'Sëëdhɛ ꞊plɛ ‑naa
'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Timote
‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
1-2 Timote, bhi 'ö ü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö n ‑de gbö ‑dhɔ ‑yö n ꞊kaa' ‑a 'dhö, ma Pɔlö 'a 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ ü ‑dhë. Yesu Klito ‑bha bɔmɛ ‑mü n 'ka, bhii ‑Zlan ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun ‑mü kö 'a kë ‑a 'ka. ‑Zlan ‑ya ‑pö n ‑dhë, pë 'ö‑ 'piö kö ‑yaan ‑a kë 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë. Pë 'ö bhë 'ö tɔɔ ꞊toëpö ‑këdhösü ‑yö ‑dho kë ‑an ‑bha 'ka, ‑klu Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü. A‑ ‑dhɛ kwa Dë ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑an ‑gɔ kö ‑wo ü 'yena yö, ‑wo 'glusë kë ü 'ka. ‑Wo ü gbaa wo ‑bha ꞊zuöyagluu 'ka.
Pɔlö ‑bha ‑Zlan zuö pö ‑sü waa‑ ‑a ‑bha mɛ ‑nu ꞊faan' ‑më ‑to ‑wo 'gü ‑sü ‑bha ‑sü
A ‑Zlan ‑bha yuö ‑kë, n ꞊zuö' 'puu 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö n 'bhɛma ‑nu ‑wa ꞊kaa' bhë ‑a 'dhö. A ü ‑bha ꞊bhɛawodhe ‑kë ‑kplawo ‑Zlan ‑dhë 'töng 'saadhö 'ka, 'ö 'a‑ zuö pö ü ‑wun 'gü. A n ‑zo ‑ta 'töng 'ö 'kwa kaan kwa 'kuë‑ 'iin ü ‑bha 'gbo ‑nu 'ü‑ bɔ 'töng bhë ‑a 'ka bhë ‑a 'ka. A‑ 'piö kö 'ko ‑kpën ko 'kuë‑ 'zü. ꞊Ya kë 'dhö n ꞊zuö' 'glu ‑dho dhi 'sönggö ‑sönggö. ‑Zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'yö ‑kë ü 'na Loisö waa‑ ü dhe Nisö ‑an ‑gɔ bhë, ‑a ‑bha ‑kë ü ‑gɔ ‑sü 'ö bhë, 'ma n ‑zo 'ta ‑a 'gü a ‑Zlan zuö ‑pö 'sönggö ‑sönggö. ‑A ‑wun 'gü 'a ü ‑zo ‑büö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'ö ‑Zlan ‑ya nu ü ‑dhë kö 'ma n ‑kɔ kpa ü ‑ta ꞊bhɛa' ‑sü 'ka bhë kö 'üën‑ ‑a 'kun 'gbee‑! ('Ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö yuö 'bhaa waa‑ ‑a kë ‑sü ‑faan ‑nu ü ‑dhë kö 'üën‑ ‑a kë.) Yuö ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an nu ü ‑dhë bhë kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë ‑an kë ꞊dhia, bhii ‑Zuu 'slööslö 'ö‑ nu kwa ‑dhë bhë ‑yö kwa ‑zo ‑gban 'yö‑ ‑kë kö ꞊kun 'ö 'kwa dho suö pë gbɛ ‑dhë, 'kɛɛ ‑ya ‑kë kö 'kwaan‑ kë mɛ ꞊faanzë, 'ö ‑Zlan waa‑ mɛ ‑nu ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë waa‑ mɛ 'wo wo ‑de ꞊kɔɔn ‑an 'ka.
‑A ‑wun 'gü kö ꞊kun 'ö lë‑ ‑yö ü ‑kë, 'wun 'ö ‑gban kwa Dëmɛ ‑bha ‑a ‑blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë ‑sü 'ka! Ma 'a ‑kanso 'gü 'wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü ‑wun 'gü bhë, kö ꞊kun 'ö lë‑ ‑yö ü ‑kë n ‑dhë 'pö! 'Kɛɛ ‑bhö ꞊nëng n ‑ma, 'ü 'we ‑a ‑bha kö ko 'klo ‑yaan bhɔ, ko ‑bha 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü bhë ‑a ‑wun 'gü! 'Ö tɔɔ ꞊faan' 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑yö ‑dho ‑a kë kö 'klobhɔdhe 'ö bhë 'üën‑ ‑a bun. ‑Zlan ‑yö kwa ‑dha 'ö‑ pö kwa ‑dhë 'kwa kë 'slööslö kö 'kwaan‑ kë ‑a ‑bha 'ka. Yaa kë ꞊nɛ kë 'kwa‑ wo 'wun ‑së kë mɛ ‑nu ‑dhë ‑mɛ 'ka. ‑Ya ‑kë 'dhö, bhii ‑ya 'piö kö 'ö 'wunsë kë kwa ‑dhë. 'Wunsë 'ö 'dhö bhë ꞊dhɛ 'ö‑ ‑ya ö ꞊zuö' 'piö ‑yaan kë kwa ‑dhë bhë ‑a ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ‑ya ‑kë kwa ‑dhë ꞊bɔa' Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka. 10 'Kɛɛ ꞊dɛɛ bhë ꞊yaa‑ ‑zɔn kwa ‑dhë ꞊nɛ ö 'glu ꞊yö ‑së kwa 'ka kwa Dhamɛ Yesu Klito ‑bɔ kwa ‑dhë ‑sü 'ka. Yesu Klito ꞊ya lë‑ 'kpɔ ga ‑ta 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa ga, pë yaa 'gbee‑ gbɛ 'ka 'dho kë kwa 'ka. 'Ö‑ pö kwa ‑dhë ꞊nɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa‑ ‑bha 'wuntaɔsë 'ö bhë 'kwa‑ ma 'ö 'kwa 'we ‑a ‑wun ‑bha, ‑Zlan ‑yö ‑dho bun ‑dëü 'ö 'yaa ꞊siö' ‑a nu kwa ‑dhë kö ꞊toëpö ‑këdhösü ‑yaan kë kwa ‑bha 'ka.
11 ‑Zlan ‑yö 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'kluën ‑bho n ‑ma kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë. ‑Yö n ‑sü kö 'aan‑ kë ‑a ‑bha bɔmɛ 'ka, 'go mü 'zü kö 'aan‑ mɛ ‑nu ꞊daan'‑ 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka.
12 Pë 'ö ‑kë 'ö n 'klo 'dho bhɔ ‑na ‑kanso 'gü ꞊dɛɛ bhë 'ö bhë. 'Kɛɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ n 'klo ‑yö ‑bhɔ 'dhee, lë‑ 'ka 'dho n kë, bhii 'ö tɔɔ a Yesu Klito ‑dɔ, 'a n ‑zo yö ‑a ‑bha, 'ö 'a‑ ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ pë 'a‑ 'kluën bho ‑a ‑bha, ‑yö ‑dho ‑a ꞊waannu ‑së 'ka, 'ö dho 'ö yöë yi 'ö dho za dɔa mɛ ‑nu ‑bha bhë ‑a ‑bha.
13 Timote, ‑bhö 'dho Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka 'dhiö! 'Go mü 'zü ‑dhɔ ‑yö kë ü 'gü ‑yö kë ‑dhɔ ꞊kaa' do 'ö kwa ‑klu Yesu ‑bha ‑a 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë, ‑yö kë 'wun ‑taɔ gia‑ 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ ü ‑dhë bhë ‑a 'ka. 14 'Wuntaɔsë 'ö ‑Zlan ‑ya 'kluën bho ü ‑bha kö 'üën‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑a 'kun 'gbee‑! ‑Zuu 'slööslö 'ö kwa 'gü bhë ‑yö ‑dho ü gbaa ꞊faan' 'ka kö 'üën‑ ü ‑zo kë ‑a 'piö.
15 Ü‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'töüdhö 'wo Azi ‑sɛ 'gü ꞊wa wo bo n ‑wun 'ka. Fizɛdhö waa‑ Mozɛnë ‑nu ‑wo mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö. 16-18 (Nezifɔdhö ‑de 'pö ‑yö ö bo n ‑wun 'ka). 'Kɛɛ Nezifɔdhö ‑bha 'ö bhë, a‑ ‑dhɛ ‑na kwa Dëmɛ ‑gɔ kö yö 'dhö waa‑ ö ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu 'dhö ‑yö ‑an 'yena yö. 'Ö tɔɔ lë‑ 'yaa‑ kë ma 'a ‑kë ‑kansogümɛ 'ka bhë n ‑dhë. ꞊Dhɛ 'ö nu Wlɔmë plöö zö, ‑yö n ‑mɛɛ ö ꞊faan' 'ka 'tɛngdhö kö ‑yaan ꞊tun n yö ‑na. ‑Yö ‑nu 'ö ‑büö ‑da n ‑dhë, 'yö n ꞊faan' ‑më 'töng 'bhaa ‑nu 'ka ‑kanso 'kɔɔdhö zö. 'Go mü 'zü ‑kɔ 'ö nu n ‑dhë ‑a 'ka kö a Efɛzö plöö bhë 'ü‑ ‑dɔ. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü ‑wun 'gü a‑ ‑dhɛ kwa Dëmɛ ‑gɔ kö ‑ya 'yena yö, ‑a ‑bha zakanyi 'ka.