'Sëëdhɛ 'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo
Kolɔsö
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ꞊bɛɛnmɛ
Ma Pɔlö, 'ö ‑kë ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka kö 'a kë Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka, yië‑ kwa dheglu 'nëgɔɔnzë Timote, 'yi 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a bɔ mɛ 'ka yi dhegluzë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ka sü ö ‑bha 'ka 'ö 'ka ‑klu ‑sü 'ka Klito ‑bha 'kpëdhö, 'ö 'ka Kolɔsö plöö ka ‑dhë 'ö ꞊nɛ. Yië‑ Timote yi‑ 'piö kö kwa Dë ‑Zlan ‑yö 'glusë kë ka 'ka, kö ‑yö ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka.
Pɔlö waa‑ Timote ‑an ‑bha ‑Zlan zuö pö ‑sü waa‑ ‑bhɛa Kolɔsö ‑mɛ ‑nu ‑wun 'gü ‑sü
꞊Ya kë yi ꞊bhɛa' ‑na, ‑Zlan 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito Dë 'ka bhë, 'yi‑ zuö pö ‑kplawo ka ‑wun 'gü. Bhii 'ö tɔɔ ka ‑bha ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü waa‑ ka ‑bha ‑dhɔ, 'ka‑ ‑kë ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ 'ka bhë, 'yië‑ ma (Epaflasö 'dhii).
‑Zlan ‑bha 'wun giagia ‑naɔ 'ö ‑kë 'wuntaɔsë 'ka bhë, ꞊dhɛ 'ö ‑wo ka ‑ta ‑blɛɛzë 'ka, yö ꞊nɛ 'ö pë ‑nu 'ö ‑Zlan 'dhö ‑a ‑ya ‑na ka ‑gɔ dhang‑ 'gü 'ö ka ‑zo 'dhoë‑ ‑dhë bhë, 'ö‑ ‑zɔn ka ‑dhë.
‑Kɔ bhë ‑a 'ka, ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ka ‑bha ‑dhɔ ‑kë ka 'kuë ‑sü 'wo bhë 'ö ‑an ‑gɛn ‑yö ‑gban pë ‑nu 'ö ka 'yan 'dhö ‑a ‑gɔ, 'wo ‑kë pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ya ka ‑gɔ bhë ‑a 'ka dhang‑ 'gü. 'Wuntaɔsë 'ö bhë ‑yö ‑pɛn ‑sü 'gü; ‑a 'piö ‑pë ‑nu 'wo ‑kë 'dhuë‑ 'ka, ‑wo 'kpɔ ‑na 'kpongtaamɛ ‑nu 'kpɛkpɛ ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ kë ‑na ‑a 'ka ka ‑gɔ 'sɛ 'gü bhë ‑a 'dhö, 'ö sü yi ‑blɛɛzë 'ö 'ka ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö bhë, 'ka‑ ‑wun ma ‑a ‑bha. Yi bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë bhë, 'ka‑ ꞊löö giagia ma ‑a 'ka 'fɛfɛdhö 'pö. Epaflasö, 'ö yi ‑nu 'yi yuö kë ‑na yi 'kuë‑ 'nö bhë, yö ꞊nɛ 'ö ka ꞊daan 'wuntaɔsë 'ö bhë ‑a 'ka. Yuö 'ö‑ kë ‑na 'ma bhë, ‑ya ‑kë yi ‑bha kë 'ka, 'ö tɔɔ Klito ‑bha yuökëmɛ, 'ö mɛ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö ö ‑zo yö ‑a këyuö ‑bha yö ‑mü ‑a 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑dhɔ 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑ya ka 'gü 'ö 'ka‑ kë ‑na ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ 'ka bhë, 'ö‑ ‑wun ꞊blɛɛ yi ‑dhë.
‑A ‑wun 'gü, 'ö go 'töng 'ö 'wun ‑nu 'wo ‑gban ka ‑bha, 'yi‑ ma, 'ö dho 'ö yöë 'töng 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha, yi ꞊bhɛa' ‑na ka ‑wun 'gü ‑kplawo. Yi‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ꞊bhɛa' ‑sü 'ka kö ‑yö ka pa 'wundɔdhe 'ö ‑gban ‑a ‑zo 'kun ‑wun ‑bha ‑a 'ka. 'Go mü 'zü kö 'kpaakpadhɛ waa‑ 'wunbhokoudɔdhe 'ö go ‑Zuu 'slööslö 'piö ‑yö kë ka ‑gɔ. 10 ‑Yö kë 'dhö kö ka ‑bha ‑tosiadhe kë ‑kɔ ‑yaan kwa Dëmɛ ꞊bhlë ‑ya, kö 'kaan‑ ‑a ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë ka këwun ‑nu 'saadhö 'gü. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka‑ kë 'dhö, ka ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ka këyuö 'saadhö ‑waan kë ‑së, kö 'kaan‑ 'dho 'dhiö ka ‑bha ‑Zlan dɔ ‑sü 'ka ‑kplawo. 11 Yi‑ ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ 'pö kö ‑yö ka ꞊faan' 'më ‑kɔ 'kpɛkpɛ ‑ta, ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ 'ö‑ 'dhiötodhɛ 'yaa 'dhö bhë ‑a 'ka. ‑Yö kë 'dhö kö 'ka bɔ 'wun 'gbee‑ ‑nu 'kpɛkpɛ 'gü ꞊zuösaadhɛ 'ka.
12 ‑Ka kwa Dë ‑Zlan zuö pö 'gludhi 'ka! Bhii yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë, 'ö 'ka kë ‑a ‑bha kɔɔ 'në ‑nu 'ö pë ‑nu 'ö ‑an ‑ya mɛ ‑nu 'wo‑ ‑bha 'ka ‑an ‑gɔ, ‑gludëdhɛ ‑pö 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'gü dhang‑ 'gü ‑a 'gü bhë, 'ö 'wo ‑kë ka ‑bha 'ka. 13 ‑Zlan ꞊nɛ 'yö kwa bho ‑dhɛtiidhɛ ‑bha 'piigbeedhɛ kwɛɛ, 'ö kwa ‑ya ö Gbö ‑dhɔkësüzë Yesu Klito ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha 'ka. 14 Yesu Klito bhë ꞊nɛ 'ö kwa ‑gɔ ‑ta ‑bɔ dü ‑gɔ, 'ö‑ 'sia‑ 'gü, 'ö ‑Zlan ‑yö ‑ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta.
Mɛ 'ö Yesu Klito 'dhö ‑a 'ka waa‑ ‑a këyuö
15 Klito 'ö bhë, ‑Zlan 'ö mɛ gbɛ 'yan 'yaa ‑kpën ‑a ‑bha, ‑a 'bin ‑mü. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka bhë, ‑a ‑bha 'në ‑blɛɛzë; ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑kë ꞊kwaa' ‑pë 'kpɛkpɛ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta dhuö ‑mɛ 'ka. 16 Bhii pë 'kpɛkpɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë, ‑ya ‑kë ‑bɔ Yesu 'gü ‑sü 'ka; ‑a mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa 'iin 'wo dhang‑ ‑nu 'gü, ‑a mɛ ‑nu 'wo mɛ 'yan 'dhiö oo, ‑a mɛ ‑nu 'waa mɛ 'yaan 'dhiö oo, ‑zuu ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ö 'piigbeedhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ bhë, ‑Zlan ‑yö ‑an 'plɛsɛn ‑dɔ Yesu Klito kwɛɛ, 'yö ‑an ‑kë ‑a ‑bha 'ka. 17 Yesu Klito ‑yö ‑kë ‑dhö kö ‑Zlan yaa pë gbɛ ‑da ꞊kun. ‑A ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊nɛ 'ö‑ kë ‑na, 'ö pë 'kpɛkpɛ 'ö ‑an ‑kë 'ö 'wo 'to ‑sü 'ka wo pin ꞊taa. 18 ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ ‑dho 'kuë‑ ‑sü ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ ‑lü 'böü dosɛn 'kpaan 'dhö, 'ö Yesu Klito ‑yö ‑kë mɛ ‑lü 'böü 'ö bhë ‑a ‑gɔ 'ka. Yesu Klito 'ö bhë, 'yö tɔɔ pë 'kpɛkpɛ züdɔdhɛ. Yö do bhë 'zü, 'ö go ga 'gü ‑blɛɛzë 'ka, ‑yö kë 'dhö kö 'ö kë mɛ ‑blɛɛzë 'ö 'dhiö pë 'saadhö 'gü ‑a 'ka. 19 Bhii ‑a 'yi ‑yö ‑kan ‑Zlan ‑dhë kö 'ö kë ö Gbö Yesu Klito 'gü ö 'plɛ 'ka. 20 ‑Yö kë 'dhö kö 'ö bɔ ö Gbö 'gü kö waa‑ ö ‑kɔ këpë 'saadhö 'wo 'kpongtaa oo, 'iin 'wo dhang‑ ‑nu 'gü oo, kö 'wo dhi 'kuë kö ꞊zuöyagluu ‑yö kë ‑dhö. ꞊Zuöyagluu 'ö bhë ‑Zlan ‑yö ꞊bɔa' ö Gbö 'ö ga ‑gaatalü ‑bha, 'ö‑ fɛi ‑yö ‑lo bhë ‑a 'gü, 'ö‑ nu ö ‑kɔ këpë ‑nu 'saadhö 'wo bhë ‑an ‑dhë.
21 Ka ‑de 'pö, ka ‑kë ‑Zlan 'ka ꞊gbiin 'dhiö ‑bezë, 'ka ‑kë ‑Zlan yaagümɛ ‑nu 'ka, bhii ka ‑bha ‑zotadhe ‑nu waa‑ ka këyuö ‑nu ‑wo ‑kë yaya. 22 'Kɛɛ zlöö ꞊nɛ, ga 'ö‑ Gbö ‑ya wo ö mɛbheedhɛ ‑bun 'gü bhë, ‑Zlan ‑yö ‑bɔ ‑a 'gü, 'yö ‑dhi 'kuë ‑da ka ‑nu ka ziën. ‑Yö ‑ga 'dhö, kö ‑Zlan wö 'dhiö, 'kaan‑ kë ‑a ‑bha mɛ ‑nu 'ö ‑an sü 'ö ‑an ‑ya ‑de ‑ta ‑an 'ka, kö ka ꞊zuö' ‑yö kë 'puu; ꞊ya kë 'dhö 'wun yaa gbɛ 'ka 'dho kë ka ‑bha. 23 'Kɛɛ ka ꞊dua' ‑mü kö 'ka 'to ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö‑ ‑gɛn 'dhö ‑gban ‑sü 'ka kpinngdhö bhë ‑a ‑ta.
'Ö go yi 'ka 'wuntaɔsë maa ‑a ‑bha, 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha kö ꞊kun 'ka bhɔ 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë 'ö ka ‑bha 'ka ‑a ‑dhë ꞊taa'. 'Wuntaɔsë 'ö bhë 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ 'bhee‑ 'plɛsɛn 'wo 'kpongtaa zö ‑an ‑dhë. Ma Pɔlö, ma yuö ꞊nɛ 'ö tɔɔ 'wuntaɔsë 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü.
꞊Wa 'ö Pɔlö ‑ya ‑bhö Yesu Klito ‑bha yuö 'piö
24 Dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊nɛ, n ꞊zuögludhi ‑sü ‑mü ꞊wa 'a‑ ‑bhö ‑na ka ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha yuö 'gbloo 'piö bhë ‑a ‑wun 'gü. ‑A mɛ bhë, ‑a ꞊bhlë ꞊yö ꞊va. A‑ 'wun ‑dɔ ꞊nɛ Klito ‑bha mɛ ‑nu dho 'kuë‑ ‑sü 'plɛ ‑wun ꞊nɛ 'ö 'a‑ ꞊wa ‑bhö ‑na bhë. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, ꞊wa 'ö mɛ ‑nu 'ö 'wo Yesu Klito ‑bha 'ka, 'ö 'wo dho ‑a ‑bhö ‑be bhë, 'ö ma gia‑ 'a n ‑ma ‑bhö ‑na ꞊klöödhö bhë.
25 ‑Zlan ‑yö n ‑sü kö 'a kë ö bha yuökëmɛ 'ka ‑a ‑bha mɛ ‑nu ziën; ‑ya 'kluën bho n ‑ma 'dhö kö 'aan‑ kë ka ‑dhë. Yuö bhë 'ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑a ‑bha 'wuntaɔsë ‑bha kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑a 'ka. 26 'Wun bhë 'ö tɔɔ pë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka ‑bezë mɛ 'plɛ ‑gɔ ꞊kwɛzü 'mɔmɔ bhë, ꞊yaa‑ yö mɛ ‑nu 'wo‑ ‑bha 'ka ‑an ‑dhë ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü 'sabla. 27 Pë ‑kë 'ö 'yi Yesu Klito ‑wun ꞊blɛɛ mɛ 'saadhö ‑dhë bhë yö ꞊ga ꞊nɛ: ‑Yö ‑dhi ‑Zlan ‑dhë kö pë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'ö 'gianzë ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta 'ö‑ ꞊bhlë 'dhö ꞊va 'sönggö ‑sönggö bhë, ‑ya ‑zɔn ö ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë. 'Wun 'ö bhë ‑yö 'kpongtaamɛ ‑nu 'kpɛkpɛ, 'wo 'sɛgɔ 'saadhö 'gü, ‑an ‑bha 'ka; 'ö tɔɔ Yesu Klito ‑yö ka ꞊zuö' 'gü. 'Yö‑ ‑kë 'ö 'ka ‑a 'wun giagia dɔ ꞊nɛɛ ‑Zlan ‑yö ‑dho ö ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑glu ka ‑nu ka 'ka.
28 Yi mɛ ‑nu ‑zo ‑büö, 'ö 'yi ‑an ꞊daan ‑gleng 'ka, pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'ka. ‑Yö ‑kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'kpɛkpɛ 'wo ‑klu ‑sü 'ka Yesu Klito ‑bha, ‑wo kë mɛ ‑kiansü 'ka Klito 'gü. 29 Yuö ꞊suu'‑ 'ö bhë 'a‑ kë ‑na 'gbee‑ 'ka ꞊faan' ꞊va 'ö n 'gü 'ö go Yesu Klito 'gü 'ö‑ nu n ‑dhë bhë ‑a 'ka.