Lomeini
A biifi di Pawlesi sende gi den Loma biibisama
Wan wowtu a fesi
We, na a gaan balinen apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi di den e kai Pawlesi, ne en sikiifi a biifi ya sende gi wanlo biibisama fu Masaa Jesesi di be e tan na a foto di den e kai Loma. Na den apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi ya seefi den be e kai, aposteli. Ma fa ai sikiifi den ya, a ne en be tyai den kon a biibi. Ma a be wani go luku den wan leisi fosi a go a moo faawe. Da a sikiifi den fu den sabi sama ne en anga fu den be sabi sowtu bosikopu ai tyai.
Da a ini a biifi ya, da Pawlesi e soi kiinkiin san anga san á de a ini a biibi libi. Ma a mama fu a biifi na taki, fu fende a libi fu tego, a ná wan sani di wan sama sa fende anga enseefi kaakiti, ma na Masaa Gadu e gi wi en anga en bun ati, te u teke Masaa Jesesi.
A ini a buku ya, da Pawlesi e soi fa ala sama de a ini takuudu anga ogii. Da ala den fiya o kisi sitaafu efu den á biibi a Masaa Gadu. Na Masaa Gadu wawan sa kiin wan sama fu a de enke fa Masaa Gadu wani. Ma soseefi a leli den sama tu taki na a Jeje fu Masaa Gadu wawan sa yeepi wan sama fu a tan kiinkiin a Masaa Gadu fesi.
A soi den sama san a weiti fu Masaa Gadu wani taki, fa den Dyusama anga fa den sama di á de Dyu de a ini den sani di Masaa Gadu poti fu du. A leli den Loma sama somen sani fu den fusutan a biibi libi moo. Ma di a o tapu a biifi, ne a leli den biibisama fa den mu libi anga den seefi makandii. A leli den tu fa den mu libi anga lanti.
1
Bigin fu a biifi
Mi Pawlesi e sikiifi a biifi ya, gi u biibiwan a Loma Foto de. Mi na wan wookoman fu Kelestesi Jesesi, di e dini en. Mi na wan apaiti bosikopuman, fu bali Masaa Gadu Bun Nyunsu. A Bun Nyunsu ya na a bosikopu di Masaa Gadu be paamisi, yali fu yali a fositen, fu sende kon. Bika a be piki apaiti takiman a fositen anda, fu sikiifi san a fiti fu du bakaten so, a ini a Buku fi en, di de apaiti fasi. Ne na a pisi yuu ten fu wi ya, ne ala dati kon pasa. En Manpikin saka kon toon libisama, na a fasi di a be paamisi de tuu. A meke libisama fasi enke bakaten manpikin fu Kownu Dafeti paansu tuu. Ne a poti en wooko wan taanga jeje fasi ya, pe en hii libi de apaiti fasi, te doo dede seefi. Soseefi a weki en kon a libi ya baka. Na so a soi goontapu fa a de Masaa Gadu Manpikin tuutuu. Dati na Jesesi Kelestesi, di de wi Masaa. Na Awan de seefi miti taki anga mi, fu gi mi en taki, enke apaiti bosikopuman. Na so mi fende makiti, fu go kai foluku di á de Dyu, fu kon na a Kelestesi ya pasi, fu fende yeepi tu.
Da yu enke biibiwan a Loma Foto anda! Aliki mi! Bika yu seefi de a ini a kulu sama, di Masaa Gadu teke na a sowtu fasi de, fu toon sama fu Jesesi Kelestesi. Da mi e sikiifi u taki, Masaa Gadu lobi u, ye! Ne a teke u seeka poti fi enseefi. Da meke u Tata, Masaa Gadu anga Masaa Jesesi Kelestesi teke gaan bun ati fasi namo luku u de. Soseefi, meke u ati de switi.
Pawlesi e angii fu doo den
biibiwan anda
Dyonson, mi o go na a dipi pisi fu a biifi ya! Ma mi o taigi u fosi taki, mi e gi Masaa Gadu daa, fu u ede! Bika ala se, sama e taki a fasi fa u biibi Masaa Jesesi de. Tuutuu! Masaa Gadu e si fa mi e gi en daa so! Bika en ain de a mi tapu. Da ai si fa mi poti hii libi e waka lontu anga a Bun Nyunsu fi en Manpikin. Soseefi, fa mi e pakisei u, a ini begi ala yuu.
10 Anga ala dati, mi e begi en ala yuu, fu opo pasi gi mi, te en yuu doo di a wani, fu mi sa kon luku u de. 11 Mi e angii taanga fu doo u anda, fu miti u fesi a fesi. Da u sa fende moo ten makandii, fu luku moo sani, fu fa Masaa Gadu gi u apaiti taanga wan jeje fasi, fu moo taampu taanga na a biibi. 12 Dati wani taki, a biibi fi yu o gi mi taanga sikin. Soseefi di fu mi biibi o gi yu taanga sikin de.
13 Lobi biibiwan! Da sabi fa mi e fiti poti, fu kon du ala dati anda. Ma ibii leisi sani e kon a mindii. Mi wani kon wooko gi Kelestesi de, meke u taampu moo taanga, enke san pasa anga den taa foluku sama di á de Dyusama, pe mi wooko pasa kaba. 14 Bika Masaa Gadu gi mi a faantiwowtu, fu tyai en Bun Nyunsu fu Kelestesi, go doo foto fu Giiki anga foluku di teke Giiki sama gwenti. Soseefi, go doo leliman seefi anga sama di á leli tu. 15 Na dati meke mi e angii taanga, fu doo u fu Loma Foto de seefi tu, anga a Bun Nyunsu ya.
16 Sen fu tyai a Bun Nyunsu ya á de a mi. Bika na a Bun Nyunsu ya, Masaa Gadu e teke wooko kaakiti fasi, fu puu sama di biibi, na a pasi fu takuudu anga ogii. Da ai seeka den poti fa a wani, winsi na Dyu ofu taa foluku. 17 A Bun Nyunsu di a gi wi ya, e soi fa ai seeka sama kon bun gi enseefi. Fositen doo tide ete, da na sama di biibi, ai seeka so. Bika a be piki en apaiti takiman a fositen fu sikiifi taki: “Na biibi a Masaa Gadu e seeka sama kon bun gi Masaa Gadu. Da oli a biibi doo e meke sama fende a libi fi en.”
Taa foluku sama seefi libi á seeka
18 Bika na ala taa foluku sama seefi ná abi bisi anga Masaa Gadu. Da den e libi takuu fasi di á leti, anga taawan. Da ala dati e tapu pasi gi taawan, fu den á sa sabi a tuutuu Masaa Gadu. Da a ná sipowtu boon ati ai gi Masaa Gadu, a pe a sidon a tapu anda. 19 Da anga leti Masaa Gadu ati e boon so. Bika winsi sama ain nái si en, ma toku a á kibii enseefi fu sama sabi. A gi den pasi, fu sabi enseefi, fu sabi fa a tan. 20 Bika den sa luku lontu na ala san a meke. Da den sa fusutan en, soseefi sabi fa a tan. Ala sani e soi taki, a musu de Masaa Gadu, di abi taanga fu libi tego. Da sama ná o poi piki saide den á be wani kaba anga takuudu anga ogii.
21 Bika den sabi fa a de, ma den á wani lesipeki en. Daa seefi den nái gi en, fu san ai du gi den. Moo ogii seefi, te den mu denki fa a de. Da ai gei den law anga buuya fusutan, pe sani dunguu gi den, fu si san fiti ofu fowtu. 22 Anga ala a fuduwali fusutan de ete, da den e si denseefi enke gaan koniman di sabi sani. Ma on moo den e si denseefi so, on moo den e moo fuduwali dipi. 23 Namo den doo pe den nái si a gaan Masaa Gadu ya moo enke di den mu begi taki, noiti a poi dede poli. A poli denki fu den tyai den go dini sani ne en peesi, di e dede poli. Sani enke taa libisama, sani enke foo, ala sowtu sani di e fee a tapu, fo futu meti, anga den di e hali anga bee.
24 We, Masaa Gadu e si fa den ede fuu anga poli denki. Ne a fika sani kon a den pasi, fu den sa teke poli fasi, fu waka du san den e losutu anga sikin. Da ai de gaan sen sani, fu tyai kaba a soso gi denseefi. 25 Den fika biibi fu a tuutuu Masaa Gadu. Ne den teke lei sani poti fu dini gi gaandi, di den be mu gi Masaa Gadu. Ma ala san den poti ne en peesi de, na san Masaa Gadu seefi meke, den e tyai paiman go gi daa so. Den fika en di wawan fiti fu gafa so, nownow tego doo. Amen, na so a de!
26 Da na denseefi á wani pakisei luku fa Masaa Gadu de seefi. Ne a fika sani kon a den pasi, fu den sa wooko wan fasi, fu kai gaan sen gi Masaa Gadu. Uman anga uman e libi, da den nái si manengee moo enke san Masaa Gadu be meke gi den. 27 Soseefi manengee nái si uman moo enke san Masaa Gadu be meke gi den. Den daai e lon gaapu taa manengee, fu libi enke na uman fu libi dati. Ma a takuu fasi fu den ya o tyai paiman fu dati a ini den sikin, meke den kaba a soso.
28 Bika denseefi á wani pakisei luku fa Masaa Gadu de seefi. Ne a fika sani kon a den pasi, fu a poli denki fu den, sa soi den san fiti anga san fowtu. Da ai goo moo anga moo kukutu sani a Masaa Gadu fesi. 29 Da den e libi sowtu a sowtu fasi di á leti. Ala sowtu takuudu anga ogii. Bigi ain fu sama sani. Den e du sani fu hati taawan. Sani fu taawan e hati den. Den e kii taawan. Den e kwali meke opuulu, kosi taawan. Den e koli anga ala bidiigi taawan. Den e du sani anga taawan fu seefi, fu tyai buduufu. Den e waka e taki taawan sani. 30 Den e paati lei, fu poli taawan nen. Den e buuse Masaa Gadu seefi. Den e si enke ibii taawan na wisiwasi sani fu teke kosi. Den e du enke den hei moo taawan. Soseefi den e suku moo kufaliki ogii fu du naamo, di taawan á be sabi du wanten. Soseefi, den ná abi bisi, fu lesipeki mma anga dda. 31 Den tan enke lawman di nái denki taki, den sa faantiwowtu ala den takuu libi ya a Masaa Gadu fesi. Soseefi, te den paamisi taawan sani, da den á de fu fitoow. Tyuku tyuku famii fu den seefi, den nái soi lobi. Den á sabi san den e kai tyali ati fu taawan, di abi dati fanowdu. 32 Ma den sabi kiinkiin fa Masaa Gadu weiti e bali sama, fu ala den sowtu takuu libi de. Bika dati taki, sama di e libi so o dede. Ma den e go doo. Moo ogii seefi! Den taampu a baka fu taawan di e libi takuu so tu, fu gi den taanga sikin, fu libi so tu, da ai switi gi den.