2 Tesalonika
Di fu tu biifi di Pawlesi sende gi den Tesalonika biibisama
Wan wowtu a fesi
Bakaten, ne Pawlesi sende wan taa biifi gi den biibisama fu Tesalonika baka. Bika wantu sama a den biibisama mindii taki lei sani, taki na Pawlesi taki so. Den taki lei sani fu a kon di Masaa Jesesi o kon baka.
Namo, ne Pawlesi seefi kon yee a toli ya. Ne a sende a biifi ya gi den biibisama anda, fu taigi den taki, den á mu biibi den lei toli ya.
1
Bigin fu a biifi
Mi Pawlesi anga Silfanas anga Timotiyesi e sikiifi a biifi ya sende gi a hii kulu Tesalonika biibiwan, di de sama fu u Tata Masaa Gadu anga Masaa Jesesi Kelestesi anda.
Meke u Tata, Masaa Gadu anga Masaa Jesesi Kelestesi teke gaan bun ati fasi namo luku u de. Soseefi, meke u ati de switi.
Pawlesi e gi daa fu den biibiwan
Biibiwan! Ibii yuu ten, da wi dise e gi Masaa Gadu daa fu anda ede. Dati fiti so. Bika a biibi fu u anda e goo naamo. Soseefi, a lobi fu taa biibiwan anda tu. Wi e gafa u fu toko fu dati na ala se a taa kulu biibiwan fu Masaa Gadu mindii. Wi e soi den fa u tei ati fu oli doo. Soseefi fa u tan biibi ete, winsi sama e lon du ogii anga u fu dati.
Ma Masaa Gadu e kuutu letiopu fasi. Bika a o kuutu taki, u anda be tuka anga banowtu, fu di u e du san a wani. Da u waiti fu go doo a ini Nyun Tii fu Masaa Gadu. Ma, da a o pai den sama di e pina u ya anga pina baka. Tuutuu! Na so Masaa Gadu o kuutu anga leti. Da u anda anga wi dise di be fende pina o fende paiman. Dati na wan bun switi losutu ten na a yuu di Masaa Jesesi o komoto a Masaa Gadu Kondee a tapu anga ala den makiti Engel*f1* fi en.
A hii kon fi en ya o waka anga gaan faya, fu pai den takuu ati sama a paiman di den mu fende. Bika den nái teli Masaa Gadu, ne den á wani teke a Bun Nyunsu fu wi Masaa Jesesi. Da Masaa o yaki den puu ne en fesi, fu go tan tego sondee Masaa Gadu di abi ala makiti anga en gaan dyendee fasi. A sitaafu ya o kaba den a soso.
10 Na so sani o waka na a kon fu wi Masaa Jesesi. Da ibiiwan fu den sama fi en o gi en gaandi anga gafa, fu fa a be tyai den. U anda seefi o de a ini hei en nen so. Bika u be biibi den sani fi en, di wi dise be kon taki anda.
11 We, da wi dise e tan begi Masaa Gadu gi u anda naamo, fu gi u anda kaakiti fu poi du ala bun di u wani du anga a biibi libi. Soseefi, fu poi du bun di u sete e du kaba anga a biibi. Da u libi sa waiti sai fu fende a paiman di a kai wi kon poti fu gi. 12 Na so u o meke wi Masaa Jesesi fende gafanen fu dati. Ma u anda seefi o fende gafa, fu fa Masaa Gadu anga Masaa Jesesi Kelestesi teke gaan bun ati fasi namo luku u anda so.