesi sende den. Na koliman den de. Den e kosi Pawlesi e poli en nen gi den sama de. Den e wisiwasi en e taki en a ná wan tuutuu bosikopuman fu Masaa Jesesi. Da den sama á mu teke san ai taki. We, ne Pawlesi sikiifi den fu den si en na wan tuutuu bosikopuman fu Masaa Jesesi. Soseefi a soi den fa den sama a ná bosikopuman fu Masaa Jesesi.
Da di Pawlesi be e gwe, en anga den sama be meke wan mofu taki a be o daai kon baka kon luku wan taa leisi baka. Ma a á be kon enke fa a be taki moo. A dati meke den sama teke en fu ogii. Den si taki a koli den. Ma a sikiifi den fu saide meke a á kon.
Ma a taigi den fu den go doo anga a pakisei di den abi fu piki wan moni sende go yeepi den biibisama fu Jelusalem.
1
Pawlesi e bali odi
Masaa Gadu poti mi Pawlesi ya toon apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi. Da mi sikiifi a biifi ya gi a hii kulu sama a Kolenti Foto di Masaa Gadu kai kon poti apaiti fasi enke sama fi en seefi. Ma a biifi mu doo kulu biibiwan fu Akasi tu. Mi anga wi lobi biibi baala Timotiyesi e sende odi. Meke u Tata, Masaa Gadu anga Masaa Jesesi Kelestesi teke gaan bun ati fasi namo luku u de. Soseefi, meke u ati de switi.
Fa den Pawlesi e poi koo taawan
ati baka
Bali gafa Masaa Gadu di de Gadu anga Tata fu wi Masaa Jesesi Kelestesi. Bika na useefi Tata di abi tyali ati gi u enke pikin fi en. Ai koo wi ati naamo, fu biibi doo. Ibii booko ede, da a taampu de fu koo wi ati. Da wiseefi e poi koo taawan ati baka anga san a du gi wi, te denseefi abi booko ede. Bika a libi fu Kelestesi a goontapu lai booko ede. Da wi enke sama fi en e fende booko ede fi en ede. Ma fi en ede tu meke Masaa Gadu e koo wi ati naamo. Da sabi taki, wi ya abi booko ede, ma na fu Masaa Gadu mu koo u anda ati tyai gaan bun gi u. Bika u anda abi booko ede enke wi ya. Da fa ai koo wi dise ati o koo u anda ati tu. Da u sa abi pasensi de. Wi abi a taanga denki ya. Bika u sabi taki, na fu a biibi ede meke u abi booko ede enke wi ya. Da Masaa Gadu o koo u de ati enke fa ai koo wi ya ati tu, fu biibi doo.
Sowtu yeepi den biibiwan mu tan
begi fu Masaa Gadu tyai?
Mi lobi biibiwan! Booko ede di wi ya be abi na a pisiwataa fu Asiya sa soi u anda san na banowtu. A be bigi te, ne u be denki kaba taki, u futu o komoto a goontapu! A be soi enke Masaa Gadu dei be doo fu puu wi ya. Ma kweti! Na fu seefi a be fika wi fu si taki, efu u dede, da ne en wawan yeepi namo fika di poi weki dede baka. 10 Soseefi a meke u si taki, a fika wi a dede mofu, ma a poi puu wi baka a ini ala dati sondee fu u dede. Da ibii tu fasi u sa poi denki anga fitoow taki, yeepi o komoto ne en namo doo wi. 11 Da u tan begi a yeepi ya gi wi dise, fu fende. Da moo sama o si dati, fu bali gafa Masaa Gadu, fa ai teke gaan bun ati fasi namo luku wi ala.
Fa den Pawlesi paamisi fu go
luku den biibiwan anda
12 Wi dise e gafa fa a o yeepi wi sowan fasi. Bika wi konsensi e piki wi taki, wi e libi leti anga sama. Moomoo u fu anda. Soseefi na sondee takuu fasi wi e libi, fu piisii en. A ná anga goontapu koni, ma ne en gaan bun ati fasi namo di a teke, fu yeepi wi anga dati. 13 Da ala san wi e sikiifi sende gi u anda á taanga fu fusutan tu. Wi á kibii sani ya tu di wi á sikiifi. Da a ná wi ya meke u nái kaba fusutan ala dati de. Ma wi abi a taanga denki taki, dati o kengi namo. 14 U o fusutan ala sani de namo. Da te Masaa Jesesi o kon baka, da u anda o poi poolo gafa fa wi dise be wooko. Wi ya seefi o poi poolo anga u de tu.
15 Mi be sabi kaba taki, mi anga u de bun so. Ne mi be poti kaba fu kon luku u de hii tu leisi seefi, fu moo tyai yeepi gi u. 16 Te mi o de a pasi, fu gwe a Masadoniya anga te mi o daai komoto anda o de tu leisi mi tapu a u de. Da u sa seeka mi de anga san mi fanowdu na a waka, fu gwe a Judeja pisiwataa. 17 Da meke sama kaba denki de taki, mi paamisi so, ma mi o wooko goontapu fasi enke sama nái teli Masaa Gadu anga tu mofu taki. Den e piki taki, den o du so, da den kengi baka taki, den ná o du so moo.
Fa den Pawlesi de fu fitoow
18 Bika ala yuu, da Masaa Gadu e du san a paamisi, meke sama sa fitoow en. Da meke wi seefi á taki, wi o du wan sani, ma wi e kengi baka taki, wi ná o du en moo. Kweti! 19 Bika Masaa Gadu Manpikin, Jesesi Kelestesi bosikopu di mi anga Silasi*f1* anga Timotiyesi paati doo u de nái waka enke sani fu meke sama pantan. Noiti en taki e kengi anga san a be paamisi kaba. 20 Luku fa a be paamisi taki, a o sende a Kelestesi kon yeepi libisama. Namo a kon so tuu, meke u sa bali gafa en taki: “Amen*f2*!” Na so a de tuu enke fa a be paamisi. 21 Da luku fa ai wooko anga wi ala tu. Ai yeepi wi anga u de makandii, fu taampu taanga a ini a mokisa libi anga Kelestesi. A kandi en apaiti fatu seeka u libi. 22 Ne a sende en Jeje kon teke peesi a wi ati, enke wan sitampu di a naki a wi, fu soi taki, u na sama fi en. Soseefi enke a maiki fu soi taki, tuutuu u sa fende ala taa sani di de fu kon ete.
Saide den Pawlesi á wani go a
den biibisama anda ete
23 Ma mi á kon a Kolenti Foto de ete enke fa mi be paamisi. Bika mi á wani kon taki hati fasi anga u de, fu san u e du de ete. Na dati tuu, mi e taki leti. Masaa Gadu ain de a mi tapu, meke mi á poi lei. 24 Mi á wani kon anga wan taki de, fu meke u fii de enke wi ya e basi u anga a biibi. Na makandii wi ala mu taampu fu wooko anga a biibi, da piisii sa de a u de. Bika na biibi Kelestesi namo e meke u ala taampu taanga.