'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa
'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo
Kolɛntö
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑go ma Pɔlö 'ö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka 'ö 'a Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka bhë ma 'dhö yië‑ kwa dheglu Timote yi 'piö. ‑Yö ‑dho Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö 'ka Kolɛntö plöö waa‑ ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'slööslö 'ka Glɛkö 'saadhö ka 'piö. 'Go, kwa Dë ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha, ‑wo ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka.
Pɔlö ‑bha ‑Zlan ꞊sɛɛ‑ bho ‑sü
‑Kwa kwa Dëmɛ Yesu Klito Dë ‑Zlan 'tɔ ‑blü, bhii yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'glusë Dë, yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan 'ö mɛ 'yënng ꞊dhuë' 'töng 'saadhö 'ka. ‑Yö kwa 'yënng ꞊dhuë' 'yena ‑wun 'saadhö 'ö nu kwa ‑ta ‑a 'gü, ‑yö kë 'dhö kö kwa ‑de 'pö mɛ ‑nu 'wo to 'wo bɔ ‑na 'klobhɔdhe ꞊suu'‑ 'saadhö 'gü kö pë do 'ö‑ ‑kë kwa 'yënng ꞊dhuë' ‑pë 'ka 'ö go ‑Zlan 'piö bhë kö 'kwaan‑ ‑an 'yënng ꞊dhuë' ‑a 'ka 'pö. Bhii ‑kɔ do 'ö kwa 'klo 'dho bhɔ ‑na ‑a 'ka Klito ‑wun 'gü bhë, 'ö kwa 'yënng ꞊dhuë' dhe ꞊va yö ‑a 'ka ꞊bɔa' Klito ‑ta ‑sü 'ka. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga! Yi 'klo 'ö bhɔ ‑na ꞊nɛ ‑yö ‑bhɔ 'dhö kö 'kaan‑ 'yënngdhuëdhe waa‑ dhasü ‑an yö. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'yië 'yënngdhuëdhe yö kö ‑yö ‑kë 'dhö kö 'yië ka 'yënng ꞊dhuë' kö 'klobhɔdhe ‑nu do 'ö 'yi bɔ ‑na ‑a 'gü bhë kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ bɔ ‑a 'gü ꞊zuösaadhɛ 'ka. Yi ‑zo yö ‑sü ‑mü ꞊nɛ ‑kɔ do ö 'klobhɔdhe ‑nu 'dho nu ‑na ‑a 'ka yi ‑ta bhë 'ö ka ‑bha dho kë ‑a 'ka 'pö bhë, ‑kɔ do bhë 'ö 'yënngdhuëdhe 'ö 'yi‑ 'gü, 'ö ka ‑bha 'dho kë ‑a 'ka 'pö. Yi‑ 'piö, dhegluzë ‑nu, kö 'klobhɔdhe ꞊suu'‑ 'yi‑ yö Azi ‑sɛ 'gü bhë 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. ‑Yö ‑kë ꞊va, ꞊dhɛ 'to ‑na zlöö kö ‑to 'bhee‑ ‑sü 'yaa yi 'yaan gbɔ. 'Kɛɛ yi ‑we ‑a ‑wun ‑bha 'ö 'yi yi ꞊kwaa yi ‑de ‑wun ‑zü ‑yö kë 'dhö kö 'yi yi ‑zo bho yi ‑de ꞊faan' 'piö, 'yi yi ‑zo yö ꞊zian' ‑Zlan 'yö gamɛ ‑nu bho ga 'gü bhë ‑a ‑bha. 10 Yö ꞊nɛ 'ö yi bho 'wun 'gbee‑ 'ö ‑kë ga ‑wun 'ka bhë ‑a 'gü; pë 'ö ‑kë 'yö ‑kë yi 'yaan ꞊nɛ 'wun 'gbee‑ ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë ‑yö ꞊tun yi bho ‑an 'gü 'zü bhë 'ö bhë. 11 'Ö tɔɔ ka giagia, ka ‑dho nu yi ‑dhë ‑bhɛa yi ‑wun 'gü ‑sü 'ka bhii ꞊ya kë 'dhö ‑Zlan ‑yö ‑dho ꞊bhɛa' ‑wo ꞊plëëzë 'ö 'dhoë‑ kë yi ‑wun 'gü bhë ‑a ‑daa kë. ꞊Ya kë 'dhö ‑yö ‑dho we 'wun ‑nu 'yö 'dhoë‑ kë 'dhö bhë ‑a ‑wun ‑bha kö zuöpödhe ꞊va ‑yö kë yi ‑wun 'gü.
Pë ‑nu 'ö Pɔlö 'dho ‑a 'piö kö 'yö ‑an kë ‑a ꞊dhië ‑kwaa ‑sü
12 Pë 'yi dho ‑mɔa ‑dewo kö 'yiën‑ kë ‑a 'gü 'gɔugɔ ö ꞊ga tɔɔ ‑wo 'ö 'we ‑na yi 'gü bhë ‑ya ‑zɔn yi ‑dhë ꞊nɛ yi ‑bha 'ta 'sü ‑kɔ 'ö 'kpongtaa zö 'iin 'ö ka buëndhö ‑yö ‑kë 'puu 'ö ‑kë 'wun gia‑ 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a 'gü ‑pë ‑nu kë ‑sü 'ka. 'Yaa mɛ 'bhee‑ ‑bha 'wundɔdhe 'ka, 'kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö‑ ‑kë mɛ ‑dhë ꞊zian' yö ‑mü. 13 Bhii kë‑ wo bhë, 'sëëdhɛ ‑nu yi‑ bɔ ‑na bhë, 'wun ‑nu 'wo ‑ya ‑sü 'ka ‑an 'gü bhë 'wun 'kpaan gbɛ 'yaa‑ 'gü ‑a 'ke yaa kë pë ‑nu 'ka‑ pö ‑na, 'ö 'ka‑ ma ‑a 'gü bhë ‑a 'ka. ‑Kaa 'sü ꞊nɛ ‑kɔ gia‑ 'ö 'ka‑ pöë bhë ‑a 'dhö, bhii 'wun gbɛ 'yaa‑ ꞊löö. A‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ yi do 'ka, ka ‑dho ‑a ‑gɛn ma 'fɛfɛdhö. 14 Dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ ka‑ ‑ma ö 'pian do 'ka. 'Kɛɛ yi 'ö kwa Dëmɛ Yesu dho nuë bhë 'ö 'ka dho ‑dhɛ yö 'wun ‑nu bhë ‑an 'gü 'fɛfɛdhö; yi bhë ꞊nɛ 'ö 'ka dho kaa 'gɔugɔ yi ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö dho kaa yi ‑gɔ ka ‑wun 'gü bhë ‑a 'dhö. 15 N ‑ma ‑zo yö ‑sü 'gü a‑ ‑dhɔ ꞊kaa' kö 'aan‑ nu ka 'piö 'ma 'dhiö ‑be, ‑yö kë 'dhö kö ‑Zlan ‑yaan pë ‑së kë ka ‑dhë 'zü. 16 A‑ ‑ya n ꞊zuö' 'piö ‑bezë kö 'aan‑ bɔ ka ꞊plöö 'aan‑ 'dho Maseduanë, 'go mü kö n 'go ‑sü 'ka Maseduanë 'aan‑ bɔ ka ꞊plöö 'zü kö 'kaan‑ nu n ‑dhë 'aan‑ 'dho n ‑ma 'ta 'ka 'dhiö Zude ꞊zian'. 17 ꞊Ya kë 'dhö kö 'wun bhë ‑a 'sü 'pö 'a‑ wo ‑kɔ ꞊taa 'dhö bhë ꞊ee? 'Iin a n ‑ma 'wun ‑nu yö ‑na 'ko 'dhiö, ‑a kë 'pö 'a‑ wo mɛbheedhɛ ‑kwaa ‑yö kë 'dhö kö 'aan‑ ꞊ii‑ waa‑ ‑daa 'dee‑ ‑an pö 'ko ꞊yië' bhë ꞊ee? 18 'Wun ‑nu 'wo bhë ꞊ii‑ waa‑ ‑daa 'dee‑ ‑wun 'yaa ‑mü kö 'yiën‑ ‑an ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. ‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ 'wun 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'wun gia‑ ‑mü. 19 ‑Zlan Gbö Yesu Klito 'ö ma 'dhö, Silivɛn 'dhö, Timote 'dhö, 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ ka ziën bhë yaa kë ꞊ii‑ waa‑ ‑daa ‑an ‑wun 'ka, 'kɛɛ ‑yö ‑Zlan ‑bha ꞊ii‑ 'ka kwa ziën. 20 ꞊Ii‑ 'ö pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go kwa ‑dhë bhë 'ö ‑an 'piö ‑pë 'ka yö ‑mü. Bhii yö ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'kwa kwa ‑zo yö ‑a ‑bha 'ö 'kwa amɛn pö ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑sü 'ka. 21 Bhii ‑Zlan ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö kwa sü 'ö kwa ‑ya ‑de ‑ta 'ö ka 'dhö, yi 'dhö 'ö kwa kpa 'kuë‑ 'ö kwa dɔ gɛnngdhö Klito ‑bha zian ‑ta. 22 'Yö ꞊duakëpë ‑ya kwa ‑bha ꞊nɛ kwa‑ ‑bha 'ka, 'go mü 'yö ‑Zuu 'slööslö ‑ya kwa ꞊zuö' 'gü ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ pë ‑nu 'ö‑ 'tɔ go kwa ‑dhë bhë ‑wo ‑to kwa ‑gɔ ‑pë 'ka.
23 ‑Zlan ‑de ‑yö n ꞊goo‑ 'ka. 'Wun dho ꞊gbaɔn ka ‑ta ‑be, 'ka dha ‑a ‑gɔ bhë 'ö tɔɔ n 'ka nu Kolɛntö 'ma gbɔ. A‑ kë 'dhö kö 'kaan‑ ‑ya ka ‑de 'flëë 'gü. 24 'Yiëë‑ 'piö kö pë 'ö ka ꞊dua' 'ka ‑zo yö ‑sü 'gü bhë 'yi ka 'gbee‑ ‑ta bho ‑a ‑wun 'ka, bhii ka gia‑ 'ka kë 'gɛngɛn ‑a 'gü. Yi‑ 'piö ꞊zian' kö kwa 'plɛ 'kwa 'dho kwa 'kuë‑ ka ‑bha ꞊zuögludhi 'gbloo 'piö.