5
San gudu sa tyai gi guduman?
Guduman, aliki ya! Kaba poolo! Ma bali kee kusumi seefi! Bika yu o tuka anga sani. I dyunta tyaipi gudu goo mongo, ma na fu loto poli. Moi koosi di i abi seefi na fu mitimiti nyan poli. Gowtu doo solufu sani di i dyunta de, o fika fuunsu kaba a soso tu. A kaba a soso fu den sani ya na wan wasikoi taki, iseefi musu fu kaba a soso. Fasi á de fu kibii gi a sitaafu di mu kon tuka anga yu. Bika Masaa Gadu o puu guduman a pasi enke fa faya e boon sani poli. Da bali kee kusumi fu den gudu di i dyunta kibii, a den lasiti dei pe goontapu de fu kaba ya. Bika pakisei ogii di i du anga wookoman di wooko i goon. I be paamisi den paiman, ma di yuu doo fu pai, ne yu á wani pai den. Namo den be e kusumi gaan kusumi! Da ala a tyali de, wai go nama na a yesi fu Masaa Sebaot, a moo gaan Masaa Gadu a tapu. Da a fika ne en ana, fu pai a sama di du a ogii de anga den taawan. Ma libi be waka bun gi yu enke guduman. Yu be fende pasi du sani pasa peesi a goontapu. Na so meti seefi e kweki solugu kon fatu doo peesi, fosi den kii en. Na dati meke i fende pasi du sani doo peesi, fu fende sitaafu na a gaan kuutu dei fu Masaa Gadu so. Bika yu be seepi den di á du sani seefi, tyai go a kuutu a gaanlanti fesi. Den á be poi toto futu a baka seefi. Da yu e lei de taki, a du sani anga yu, di sai fu kii en.
Tei ati fu oli doo
We, biibiwan! U tan luku a konbaka fu wi Masaa anga ala pasensi. U pakisei fa wan sama di paandi goon mu e tei ati oli gaan pasensi. Bika ai denki a ten di a goon o puu nyanyan. Da ai tan luku ala sowtu fasi di alen mu kai nati a doti, fu puu bunbun paansu. Na so biibiwan mu tei ati oli gaan pasensi fitoow wi Masaa. Bika dyonson a sa kon doo ya kaba. We, biibiwan! Te u e tuka anga tesi, da kaba taki mandii fasi anga ala ogii fu taawan a u mindii de. Da Masaa Gadu ná o abi fu sitaafu u seefi sowan fasi. Bika ne en de fu kuutu ala sani, soseefi a taampu fu kon du dati kaba.
10 Pakisei son apaiti takiman di Masaa Gadu be meke e taki sani a fesiten a ini en nen. Sama be tyai banowtu kon a den pasi ogii ogii. Ma den á be luku ala dati. 11 Pakisei ala taawan go doo Jop seefi, di u e si enke seigi sama nownow! Den be biibi Masaa Gadu pasa a ini somen tesi. Jop, dati tan teke tei ati fu oli doo, pasa somen tesi. Ne luku fa Masaa Gadu be daai ala sani kon puu bun gi en bakadati. Na so Masaa Gadu e wooko tyali ati fasi anga ala sama.
12 We, biibiwan! Da moomoo seefi, ná sweli seefi fosi i paamisi taawan wan sani. Ná kai sani nen fu soi taki yu ná o lei. Ná kai Masaa Gadu nen ofu en kondee a tapu anda seefi. Goontapu ya nen seefi yu á mu teke kai. Ma te i taki, ya ofu nono, da a sai kaba. Bika sitaafu fu dati sa de na a gaan kuutu dei fu Masaa Gadu taki, na gaan ogii.
Fa fu wooko anga begi
13 Meke biibiwan di abi banowtu begi Masaa Gadu. Biibiwan di sani e switi gi, mu singi gafa Masaa Gadu, gi en gaandi. 14 Biibiwan di siki didon mu sende kai fesiman fu keliki, meke den taampu a ini a nen fu Masaa, da den lobi fatu ne en sikin, poti ana ne en tapu begi gi en. Da a sa kon bun baka.
15 Ma ala dati mu waka anga a leti biibi. Da Masaa Gadu sa aliki san den begi. Da a o meke a sikiman kon bun baka. Soseefi a sikiman sa fende paadon a Masaa Gadu, fu ala takuudu anga ogii di a be du. 16 Na dati meke ibiiwan de mu puu takuudu anga ogii a den ati taigi taawan. Da den sa begi Masaa Gadu paadon makandii gi den seefi, fu seeka ala sani kon bun baka. Da Masaa Gadu o deesi a sikiman, fu di ala den taampu de enke fa a wani. Da den sa poi begi a sowtu fasi, pe taanga anga ala kaakiti e komoto, fu meke sani pasa.
17 Pakisei Eliya di be de libisama enke mi anga yu. Ma a be poi begi Masaa Gadu faya faya anga en hii ati, meke alen á kai moo a ini a kondee. Namo dii yali anga afu langa alen á kai. 18 Pakisei di a be begi fu alen kai baka. Namo wanten, tapu anda baaka dunguu pii. Alen kai baka wanten meke doti puu nyanyan baka.
19 We, biibiwan! Son wan e diipi fika biibi a tuutuu leli fu Masaa Gadu. Ma ná fika den sama de wai gwe so! Meke moiti tyai den kon baka na a leti pasi ya. 20 Bika sama di e diipi gwe sa kai go a ini takuudu anga ogii baka. Ma teke fu tyai den dati puu anda kon baka, da yu meke den fende gaan yeepi di sa puu den na a sitaafu fu Masaa Gadu na a gaan kuutu dei di taki, den mu dede. Na so den sa fende paadon, fu ala san den du.