TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
KƆLƐNTƖ
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ tǝ cɑɑlǝɣǝnɑ nɑʋ sɩ Pɔɔlɩ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyǝ́mɑ pɑɑ nɩɩkǝnɑ tǝmɑ. Pɑ tɑsɑ kɛɛsʋɣʋ tɔtɔɣɔ kʋcɔɔŋ wei Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ pɑ hɑɑkɩ sɩ pǝ́ wɑɑsɩ Yosɑlɛm Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle tɔ.
Pɔɔlɩ tɑsǝɣɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ hɑɑkɩ. Mpi tɔ, Yesu nɑ́ɑ́ kɛ́ toŋ tʋ kɛ́ nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩ tǝɣɩ kʋnyɔntʋ sɩ tɑ́ɑ́ sʋʋ toŋ. Ɩlɛnɑ ɩ tǝkǝnɑ ɩ tǝɣɩ hʋ́lʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ kɛ Tillu, nɑ ɩ yɔɣɔtɑ ɩsǝnɑ ɩ tǝmlɛ kɑ tɛɛsǝnɑ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kɔlɛntɩ II tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Pɔɔlɩ nɑ Kɔlɛntɩ Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle pɑ fɛɩ leleŋ, titite 1–7
Luɣu kʋlʋmʋɣʋ hɑnɑʋ, titite 8–9
Pɔɔlɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ ɩ kɛ́ Tillu, titite 10–13
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Ɩsɔ luɣu lɑpǝnɑ nɑ mɑ́ lɑ Yesu Kilisiti tillu. Mɑ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlʋ Timotee tǝ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ.
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekǝle nte tǝ wɛ Kɔlɛntɩ tɔ tǝ nyǝ́mɑ mɛɣɛ tǝ ŋmɑɑ-kɛ. Nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ Akɑyi tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ tɔ sɩ tǝ sɛɛkɩ-mɛ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ lɑ-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
Pɔɔlɩ sɛɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ
Tǝ sɑ Ɩsɔ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti Cɑɑ. Ɩnɩ ɩ kɛnɑ Cɑɑ wei ɩ kʋpɑntʋ tɔɔwɑ pǝ tɩɩ fɛɩ tɔ. Ɩ kɛ́ Ɩsɔ wei ɩ sɔɔsǝɣɩ-tʋɣʋ ɑpɑlʋtʋ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ tɔɣɔ. Ɩnɩ ɩ sɔɔsǝɣǝnɑ-tʋɣʋ ɑpɑlʋtʋ kɛ tɑ́ wɑhɑlɑnɑɑ tǝnɑ tɑɑ sɩ tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ́ sǝnɑ mpɑ wɑhɑlɑnɑɑ lɛlɑɑ kɑɣɑtǝɣɩ mpʋ tɔ, nɑ tǝ́ ponɑ-wɛɣɛ sǝnɑʋ ŋku tǝ hikɑ Ɩsɔ kiŋ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tǝ tɔkʋɣʋ Kilisiti kʋnyɔntɔɣɔlɛ kɛ ɩsǝnɑ mpiɣi sɔsɔm tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ Kilisiti sɔɔsǝɣɩ-tʋɣʋ ɑpɑlʋtʋ kɛ sɔsɔm tɔtɔ. Tǝ tɔkɩ kʋnyɔŋ kɛ́ sɩ pǝ́ sɔɔsɩ-mɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ nɑ pǝ́ yɑ mǝ nyʋɣʋ tɔtɔ. Pǝ sɔɔsǝɣɩ-tʋɣʋ ɑpɑlʋtʋ kɛ́ sɩ tɑɑ sɔɔsɩ-mɛ nɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ nɑ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔnɑ suulu kɛ kʋnyɔntɔɣɔlɛnɑɑ mpɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ́ tɔŋnɑ tɔɣɔʋ tɔ. Tǝ wɛnɑ nɑɑni kɛ́ teu kɛ mǝ tɔɔ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ nyǝmɑ́ sɩ ɩsɩɩ tɑ́ nɑ-mɛ tǝ kpɛntɑ kʋnyɔŋ tɔɣɔʋ tɔ, pɩɩ kpɛntɩ-tʋɣʋ ɑpɑlʋtʋ sɔɔsʋɣʋ tɔtɔ.
Tɑ tɑɑpɑlɑɑ, tǝ cɑɑ sɩ ɩ́ nyɩ sɩ ɩsǝnɑ mpi tǝ tɔɣɔ kʋnyɔŋ kɛ Asii tɛtʋ tɑɑ tɔ pɩɩ nɩɩ-tʋɣʋ sɔsɔm nɑ pǝ́ kǝlɩ-tʋ pǝ tɩɩ fɛɩ, hɑlǝnɑ tǝ tɛmɑ tɑ́ tɑɑ sɩ tɑ́ tɔm tɛmɑɣɑ. Pɩɩ cɑɣɑ-tʋɣʋ ɩsɩɩ nɔɣɔlʋ tɔmnɑ sɩ pɑ́ kʋ-tʋɣʋ kʋkʋɣʋ. Amɑ pǝ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́-tʋ sɩ Ɩsɔ wei ɩ feesiɣi sǝtɑɑ tɔ ɩ pɑɑsi tǝ tɑɑ tʋ tɑ́ tǝɣɩ nɑɑni. 10 Wɑɑtʋ wei tɩɩ wɛ sǝm nɔɣɔ tɔɔ tǝcomlɑɑ kɛ mpʋ tɔ ɩnɩ ɩ yɑpǝnɑ-tʋ, nɑ ɩnɩ ɩ kɑ́ yɑnɑ-tʋ tɔtɔ. Tɑmpɑnɑ tǝ tɛɛlǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ teu sɩ ɩ́ kɑ́ tɑsɑ-tʋɣʋ yɑpʋ tɔtɔ. 11 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ kɑ́ te-tʋ nɑ mǝ sǝlǝmǝŋ. Nɑ sǝlǝmǝŋ wei yǝlɑɑ sɑmɑɑ mɛ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ tɑ tɔɔ tɔ, Ɩsɔ kɑ́ mʋ-ɩ nɑ ɩ́ lɑ-tʋɣʋ kʋpɑntʋ tǝnɛ ɩnɩ, nɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ sɛɛ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ tɑ́ tɔɔ.
Pɔɔlɩ lɑɣɑsɑ mpi pǝ pǝlɛ ɩ kɑ tʋwɑ tɔ
12 Mpi pǝ tɔɔ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ sɑ tɑ́ tɩ tɔɣɔlɛ sɩ tǝ nyǝmɑ́ teu kɛ hɑtuu tɑ́ tɑɑnɑɑ sɩ Ɩsɔ yɑɑsi kʋpɑŋ nɑ tɑmpɑnɑ nyǝŋ kɛ tǝ tɔkɑɑ nɑ tǝ́ lɑnɑ yǝlɑɑ tɑɑ, ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ mǝ kiŋ. Ɩsɔ pɛɛlɛɛ tiikɑɣɑnɑ-tʋ, pǝ tɑɣɑ yʋlʋlɑɣɑtʋ nɑtǝlɩ. 13 Nti ɩ́ kɑlǝɣɩ tɑ́ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ nɑ ɩ́ nɩɩkɩ tɔ ntǝɣǝlɛ, pǝ tɑɣɑ nɑtǝlɩ tǝ kɑɑsɑɑ tɔtɔ se. Nɑ mɑ hʋʋkɩ teu sɩ ɩ́ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ tɔm tǝnɛ sɩ, 14 ɩ́ kɑ́ yɔɔlǝɣǝnɑ-tʋɣʋ Tɑcɑɑ Yesu kʋyɑkʋ wule kɛ́ nɑ tɑɑ yɔɔlǝɣǝnɑ-mɛ. Kɑɣɑnɑ ɩ́ tɑ́ cɛkǝntɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teu se.
15 Mɑɑ wɛnɑ nɑɑni kɛ tǝnɛɛnɩ tǝ tɔɔ tɔɣɔ mɑɑ hʋʋwɑ sɩ mɑɑ cɑɑlǝnɑ mǝ tɛɣɛ pote nɑ ɩ́ hiki kʋpɑntʋ kɛ tɔm nɑɑlɛ. 16 Pɩɩ wɛɛ sɩ ye mɑ puki Mɑsetoni kɛ mɑɑ hɛlǝnɑ mǝ tɛ, nɑ ye mɑ kɔmɑ mǝlʋɣʋ mɑ tǝŋnɑ mǝ tɛ tɔtɔ. Nɑ ɩ́ kɑ́ sǝnɑ-m nɑ ye mɑ puki Yutɑ pǝ́ tɑɑ lɑ-m kɑtɛ. 17 Wɑɑtʋ wei mɑɑ hʋʋwɑ mpɑɑʋ ŋkʋ kʋ tɔm tɔ fɑɑwɩɩ kɛ mɑ lɑpɑ kʋlɑpʋ nɑ? Sɑɑ wei mɑ cɑkɩ nɑ mɑ sɩɩ mpi mɑ tǝŋǝɣɩ nɑ mɑ́ lɑkɩ tɔ yǝlɑɑ hʋwɛɛ kɛ mɑ tǝŋǝɣɩ? Ye mɑɑ tǝŋɑɣɑ yǝlɑɑ hʋwɛɛ nn nɑ ɑɑɩ pɩɩ wɛnnɑ tǝntǝmlɛ. 18 Ɩsɔ tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, nti mɑ heelɑ-mɛ tɔ pǝ tɑɣɑ nn nɑ ɑɑɩ pǝ tisuɣu kɛ tǝntǝmlɛ. 19 Ɩsɔ Pǝyɑlʋ Yesu Kilisiti wei ɩ tɔm mɑ́ nɑ Silɑɑsɩ nɑ Timotee tǝ heelɑ-mɛ tɔ ɩ tɑ kɛ nn nɑ ɑɑɩ tɔm. Amɑ ɩ kɛ́ Ɩsɔ tisuɣu nn wei tɔɣɔ. 20 Nn ɩnɩ ɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋtisitu kɛ́. Ɩnɩ ɩ hʋlǝɣǝnɑ sɩ Ɩsɔ lɑkɩ kʋpɑntʋ tǝnɑ nti ɩ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ tisiɣi sɩ: Ami, kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ sɩ pǝ́ kʋsɩ Ɩsɔ teeli. 21 Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ yekinɑ nɑ tɑ́ nɑ-mɛ tǝ́ nyɔɔkɩ toŋ kɛ Kilisiti mpɑɑʋ tɑɑ, nɑ ɩnɩ ɩ fɑɣɑnɑ-tʋ nɑ tɑ́ mpɑɑ. 22 Ɩnɩ ɩ yʋsǝnɑ-tʋ nɑ ɩ kʋyʋsʋm sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ tǝ kɛ́ ɩ nyǝ́mɑ. Nɑ ɩ sɩɩ tɑ́ tɑɑnɑɑ kɛ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɛ tɔlʋmɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́-tʋ sɩ ɩ sɩɩ-tʋɣʋ kʋpɑntʋnɑɑ.
23 Nɑ Ɩsɔ, mǝ wɑɑlɩ tɑkʋɣʋ tɔɔ kɛ́ mɑ kisɑ Kɔlɛntɩ kɛ mǝlʋɣʋ. Nɑ ye mɑ tɩɩ looliɣi kɛ́, Ɩsɔ ɩ́ kʋ-m. 24 Tɩɩ pɛɛkǝɣɩ sɩ tǝ́ cɑɑlɩ-mɛ sɩ ɩ́ tǝŋ pǝnɛ nɑ ɩ́ yele pǝnɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ nɑwɑ sɩ ɩ́ tɔkɑ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ kɛ teu. Amɑ tɑ́ luɣu wɛɛ kɛ́ sɩ tǝ́ tʋ-mɛɣɛ niŋ kɛ mǝ tǝmlɛ tɑɑ nɑ pǝ́ wɑɑsɩ-mɛ.