TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
TƐSALONIKƖ
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Pɔɔlɩ wɑɑsʋ yɛlǝnɑʋ wɑɑtʋ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ lɩɩwɑ Tɛsɑlonikɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Amɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɑ cɑɣɑ tǝnɑ nɑ pǝ tɑɑŋɩ kɛ́. Yutɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekǝle nɑtǝlɩ tǝ yelɑɑ nɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ tɛɛnɑ Kɔlɛntɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ ɩ tɑɑpɑlʋ Timotee polɑɑ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-ɩ Tɛsɑlonikɩ nyǝ́mɑ tɔm. Ɩ nɩɩwɑ mpʋ ɩlɛnɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ kpɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ sɑ Ɩsɔ kɛ́ pǝ tɔɔ. Pɔɔlɩ mɑɣɑmɑɣɑ nyɩɩlɑ teu ɩsɩɩ ɩ́ nɑ́ Tɛsɑlonikɩ nyǝ́mɑ. Ɩ tɑsɑ-wɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ kɑntǝlɩ nɑ pɑ pɩɩkɩ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Pɔɔlɩ cɔwɑ tɔm nti Tɛsɑlonikɩ nyǝ́mɑ kɑ pɔɔsɑ-ɩ sǝtɑɑ fem tɔɔ nɑ Kilisiti mǝlʋɣʋ tɔm tɔɔ tɔtɔ tɔ. Ɩ tɔmɑ sɩ pɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ Yesu mǝlʋɣʋ kʋyɑkʋ nɑ pǝ wɑɑtʋ tɔ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ tɑ sɔɔlʋ ɩ́ pɩɩ nɑ tǝ́ tɑŋɑɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Tɛsɑlonikɩ I tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ sɑmtʋ nɑ sɛɛtʋ, titite 1:1–3:13
Ɩ tɑsǝɣɩ-wɛɣɛ lɑɣɑtʋ sɩ pɑ́ pɩɩkɩ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ, titite 4:1-12
Kilisiti mǝlʋɣʋ tɔɔ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ, titite 4:13–5:11
Kɑntǝkɑɣɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ sɛɛtʋ, titite 5:12-28
1
Sɛɛtʋ
Tɑɣɑ Pɔɔlɩ nɑ Silɑɑsɩ nɑ Timotee.
Tɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Tɛsɑlonikɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ mɛ mpɑ ɩ́ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ nyǝ́mɑ tɔ. Ɩsɔ nɑ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
Tɛsɑlonikɩ nyǝ́mɑ Ɩsɔsɛɛlɛ teu
Tɑm tǝ sɛɛkɩ Ɩsɔ sɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ mǝ tǝnɑ mǝ tɔɔ, nɑ tǝ́ sǝlǝmǝɣǝnɑ-mɛɣɛ tɑm tɔtɔ. Nɑ tɑm ye tǝ sǝŋɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ tǝ tɔɔsǝɣɩ ɩsǝnɑ ɩ́ lɑpɑ tǝmɑ kɛ mǝ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɑɑ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ mǝ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ sʋsɑ-mɛɣɛ lʋpʋ sɔsɔɔm tɑɑ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ mǝ tɛɛlʋɣʋ kɛ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kiŋ tɑ pɑsɑ pɑɑ pǝcɔ tɔ. Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, tǝ nyǝmɑ́ sɩ Ɩsɔ sɔɔlɑ-mɛ nɑ ɩ́ lǝsɩ-mɛ sɩ ɩ́ pǝsɩ ɩ nyǝ́mɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ tɑ heeli-mɛɣɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ nɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔm tike. Amɑ nɑ tomɑ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ toŋ tɑɑ kɛ́ tǝ heelinɑ-mɛɣɛ-ɩ. Nɑ tǝ tɛmɑ tɑ́ tɑɑ kɛ́ teu sɩ tɔm tǝnɛ tǝ kɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝntʋ. Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nyǝmɑ́ ɩsǝnɑ tǝ tɔmɑ mǝ hɛkʋ sɩ pǝ́ sǝnɑ-mɛ tɔ. Ɩ́ tǝŋɑ tɑ́ nɑ Tɑcɑɑ tɑ́ ɩkpɑtɛ, nɑ ɩ́ nɑ́ kʋnyɔntɔɣɔlɛ sɔsɔɔlɛ, pɑɑ nɑ mpʋ ɩ́ mʋ Ɩsɔ Tɔm nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ sɔsɔɔlɛ nte Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɔŋnɑ tɔ. Hɑlǝnɑ mǝ yɑɑsi hʋlɑ Mɑsetoni nɑ Akɑyi Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tǝnɑɣɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ nɑ pɑ́ te tɔ. Nɑ pǝ tɑɣɑ Mɑsetoni nɑ Akɑyi pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ tike kɛ Tɑcɑɑ tɔm nɩɩ mǝ tɔɔ. Amɑ pɑɑ timpi pǝ nɩɩwɑ ɩsǝnɑ ɩ́ mʋ Ɩsɔ Tɔm tɔ nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ pǝ tɔm. Hɑlɩ pǝ fɛɩ sɩ tɩɩ nɔkɩ nɑ tǝ́ tɑsɑ nɔɣɔlʋɣʋ mǝ tɔm heeluɣu. Pɑɑ wei ɩ kɛɛsǝɣɩ ɩsǝnɑ tɩɩ polɑ mǝ tɛ nɑ ɩ́ mʋ-tʋ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ ɩ́ lɔ tɩɩŋ tɔm nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ Ɩsɔ tɔɔ sɩ ɩ́ lɑkɩ tɑmpɑnɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ tǝmlɛ, 10 nɑ ɩ́ tɑŋ sɩ ɩ Pǝyɑɣɑ Yesu wei ɩ kɑ feesɑ sǝtɑɑ tɑɑ tɔ ɩ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ kɔɔ. Ɩ Pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑɑ yɑnɑ-tʋɣʋ cele kɛ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ tɑɑ.