'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa
'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo
Tesalɔnikö
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
Ma Pɔlö 'dhö, Silivɛn 'dhö, Timote 'dhö, 'yi 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ 'yi‑ bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka waa‑ Yesu Klito 'ö kwa Dëmɛ 'ka ‑an ‑bha, 'ka Tesalɔnikö plöö ka ‑dhë.
‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'glusë waa‑ ꞊zuöyagluu nu ka ‑dhë.
Za 'kan ‑sü 'ö dho kë Klito nu ‑yi 'ka
Dhegluzë ‑nu, yi ꞊dua' ‑mü kö 'yi ‑Zlan zuö pö 'töng 'plɛ 'ka ka ‑wun 'gü. ‑Yö kpengdhö kö 'yi‑ kë 'dhö 'ö tɔɔ ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yö 'dho ‑na 'dhiö 'töng 'plɛ 'ka. 'Ö ka 'ko ‑nu ‑dhɔ 'ö ka ziën 'ma 'ö 'dho ‑na 'dhiö 'pö. ‑A ‑wun 'gü, yi 'gɔugɔ (kwa Dëmɛ Yesu 'gü), ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu ziën ka ‑wun 'gü, 'ö bhii ka ‑bha ‑dɔ 'gbee‑ ‑sü 'ö 'wun 'gbee‑ 'kpɛkpɛ 'gü waa‑ ka ‑bha ‑dɔ 'gbee‑ ‑sü 'ö 'klobhɔdhe ‑nu 'ö 'wo‑ ‑wɔ ka ‑ta ‑an 'gü ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ka bhë ‑yö yi ꞊zuö' 'glu ‑dhi.
'Wun ‑nu 'wo bhë ‑wa ‑zɔn ka ‑dhë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha za 'kan ‑sü ‑yö ‑dho kë kpengdhö 'ö tɔɔ 'wun 'gbee‑ ‑nu 'kpɛkpɛ 'ö 'wo nu ‑na ka ‑ta, ka ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑pö 'gü ‑sü ‑wun 'gü 'ö 'ka dɔ 'gbee‑ ‑a 'gü bhë, yö ꞊nɛ 'ö dho ka kë ꞊bhlëzë kö 'ka kë ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'ö bhë ‑a 'gü 'në ‑nu 'ka. 'Wun giagia 'ka ‑Zlan 'ö bhë ‑yö kpengdhö, ‑yö ‑dho 'klobhɔdhe wɔ mɛ ‑nu 'wo ka 'klo bhɔ ‑na bhë ‑an ‑ta. 7-8 'Töng 'ö kwa Dëmɛ Yesu waa‑ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'gü 'gbeezë ‑nu 'wo dho go ‑a 'ka dhang‑ 'gü kö ‑wo ‑wo 'siö nɛ‑ kpö 'gü, ‑a 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka, ‑Zlan ‑dho ‑ya ‑de 'flëë‑ 'gü ‑sü nu mɛ ‑nu 'ö 'ka ꞊saan' ‑na bhë ka ‑dhë; ‑yö ‑dho ‑ya ‑de 'flëë‑ 'gü ‑sü nu yi ‑dhë 'töng 'dhö bhë ‑a 'ka 'pö. ‑Yö ‑dho 'wun wɔ mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan dɔ 'ö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban kwa Dëmɛ Yesu ‑wun ‑bha 'ö 'waa‑ ꞊bhlë ‑ya bhë ‑an ‑ta. 'Wun 'ö dho wɔ ‑an ‑ta bhë, ‑yö ‑dho kë 'güsiödhe 'ö ꞊toëpö 'ka ‑a 'ka. ‑Wo ‑dho kë kwa Dëmɛ wöödhɛ 'ka ꞊gbiin, 'ö ‑an 'yan 'ka 'dho ‑da ‑a ‑bha 'gügbeedhɛ 'bhüzë bhë ‑a ‑ta. 10 'Wun ‑nu 'ö 'wo bhë ‑wo ‑dho kë ‑dhɛkpaɔyi 'ö kwa Dëmɛ dho nu ‑a 'ka bhë ‑a 'ka; mɛ ‑nu 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö 'wo‑ ‑bha 'ka, ‑wo ‑dho ‑a ꞊bhlë ‑ya, 'go mü 'wo‑ ‑ga ꞊zuögludhi 'ka. Ka ‑de 'pö, ka ‑dho kë mɛ ‑nu 'ö 'wo bhë ‑an ziën, 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑naɔ 'ö 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë, ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'ka‑ ‑sü ka ‑bha 'ka.
11 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑an ‑wun 'gü, yi ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ka ‑wun 'gü 'töng 'plɛ 'ka. Yi‑ ‑dhɛ kwa ‑bha ‑Zlan ‑gɔ kö ‑yö ka ꞊bhlë 'kpɔ ka ‑bha dha ‑sü 'ö ka ‑dhɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'gü. Yi‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'zü kö ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ 'gü, ka ꞊zuö' 'piö ‑wun 'ö ‑kë 'wun ‑së kë ‑sü 'ka, ‑ya kë ka ‑dhë; kö ka ‑bha yuö ‑nu 'ka‑ ‑kë ‑zo yö ‑sü 'ka bhë kö ‑yö nu ka ‑dhë kö 'ka‑ 'dhiö 'to ‑së 'ka. 12 ꞊Ya kë 'dhö, kwa Dëmɛ Yesu 'tɔ ‑dho bɔ ka ‑ta 'ö ‑kë ꞊bhlëzë 'ö ka ‑de 'pö, 'ka dho kë ‑a 'gü ꞊bhlëzë, kwa ‑bha ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑an ‑bha 'glusë ‑wun 'gü.