'Sëëdhɛ ‑blɛɛzë 'ö
Zan
‑ya bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë 'ö ꞊nɛ
1
‑Wo 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu mɛ ‑dhë
Mɛ 'ö ꞊toëpö ‑këdhösü ‑wo 'ka, 'ö ‑kë ‑dhö pë 'plɛ züdɔyi 'ka bhë ꞊nɛ 'ö 'yi 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü, 'yi‑ bɔ ka ‑dhë; yi‑ ‑wo ‑ma, 'ö yi 'yan ‑yö ‑dɔ ‑a ‑bha, 'ö ‑kë yi ‑bha ‑ga ‑pë ‑së 'ka. 'Ö 'yi yi ‑kɔ ‑nu pa ‑a 'ka. Mɛ 'ö bhë, ꞊dhɛ 'ö nu, yi‑ ‑yö; ‑yö ‑kë kwa Dë 'piö ‑be; 'kɛɛ ꞊ya yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü yi ‑dhë. Yö ꞊nɛ 'yi 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë. Yö 'ö yi 'yan ‑yö dɔ ‑a ‑bha, 'yi‑ ‑wo ma bhë ꞊nɛ 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë 'pö bhë, ‑yö kë 'dhö ‑kë 'kou ‑sü 'ö yi ‑gɔ bhë, 'kaan‑ ‑da yi 'piö, 'kwaan‑ kaa kwa Dë (‑Zlan) waa‑ ö Gbö Yesu Klito ‑an 'piö. 'Sëëdhɛ ꞊nɛ, yi‑ ‑bɔ ka ‑dhë 'dhö kö 'gludhi 'ö kwa ‑gɔ bhë, ‑yaan ‑mɔ 'kuë.
‑Zlan ‑bha ‑kë ‑dhɛpuudhɛ 'ka ‑sü
Mɛ 'yi 'wun ‑gban ‑a ‑bha bhë 'ö tɔɔ Yesu Klito. ‑Naɔ 'ö yi ‑gɔ ka ‑bha 'ka 'ö go ‑a 'dhi 'ö tɔɔ: ‑Zlan ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑dhɛpuudhɛ; bhii ‑dhɛtiidhɛ 'gü ‑wun yaa gbɛ 'yaa‑ 'gü. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa‑ pö kwa ‑nu kwa kwa 'kou, 'kɛɛ kö kwa 'ta ‑sü ‑na 'wun yaa 'gbloo 'piö kö ꞊sua 'kwa‑ kë 'ö 'kwaa pë ‑nu kë 'wun gia‑ 'gü. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa 'ta 'sü ‑dhɛpuudhɛ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑de gia‑ 'ö‑ 'ka ‑dhɛpuudhɛ 'gü ‑a 'dhö, kö mɛ ‑nu 'ö 'kwa bhë, ‑kë do ‑sü ‑yö kwa ziën 'ö Yesu Klito 'ö‑ Gbö 'ka bhë 'ö‑ fɛi ꞊ya kwa 'zlu ꞊sɔɔn yaa 'plɛ ‑gɔ.
꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa‑ pö 'kwaa ꞊sɔɔn yaa kë, kö kwa ‑de ‑püö 'kwa‑ wo; kö 'wun gia‑ 'yaa kwa 'gü. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊zian' ꞊nɛ 'kwa kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑Zlan ‑dhë, kwa ‑mɔa 'kwa kwa ‑zo yö ‑a ‑bha bhii ‑yö kpengdhö; ‑yö ‑dho ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta, 'ö dho kwa kë 'puu 'wun yaa 'saadhö ‑gɔ. 10 ꞊Ya kë 'zü ꞊nɛ 'kwa‑ pö kwaa ꞊sɔɔn yaa kë, kö 'kwa ‑Zlan kë ꞊suamɛ 'ka. ꞊Ya kë 'dhö kö ‑a ‑wo 'yaa kwa 'gü ꞊nɛ bhë.