'Wuntaɔsë
'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha 'ö
Lukö
‑ya ꞊blɛɛ
1
Ma mɛ ‑wungbeezë Teofilö, mɛdhɛvadhɛ ꞊waa‑ këdhɛ ꞊mɛɛ'‑ kö 'wun ‑nu 'wo ‑kë yi ‑sɛ 'gü 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha bhë ‑waan ‑ya 'sëëdhɛ 'gü. 'Wun ‑nu 'wo ‑kë 'ma bhë ‑wo ‑nu 'wo‑ ꞊blɛɛ yi ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑a züdɔyi 'ka, 'ö ‑kë ‑an 'yaan, 'ö ‑Zlan ‑wo pö ‑sü ‑yö ‑kë ‑an ‑bha yuö 'ka, 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ma ‑de 'pö a ꞊dhɛɛ' ‑nu ‑kpɔ; 'ö ma ꞊dhɛɛ' ‑nu ‑wo ‑gban pë ‑nu 'wo ‑kë ‑a züdɔyi 'ka kpinngdhö ‑an ‑bha. 'Yö ꞊dhɛ 'a‑ ‑ga ‑a 'gü bhë, n dë, n ‑ma 'ka, ‑yö ‑kë n ‑dhë ‑së kö 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ü ‑dhë, ‑a ‑ya 'sëëdhɛ ‑ta ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑kɔ ‑de bhë ‑a 'dhö. ‑Yö ‑kë 'dhö kö 'üën‑ 'wun gia‑ dɔ mɛ ꞊daan' ‑wo 'wo ü ꞊daan 'ka bhë ‑a ‑bha.
‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö Zan Batisö ‑bha bhɔ ‑sü ‑wun ‑blɛɛ
'Töng 'ö Elɔdö ‑yö ꞊kaa' ‑gludë 'ka Zude ‑sɛ 'gü, slabhomɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zakali ‑yö ‑kë mü, ‑yö ‑kë Abia ‑bha slabhomɛ kpö 'ö bhë ‑a 'gü ‑mɛ do 'ka. ‑A ‑bha dhebɔ Elizabɛtö ‑de 'pö ‑yö ‑kë Aalɔn 'yö ‑kë slabhomɛ ꞊va 'ka bhë ‑a ꞊suu'‑ ‑ta 'në dhe do 'ka. ꞊Dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ ‑wo ‑kë ‑Zlan wö 'dhiö kpengdhö; 'wo 'wun ma ‑Zlan ‑bha tɔng ‑nu waa‑ ‑a ‑bha ‑dhiodɔwo ‑nu 'töüdhö ‑an ‑ta 'fɛfɛdhö. 'Kɛɛ 'në gbɛ yaa kë ‑an ‑gɔ, bhii 'ö tɔɔ Elizabɛtö ‑yö ‑kë 'bhüödhe 'ka; yö do bhë 'zü, kö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ ꞊wa kë ꞊klöö.
Yi do 'ka Zakali ‑yö ‑kë yuö 'dhiö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, bhii ‑yö ‑kë slabhomɛ ‑nu kpö mɛ 'ö ‑kë ‑a 'gü bhë ‑an ‑bha yi 'ka. ‑A yi bhë ‑a 'ka ‑wo 'töü‑ ‑bhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑an ‑bha slabhomɛ ‑nu ‑bha wɔ 'dho ‑a 'ka ‑a 'dhö. 'Ö 'töü‑ ‑yö Zakali sü, 'yö dho ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ 'gü pë 'tëë ‑sëëzë 'wo‑ ‑dhɛ ansaan bhë ‑a 'güö ꞊dhia. 10 Zuifö ‑nu gbung ‑wo ‑kë plaan ꞊bhɛa' ꞊dhia 'yasa 'gü 'lɛlɛ 'yö ansaan ‑güö ‑a 'ka bhë ‑a 'ka. 11 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö ‑wo Zakali 'dhiö mü, ‑Zlan ‑bha sla‑ ‑bho ‑a ‑ta ‑pë 'wo ansaan ‑güö ‑na ‑a ‑ta bhë ‑a 'pian 'ö ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian' ‑a 'ka. 12 ꞊Dhɛ 'ö Zakali ‑ya yö, 'yö 'siö ‑yö ‑kan ‑a 'gluu, 'ö 'suö ‑ya ‑kë. 13 'Yö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ü ‑suö, Zakali, bhii ‑Zlan ꞊ya ü bha ꞊bhɛa' ‑wo ma 'saadhö, ü bha dhebɔ Elizabɛtö ‑dho 'në gɔɔn‑ do kpɔ ü ‑gɔ; ü ‑dho ‑a ‑dhɛ Zan. 14 ‑Yö ‑dho kë ü ꞊zuögludhi ‑wun 'ka, 'go mü mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho ‑a ‑bha bhɔ ‑sü 'gludhi kë, 15 bhii ‑yö ‑dho kë mɛ ꞊va do 'ka ‑Zlan wö 'dhiö. Yö 'ka 'dho ‑drɔɔn 'iin müpë ‑nu 'dhiözë gbɛ mü; ‑yö ‑dho pa ‑Zuu 'slööslö 'ka, 'yö bhɔa. 16 ‑Yö ‑dho nu Izlaɛlö 'në ‑nu ꞊va 'ka Dëmɛ wo ‑bha ‑Zlan 'piö; 17 yö gia‑ ‑de ‑yö ‑dho 'ta ‑sü ‑a 'dhiö ‑Zuu 'slööslö waa‑ 'piigbeedhɛ 'ö ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Eli 'gü 'pö bhë ‑a 'ka kö ‑yaan 'në ‑nu waa‑ wo dë ‑nu ‑an kë do, kö ‑yaan nu mɛ ‑nu 'wo dɔ ‑Zlan ‑gɔ 'yënng ‑mɛ 'ka ‑an 'ka ‑waan kë 'kpaakpa ꞊nɛ mɛ kpengdhö ‑nu 'dhö. ‑Yö ‑dho 'sɛgümɛ ‑nu ‑ya 'yaan Dëmɛ ‑bha 'ka.»
18 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ö Zakali ‑ya ‑pö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë ‑a ‑dhë: «‑Yö ‑dho kë ‑kɔklë kö 'wun 'ö ꞊nɛ 'aan‑ ‑dhɛ 'wun gia‑, 'kɛɛ kö ma 'dhö, ma dhebɔ 'dhö 'yië kë ꞊klöö 'saadhö ꞊nɛ ꞊ɛ?» 19 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: «N tɔɔ Gabliɛlö, ma ꞊nɛ a dɔ ‑sü 'ka ‑Zlan wö 'dhiö kö 'aan‑ ‑a ‑bha yuö kë; ‑yö n ‑bɔ kö ‑naɔ ‑së 'ö bhë 'aan‑ bɔ ü ‑gɔ. 20 ꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ 'wun ‑nu 'ö 'a ‑an ‑blɛɛ ü ‑dhë bhë, ü 'ka ‑an ‑dhɛ 'wun gia‑, 'kɛɛ kö ‑a 'töng ꞊ya ‑lo ꞊sia, ‑an ‑de ‑dho kë bhë, ‑a ‑wun 'gü ü ‑dho kë 'tuunmɛ 'ka; ü ‑kɔ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'üën‑ 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑yaan 'dho ‑yaan yöë pë ‑nu 'wo bhë ‑an kë ‑yi ‑bha.»
21 ꞊Dhɛ kë ‑na 'pö zlöö kö mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë ꞊bhɛa' ꞊dhia plaan 'yasa 'gü bhë ‑an 'te ꞊ya tun ꞊glɔɔ 'ö Zakali ꞊yaa‑ wo ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 22 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö yö plaan, yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'wo‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ Zakali ꞊ya 'yanpiöpë do 'bhaa yö ‑dhɛ 'slööslö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. 'Ö Zakali ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë ö ‑kɔ 'gü, 'yö to 'tuunmɛ 'ka.
23 Yi 'ö Zakali dho ö bha yuö kaa ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ mü bhë, ꞊dhɛ ꞊ya yën, ‑yö ‑dho ö ‑gɔ kɔɔ. 24 ꞊Dhɛ 'töng 'bhaa ꞊ya ziö, 'ö Elizabɛtö 'yö ‑kë ‑a bɔɔ 'ka bhë, 'ö 'gu sü, 'yö ö ‑de ‑bin 'su 'sɔɔdhu 'piö, ‑a ‑pö ö ‑de ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 25 «Pë 'ö n Dëmɛ ‑ya ‑kë n ‑wun 'gü bhë, ‑kaa ‑ga 'dhɛ: ‑Yö ‑kë ‑a ‑dhë ‑së kö pë 'ö ‑kë ma lë‑ ‑wun 'ka mɛ 'bhee‑ ‑nu wö 'dhiö bhë ‑yaan ‑a bho n ‑ma.»
‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑bha Yesu ‑bha bhɔ ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü
26 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö ‑a 'su kë 'slado ‑naa bhë, 'ö ‑Zlan ‑yö ö bha bɔmɛ Gabliɛlö ‑bɔ Galile ‑pö do 'wo‑ ‑dhɛ Nazalɛtë ‑a 'gü. 27 'Yö dho 'nëdhezë 'ö yaa gɔɔn‑ ‑wun ꞊tɛi' dɔ ꞊kun, 'ö‑ ‑bha ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ bhë 'wo‑ ‑dhɛ Zozɛfu, 'ö ‑kë ‑gludë Davidö ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu ꞊suu'‑ ‑ta do 'ka bhë ‑a 'piö. 'Nëdhezë 'yö bhë ‑a tɔɔ Mali. 28 ꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö ‑da ‑a ‑gɔ kɔɔ, 'yö‑ pö ‑a ‑dhë: «'Bha ꞊büee! ‑Zlan ꞊ya 'wun ‑së ꞊va kë ü ‑dhë! Dëmɛ ‑yö ü 'piö!»
29 'Ö 'siö ‑yö ‑kan Mali 'gluu ‑büödawo ꞊suu'‑ 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'yö‑ pö ö ꞊zuö' 'piö: «‑Büödawo ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑gɛn tɔɔ ‑më ‑ɛ?» 30 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë, Mali, bhii ‑Zlan ꞊ya ö 'yan ‑së bɔ ü 'piö. 31 Ü ‑dho 'gu sü, 'ü 'në gɔɔn‑ do kpɔ; 'ü ‑dho ‑a ‑dhɛ Yesu. 32 ‑Yö ‑dho kë ꞊va, 'ö mɛ ‑nu dho ‑a ‑dhɛ ‑Zlan 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta bhë ‑a Gbö. Dëmɛ ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a kë ‑gludë 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'bhɛma Davidö ꞊kaa' 'dhiö bhë ‑a 'dhö. 33 'Go mü ‑yö ‑dho Izlaɛlö ‑sɛ ꞊kɔɔn ꞊toëpö 'ka; ‑a ‑bha mɛkɔɔnsü 'ö bhë, ‑a 'dhiötodhɛ yaa 'dho kë ‑dhö.»
34 'Ö Mali ‑ya pö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë ‑a ‑dhë: «'Wun ꞊nɛ ‑a kë ‑kɔ ‑dho kë ‑kɔklë, 'kɛɛ kö n 'ka gɔɔn‑ ‑wun ꞊tɛi' dɔ ꞊kun ꞊nɛɛ?»
35 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «‑Zuu 'slööslö ‑yö ‑dho nu ü 'gü, 'ö ‑Zlan 'ö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta bhë, 'ö‑ ‑bha 'piigbeedhɛ dho kpa ü ‑ta ꞊nɛ ‑dhɛbiëndhɛ 'dhö. Pë 'ö ‑kë 'ö 'në 'ö 'dhoë‑ bhɔ bhë 'wo dho ‑a ‑dhɛ: Mɛ 'ö 'slööslö 'yö ‑Zlan Gbö 'ka bhë 'ö bhë. 36 Elizabɛtö 'ö ka ‑nu 'ka ‑mɛɛzë bhë, yö ‑de 'pö ‑yö 'guzë, 'kɛɛ kö ꞊ya kë ꞊klöö; 'ö yö do bhë 'zü, mɛ ‑nu ‑wa pö ‑be ö 'ka 'dho 'në kpɔ bhë, ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑yö 'guzë ‑a 'su 'slado 'ö ꞊nɛ. 37 Bhii ‑Zlan ‑kɔ ‑kun ‑a 'ka ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö.»
38 'Ö Mali ‑ya pö: «꞊Ɛɛ, a n Dëmɛ ‑bha yuökëdhe 'ka, kö ü ‑wo 'ö bhë ‑yö kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ü‑ pöë bhë ‑a 'dhö!»
꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö go ‑a 'piö mü 'ö ‑ziö.
Mali ‑dho ‑büö ‑da ꞊dhia Elizabɛtö ‑dhë
39 ꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö go mü, ‑a ‑dhɛ yaa ꞊glɔɔ, 'ö Mali ‑yö ‑da zian ‑ta, 'ö dho 'zozodhö pödhɛ do 'yö ‑tɔn 'piö Zude ‑sɛ 'gü bhë ‑a 'gü. 40 'ö dho, 'yö ‑da Zakali ‑gɔ kɔɔ, 'yö ‑büö ‑da Elizabɛtö ‑dhë. 41 ꞊Dhɛ 'ö ‑büödawo 'ö bhë Elizabɛtö ꞊yaa‑ ma, 'ö 'në 'yö‑ ‑guzë bhë, 'yö pa ö ‑deë. 'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö Elizabɛtö pa, 42 'yö ‑we 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «‑Zlan ꞊ya 'dhuë‑ 'kpɔ ü ‑bha, dhoo ‑nu 'plɛ ziën, 'ö‑ ‑bha 'dhuë‑ 'dho ‑ya ‑sü 'ka 'në 'ü 'dhoë‑ ‑a kpɔ bhë ‑a ‑ta! 43 Dö ‑mü n 'ka 'ö n Dëmɛ dhe ‑yö nu n ‑gɔ kɔɔ ꞊ɛ? 44 Bhii ‑bhö ‑dhɛ ‑ga, ü ‑büödawo 'a‑ ma bhë, 'në 'a‑ ‑guzë ꞊nɛ ‑yö ‑pa ö ‑deë 'gludhi 'ka n 'guu. 45 Bhi 'ö 'wun 'ö go kwa Dëmɛ 'piö, 'ü‑ ma, 'yö 'ü‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ, ‑yö ‑dho kë bhë, 'dhuë‑ ‑yö ü ‑ta!»
Mali ‑bha 'tan
46 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Mali ‑ya pö: «N nii ‑yö n Dëmɛ ‑bha ‑kë ꞊va ‑sü 'tɔ bhɔ, 47 n ꞊zuögludhi ‑sü 'ka n Dhamɛ ‑Zlan ‑wun 'gü!
48 Bhii ‑yö ö 'yan ‑bɔ ma 'a‑ ‑bha yuökëdhe ‑de ‑dho sia‑ ‑sü ‑zë 'ka n 'piö.
'Ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü mɛ 'bhee‑ ‑nu 'saadhö 'wo dho ‑a pö 'dhuë‑ ‑yö n ‑ta, 49 bhii ‑Zlan 'piigbeezë ꞊ya 'wun ‑së ꞊va kë n ‑dhë; ‑a 'tɔ ꞊yö 'slööslö!
50 Mɛ ‑nu 'wo ‑suö ‑a ‑dhë ‑a ꞊bhlë 'kpɔ ‑sü 'ka bhë, ‑yö ‑dho ‑an 'yena yö 'töng 'saadhö 'ka. 51 ꞊Ya ö bha yuö kë ö ‑kɔ 'piigbeezë 'ka, 'ö mɛ ‑nu 'ö ‑de ‑sü ꞊va ‑yö ‑an ꞊zuö' pa bhë ‑an ‑zuö ö ‑kɔ 'yan ꞊taa.
52 ꞊Ya ‑gludë ‑nu bho ‑an ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü, ꞊ya ‑yadhɛ ꞊bhlëzë nu ‑de ‑dho sia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhë.
53 'Ö mɛ ‑nu 'ö din 'dho ‑an kë ‑na bhë, pë 'ö ‑an ‑bha ‑wun 'dho ‑a ‑bha, ꞊yaa‑ nu ‑an ‑dhë ꞊va 'ka, 'ö ꞊ya ꞊bhɔɔmɛ ‑nu kë, ꞊wa 'dho wo ‑kɔ 'kpaan 'ka.
54-55 ꞊Ya nu ö bha yuökëmɛ Izlaɛlö ‑bha 'në ‑nu ‑dhë, bhii 'ö tɔɔ ‑a ‑zlö 'yaa trö Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑mɛ ‑nu 'yena yö ‑sü ‑wun 'ka ꞊toëpö 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'yö‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka kwa 'bhɛma ‑nu ‑dhë bhë ‑a 'dhö.»
56 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Mali ‑yö ‑to Elizabɛtö 'piö mü 'su ‑yaaga 'ka ‑yaan ꞊tun 'dho ‑na ö ꞊plöö.
Zan Batisö ‑bha bhɔ ‑sü
57 ꞊Dhɛ 'töng 'ö Elizabɛtö dho 'bë bhoë ꞊ya ‑lo, 'yö 'në gɔɔn‑ do kpɔ. 58 ꞊Dhɛ 'ö ‑a dɔmɛ ‑nu waa‑ ‑a ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu ‑wa ma ꞊nɛ, Dëmɛ ꞊ya 'glusë kë Elizabɛtö 'ka, 'wo nu 'ö wo 'plɛsɛn 'wo ꞊zuögludhi ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü. 59 ꞊Dhɛ 'ö 'në bhë ‑a bhɔ ‑dhɛkpaɔyi ꞊ya kë 'slɛaga, 'wo dhoë 'wo‑ ‑kë 'bɔn 'ka; 'wo‑ ‑kë ‑bezë kö ‑a dë Zakali 'tɔ bhë ‑waan ‑a 'kpɔ ‑a ‑bha. 60 'Yö‑ dhe ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «‑Daa, ‑a tɔɔ Zan!»
61 'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Zan 'yaa ü ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'gü!»
62 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'wo yö ‑a dë ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü ‑bha wo ‑kɔ 'gü kö ‑kɔ 'yö dho ö bha 'në bhë ‑a 'tɔ kpɔa kö ‑waan ‑a dɔ. 63 'Ö Zakali ‑yö pë ‑bɛɛn ‑a ‑ta ‑pë do ‑dhɛ ‑an ‑gɔ, 'ö Zan ‑tɔ bhë 'ö‑ ‑ya. 'Ö ‑an 'plɛ 'te ‑yö tun. 64 ‑Dhɛ do bhë ‑a 'gü, 'ö Zakali ‑wo ‑yö yö plaan 'zü ‑dëüwo; 'yö yö 'sabla ‑Zlan 'tɔ 'saa ‑blü ‑sü ‑bha. 65 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'suö ‑yö ‑da mɛ 'plɛ 'gü, 'ö 'pian 'yö bɔ ‑tɔn 'gü ꞊zian' Zude ‑sɛ 'gü bhë ‑a 'ka, 'wun ‑nu 'wo ‑kë ꞊nɛ 'wo‑ ꞊blɛɛ wo 'ko ‑nu ‑dhë. 66 'Ö mɛ ‑nu 'wo 'wun 'ö ‑kë bhë 'wo‑ ma, 'wo yö wo ‑zo 'ta ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «'Në 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑dho kë dö 'ka ‑o?» Bhii Dëmɛ ‑yö ‑kë ‑a 'piö 'sönggö ‑sönggö.
Zakali ‑bha 'tan
67 Zakali 'yö ‑kë 'në bhë ‑a dë 'ka bhë, ‑Zuu 'slööslö ‑ya pa, 'yö yö ‑Zlan ‑wo 'dhiö ‑lo ‑sü ‑bha 'ö‑ pö: 68 «Kwa Dëmɛ 'tɔ ‑yö kë ꞊va, bhi ‑yö Izlaɛlö 'sɛgɔ ‑bha ‑Zlan 'ka! 'ö tɔɔ ‑yö ö ‑zo ‑kë ö bha 'sɛgɔ bhë ‑a 'piö, 'ö‑ bho 'gan 'gü.
69 ꞊Ya ‑gludë Davidö 'yö ‑kë ‑a ‑bha yuökëmɛ 'ka bhë, ‑a ꞊suu'‑ ‑ta ‑mɛ do 'ö kwa Dhamɛ 'piigbeezë 'ka, ‑a nu kwa ‑dhë.
70 Pë 'ö‑ ꞊blɛɛ ö ‑wodhiölomɛ 'slööslö ‑nu ‑dhë, 'yö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ yö ‑mü.
71 Yö gia‑ ‑ya 'tɔ ‑go kwa ‑dhë 'dhiö ꞊nɛ ö ‑dho kwa dha kwa yaagümɛ ‑nu waa‑ kwa ‑sanzëmɛ ‑nu ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑gɔ.
72 ‑Yö ‑dho kwa 'bhɛma ‑nu 'yena yö, 'ö‑ ‑zo dho ‑büö ‑a ‑bha ‑dhikuëdhe 'slööslö 'ö‑ ‑da kwa ‑nu kwa ziën bhë ‑a 'ka.
73 Bhii ‑yö ö ‑wo ‑bhö kwa 'bhɛma Ablaamö ‑dhë ꞊nɛ, 74 ö ‑dho kwa bho kwa yaagümɛ ‑nu ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü 'gü, kö 'kwa yuö kë ‑a ‑dhë ‑zogbandhe 'ka.
75 ‑Yö kë 'dhö kö 'kwa kë 'slööslö 'iin kpengdhö ‑a wö 'dhiö ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, kwa ‑bha ‑tosiadhe kë ‑sü 'ka.
76 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, ma 'në, ‑wo ‑dho ü ‑dhɛ ‑Zlan 'yö ‑ziö pë 'plɛ ‑ta ‑a ‑wodhiölomɛ, bhii ü ‑dho 'ta sü Dëmɛ 'dhiö, ‑a ‑bha zian ‑gblooga ‑nu ‑yuö kë ‑sü 'ka, 77 kö ‑yaan ‑a ‑zɔn ‑a ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ ‑yö ‑dho ‑an dha, ‑ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta ‑sü 'ka.
78 Bhii kwa 'yena yö ‑sü 'gblüünzë bhë ‑a ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑dhɛpuudhɛ 'yö go dhuö ‑a bhü kwa ‑ta ꞊nɛ lan‑ ꞊luu' ‑kɔ 'ö 'bhü ‑na 'ka bhë ‑a 'dhö 79 kö ‑yaan ‑dhɛ 'po mɛ ‑nu 'wo ‑dhɛtiidhɛ 'gü waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑suö ga ‑dhë ‑an ‑ta, kö ‑yaan kwa ‑da ꞊zuöyagluu ‑zian ‑ta.»
80 'Në 'ö bhë ‑yö ‑kë ꞊kpɛa' ꞊dhia kö 'wundɔdhe ‑yö kë ‑na ‑a ‑gɔ; 'yö ‑kë ‑dhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha ‑a ‑bha 'ö dho 'ö yöë yi 'yö ö ‑de ‑zɔn ‑a 'ka Izlaɛlö ‑sɛgümɛ ‑nu ‑dhë ‑a ‑bha.