'Sëëdhɛ 'ö Pɔlö ‑ya bɔ
Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo
Filipö
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
Ma Pɔlö, 'ö yië‑ Timote 'yi ‑kë Yesu Klito ‑bha yuökëmɛ 'ka bhë, 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'yi‑ bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'saadhö 'ka Filipö plöö, 'ka ‑klu ‑sü 'ka Yesu Klito ‑bha bhë ka ‑dhë. Yi‑ ‑bɔ 'pö mɛ 'ka ‑kë ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ꞊va ‑nu 'ka waa‑ ‑zo ‑kë ‑Zlan ‑bha 'kɔ 'piö ‑mɛ ‑nu 'ka ka ‑dhë. ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka, waa‑ kwa ꞊kɔɔnmɛ Yesu Klito, ‑wo 'glusë kë ka 'ka, ‑wo ꞊zuöyagluu nu ka ‑dhë!
Pɔlö ‑bha ꞊bhɛa'‑ 'ö‑ wo ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo Filipö plöö ‑an ‑wun 'gü bhë 'ö ꞊nɛ
3-5 'Ma n ‑zo 'ta, ‑nu mɛ ‑dhë ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö 'kaa‑ wo n ‑dhë ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü 'ö goë ‑a zü dɔ ‑sü ‑bha 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü, a ‑Zlan zuö ‑pö. ꞊Ya kë a ꞊bhɛa' ‑na ka 'saadhö ka ‑wun 'gü, a‑ ‑wo ꞊zuögludhi 'ka. A‑ ꞊dɔa' gia‑ 'ka ꞊nɛ, ‑Zlan 'ö yuö ‑së zü dɔ ka ꞊zuö' 'gü bhë, ‑yö ‑dho dhoë 'dhiö ‑kplawo, ‑yaan ‑a 'dhiö 'to Yesu Klito ‑bha ‑yɛ 'zü ‑yi 'ka.
꞊Yö ‑së 'ka kö ‑zotadhe ꞊suu'‑ 'ö bhë ‑yö kë n ‑gɔ, ka 'saadhö ka buëndhö. Bhii ka ‑dhɔ ‑yö n ‑kë ꞊duö. 'Ö tɔɔ 'glusë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë n 'ka bhë, ꞊yaa‑ kë mɛ 'plɛ kwa 'ka. ꞊Dhɛ 'ö waa n ‑da ‑kanso 'gü ꞊kun, a ‑Zlan ‑wo ‑ta ‑za ‑dɔ kö 'aan‑ ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛ ‑Zlan ‑wo ‑yö 'wun gia‑ 'ka. ‑A ‑bha 'glusë bhë, ‑ya ‑kë kwa 'ka ‑kplawo, 'ö dho 'ö yöë ma ‑kë ‑kanso 'gü ‑sü 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha. ‑Dhɔ 'ö go Yesu Klito 'piö ‑a ‑wun 'gü, ka 'plɛ, ka ‑wun ‑yö n ‑gɔ 'gbee‑ ꞊duö. ‑Zlan ‑ya ꞊dɔa' ꞊nɛ 'ma‑ pö 'dhö kö 'wun gia‑ ꞊nɛ 'a‑ ꞊blɛɛ.
Ma ꞊bhɛa' ‑wo 'ö ‑Zlan ‑dhë ka ‑wun 'gü 'yö ꞊nɛ: A‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ kö ‑Zlan ‑dhɔ waa‑ mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhɔ 'ö ka 'gü bhë ‑yö ꞊kpɛa'‑, ‑yö 'dho 'dhiö ‑kplawo, 'wun ‑nu 'wo kpengdhö ‑an dɔ ‑sü, waa‑ ‑an ‑gɛn ‑ma kpinngdhö ‑sü 'ka. 10 ‑Yö kë 'dhö kö 'kaan‑ 'wun ‑së waa‑ 'wun yaa ‑an dɔ kö 'kaan‑ ‑a ‑së ‑zë kë. ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dho 'wun yaa yö ka ‑bha, Klito ‑bha nu ‑yi 'ka. 11 ꞊Ya kë 'pö, 'wun kpengdhö kë ‑sü 'ö go Yesu Klito 'piö ‑yö ‑dho kë ka ‑bha ‑tosiadhe 'gü; kö ka këwun ‑nu 'wo bhë, mɛ ‑nu ꞊wa ‑kpën ‑a ‑bha, ‑waan ‑Zlan 'tɔ kë ꞊va. 'Go mü 'zü ‑waan 'dhuë‑ 'kpɔ ‑a 'tɔ ‑bha.
Yesu 'ö tɔɔ ‑kë ‑a 'gü ‑sü
12 N dhegluzë ‑nu, a‑ 'piö kö 'ka‑ dɔa ꞊nɛ, 'wun 'gbee‑ ‑nu 'wo ‑kë n 'ka bhë yaa ‑Zlan ‑wo ꞊gbaannu 'kɛɛ ‑a kë 'ö‑ wo 'ö dho 'dhiö ꞊zian'. 13 ‑Kɔ bhë ‑a 'ka, 'ö 'yan ‑to ‑gludë ‑bha 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu 'wo zö waa‑ mɛ ‑dhɛ ‑nu 'wo to 'pö 'wo‑ ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ yuö 'a‑ kë ‑na Klito ‑dhë bhë ‑a ‑wun ꞊nɛ 'wo n ‑da ‑a ‑dhë ‑kanso 'gü bhë. 14 N ‑ma ‑kë ‑kanso 'gü ‑sü bhë, ‑ya ‑kë 'ö dhegluzë ‑nu ꞊plëëzë 'ö 'wo ‑klu ‑sü 'ka kwa Dëmɛ ‑bha 'ö ‑an ‑zo ‑yö ‑gban; 'ö 'wo ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ꞊faan' 'ka mɛ ‑nu ‑dhë.
15-17 ꞊Ii‑, ‑yö 'dhö! Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo Klito ‑wun ‑blɛɛ ꞊gluɛng' 'ka n buëndhö, ‑yö kë 'dhö kö ‑wo mɛ ‑nu dɔ ‑gbɔudhö. Bhii 'waa Klito ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ꞊zuö' 'puu 'ka; ‑wa ‑kë pë ‑ta ꞊kɔɔ' ‑sü 'ka ꞊zian'. N ‑ma ‑kë ‑kanso 'gü ‑sü bhë ‑yö ‑kë ‑an ‑zo 'piö ꞊nɛ 'wa‑ kë 'dhö kö 'wa ma 'klobhɔdhe ꞊taɔ' kë. Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo wo ‑bha Klito ‑wun ‑blɛɛ wo ꞊zuö' 'puu 'ka. Bhii ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑wo n ‑dhɔ ‑kë 'ö 'wo‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya yuö 'ö ‑kë ö ‑wo ‑ta ‑ko zë ‑sü 'ka bhë ꞊yaa‑ nu n ‑dhë.
18 'Kɛɛ pë ‑nu 'wo 'dhö bhë 'waa n 'gü pë gbɛ 'ka. 'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑wa ‑kë wo ꞊zuö' 'puu ‑bha oo waa‑ kë ‑a ‑bha oo, n 'gludhi ‑sü ‑mü; 'ö ma ꞊zuögludhi bhë 'ö dho dho 'dhiö ‑kplawo, 'ö tɔɔ Klito ‑wun ‑yö ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü ‑kplawo. 19 Bhii a‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ, 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'dhiötodhɛ ‑yö ‑dho kë ‑së n ‑ma 'ka, ka ‑bha ‑bhɛa n ‑wun 'gü ‑sü waa‑ Yesu Klito ‑bha ‑Zuu ‑bha ‑dɔ n ‑gban ‑gɔ ‑sü ‑wun 'gü. 20 Bhii a‑ ‑dɔ gia‑ 'ka ꞊nɛ, n ꞊dua' 'yaa ‑mü kö 'aan‑ kë ꞊nɛ mɛ 'ö lë‑ dho 'kpɔ ‑a ‑ta ‑a 'dhö. Pë 'ö dho kë zlöö ‑kplawo 'ö tɔɔ: ‑Zo ‑gban ‑sü 'yö dho kë n ‑gɔ kö 'aan‑ Klito ‑bha ‑kë ꞊va ‑sü 'tɔ bhɔ n ꞊zuö' 'plɛ 'ka ma ga ‑sü 'iin ma ‑këdhösü ‑an 'gü. 21 Bhii n ‑ma 'ka, ‑këdhösü 'ö tɔɔ Klito, ga ‑sü 'ö tɔɔ n ꞊truën.
22 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'to ꞊kun 'sia‑ zö, a ‑dho yuö ‑së kë; 'ö ꞊ya kë 'zü ꞊nɛ 'ma ga, a ‑dho n ꞊truën yö ‑Zlan 'piö. 'Wun ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo n 'gan ‑na zian ꞊plɛ 'ka, 23 'ma dɔ ‑a 'gü ‑gbɔudhö. 'Kɛɛ 'ma ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü 'sengdhö, ‑yö ‑dho kë ‑së kö 'aan‑ 'go 'kpongtaa kö 'aan‑ kë ‑a 'gü Klito 'piö. 24 'Kɛɛ ka ‑wun 'gü ꞊yö ‑së ꞊duö kö 'a ‑tosiadhe kë ka 'piö 'a dho ‑a 'ka 'dhiö.
25 ꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ a‑ ꞊dua' 'dhö gia‑ wo, 'ö 'go mü 'a‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ a ‑dho dho ma ‑tosiadhe kë ‑sü 'ka 'dhiö, a ‑dho kë ka 'saadhö ka 'piö kö 'aan‑ nu ka ‑dhë, kö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yaan kë ꞊va kö ka ‑bha 'gludhi ‑yaan 'dho 'dhiö.
26 ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma kë ‑dëüwo 'zü ka 'piö, ka ‑dho kë 'gɔugɔ 'zü ꞊duö n ‑wun 'gü Yesu Klito 'gü.
27 'Wun ‑nu 'wo 'dhö 'töüdhö bhë, ‑a ‑dhɛ 'ö 'gianzë 'ö tɔɔ kö ka ꞊sɔɔn ‑yö kë ‑së ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Klito ‑bha 'wuntaɔsë ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö. ꞊Ya kë 'dhö, 'kö ‑kë ꞊nɛ a ‑nu ka 'piö oo, n 'ka nu oo, a‑ 'piö kö 'a‑ ma ꞊nɛ ka dɔ ‑sü 'ka kpinngdhö, 'ö ka ‑bha ‑zotadhe 'dhö do, 'ö ka ꞊zuö' ꞊ya kë do ‑zotëndhe 'ö ‑Zlan ‑ya nu 'ö bɔ ‑a 'ka 'wuntaɔsë ‑ta ‑a 'gü. ꞊Ya kë 'dhö kö 'kaan‑ ‑a ‑ta ‑ko zë 'wuntaɔsë yaagümɛ ‑nu 'ka.
28 Kö ꞊kun 'ka ‑suö mɛ ‑nu 'wo ka yaagümɛ ‑nu 'ka ‑Zlan ‑wo ‑wun 'gü bhë ‑an ‑dhë pë gbɛ ‑wun 'gü 'gbɛɛdhö! Bhii ꞊ya kë 'dhö, ‑yö ‑dho kë ‑an ‑bha ꞊duakëpë 'ka, yö ꞊nɛ 'yö dho ‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑Zlan ‑dho ‑an 'gü ꞊siö'‑, 'iin kö ‑waan ‑a ꞊dua' 'zü ꞊nɛ, ka ‑dho dha. 'Wun ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑go ‑Zlan 'piö. 29 Bhii ‑Zlan ꞊ya 'glusë kë ka 'ka; 'ka Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Ö 'glusë do 'ö bhë 'ö‑ ‑kë 'zü 'ö ka 'klo ‑yö bhɔ Klito 'tɔ ‑wun 'gü. 30 Zlöö ꞊nɛ bhë 'ka nu n ‑dhë kö 'kwaan‑ ‑glu gɔn ‑Zlan yaagümɛ ‑nu 'ka. ‑Glu do 'ö 'ka n yö kö a‑ gɔn ‑na 'dhiö ‑be, 'ö 'ka‑ dɔa ꞊nɛ a 'dho ‑na ‑a 'ka 'dhiö ‑kplawo bhë, yö ‑mü.