Filemon
A biifi di Pawlesi sende gi Filemon
Wan wowtu a fesi
We, na a gaan balinen apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi di den e kai Pawlesi, ne en sikiifi a biifi ya sende gi wan mati fi en den kai Filemon. Da Filemon seefi be abi wan saafu fi en den kai Onesimesi. Da Filemon na be wan biibisama na a foto di den e kai Kolose.
We, ne den de te, wan pisiten, ne Onesimesi fufuu en basi Filemon sani, ne a lowe gwe. Ne ai go te a go doo Loma Foto. Ne a miti anga Pawlesi a dunguu osu de. We, ne Pawlesi gi a Bun Nyunsu fu Masaa Jesesi. We, ne a teke a Bun Nyunsu daai en libi kon a Masaa Jesesi. Onesimesi wani taki, Sani di e puu wini gi wan sama. (Luku 1:11)
We, ne den de te, wan dei, ne Pawlesi wani sende Onesimesi go baka a Filemon en basi. Bika Onesimesi a ná fu Pawlesi, na fu Filemon. A dati meke a wani sende en go baka. We, ne Pawlesi sikiifi wan biifi gi en gaan mati Filemon te a kaba, ne a gi Onesimesi a tyai go gi en.
1
Bigin fu a biifi
Mi Pawlesi anga u lobi biibi baala Timotiyesi e sikiifi a biifi ya.
Wi lobi mati, Filemon! Da wi e sende a biifi ya gi yu, di e yeepi wi ini a wooko fu Masaa. Mi e koti sitaafu a dunguu osu, fu Kelestesi Jesesi ede.
Wi e sende bigi odi gi Afiya tu. Soseefi, bigi odi mu gi doo Alikepesi, di seefi e wooko enke wi, fu tyai sama kon teke biibi. Bigi odi mu go doo a kulu sama fu Masaa Gadu, di e kon makandii, fu begi a yu osu tu.
Meke Masaa Gadu, u Tata anga Masaa Jesesi Kelestesi, teke gaan bun ati fasi namo luku u anda. Soseefi, u ati mu de switi tu.
Pawlesi e gi daa fu Filemon
Filemon! Ala yuu mi pakisei yu a ini mi begi, da mi e gi Masaa Gadu daa, fi yu ede. Bika mi e yee a fitoow fasi di yu lobi den biibisama, di Masaa Gadu teke poti apaiti fasi. Soseefi fa yu biibi Masaa Jesesi tu. Da mi e begi naamo, fu yu sa tan fusutan a makandii libi fu wi biibisama. Da yu o moo sabi ala bun di wi abi, fu di wi e biibi. Mi lobi biibi baala, Filemon! Di mi yee fa yu e soi biibiwan lobi so, ne mi ati koo. Mi ati lai anga soso piisii tu. Bika, yu e gi biibiwan di libi de apaiti fasi, nyun kaakiti, fu biibi doo.
Pawlesi e soi Filemon bun
fu Onesimesi
We, Filemon! Na ala dati meke, mi wani begi yu wan sani. Ma i si! Na begi mi e begi yu, anga ala fa mi abi a makiti fu teke a nen fu Kelestesi sende yu seefi. Ma toku, fa mi e si, da a moo bun fu wooko anga a lobi di wi abi makandii. Awansi fa mi Pawlesi ya na gaansama fi yu seefi, toku mi ná o musu yu. Soseefi, mi fasi a dunguu osu, fu a bosikopu fu Jesesi Kelestesi ede. Da ala den sani de, meke mi abi a makiti fu teke a nen fu Kelestesi sende yu.
10 Filemon! Ma toku, gaantangi mi e begi yu wan sani, gi wan sama di mi e kai, wan lobi pikin fu mi. Bika a teke a biibi libi a mi a dunguu osu ya. 11 Na Onesimesi, di yu be sabi enke wan wisiwasi saafu di á be abi yeepi gi yu. Ma fa a de, da en libi kon daai toon wan sama, fu yeepi yu anga mi ya seefi tu. 12 We, da mi e sende Onesimesi di mi lobi enke mi gaasi fu ain, kon gi yu baka.
13 Mi be wani oli en a mi ya, fu yeepi mi a sani, a yu peesi a ini a pisiten di mi e koti sitaafu, fu a Bun Nyunsu ede. 14 Ma mi ná o oli en a mi ya, fosi fu sabi fa yu o fii fu dati. Bika mi á wani yu du sani anga taanga enke na dwengi. Ma anga yu hii ati. Da mi o sende en gi yu baka.
15 Bika kande a be mu lowe gwe fu wan pisiten, fu a paati de be sa meke a daai kon a yu baka, fu tan anga yu fu tego sondee paati. 16 Bika, te Onesimesi o daai kon a yu baka, da a ná o kon moo enke wan soso saafu. Ma a toon wan bun lobi biibi baala fu mi nownow. Da on moo a sa de wan lobi biibi baala gi yu tu, fu wooko switi makandii fasi anga yu tu.
17 Filemon! Da mi e begi yu, fu teke Onesimesi oli, leti enke fa yu be sa teke miseefi oli. Du dati fu di yu sabi fa mi anga yu e libi switi makandii. 18 Ibii sowtu ogii di a be du, ofu paiman di a be abi a yu fosi a be lowe, da buku den poti a mi nen tapu. 19 Mi Pawlesi seefi sikiifi a wowtu ya taigi yu taki, mi o pai yu baka. Ma Filemon! Mi ná o membee yu taki, mi abi wan paiman fu teke a yu tu, fu di mi be yeepi yu kon toon wan pikin fu Masaa Gadu.
20 We, lobi baala Filemon! Da, na so mi e begi yu, fu du san mi akisi yu, fu di mi anga yu e biibi Kelestesi makandii. Gaantangi! Da mi o kisi moo koo ati a ini a biibi.
Den kiiboi bosikopu
21 Filemon! Da mi sikiifi yu a biifi ya, bika mi sabi taki yu o aliki mi. Fa mi sabi yu seefi, da yu o du moo enke fa mi akisi yu. 22 Ma now! Da mi wani akisi yu ete wan sani, fu du gi mi. Gaantangi! Seeka wan peesi poti de gi mi. Bika mi e luku fu komoto a sitaafu osu ya. Da na Masaa Gadu yee den begi fi yu, fu mi sa komoto a sitaafu, fu kon luku yu baka.
Wantu sama sende odi gi yu
23 Filemon! Wi mati Eipafalasi, di de a dunguu osu anga mi ya fu Kelestesi Jesesi ede, e sende bigi odi gi yu. 24 Odi komoto a wantu taa biibi baala di e wooko gi Kelestesi Jesesi, makandii anga mi dise tu. Dati na Maakusi, Alestakesi, Demasi, anga Lukasi.
25 Meke Masaa Jesesi Kelestesi teke gaan bun ati fasi namo luku u anda.