28
Yesu ‑bha ‑go ga 'sü ‑sü
(Maakö 16.1-10; Lukö 24.1-12; Zan 20.1-10)
꞊Dhɛ 'ö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ꞊ya ziö, ‑dhɛ mɛ 'ö ‑po ‑a 'piö, ‑a ‑dhiadhiö tii 'gü bhë 'ö Mali 'go Madala waa‑ Mali kë ꞊plɛ ‑naa bhë 'wo nu blɔɔn‑ ꞊taa. 'Ö to mü 'sɛ ‑yö yö ꞊zluun ‑sü ‑bha 'gbee‑ 'ka, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö go dhang‑ 'gü 'yö nu mü, 'ö ‑guö bhë 'yö‑ ‑blü 'pian 'piö, 'ö dho ‑a ‑ta dhuö, 'yö ꞊yaannu. 'Ö‑ 'bhü ‑yö yö ꞊nɛ dha ‑bha 'yan bɔ ‑sü 'bhü 'dhö, 'ö‑ ‑bha sɔ ‑nu ‑wo ‑kë 'puu ꞊nɛ bhlo kpö 'dhö.
'Dhasi ‑nu ‑wo ‑zluun 'suö 'ka, 'ö ꞊dhɛ to zlöö kö ꞊wa kë ꞊nɛ mɛ ꞊wa ga ‑an 'dhö.
'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö dhoo ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë! Bhii a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ Yesu 'wo‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha bhë 'ka‑ ꞊mɛɛ. 'Yaa zö gbɔ, ꞊ya 'go ga 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ pöë ka ‑dhë 'dhiö bhë ‑a 'dhö. ‑Ka nu ‑dhɛ 'ö ‑wɔ ‑a ‑bha bhë 'ka‑ ‑ga!» 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «‑Ka 'dho ‑bla 'ka 'ka‑ pö ‑a ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë: ‹꞊Ya 'go ga 'gü, ‑yö 'dho ‑na ka 'dhiö Galile ‑sɛ 'gü. ‑Dhɛ bhë 'ka dho ‑a yö ‑a ‑bha›. 'Wun 'yö ‑kë n ‑gɔ 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë bhë 'ö bhë.»
Waa ꞊glɔɔ mü gbɔ, ‑wo ‑go blɔɔn‑ ꞊taa mü, 'suö waa‑ ꞊zuögludhi ꞊va 'yö ‑an pa bhë ‑a 'ka. 'Wo ‑bla sü, 'wo dho 'wuntaɔsë 'ö bhë ‑a 'ka Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ꞊dhia.
‑Wo ‑kë 'dho ꞊dhia, 'ö 'kan 'wo‑ wo ‑ta, kö Yesu ‑yö nu ‑na ‑an ‑gɔ zian‑, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «'Ka ꞊büee!»
'Wo ꞊yɔɔn ‑a ‑bha, 'wo pa ‑a ‑gɛn 'ka, ‑gblü ‑a ꞊gɛɛndhö ‑sü 'ka. 10 ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑ya pö ‑an ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë! ‑Ka 'dho 'ka‑ pö n dhegluzë ‑nu ‑dhë ‑wo 'dho Galile, ‑dhɛ bhë 'wo dho n yö ‑a ‑bha.»
Pë ‑nu 'wo ‑kë bhë, 'dhasi ‑nu ‑bha ‑a ꞊blɛɛ' ‑kɔ
11 Kö dhoo ‑nu 'wo bhë ꞊wa ‑da zian ‑ta, 'dhasi ‑nu 'wo wo ‑zo ‑kë Yesu blɔɔn‑ 'piö bhë, ‑an mɛ 'bhaa ‑nu, ‑wo ‑dho plöö, 'ö pë ‑nu 'wo ‑kë 'töüdhö bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ slabhomɛ ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë. 12 'Yö slabhomɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑wo yö mɛ ziizii ‑nu ‑bha, 'ö ‑an ‑wo ‑yö kpɔ ‑a ‑bha, 'wo 'wëüga ꞊va sü 'wo‑ nu 'dhasi ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë, 13 'Ö 'wo‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka ‑dho ‑a pö mɛ ‑nu ‑dhë: ‹‑A ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wo ‑nu gbeng, 'wo‑ ꞊glöö sü kö yi yiö.› 14 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊yaa‑ ma, yi ‑dho 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a ‑dhë, 'ö 'yi ka bho 'wun bhë ‑a 'gü.»
15 'Ö 'dhasi ‑nu ‑wo 'wëü‑ bhë 'wo‑ sü, 'ö 'wo‑ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ pöë ‑an ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 'Ö ‑an ‑bha ‑a ꞊blɛɛ' ‑kɔ bhë, 'ö‑ ‑taɔ ‑yö ‑pɛn ‑dhɛ 'saadhö 'gü, 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha.
Yesu ‑yö ö ‑de ‑zɔn ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë
(Maakö 16.14-18; Lukö 24.36-49; Zan 20.19-23; Këyuö ‑nu 1.6-8)
16 ꞊Guë' ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga do 'wo bhë ‑wo ‑dho Galile ‑tɔn do 'ö Yesu ‑ya ‑zɔn ‑an ‑dhë bhë ‑a tuö. 17 ꞊Dhɛ 'ö ꞊waa‑ yö, 'wo ‑gblü ‑a ꞊gɛɛndhö; 'kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an ziën yaa ‑an ‑zo 'kun ꞊nɛ Yesu gia‑ ‑mü ‑a 'ka. 18 Yesu ‑yö ‑yɔɔn ‑an ‑bha, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'saadhö ‑yö ‑nu n ‑dhë ‑sü 'ka dhanggüdhɛ waa‑ 'kpongtaadhɛ ‑an ‑ta. 19 ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑ka 'dho mɛ ‑nu 'piö 'sɛ 'saadhö 'gü, 'ka ‑an kë ma ꞊guë' ‑nu 'ka! 'Go mü, 'ka ‑an ‑bɔ yiö n Dë ‑Zlan 'dhö, ‑a Gbö 'dhö, ‑Zuu 'slööslö 'dhö ‑an 'tɔ 'gü! 20 ‑Ka ‑an ꞊daan'‑, ‑wo ‑nu 'saadhö 'a ka ꞊daan ‑an 'ka bhë ‑an 'ka, kö ‑wo ‑an 'kun! 'Go mü, 'ka‑ dɔa ꞊nɛ a ka 'piö ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, 'ö dho 'ö yöë 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi ‑bha.»