'Sëëdhɛ 'ö Pɔlö ‑ya bɔ
‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo
Wlɔmë
plöö ‑an ‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
'Sëëdhɛ ö ꞊nɛ, ma Pɔlö, 'a Yesu Klito ‑bha yuökëmɛ 'ka, ma 'ö ‑Zlan ‑yö n sü 'ö n ‑ya kö 'aan‑ kë ‑a ‑bha bɔmɛ 'ka ‑a ‑bha 'wuntaɔsë bhë ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka bhë ꞊nɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë.
'Wuntaɔsë 'ö bhë ‑Zlan ‑ya ‑wun ‑blɛɛ 'kpa, ꞊bɔa' ö 'dhiwopömɛ ‑nu 'gü ‑sü 'ka; 'ö 'dhö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a ‑bha 'sëëdhɛ 'slööslö 'gü. 'Wuntaɔsë 'ö bhë ‑yö ‑gban ‑a Gbö 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito 'ka, yö 'ö‑ ‑bha mɛ ‑dhɛ 'gü ꞊zian' 'ö bhɔ ‑gludë Davidö ꞊suu'‑ 'gü bhë ‑a ‑bha. Yö bhë ꞊nɛ 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑an 'gbloo 'piö 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑bha ‑a ‑bho ga 'gü ‑sü 'ö ‑kë 'piigbeedhɛ 'ka bhë 'ö‑ ‑zɔn ꞊nɛ ‑yö ‑Zlan Gbö 'ka bhë. Yö 'ö bhë ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö bɔ ‑a 'gü, 'glusë ‑kë n 'ka ‑sü 'ka ‑a ‑bha bɔmɛ Klito 'tɔ bhɔ ‑sü ‑wun 'gü kö 'aan‑ pö 'sɛ 'saadhö 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhë, ‑wo 'wuntaɔsë bhë ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'iin kö ‑wo 'wun ma ‑Zlan ‑ta. Mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë kö ‑waan kë Klito ‑bha 'ka bhë, mɛ ‑nu 'ka Wlɔmë ka ‑an kpö 'gü 'pö.
Mɛ ‑nu 'ö 'ka Wlɔmë 'ö ka ‑dhɔ ‑yö ‑Zlan ‑kë 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö ka ꞊dhɔɔ ‑kë kö 'kaan‑ ka ‑bha ‑tosiadhe kë ‑a ‑bha 'ka bhë, ka ꞊nɛ 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë. Kö kwa Dë ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'glusë kë ka 'ka, ‑wo ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka.
Pɔlö ‑ya 'piö kö 'ö 'dho ‑bhɔdhia kë Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑gɔ
Pë ‑blɛɛzë 'a dhoë‑ kë 'ö tɔɔ ma ‑Zlan zuö 'a dhö ‑a pö ꞊bɔa' Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka 'ö tɔɔ ka 'plɛ ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ö bhë, ‑dhɛ 'saadhö 'gü 'kpongtaa zö, mɛ ‑nu ‑wa ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü. 9-10 ‑Zlan 'a‑ ‑bha yuö kë ‑na n ꞊zuö' 'plɛ 'ka, 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑a Gbö ‑bha ‑a ‑blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë ‑sü 'ka bhë, yö gia‑ ‑ya ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ a ꞊bhɛa' ‑na, n ‑zo ‑yö ‑büö ka ‑wun 'ka ‑kplawo. ‑A ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ 'ö 'ma‑ ‑ya n ꞊zuö' 'piö kö 'aan‑ nu ka 'piö. A‑ ‑dhɛ ‑na ‑Zlan ‑gɔ kö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya kë ‑a ‑zo 'kun ‑wun 'ka, kö 'aan‑ nu ‑bhɔdhia kë ka ‑gɔ ꞊dhia. 11 'Ö tɔɔ ‑nu ka 'piö ‑sü ‑dhɔ ꞊ya n 'kun, ‑yö kë 'dhö kö ‑Zuu 'slööslö ‑bha gbaɔ bhë 'kaan‑ ka ‑bha yö; ‑yö ‑dho ka ꞊faan' ‑më ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha. 12 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, n nu ‑sü 'ö ka ziën 'ma bhë, ‑a ‑gɛn ‑blɛɛzë 'ö tɔɔ kö 'pian ꞊plɛ 'ö 'kwa‑ ‑bha bhë, mɛ 'ö ‑dhö ‑a ꞊faan' ‑yö 'më ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha.
13 N dhegluzë ‑nu, a‑ 'piö kö ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ, ꞊ya kë a‑ ‑ya n ꞊zuö' 'piö kö 'aan‑ nu ka 'piö 'ma; 'kɛɛ 'wun bhë ‑a 'kundhɛ n 'ka‑ yö ꞊kun bhë yö ‑mü. N ‑nu 'ma ‑sü ‑gɛn ꞊ga tɔɔ kö 'aan‑ Yesu ‑wun ꞊blɛɛ'‑ kö mɛ ‑nu ‑waan 'we ‑a ‑wun ‑bha 'pö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka 'sɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'gü bhë ‑a 'dhö. 14 Bhii ‑yö n ‑ma kö 'a‑ 'wun ꞊blɛɛ' 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö, ‑an mɛ ‑nu 'ö kwa ‑nu kwa wɔ ‑kɔ 'dhö do waa‑ mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'dhö ‑de ‑ta oo, mɛ ‑nu 'wo pë dɔ waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa pë dɔ, 'wo bhë 'saadhö ‑an ‑dhë. 15 ‑Ya 'ö 'ma‑ wo ‑nu ka ꞊plöö Wlɔmë 'ma ‑sü ꞊wuën' kö 'aan‑ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë bhë, ‑a ‑gɛn ꞊ga bhë.
'Piigbeedhɛ 'ö 'wun ‑taɔ 'piö ‑pë 'ka
16 'Wuntaɔsë 'ö bhë lë‑ 'yaa n kë ‑a ꞊blɛɛ'‑ sü ‑wun 'gü; bhii a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ 'piigbeedhɛ 'ö ‑Zlan ‑yö bɔ ‑a ‑ta 'ö mɛ ‑nu dha yö ‑mü; mɛ 'saadhö 'ö 'dhoë‑ ö ‑zo yö ‑a ‑bha ‑yö ‑dho dha. Kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑ya ‑kë 'dhö kö ‑yaan Zuifö ‑nu dha ‑blɛɛzë 'ka, kö ꞊ya 'go mü, mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka kö ‑waan dha 'pö. 17 'Ö bhii ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'sa, mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑Zlan wö 'dhiö bhë, 'wuntaɔsë bhë ꞊nɛ 'ö zian ‑zɔn kwa ‑dhë ꞊nɛ ‑yö mɛ ‑kë kpengdhö mɛ ‑nu ‑bha ‑zo yö ‑sü do 'kpaan ‑wun 'gü. ‑A ‑de pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a ꞊wuën' ‑ya ‑pö: Mɛ 'ö‑ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑Zlan 'dhiö 'ö ‑kë bɔa ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑ta, ‑këdhösü 'ö 'yaa yën ('ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë), ‑yö ‑dho kë ‑a ‑gɔ.
Mɛ ‑nu ‑bha za yaa 'sü ‑kɔ 'ö ‑Zlan wö 'dhiö
18 Ka gia‑, ‑Zlan 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ꞊ya ‑ya dhang‑ 'gü, ‑dhɛ 'ö mɛ ‑nu 'dhoë‑ ‑bha, 'ö ‑an këwun ‑nu yaya waa‑ ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü, 'ö 'wun 'ö 'wun gia‑ 'ka 'ö 'yaa ö këdhɛ yö bhë, ‑dhɛ bhë ‑Zlan ‑bha ‑naadhe 'yaa 'kan ‑a ‑bha; 19 'ö ꞊ya kë 'ö mɛ ‑nu bhë 'ö ‑an 'klo bhɔ; 'ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha, 'ö mɛ dho ‑mɔa kö ‑ya dɔ, ꞊waa‑ dɔ 'saadhö; bhii ‑Zlan gia‑ ꞊nɛ 'ö‑ ‑zɔn ‑an ‑dhë. 20 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö poo bhë, ‑Zlan 'ö bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ mɛ gbɛ 'yaa‑ yö. 'Kɛɛ yö ꞊ga 'sa 'ö yö 'ö bhë, 'ö 'go 'töng 'ö 'kpongtaadhɛ ꞊kaa' ‑a ‑bha 'ö yö ꞊dɛɛ ‑bha, ‑a ‑bha 'gügbeedhɛ 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka waa‑ ‑a ‑bha ‑kë ‑Zlan 'ka ‑sü 'ö bhë, mɛ 'bhee‑ ‑nu kwa‑ ‑yö ‑a ‑kɔ këpë ‑nu ‑bha. ꞊Ɛɛ, ꞊ya kë 'pö kö ‑ziö mɛ ‑ta ‑sü gbɛ 'yaa ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha gbɔ. 21 Wo 'ö 'wo bhë ‑wo ‑Zlan ‑dɔ; 'kɛɛ 'waa‑ ꞊bhlë ‑ya 'iin 'waa‑ zuö pö pë ‑nu 'ö‑ ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü; 'kɛɛ ‑an ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu ꞊nɛ 'wo ‑kë yaya; 'ö ‑an ‑bha 'waa 'wun dɔ bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊wa wo ‑de ‑da ‑dhɛtiidhɛ 'gü. 22 ‑Wo wo ‑de ‑sü 'wundɔmɛ ‑nu 'ka 'kɛɛ kö 'waa pë gbɛ dɔ. 23 'Ö tɔɔ ‑wo wo ‑ta ‑yö ‑Zlan 'tɔbhɔsüzë 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑dhɔ kë ‑sü ‑bha 'ö 'wo dho ꞊zian' mɛ 'bhee‑ 'ö ‑kë gapë 'ka bhë, yö 'dhö, ‑ma ‑nu 'dhö, ꞊sootawü ‑nu waa‑ wü ‑nu 'ö 'wo ‑kë ꞊nɛ ꞊mɛɛ ‑nu 'iin 'yuö‑ ‑nu ‑an 'dhö bhë ‑an gba ‑dhiadhö.
24 ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑Zlan ꞊ya ö ‑kɔ bho ‑an 'gü; ꞊wa 'to wo ‑de ‑ta wo ‑de ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë ‑sü 'ka. Wɔ ‑kɔ yaa ꞊nɛ 'wo‑ kë ‑na wo 'kuë zlöö. 25 ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, pë 'wo‑ kë ‑na zlöö 'ö tɔɔ ꞊sua ‑wun ‑nu ‑yö 'wun 'ö 'wun gia‑ 'ka ‑a pin ꞊taa ‑sü. Pë ‑nu 'wo ‑Zlan ‑kɔ këpë ‑nu 'ka bhë ꞊nɛ 'wo ‑an gba ‑na zlöö; 'wo wo ‑ta yö pë 'kpɛkpɛ ‑da ‑mɛ gia‑ 'ö 'dhuë‑ 'dhoë‑ 'tɔ ‑ta ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑bha, ꞊ii‑. ‑Zlan bhë ꞊nɛ 'ö 'dhuë‑ 'dhoë‑ 'tɔ ‑ta giagia 'ka. 26 'Yö ‑Zlan ꞊ya ö ‑kɔ bho ‑an 'gü, ꞊wa 'to wo 'sloo 'ka wo këpë ‑nu lëzë bhë ‑an 'gü. 'Ö bhii pë 'wo‑ kë ‑na zlöö 'ö tɔɔ dhoo ‑nu 'wo bhë wɔ ꞊nɛ 'wo‑ wo ‑na wo 'ko 'piö. 27 ‑A gɔɔn‑ ‑nu gia‑ ‑de 'pö pë mɛ 'ö ‑kë 'kpongtaa wɔ 'ka 'ö ‑kë dhe ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka bhë, ꞊wa wo ‑ta ‑yö ‑a ‑bha; pë 'wo‑ kë ‑na zlöö 'ö tɔɔ wɔ 'wo‑ wo ‑na wo 'ko 'piö 'kɛɛ kö ‑yö lëzë. Kë ‑kɔ 'ö ꞊kaa' 'ö 'klobhɔdhe 'ö ‑an ꞊tian' 'wo‑ yö ‑na bhë 'ö bhë.
28 ꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan dɔ ‑sü ‑wun yaa ‑an ‑kaan wo bhë, 'ö ‑Zlan ‑yö ö ‑kɔ bho ‑an 'gü, 'wo to wo ‑de 'sloo 'ka wo ‑bha 'wundɔdhe 'ö‑ ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö bhë ‑a 'gü 'ö pë 'ö 'yaa këpë 'ka 'ö 'wo‑ kë ‑na zlöö bhë. 29 ‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö 'wun yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë bhë. ‑An 'glu ‑yö ya; ‑an ‑bha ꞊naɔ ‑wun ‑yö 'gbee‑ 'ö ‑ziö ‑a 'ka pë 'plɛ ‑ta. 'Wun yaa ‑kë wo 'bhamɛ ‑nu 'ka ‑sü ꞊nɛ 'wo‑ 'piö; ‑kë ꞊gluɛngzë ‑sü, mɛ zë ‑sü, 'dhinaa kë ‑sü, 'kpënng‑ ‑kë mɛ ‑gɔ ‑sü 'wo mɛ ‑püö bhë. 30 Mɛ ‑nu ‑wun yaa ‑pɛn ‑sü ꞊nɛ 'ö ‑an 'gü. ꞊Wa kë zlöö ‑Zlan yaagümɛ 'ka; ‑an 'dhi ‑wo ꞊ya kë ya; ‑wo wo ‑de ‑sü ꞊va. ꞊Wa ꞊yaannu ꞊nëdhö kö pë 'wo dhoë‑ kë ‑waan pë yaa kë mɛ ‑nu 'ka, kö ‑wa yö ‑na 'ko 'dhiö. Wo 'wo bhë 'waa wo ‑mɛ ‑nu ꞊bhlë ‑ya. 31 ‑An ꞊zuö' 'yaa 'dhö 'iin 'waa 'to wo ‑wo 'gü mɛ ‑nu ‑dhë: ‑Kɔ do 'wo‑ 'ka 'dhiö wo ‑de ‑dhë bhë ꞊nɛ 'waa mɛ 'yena yöë 'pö. 32 ‑Zlan ‑bha za 'ö dhoë‑ kan bhë, ‑yö ‑an 'yaan 'ka ‑wun 'ka 'ö bhii ‑wa ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo ‑tosiadhe ꞊suu'‑ bhë 'wo‑ kë ‑na bhë, ‑an 'dhiötodhɛ 'ö tɔɔ ga. 'Kɛɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö 'dhö, ‑wo wo 'to ‑dɔ 'gbee‑ 'wo 'dho ‑na ‑a 'ka 'dhiö bhë. Mɛ ‑nu ‑de 'wo 'wun ꞊suu'‑ bhë 'wo‑ kë ‑na bhë, ‑an ꞊faan' ꞊nɛ 'wo‑ më.