'Sëëdhɛ ‑blɛɛzë 'ö
Piɛɛ
‑ya bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu
'wo ‑pɛn ‑sü 'ka ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
Ma Piɛɛ 'a Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka, 'a 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ka sü 'ö 'ka ‑nia 'ka, 'ka ‑ya ‑sü 'ka Pɔng ‑sɛ, Galatö ‑sɛ, Kapadɔsö ‑sɛ, Azi ‑sɛ waa‑ Bitini ‑sɛ 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha bhë ka ‑dhë. Ka 'sü 'ö kwa Dë ‑Zlan ‑ya wo 'dhö bhë, pë 'ö‑ ‑ya 'ti ‑kë ö ‑de ꞊zuö' 'piö ‑be yö ‑mü; 'yö‑ ‑kë 'dhö kö 'kaan‑ kë ‑a ‑bha 'ka ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa', kö 'kaan‑ 'wun ma Yesu Klito ‑ta, 'kaan‑ kë 'zü 'slööslö ‑a fɛi ꞊kwaa'. Kö ‑Zlan ‑bha 'glusë ‑yö kë ka 'piö, 'iin kö ‑yö ꞊zuöyagluu nu ka ‑dhë ‑kplawo.
'Yan 'to ‑a ‑gɔ ‑pë 'ö dhang‑ 'gü
‑Kwa 'we kwa Dëmɛ Yesu Klito Dë ‑Zlan 'tɔ 'piö! Yö ꞊ga 'ö‑ ‑bha 'wun ‑së kë ‑sü ꞊va 'gü 'ö ꞊ya kwa gbaa ‑tosiadhe ‑dëü 'ka Yesu Klito ‑bho ga 'gü ‑sü 'ka bhë. Kwa 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë bhë ‑a ‑bha ‑kë 'bhee‑ ‑kɔ ꞊ga 'ö bhë. ꞊Yö ‑së kö kwa ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ‑to mɛ ‑gɔ ‑pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ö ‑bha mɛ ‑nu ‑gɔ bhë ‑a ‑wun 'gü, bhii yö 'dhö bhë 'zü pë 'yaa ꞊siö', 'yaa ‑dhii 'kun 'iin 'ö‑ bun 'yan ‑bha bhɔ ‑sü 'yaa yën yö ‑mü. ‑To mɛ ‑gɔ ‑pë bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ka ‑gɔ dhang‑ 'gü. ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö ‑dho to ka 'piö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü ‑wun 'gü ‑yaan dhoë ‑yaan yöë yi 'ö‑ ‑ya yi ‑kaanta 'ka kö dhasü 'ö bhë ‑yaan ‑zɔn ‑a 'ka bhë ‑a ‑bha.
Pë 'ka‑ kë ‑na bhë, ꞊yö ‑së 'ö tɔɔ 'töng 'ö ka ‑gɔ 'kpongtaa zö bhë, kö ‑Zlan ꞊ya 'we ‑a ‑bha kö 'wun 'gbee‑ ‑nu ‑wo nu ka ‑ta, ka ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi. Bhii kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo nu ‑na ka ‑ta bhë, ‑wo ‑nu 'dhö kö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑gɛn ‑gban ‑kɔ bhë 'piö ‑yaan ga. Ka ‑de gia‑ ka‑ ‑yö ‑o! Ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö bhë ‑a ‑wun ‑yö 'gbee‑ 'ö ꞊zië' 'sënng ‑ta 'ö 'ka‑ dɔa 'pö ꞊nɛ 'sënng 'ö bhë pë 'ö‑ 'gü dho ꞊siö' yö ‑mü. 'Kɛɛ kö 'sënng 'ö bhë 'sa, ‑yö ‑bɔ 'siö 'gü kö ‑a ‑bha ‑kë 'sënng 'ka ‑sü bhë ‑yaan yö ‑dhɛpuudhɛ 'gü. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ka 'tɔ dhö bhɔa, 'ö ‑Zlan dho ka ꞊sɛɛ‑ bhoë, ka ꞊zëë ‑zë 'tɔa ‑sü 'ka Yesu Klito nu ‑yi 'ka. Yesu Klito 'ö bhë ‑a ‑dhɔ ‑yö ka ‑kë, 'kɛɛ kö kaa ka 'yan dɔ ‑a ‑bha do 'sa, 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'kɛɛ kö ka 'yan 'yaa‑ 'dhiö 'sa. ꞊Zuögludhi ꞊va 'ö 'dhi yaa ‑mɔ ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha bhë ‑a ‑gɛn ꞊ga bhë. Bhii ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a ꞊truën 'ö 'ka dhoë‑ yö 'ö tɔɔ ka nii ‑bha dha ‑sü.
10-11 Dhasü 'ö bhë, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo ‑dhɛ ‑ga ‑a 'piö, 'wo yuö ‑nu ‑kë ‑a ‑ta piindhö, kö ‑wo ꞊kpɔɔ' ‑na 'sëëdhɛ ‑nu 'gü, kö 'töng 'ö pë ‑nu 'wo bhë 'wo dho kaa 'iin 'wun ‑nu 'wo ‑gban pë ‑nu 'ö ‑Zuu 'ö go Klito 'piö 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë bhë, kö ‑wo ‑an ꞊mɛɛ' ‑na; kö 'glusë 'ö ‑Zlan dhoë‑ kë ka 'ka bhë, ‑wa ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na. ‑Zuu bhë 'pö, ‑yö ‑kë ‑an 'piö kö 'wun ‑nu 'wo ‑gban Klito ‑bha 'klobhɔdhe ‑nu waa‑ ‑a ꞊bhlë ‑nu 'wo dho kë bhë ‑ya ‑ta 'po ‑na ‑an ‑dhë. 12 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑ya ‑ta ‑po ‑an ‑dhë ꞊nɛ 'wun ‑nu 'ö‑ dɔ ‑an 'dhi bhë ‑an ‑de ‑bha kun, 'kɛɛ ka ‑bha ‑mü. 'Yö 'wun 'ö 'dhö bhë, ꞊ya ‑lo ka ‑ta dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ ‑a 'gü, bhii 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑mɛ ‑nu 'ö 'wo 'wun ꞊blɛɛ ‑Zuu 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya bɔ 'ö go dhang‑ 'gü ‑a ꞊faan' 'ka bhë ꞊waa‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu gia‑ ‑de 'pö ‑wa ‑kë kö 'wun bhë ‑waan dɔ.
‑Tosiadhe kpengdhö 'ö ‑Zlan ‑yö kwa ꞊dhɔɔ ꞊kaa'
13 ꞊Dhɛ 'ö 'pö, ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö; ‑ka ‑ya ka 'yaan, 'ka ka ‑zo 'to dosɛn gbaɔ 'ö dho kë ka ‑dhë yi 'ö Yesu Klito dho nuë bhë ‑a ‑dhë! 14 ‑Ka kë mɛ ‑nu 'wo 'wun ma ‑Zlan ‑ta ‑an 'ka; kö ꞊kun 'ö 'ka ‑kë ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ‑sü 'gü gbɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan dɔ ‑sü yaa kaa ka ‑gɔ 'ö 'ka pë ‑nu ‑kë ‑kɔ gbɛ ‑ta bhë ‑a 'dhö. 15 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan 'ö ka ꞊dhɔɔ ‑kë bhë ‑yö 'slööslö, kö ka ‑de 'pö, ‑ka kë 'slööslö ka këwun ‑nu 'saadhö 'gü!
16 Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑Ka kë 'slööslö, bhii a 'slööslö. 17 ꞊Ya kë ꞊nɛ ka ‑bha ꞊bhɛa' ‑sü ‑nu 'gü, kwa Dë 'tɔ 'ö bhë ka‑ ‑ya ‑Zlan 'ö mɛ 'saadhö ‑bha za ‑kan mɛ 'ö ‑dhö ‑a këwun ‑nu ‑bha, 'ö 'yaa mɛzëgüdhe gbɛ kë ‑a ‑bha bhë, kö ‑ka ka ‑de kë 'slë 'ka 'töng 'ö ꞊tun ka ‑gɔ ka ‑bha ‑tosiadhe kë ‑sü 'gü bhë ‑a 'gü ‑a ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'ka! 18 Bhii ka ‑de gia‑ ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ wɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö ka 'bhɛma ‑nu ‑wo ‑kë ‑a 'gü 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö 'ö 'ka ‑da ‑a 'gü bhë, ‑kɔ 'ö ka bho ‑a 'ka ‑a 'gü bhë ka‑ ‑dɔ. 'Gü ꞊siö' ‑pë ‑nu 'wo ‑kë 'wëüga waa‑ 'sënng ‑nu ‑an 'ka 'waa ‑mü 'ö ka ‑gɔ ‑ta dhɔa. 19 ‑Abi'! Pë 'ö ka ‑gɔ ‑ta dhɔa bhë 'ö tɔɔ Klito fɛi 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ bhë. Klito bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë ö ‑bha sla‑ ꞊bhoë' 'bhlanë 'ö‑ ‑dhɛ 'yaa‑ ‑bha 'iin 'ö ‑dhuu 'yaa‑ ‑bha ‑a 'ka. 20 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö Klito ‑ya ‑a ‑de kö 'kpongtaadhɛ zü yaa dɔ ꞊kun, kö 'töng ‑kaanta ‑nu 'kwa‑ 'gü ꞊nɛ kö ‑yaan ‑wun ‑zɔn ‑a 'ka; 'yö pë 'ö 'dhö bhë, 'yö‑ ‑kë 'dhö ka ‑bha 'dhuë‑ ‑wun 'gü. 21 Yö ꞊nɛ ka bɔ ‑a ‑ta 'ö ‑Zlan 'ö‑ bho ga 'gü 'ö 'tɔbhɔdhe nu ‑a ‑dhë bhë, 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ka ‑bha 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë ‑nu 'wo bhë, 'ö ‑an ‑gɛn dho ‑gban ‑a 'ka ‑Zlan 'gü.
22 'Wun gia‑ 'ö ‑Zlan ‑wo 'gü bhë, ka ‑bha ‑a ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'gü, 'ka ka ‑de kë 'slööslö kö ka dhegluzë ‑nu 'wo ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü bhë, 'kaan‑ ‑an ‑dhɔ kë giagiawo. Kö ‑ka ka 'ko ‑nu ‑dhɔ kë ka ꞊zuö' 'plɛ 'ka; 23 'ö tɔɔ 'ka bhɔ ‑dëüwo; 'ö yaa kë ꞊nɛ pë 'ö ‑kë ka bhɔ ‑gɛn 'ka bhë ‑a 'gü ‑dho ꞊siö' yö kun. ‑A 'gü 'ka 'dho ꞊siö bhii ‑Zlan ‑wo 'ö 'bhee‑ 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑ya 'gü. 24 'Ö tɔɔ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ya ‑pö: Mɛ 'kpɛkpɛ ‑wo ziö ‑pë 'ka ꞊nɛ ꞊blëë' 'dhö, 'ö ‑an ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑yö ‑kë ꞊nɛ ꞊blëë' 'bin 'dhö. ꞊Blëë' ‑yö ‑ga, 'ö‑ 'bin ‑yö ‑lo, 25  'kɛɛ kwa Dëmɛ ‑wo ‑yö ‑dho to 'dhö ꞊toëpö 'ka. ‑Wo 'ö bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'wuntaɔsë 'wo‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë.