ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
AMƆƆSƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Pɩɩ wɛɛ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝmɑ kiŋ kɛ́ nɑ hɛɛsʋɣʋ. Ɩlɛnɑ toŋtʋnɑɑ nɑ́ɑ́ tɔkɩ ɑcɑmɑɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ muɣuliɣi tǝmɑ. Ntɛnɑ Ɩsɔ sɩɩ ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ wei ɩ kɑ́ tǝŋ tɔ, nɑ Amɔɔsɩ tɛlǝsɩ yǝlɑɑ. Ɩsɔ pɔɔsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ mpi pɑ lɑkɩ nɑ pǝ fɛɩ teu tɔ pǝ tɔm.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Amɔɔsɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ kɑlǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ nɑ pɑ cɔlɔ nyǝ́mɑ, titite 1–2
Mpi pǝ yoosiɣi Ɩsɔ nɑ ɩ yǝlɑɑ tɔ, titite 3–6
Tɔmnɑɑ mpɑ pǝ kulɑɑ nɑ pǝ́ hʋlɩ Amɔɔsɩ tɔ, titite 7–9
1
Tɑcɑɑ Ɩsɔ kulɑ tɔm tɔɔ nɑ ɩ́ heeli Yutɑ ɩcɑtɛ Tɛkʋwɑ tiikulu Amɔɔsɩ. Tɔm ntɩ tǝ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ tɔm kɛ́. Ɩsɔ yɔɣɔtɑ-tǝɣɩ nɑ pɩɩsɩ nɑɑlɛ siki nɑ pǝ́cɔ́ tɛtʋ seliɣi. Yutɑ wulɑʋ Osiyɑsɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝŋ Solopʋwɑm, wei ɩ kɛ́ Sowɑsɩ pǝyɑlʋ tɔ pɑ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ Ɩsɔ yɔɣɔtɑ tɔm ntɩ sɩ:
Tɑcɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́,
nɑ ɩ nɔɣɔ nɩɩ Siyɔŋ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ Yosɑlɛm,
ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ wulɑ.
Tɔlɑ tǝtɔɣɔlɛnɑɑ nyɩɩtʋ wʋlɑɑ,
nɑ Kɑmɛɛlɩ pʋɣʋ nyɩɩtʋ lontili.
Tɑcɑɑ kɑlǝnɑʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ ɩ cɔlɔ piitimnɑɑ
(Silii nyǝ́mɑ nyǝntʋ)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ
Silii ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ nyǝ́mɑ mɛ.
Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ kʋwɑ
Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ kɛ mʋsʋŋ nɑ nɑɑŋ ɑkuŋ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ tɛmɑ sɩɩʋ kɛ mǝ tɔɔ tɔ.
Mɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ mǝ ɑwulɑɑ,
Hɑsɑyɛlɩ nɑ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ pɑ tɛɛsɩ.
Mɑɑ pɛlɩ Silii ɩcɑtɛ Tɑmɑsɩ kɑmpʋnɑɑ kʋkɑlǝsǝŋ.
Ɩlɛnɑ kolontu sʋʋ nɑ ɩ́ kʋ mǝ wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ.
Mpi tɔ, ɩsɑɣɑtʋ heele tɑɑ kɛ́ ɩ́ yɔɔlǝɣɩ.
Ye pǝ kɑɑsɑ mǝ tɛtʋ tǝnɑ ɩlɛ pɑɑ kuu-mɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ Kiii.
 
(Filiisi nyǝ́mɑ nyǝntʋ)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ:
Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ
mɑ kɑlǝɣǝnɑ Kɑsɑ Filiisi nyǝ́mɑ mɛ.
Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ kuu ɑcɑlɛɛ tǝcu yǝlɑɑ,
nɑ ɩ́ pɛɛtǝnɑ-yɛɣɛ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ tɛmɑ sɩɩʋ kɛ mǝ tɔɔ tɔ.
Mɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ Kɑsɑ ɩcɑtɛ,
nɑ tǝ kutuluŋ kʋpɑŋ.
Mɑɑ kpiisi Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ nɑ Asǝkɑlɔŋ nyǝ́mɑ wulɑʋ.
Ɩlɛnɑ mɑ́ niki Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ tɔɔ.
Pǝ kɑɑ kɑɑsɩ Filiisi nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ nɔɣɔlʋ.
Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
 
(Fenisii nyǝ́mɑ nyǝntʋ)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ tɔtɔ sɩ:
Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ
mɑ kɑlǝɣǝnɑ Tiii Fenisii nyǝ́mɑ mɛ.
Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ tɑ tɔkɩ
nɔɣɔ ŋkɑ mǝ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑ́ pɛɛlɑɑ tɔ.
Hɑlǝnɑ ɩ́ kuu ɑcɑlɛɛ tǝcu yǝlɑɑ nɑ
ɩ́ pɛɛtǝnɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
10 Mɑɑ nyɑɣɑsɩ mǝ ɩcɑtɛ Tiii
nɑ tǝ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ kɛ kɔkɔ.
 
(Ɩtɔm nyǝ́mɑ nyǝntʋ)
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ:
Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ
mɑ kɑlǝɣǝnɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ.
Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ tɔɣɔnɑ
mǝ tɛɛtʋnɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ lɑɣɑtɛ tɔ.
Hɑlɩ ɩ́ kisi pɑ pǝtɔɔtǝlɛ
nyǝnʋɣʋ sɩ ɩ́ kʋ́ mǝ pɑ́ɑ́nɑ́.
Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔkɩ-wɛ nɑ mǝ tɑɑ kɛ́ tɑm.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
12 Mɑɑ nyɑɣɑsɩ mǝ ɩcɑtɛ Temɑŋ nɑ pɑ kɑwulɑɣɑ
tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ nsi sɩ wɛ Posǝlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔɣɔ kɔkɔ.
Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ mǝ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ kɑ wɛɛ.
 
(Amoni nyǝ́mɑ nyǝntʋ)
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ:
Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ
mɑ kɑlǝɣǝnɑ Amoni nyǝ́mɑ.
Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsɩɩ ɩ́ yɑsʋɣʋ
Kɑlɑɑtɩ ɑhontonɑɑ lotu tɔ.
Ɩ́ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ wɑlǝsǝɣɩ mǝ tɛtʋ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
14 Mɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ mǝ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Lɑpɑ,
nɑ pǝ nyɑɣɑ mǝ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ.
Yoou wulɑ nɑ kʋ kɑkiisɑsɩ nɑ kʋ
kɑcuculɑɣɑ tɑɑ kɛ mɑɑ lɑ mpʋ.
15 Pɑɑ kpɑ mǝ wulɑʋ kɛ yomle
nɑ pǝ́ kpɛnnɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ.
Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.