Pɔlö ‑bha 'sëëdhɛ 'ö‑ bɔ
Titö
‑dhë bhë 'ö ꞊nɛ
1
Pɔlö ‑bha ‑büö ‑da Titö ‑dhë ‑sü
Ma Pɔlö 'a ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ waa‑ Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka, 'a 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ ü ‑dhë. ‑Zlan ‑yö n ‑bɔ kö mɛ ‑nu 'ö ‑an sü ö ‑bha 'ka bhë, 'aan‑ ‑zo ‑yö ö ‑bha ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë, kö ‑waan wo ‑zo yö ‑a ‑bha. 'Yö n bɔ 'pö kö 'aan‑ ‑an ꞊daan'‑, 'wun giagia 'ö‑ ‑gɛn go ‑a 'piö, 'ö dho wɔ ‑kɔ 'ö 'kwa dho wɔ ‑a 'ka kö ‑yaan ‑Zlan ‑zo 'kun ‑a ‑zɔn kwa ‑dhë. A‑ ‑kë 'dhö kö mɛ ‑nu ‑wo ꞊toëpö ‑këdhösü ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. Bhii ‑Zlan 'ö 'yaa ꞊sua kë bhë, ꞊toëpö ‑këdhösü bhë, ‑ya 'tɔ ‑go kwa ‑dhë kö ‑yaan ꞊tun 'kpongtaadhɛ kë ‑na. ‑Zlan 'ö kwa Dhamɛ 'ka bhë, ꞊toëpö ‑këdhösü ‑wuntaɔsë bhë, ‑ya ‑wun ‑lo n kwɛɛ kö 'aan‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë. Bhii yi 'ö 'kwa‑ 'ka ꞊dɛɛ ꞊nɛ 'ö tɔɔ yi 'ö‑ kpɔ 'ö‑ ‑kë kö 'kwaan‑ ‑a dɔ.
[Titö bhi 'ö 'ü ‑kë ꞊nɛ n gbö 'dhö, 'ö tɔɔ ma 'a ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ü ‑dhë kö 'üën‑ ꞊tun ‑a ‑wun ‑dhɛ ‑na 'wun gia‑, 'go mü 'zü 'ö ko ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'dhö do bhë,] a‑ ‑dhɛ ‑na ‑Zlan 'ö kwa Dë 'ka waa‑ Yesu Klito 'ö kwa Dhamɛ 'ka ‑an ‑gɔ kö ‑wo 'dhuë‑ 'kpɔ ü ‑bha, kö ‑wo ü gbaa wo ‑bha ꞊zuöyagluu 'ka.
Titö ‑bha yuö 'ö‑ ‑kë ‑Zlan ‑dhë Klɛtö ‑sɛ 'gü
A ü ‑to n ꞊zlöö Klɛtö ‑sɛ 'gü kö yuö 'ö n 'ka‑ 'dhiö 'to gbɔ, 'töng ‑bha ‑to 'tee ‑sü ‑dhë bhë, 'üën‑ ‑a kë. ‑Bhö mɛ ziizii ‑nu ‑ya ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑gɔ ‑ta do do 'ka pödhɛ ‑nu 'gü! Ü 'dhoë‑ mɛ ziizii ‑nu ‑ya ꞊dhia, ü ‑zo ‑yö ‑büö 'wun 'ö 'a‑ ꞊blɛɛ ü ‑dhë 'dhiö 'ö ‑gban ‑an ‑bha ‑a 'ka. A‑ ‑pö mɛ 'ü dho ‑a sü ‑yö kë mɛ 'ö mɛ gbɛ yaa 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑ya ‑bha ‑tɔmɔdhɛ yaa kë ‑a 'ka. ‑Yö kë gɔɔn‑ 'ö‑ bɔɔ 'dhö do ‑a 'ka. ‑Yö kë 'zü mɛ 'ö‑ ‑bha 'në ‑nu ‑wo ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka ‑a 'ka. Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑ya ‑bha 'në ‑nu ‑bha ‑tɔmɔdhɛ ‑kë ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑a ‑bha 'në ‑nu ꞊sɔɔn ‑yö ya, 'iin 'waa 'wun ma wo ‑mɛ ‑nu ‑ta. Bhii 'ö tɔɔ 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ 'ö dho ‑Zlan ‑bha yuö kë ‑a ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ziën, ‑yö ‑dho kë mɛ 'ö mɛ gbɛ 'ka 'dho 'wun yaa yö ‑a ‑bha ‑a 'ka. Yö 'ka 'dho kë ‑desüvamɛ, ‑naazuëdhekëmɛ, yɔmümɛ, 'wunpɛnmɛ, 'iin mɛ 'ö ꞊naɔ ꞊mɛɛ ꞊flüü kë ‑sü 'ka ‑a 'ka. 'Kɛɛ ‑yö kë mɛ 'ö ‑nia ‑nu kun ‑së, mɛ 'ö pë ‑së ‑dhɔ ‑ya ‑kë, mɛ 'ö‑ ꞊zuö' 'dhö ‑saa, mɛ 'ö kpengdhö, mɛ 'ö ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya 'iin mɛ 'ö ö ‑de ꞊kɔɔn ‑a 'ka. ‑Yö kë 'wuntaɔsë kpengdhö 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö 'yi ka ꞊daan ‑a 'ka bhë, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑mɛ 'ka. ꞊Ya kë 'dhö ‑yö ‑dho mɛ ꞊faan' më ö ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö 'wun giagia 'ka bhë ‑a 'ka, 'ö dho ‑a ‑zɔn 'zü ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo mɛ ꞊daan ꞊sua ‑wun ‑nu 'ka bhë, wo ‑de ‑püö 'wo‑ wo.
10 ‑Bhö ‑a kë 'slë 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ pöë bhë ‑a 'dhö! 'Ö tɔɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ziën, mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dhö, 'ö 'waa mɛ gbɛ ꞊bhlë ‑ya, 'ö 'wun 'ö‑ ‑gɛn 'yaa 'dhö 'wo‑ ꞊blɛɛ, 'ö 'wo mɛ ‑nu ꞊daan ꞊suapë ‑nu 'ka. Mɛ ‑nu 'ö 'wo 'dhö bhë ‑an ꞊plëëzë ‑wo ‑kë Zuifö 'ka ‑be kö ‑waan ꞊tun Yesu ‑wun ‑dhɛ ‑na 'wun gia‑. 11 Mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑bhö dɔ ‑an ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo bhë ‑a ‑gɔ 'yënng, 'ö tɔɔ ‑wo 'gügludhe ‑da ‑na ‑a 'ka kɔɔmɛ ‑nu ziën do do 'ka. ‑Wa ‑kë 'dhö mɛ ‑nu ‑waan 'wëüga nu ‑an ‑dhë. 'Wun ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ, yaa ‑dhɛ ‑ma 'kun! 12 ‑A ‑de ‑an ‑de ‑gɔ 'wundɔmɛ do 'ö ‑kë Klɛtö mi 'ka ꞊nɛ ‑an 'dhö 'pö 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka Klɛtö ‑sɛ gia‑ bhë ‑a 'gü, ‑yö 'wun ‑blɛɛ 'ö‑ pö: «Klɛtö ‑mɛ ‑nu ‑bha 'wun 'ö tɔɔ ꞊sua ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑kplawo. ‑Wo pë yaa ‑kë, mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö wü 'dhiö‑ 'dho pë yaa kë ‑na ‑a 'ka wü 'në 'sɛɛn‑ ‑nu 'wo to ‑an 'ka bhë ‑a 'dhö. ‑An ‑kɔ ‑mɔa ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö. ‑An ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun dosɛn 'ö tɔɔ pë ‑bhö ‑sü.»
13 Pë 'ö Klɛtö mi bhë 'ö‑ ꞊blɛɛ bhë 'wun gia‑ ‑mü. ‑A ‑wun 'gü 'ü dho ‑a pö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhë 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ kö ꞊kun 'ö 'wo wo 'to to ꞊sua ‑wun 'ö 'wo mɛ ꞊daan' ‑na ‑a 'ka bhë ‑a ‑bha; 'kɛɛ ‑wo wo ‑zo yö 'wun giagia 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a ‑bha. 14 ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'wo dho wo 'to to ꞊kwɛzü ‑nu 'ö Zuifö ‑nu 'dho ‑an ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑an ‑bha kö ‑waan ‑an ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Go mü 'zü kö ꞊kun 'wo dho 'wun ma mɛ 'bhee‑ ‑nu 'ö 'waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo ‑Zlan ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo kpengdhö kun bhë ‑an ‑bha tɔng ‑nu ‑ta; 15 'Ö bhii mɛ 'ö kpengdhö, pë 'plɛ ‑yö 'slööslö ‑a ‑bha 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö 'yaa kpengdhö 'ö 'yaa 'wun ma ‑Zlan ‑ta, ‑yö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑gɔ 'ö 'waa ‑a 'dho sia‑ Zuifö ‑nu ‑bha tɔng ‑dhë bhë waa‑ pë 'plɛ 'wo to ‑an yö ya. ‑An ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑yö ya, 'ö 'wun yaa kë ‑sü ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë. 16 (Mɛ ‑daan ꞊sua ‑wun ‑nu 'ka ‑mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑bhö ‑an ꞊gbaannu,) 'ö tɔɔ 'zü ꞊nɛɛ ‑wa ‑pö wo ‑Zlan ‑dɔ, 'kɛɛ kö ‑an këwun ‑nu ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ 'waa ‑Zlan dɔ. Bhii 'ö tɔɔ 'waa 'wun ma ‑Zlan ‑ta; pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑san zë 'wo‑ ‑kë; ‑an ‑kɔ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑wo 'wun ‑së kë.