'Sëëdhɛ ‑blɛɛzë
'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo
Tesalɔnikö
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ ꞊nɛ, ma Pɔlö 'dhö, Timote 'dhö, Silivɛn 'dhö, 'yi‑ bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu, 'ka ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka waa‑ Yesu Klito 'ö kwa Dëmɛ 'ka ‑an ‑bha, 'ö 'ka Tesalɔnikö plöö ka ‑dhë.
'Glusë waa‑ ꞊zuöyagluu 'ö go ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka waa‑ Yesu Klito 'ö kwa Dëmɛ 'ka ‑an 'piö, ‑yö kë ka ‑gɔ!
Tesalɔnikö ‑mɛ ‑nu wɔ ‑kɔ waa‑ ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü
꞊Ya kë yi ꞊bhɛa' ‑na ‑Zlan ‑dhë, yi ‑zo ‑yö ‑büö ka ‑wun 'ka ‑dhɛkpaɔyi 'plɛ 'ka, 'ö 'yi ‑Zlan zuö pö yi 'saadhö 'ka mɛ 'plɛ ka ‑wun 'gü. Bhii ꞊ya kë ‑nu wo, kwa Dë ‑Zlan wöödhö, yi ‑zo ‑yö ‑büö ka ‑bha ‑Zlan ‑bha yuö kë ‑kɔ 'ö ‑zo yö ‑sü 'ka, waa‑ ka ‑bha ‑Zlan ‑dhɔ kë ‑sü 'iin ka ‑bha ‑dhɔ ‑kë 'kuë ‑sü 'ö ꞊ya ka kë ꞊faanzë ‑Zlan ‑bha yuö 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Go mü 'zü, ka ‑bha ‑zo yö ‑sü 'ö ‑kë ꞊nɛ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑dho yɛ ö 'zü bhë ‑yö ka ‑dɔ ‑sü 'ka kpinngdhö.
Dhegluzë ‑nu, yi‑ 'wun ‑dɔ ꞊nɛ, ka ‑dhɔ ‑yö ‑Zlan ‑kë. ‑A ‑wun 'gü 'ö ka sü 'kpongtaamɛ ‑nu ziën kö 'ka kë ‑a ‑bha 'ka bhë. Bhii 'ö tɔɔ 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu ‑wun ‑bha bhë, ‑lo 'yi‑ woë ka ꞊plöö 'ma bhë, yaa kë 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo 'kpaan 'ka, 'kɛɛ pë 'ö‑ 'gü ‑pë ‑yö ‑kë ka ꞊zuö' 'gü 'piigbeedhɛ 'ka yö mü 'dhö, ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a ‑bha ‑nu yi ‑dhë ‑sü 'ka. 'Ö kë‑ wo 'dhö bhë 'pö 'ö ‑kë 'wun bhë ‑a ‑bha ‑ya yi ꞊zuö' 'piö kpinngdhö ‑sü ‑wun 'gü.
Ka ‑de, ka‑ 'wun ‑dɔ ꞊nɛ, yi ‑bha wɔ ‑kɔ 'ö 'yi ꞊kaa' ka ziën 'ma bhë, ‑yö ‑kë ka ‑bha 'wun ‑së 'ka.
'Wun ꞊zuan' ‑së 'ö 'yi‑ ‑zɔn ka ‑dhë 'ö kwa Dëmɛ 'ta ‑kɔ 'ka bhë, ka ‑ziö ‑a 'piö; ‑wo bhë 'ka‑ kun ꞊zuögludhi 'ö go ‑Zuu 'slööslö 'gü bhë ‑a 'ka, 'kɛɛ kö 'töng bhë ‑a 'ka, ka ‑kë bɔ ꞊dhia 'wun 'gbee‑ ‑nu 'gü. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, 'ka kë 'wun ꞊zuan' ‑së 'ka, ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ 'wo Maseduanë ‑sɛ 'gü waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'ö 'wo Akai ‑sɛ 'gü ‑an ziën.
‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö kwa Dëmɛ ‑wo bhë 'ö bɔa ka 'gü, 'ö mɛ ‑nu 'wo Maseduanë ‑sɛ waa‑ Akai ‑sɛ 'gü 'wo‑ yö ‑a 'ka giagia 'ka. 'Kɛɛ ‑a 'dhiö yaa 'to bhë. Ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö bhë ‑a ‑taɔ ꞊ya sa ‑dhɛ 'plɛ 'gü. ‑A ‑wun 'gü, ‑a 'bhaa ‑nu ꞊ya kë yi ‑bha ‑wun 'yaa‑ ‑bha 'zü kö 'yiën‑ ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑ zlöö mɛ ‑nu ‑dhë. Yi ‑nia bun ‑kɔ 'ö 'ka‑ wo 'töng 'ö 'yi‑ ‑kë ka 'piö mü bhë ‑a 'ka bhë, mɛ 'plɛ ‑wa ‑tɔmɔdhɛ ‑kë. 'Ö ‑kɔ 'ö 'ka ka ‑bha gbapë ‑nu toë, 'ö 'ka ka ‑ta yöë ‑an ‑bha, 'ö 'ka ꞊dhië ‑Zlan 'piö kö ‑Zlan 'bhee‑ 'ö ‑Zlan giagia 'ka bhë 'ka‑ ‑bha yuö kë, ‑wa 'plɛ ‑tɔmɔdhɛ ‑kë 'pö. 10 'Go mü 'zü, ‑Zlan 'ö bhë ‑a Gbö Yesu, 'ö‑ bɔ ga 'gü, 'ö kwa bho ‑a ‑bha ‑naadhe 'ö dho nu ‑a ‑gɔ bhë, ka ka 'yan ‑to ‑a ‑bha ‑yɛ 'zü ‑yi 'ö dho goë dhang‑ 'gü bhë ‑a ‑gɔ.