SAMIYƐƐLƖ
TƆM TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA
Kʋtʋlʋtʋ
Sɑmiyɛɛlɩ tɑkǝlɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ sɔsɔ tɔm. Ɩnɩ ɩ tɛɛnɑ ɑwulɑɑ tǝnɑɣɑ nyʋɣʋ kʋlʋɣʋ nɑ toŋ. Pɑ kɛɛsɑ tɔtɔɣɔ ɩ ɩcɑntʋ, nɑ ɩsǝnɑ ɩ hotɑ ɩsɑɣɑtʋ sɔsɔɔntʋ tɑɑ tɔ. Ɩ sɔsɔɔntʋ lɛntɩ ntɛ́, ɩ cɛkǝnɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ tɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ tisi sɩ tǝ fɛɩ teu, nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ kɛ́ suulu, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ wii-ɩ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Sɑmiyɛɛlɩ II tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Tɑfiiti pǝsɑ Yutɑ kpekǝle wulɑʋ, titite 1–4
Tɑfiiti kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔɔ, titite 5–20
Tɑfiiti kɑwulɑɣɑ kɑntǝkɑɣɑ pɩɩsɩ, titite 21–24
1
Tɑfiiti nɩɩ Sɑyuli sǝm
Sɑyuli sǝm wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti lɩɩnɑ Amɑleke nyǝ́mɑ tǝkʋlɛ nɑ ɩ́ mǝlɩ Sikǝlɑkɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ kʋyɛɛŋ nɑɑlɛ. Kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule kɛ nɔɣɔlʋ sewɑ Sɑyuli pɑ tǝsikile nɑ ɩ́ cǝlɑ ɩ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ, nɑ ɩ́ pǝlɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ. Ɩ tɑlɑ Tɑfiiti, ɩlɛnɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ. Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti pɔɔsɑ-ɩ sɩ: N lɩɩnɑ le? Ɩlɛnɑ Selu cɔ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝsikile kɛ mɑ sewɑ. Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Heeli-m mpi pǝ lɑpɑ tɔ. Kɛlɛnɑ Selu sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sewɑ pɑ kolontunɑɑ nɑ pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ sǝpɑ. Hɑlɩ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ pɛlɛ pɑ sǝpɑ tɔtɔ. Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti pɔɔsɑ ɩfepu wei ɩnɩ ɩ kɔnɑ-ɩ tɔm ntɩ tɔ sɩ: Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ sǝpɑ yɑɑ, ɑwe heelɑ-ŋ? Ntɛnɑ ɩfepu ɩnɩ sɩ: Mɑ mɑɣɑnɑ Sɑyuli sǝŋnɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ Kilipʋwɑ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ nɑ kolontunɑɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kpɛɣɛtǝnɑ-ɩ. Ɩ pǝsɑ ɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ nɑ-m ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-m nɑ mɑ́ polo. Ntɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-m sɩ: N kɛ́ le tʋ? Mɑ sɩ: Mɑ kɛ́ Amɑleke tʋ. Kɛlɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Pɑɑ nɑ mɑ tɔŋnɑ feesuɣu tɔ kɔɔ ń tɛɛsɩ-m. Mɑ ɩsɛntɔɔ tɔŋnɑ piluɣu kɛ́. 10 Tɔʋ, tɑ cɑɑ, mɑ nɑwɑ sɩ pɑɑ mɑ yelɑ-ɩ ɩ kɑɑ lɑ weesuɣu, ɩlɛnɑ mɑɑ kʋ-ɩ. Kɛnɑ mɑ́ wɔɣɔsɩ ɩ ntenuɣu nɑ ɩ kpɑlɑɣɑ nɑ mɑ́ kɔnɑ-ŋ.
11 Tǝnɑɣɑlɛ Tɑfiiti kpɑ ɩ tɔɔ wontu kʋsusuutu nɑ ɩ́ cǝlǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ cɔlɔ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ lɑ mpʋ tɔtɔ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ wii Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɣɑ pɑ lǝyɑɣɑ nɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ. 13 Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti tɑsɑ ɩfepu wei ɩ kɔnɑ-ɩ tɔm ntɩ tɔɣɔ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Nyɑ́ sɩ n kɛ́ le tʋ yee? Ɩ́lɛ́ sɩ: Mɑ cɑɑ kɛ́ Amɑleke tʋ kɛ́ nɑ ɩ́ cɑɣɑ cɑɣɑlǝtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ. 14 Kɛlɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ pǝ lɑpɑ nɑ ń mɑ kɑŋkɑntɛ nɑ ń kʋ́ Ɩsɔ kʋlǝsʋ.
15 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yɑɑ ɩ yǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Kʋ Amɑleke tʋ ɩnɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ kʋlɩ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ. 16 Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti sɩ: Nyɑ́ sǝm ɩ́ wɛɛ nyɑ́ tɔm. Mpi tɔ, nyɑ́ nɔɣɔ pɛɛtǝnɑ-ŋ, timpi n yɔɣɔtɑɑ sɩ n kʋ́ Tɑcɑɑ kʋlǝsʋ tɔ.
Tɑfiiti wiiki Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ sǝm
17-18 Lǝyɑɣɑ wulɑ nnɑ Tɑfiiti wiiwɑ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ ŋmɑɑ-yɛɣɛ Siɣisuɣu Tǝŋlʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔlɔ. Tɑfiiti cɑɑkɩ sɩ pɑɑ Yutɑ tʋ wei ɩ́ nyɩ-yɛ.
 
19 Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kpisɑ nɑntʋ kɛ pulɑsɩ tɑɑ.
Hɑlɩ ɑkɑnɑɑ tɑɑ ɑkɑnɑɑ hotinɑ ntɛ́.
 
20 Ɩ́ tɑɑ heeli-tǝɣɩ Kɑtɩ nyǝ́mɑ.
Pǝyele ɩ́ tɑɑ yɔɣɔtɩ-tǝɣɩ Asǝkɑlɔŋ mpɑɑŋ tɑɑ.
Pǝ fɛɩ sɩ Filiisi mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ pɛɛlɑɑ
ɩ́ ŋmɑɑlǝnɑ-tɩ.
 
21 Kilipʋwɑ pulɑsɩ kɑɑ tɑsɑ ɩhunte kɛ nɑʋ.
Pǝyele sɩ kɑɑ nɑ tɛʋ tɔtɔ.
Sɩ tɛtʋ tǝnɑ ɩ́ sɩ.
Tǝnɑɣɑ ɑkɑnɑɑ kpɑlǝŋ wɑkǝlɑɑ.
Pɑ kɑɑ tɑsɑ Sɑyuli kpɑlʋɣʋ kɛ nim sɑlʋɣʋ.
 
22 Sonɑtɑŋ ɩɩ tɔɔkɩ nyǝmlɛ nɑ ɩ́ tii ɑtɛ.
Pǝyele Sɑyuli nɑ́ɑ́ kpɛɛkɩ lɑɣɑtɛ nɑ tǝ́ mǝlɩ yem.
Pɑ kʋwɑ kolontunɑɑ tuutuumɑ kɛ́.
 
23 Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ luuŋ kɑ sʋʋ tǝmɑɣɑ.
Pɑ kpɛntɑ kʋlʋm kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ pɑ sǝm.
Pɑ lɔŋlɔŋ lɑpʋ tɛɛ ŋmɑkǝlɛ.
Pǝyele pɑ kǝlɑ tɔɣɔlɑsɩ kɛ toŋ.
 
24 Ɩsɛɣɛlɩ ɑlɑɑ mɛ, ɩ́ wii Sɑyuli.
Ɩnɩ ɩ suukɑɣɑnɑ-mɛɣɛ wontu kʋpɑntʋ,
nɑ ɩ tʋɣɩ mǝ tɔɔ kɛ́ kɑcɔkɑ nyǝmnɑɑ.
 
25 Akɑnɑɑ tɑɑ ɑkɑnɑɑ hotɑ tǝyoole.
Sonɑtɑŋ kpisɑ tɔnʋɣʋ kɛ pulɑsɩ tɑɑ.
 
26 Mɑ ceu Sonɑtɑŋ, nyɑ́ sǝm tɔm wɩɩ-m kɛ́.
N kɑ sɔɔlɑ-m kɛ́ nɑ pǝ kǝlɩ ɩsɩɩ ɑlʋ,
nɑ n hɛɛsǝɣɩ mɑ lɑŋlɛ.
 
27 Yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ sǝpɑ.
Akɑnɑɑ lepɑ yem.