TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
TIMOTEE
Kʋtʋlʋtʋ
Pɔɔlɩ wɛ sɑlǝkɑ tɑɑ kɛ́ Lom nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ pɑɣɑlɛ lɔ-ɩ. Ɩ nɑwɑ sɩ ɩ sǝm kpɛɣɛtɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ tʋɣɩ ɩ pǝyɑlʋ Timotee kɛ mpi mpi pǝ wɛ lɑpʋ tɔ. Ɩ́ hʋlɑ-ɩ sɩ ɩ́ yoo ɩsɔsɛɛlɛ yoou kʋpɑŋkʋ ɩsɩɩ Kilisiti sɔɔcɛ kʋpɑŋ. Sɩ ɩ́ tǝŋ ɩnɩ ɩ ɩkpɑtɛ nɑ ɩ́ kisi tɔm kpɑɩ nyǝntʋ tɔɔ kɛ hɔm. Nɑ ɩ́ kisi yooŋ wei ɩ́ hɑtǝlǝɣǝnɑ yʋlʋ kɛ tɑɑ tɛm tɔ. Sɩ ɩ́ tɔkɩ Ɩsɔ Tɔm nɑŋŋ nyǝntʋ nti ɩ́ mʋwɑ hɑtuu ɩ pǝcɑɑtʋ tɔ. Pɔɔlɩ tɑlɑ tɑkǝlɑɣɑ tǝkʋlɛ tɔ, ɩ́ tɑsɑ Timotee kɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ ɩ́ kɑntǝlɩ wɑhɑlɑ tɑɑ nɑ ɩ yoo ɩsɔsɛɛlɛ tɑɑ yoou. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɑsǝɣɩ tɑkǝlɑɣɑ kɑllɑɑ tǝnɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ nyɔɔ toŋ nɑ pɑ́ yoo ɩsɔsɛɛlɛ yoou ŋkʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Timotee II tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ sɑmtʋ nɑ ɑpɑlʋtʋ tɑsʋɣʋ, titite 1:1–2:13
Lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ, titite 2:14–4:5
Pɔɔlɩ yoou kʋpɑŋkʋ, titite 4:6-22
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Ɩsɔ luɣu lɑpǝnɑ nɑ mɑ́ lɑ Yesu Kilisiti tillu sɩ mɑ kpɑɑlǝɣɩ weesuɣu ŋku Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ mpɑ nɑ Yesu Kilisiti pɑ kpɛntɑɑ tɔ kʋ tɔm.
Mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ mɑ pu kʋpɑŋ Timotee. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-ŋ pɛɛlɛɛ nɑ suulu nɑ pɑ́ hɑ-ŋ ɑlɑɑfǝyɑ.
Apɑlʋtʋ sɔɔsʋɣʋ
Ɩsɔ wei ɩ tǝmlɛ mɑ lɑkǝnɑ lotu kʋlʋmtʋ ɩsɩɩ mɑ cɑɑnɑɑ lɑkɑɣɑ tɔɣɔ mɑ sɛɛkɩ. Mɑɑ hɔsǝɣɩ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ tɔɔsʋɣʋ kɛ mɑ sǝlǝmǝŋ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ ilim nɑ ɑhoo, nɑ mɑ́ sɛɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. Mɑ tɔɔsɑ nyɑ́ wulɑ, nɑ mɑ́ nyɩɩlǝɣɩ sɔsɔm sɩ mɑ́ nɑ-ŋ tǝ́ nɑ́ nɑ mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmɩ teu. Mɑ tɔɔsǝɣɩ ɩsǝnɑ n tɛmɑ nyɑ́ tɑɑ nɑ Ɩsɔ nɑ tɑmpɑnɑ tɔ. Nyɑ́ neese Loisi nɑ nyɑ́ too Iniisi pɛlɛ pɑɑ tɛmɑ pɑ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ tɑkɩ nyɑ́. Mɑ nyǝmɑ́ teu tǝkpɑtɑɑ sɩ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n tɛmɑ nyɑ́ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tɔɔsǝɣɩ-ŋ sɩ mɑɑ tǝnɑ mɑ niŋ kɛ nyɑ́ tɔɔ nɑ Ɩsɔ yele nɑ mpi pǝ lɑpʋ sɑɑ-ŋ tɔ tɑɑ yele nɑ pǝ́ sɩ pɑɑ pǝcɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ tɑ́ hɑ-tʋɣʋ ɩ Feesuɣu sɩ kʋ́ lɑ-tʋɣʋ sɔɣɔntʋnɑɑ. Amɑ sɩ kʋ́ lɑ-tʋɣʋ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ nɑ tǝmɑ sɔɔllɑɑ nɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ kɛ́.
Pǝ tɔɔ ɩlɛ tɑɑ sɩ fɛɛlɛ nɑ Tɑcɑɑ tɔm heeluɣu. Tɑɑ sɩ fɛɛlɛ nɑ mɑ́ wei mɑ kɛ́ sɑlǝkɑ tʋ kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ tɔ mɑ tɔm. Amɑ nyɑɑ tɔɣɔ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kʋnyɔŋ kɛ ɩsǝnɑ Ɩsɔ hɑ-ŋ pǝ tomɑ tɔ. Ɩnɩ ɩ yɑpǝnɑ tɑ́ nyɔɔŋ nɑ ɩ́ yɑɑ-tʋ sɩ tǝ́ lɑ ɩ yǝlɑɑ. Pǝ tɑɣɑ tɑ́ lɑkɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑsǝlɩ sɩ tɔɔ. Amɑ ɩsǝnɑ mpi ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɔ, nɑ ɩ pɛɛlɛɛ pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ lɑpɑ mpʋ. Hɑtuu yem tɑɑ kɛ́ ɩ tɑɣɑnɑ ɩ pɛɛlɛɛ ɑnɩ sɩ ɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́-tʋɣʋ-yɛ nɑ Yesu Kilisiti kiŋ. 10 Amɑ kɑɣɑnɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kɔmɑ tɔɣɔ ɩ hʋlɑ-tʋɣʋ-yɛ nɑ tǝ́ nɑ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Yesu Kilisiti kʋnɑ sǝm ɑpɑlʋtʋ, nɑ ɩ́ kuli weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ kʋ tɔɔ nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ.
11 Ɩsɔ lɑpɑ nɑ mɑ́ pǝsɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnɛ ɩ kpɑɑllʋ nɑ ɩ tillu nɑ ɩ sɛɣɛsǝlʋ. 12 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tɔkɩ kʋnyɔŋ kɛ ɩsǝntɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ tɑ lɔ tɔɔŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ nyǝmɑ́ wei mɑ lɑkɩ nɑ mɑ́ tɛɛlǝɣɩ tɔ, nɑ mɑ nyǝmɑ́ teu tǝkpɑtɑɑ sɩ ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɔkɩ mpi mɑ yelinɑ-ɩ tɔ hɑlǝnɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ ɩnɩ kʋ wule. 13 Kɛɛsǝɣǝnɑ sɛɣɛsǝŋ kʋpɑŋ wei mɑ kɛɛsɑ-ŋ nɑ ɩ́ wɑɑsǝɣɩ yǝlɑɑ tɔ, nɑ ń tɔkɩ teu kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ nɑ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ mpi tǝ hikɑ tɑ́ nɑ Yesu Kilisiti tɑ́ kpɛntʋɣʋ tɑɑ tɔ. 14 Feesuɣu Nɑŋŋtʋ wei ɩ́ cɑkɩ tɑ́ tɑɑ tɔ ɩ́ sǝnɑ-ŋ nɑ ń tɔkɩ teu kɛ sɛɣɛsʋɣʋ kʋpɑŋkʋ ŋku pɑ sɛɣɛsɑ-ŋ tɔ.
15 Asii tɛtʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ lɔ-m tɔ n nyǝmɑ́ mpʋ. Mpɑ pɑ hɑ-m siɣile kɛ mpʋ tɔ pɑ tɑɑ mpɛɣɛlɛ Fisɛɛlɩ nɑ Hɛɛmɔsɛɛnɩwɛ. 16 Honesifɔɔ temnɑ-m tɔm pɑɣɑlɛ. Ɩsɔ ɩ́ fɛlɩ ɩ́ nɑ ɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋpɑntʋ. Mɑ sɑlǝkɑ tǝkʋɣʋ tɑ lɑpɩ-ɩ fɛɛlɛ, 17 ɩ tɑlɑ Lom tɔ, ɩ pɛɛkɑ-m kɛ́ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ nɑ hɑlǝnɑ ɩ́ nɑ-m. 18 Tɑcɑɑ ɩ́ yele nɑ ɩ́ hiki kʋpɑntʋ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ ɩnɩ kʋ wule. Nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n nɑnɑ nyɑ́ ɩsǝlɛ kɛ kookɑlǝnɑɑ mpɑ ɩ lɑpɑ-m Ɩfeesu tɔ.