ƖSƎTƐƐ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ ponɑ Pɑpiloni tɔ pɑ tɔm. Pɑpiloni nyǝ́mɑ cɔɔsɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɛɣɛ hɑlǝnɑ pɑ́ lʋkɩ sɩ pɑ́ kpiisi-wɛ. Amɑ Ɩsɔ tɑ́ tisi. Ɩ yɑpɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ Ɩsǝtɛɛ niŋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Ɩsǝtɛɛ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsǝtɛɛ pǝsɑ wulɑʋ, titite 1:1–2:23
Hɑmɑŋ kʋlǝɣɩ Mɑɑtosee tɔɔ, titite 3:1–5:14
Hɑmɑŋ sǝm, titite 6:1–7:10
Yutɑ nyǝ́mɑ kǝlʋɣʋ kɛ pɑ kolontunɑɑ, titite 8:1–10:3
1
Wulɑʋ Aselusi ɑcimɑ
Wulɑʋ Aselusi*fɑ* tɔkɑɣɑnɑ kɑwulɑɣɑ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ Ɛntɩ nɑ pǝ́ polo Ɩtiyopii tɔ, pǝ hɔɣɔlǝŋ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (127) tɔɔ. ɑ Aselusi: Pɑpiloni wulɑʋ kɛ pɑ́ yɑɑ mpʋ nɑ kʋlʋm ɩnǝɣɩ pɑ yɑɑkɩ tɔtɔ sɩ Sɛɛlǝsɛsɩ. Susi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ Aselusi kɑwulɑɣɑ kumte kɑ wɛɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ, ɩ lɑpɑ ɑcimɑ kɛ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ, nɑ Pɛɛsɩ nɑ Metii nyǝ́mɑ, pǝ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ kʋfǝnɛɛnɑɑ nɑ kʋmɑtɑŋnɑɑ sɔsɑɑ. Ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtoso tǝcu kɛ́ ɩ lɑpɑ ɑcimɑ ɑnɩ. Aselusi hʋlɑ ɩ wɛnɑʋ sɔsɔɔʋ, nɑ ɩ sɔsɔɔntʋ pǝ fɛɩ yɔɣɔtʋɣʋ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɑsɑ ɑcimɑ lɑpʋ tɔtɔɣɔ Susi ɩcɑtɛ heele tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ sɔsɑɑ nɑ sǝkpemɑ, nɑ pǝ polo piyɑ tɔ. Kʋyɑkʋ nɑ kʋ ɩsikile kɛ ɩ lɑpɑ ɑcimɑ kɛ kɑwulɑɣɑ nɔnɔɣɔ tɛɛ tɑɣɑ tɔɔ. Pɑɑ kɑɣɑ pɔɔŋ kʋpɑŋ kʋhʋlʋmǝŋ kɛ́. Nɑ wei pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ tɔ, nɑ ŋmɩɩsɩ kʋsɛɛmɑsɩ. Nɑ pɑ́ tɑmsǝnɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kukuwee nɑ pɛɛ kʋhʋlʋmɛɛ ɑkelenɑɑ. Pɑ sɩɩwɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ pǝ kɑtonɑɑ tɑkɑ kɛ́ pɛɛ kʋpɑnɑ nnɑ ɑ wɛnɑ ŋmɑlǝm wɑɑnɩ wɑɑnɩ tɔ ɑ tɑɣɑ tɔɔ. Wulɑʋ kɑ puu sʋlʋm kɛ sɔsɔm kɛ́ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɛkɩ wʋlɑ poosiyɑnɑɑ wɑɑnɩ wɑɑnɩ tɑɑ, nɑ pɑ́ cɛlǝɣɩ yǝlɑɑ. Pɑɑ wei ɩ nɔkɑ ɩsǝnɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ nyɔɔkɩ. Pɑɑ tɑŋǝɣɩ nɔɣɔlʋ. Mpi tɔ, wulɑʋ kɑ hɑ nɔɣɔ kɛ́ sɩ wei ɩ́ nyɔɔkɩ ɩsǝnɑ pɑ́ cɛlɑ-ɩ mpʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ ɑlʋ Fɑsiti nɑ́ lɑpɑ ɩ ɑlʋtɔɣɔntǝlɛnɑɑ kɛ ɑcimɑ tɔtɔɣɔ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
Wulɑʋ ɑlʋ Fɑsiti teeli pɑsʋɣʋ
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule, wulɑʋ Aselusi hɑɣɑ sʋlʋm. Ɩ lɑŋlɛ hʋlʋmɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ ɩ tǝmlɛ lɑtɑɑ yǝlɑɑ kɑtɑɑsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Mehumɑŋ nɑ Pisitɑ nɑ Hɑɑponɑ nɑ Pikitɑ nɑ Apɑkǝtɑ nɑ Setɑɑ nɑ Kɑɑkɑsɩ. 11 Nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Mɑ ɑlʋ Fɑsiti ɩ́ tɑɣɑnɩ ɩ tɩ nɑ ɩ́ te ɩ kɑwulɑɣɑ ntenuɣu nɑ ɩ́ lɩɩ mɑ ɩsɛntɑɑ. Nɑ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ nɑ sɑmɑɑ pɑ́ nɑ́ ɩ teu. Mpi tɔ, ɩ ɩsɛntɑɑ kɑ lɩɩwɑɣɑ pǝ fɛɩnɑ sɑɑlɑ. 12 Amɑ Fɑsiti nɑ́ kisɑ lɩɩʋ ɩsɩɩ wulɑʋ sɩɩʋ tɔ. Tǝnɑɣɑ pǝ hɑŋɑ wulɑʋ kɛ sɔsɔm, nɑ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ huu. 13 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ yɔɣɔtǝnɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ nyǝntɑɑ. Pɑ nyǝmɑ́ kɑwulɑɣɑ tɔm hʋʋʋ nɑ pǝ kiiŋ kɛ́. Pǝ́cɔ́ pɑ kɛ́ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ. 14 Mpɛɣɛlɛ Pɛɛsɩ nɑ Metii yǝlɑɑ, Kɑɑsenɑ nɑ Setɑɑ nɑ Atǝmɑtɑ nɑ Tɑɑsisi nɑ Mɛlɛsɩ nɑ Mɑɑsenɑ nɑ Memukɑŋ. Pɑɑ kɛ́ wulɑʋ ɑkewenɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ́. Pɑ nyǝmɑ́ ɩ lotu kɛ́ nɑ pɑ́ lɑkɩ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ kɛ́ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ. 15 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Wulɑʋ mɑ́, mɑ tilɑɑ nɑ pɑ́ heeli Fɑsiti kɛ tɔm nɑ ɩ́ kisi tǝ mʋɣʋ. Ɩlɛ ye pɑ kɛɛsǝnɑ kiiŋ pepeɣe pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑpɩ-ɩ?
16 Tǝnɑɣɑlɛ Memukɑŋ cɔwɑ wulɑʋ nɑ ɩ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ nyɑ́ tike kɛ Fɑsiti nyǝnɑ yem. Amɑ ɩ kpɛŋnɑ nyɑ́ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ, nɑ nyɑ́ tɛtʋ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ. 17 Pǝlɛ pǝ pɑɑsi ɑlɑɑ tǝnɑ kɑ́ tɛlǝsɩ-tǝɣɩ tǝmɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nyǝnɩ pɑ pɑɑlɑɑ kɛ yem sɩ: Wulɑʋ kɑ yɑɑwɑ ɩ ɑlʋ nɑ ɩ́ kisi pote. 18 Sɑŋɑ mɑɣɑmɑɣɑ Mete nɑ Pɛɛsɩ pǝ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ ɑlɑɑ kɑ nɩɩ-tɩ. Ɩlɛnɑ pɑ pɑɑlɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ nɑ pɑ́ kɛɛsǝɣɩ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-wɛ. 19 Tɔʋ, Tɑcɑɑ, ye mɑ tɔm lɑpɑ-ŋ teu, ɩlɛ n yele nɑ pɑ́ ŋmɑɑ Mete nɑ Pɛɛsɩ kiiŋ wei ɩɩ lɑɣɑsǝɣɩ tɔ, ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ, Fɑsiti ɩ́ tɑɑ tɑsɑ nyɑ́ kiŋ kɔntɛ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ kpɑɣɑ ɑlʋ kʋfɑlʋ wei ɩ mʋnɑ pɑ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ tɔ. 20 Ye nyɑ́ kɑwulɑɣɑ sɔsɑɣɑ kɑnɛ, kɑ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɩɩ tɔm tǝnɛ, ɩlɛ ɑlɑɑ kɑ́ nɩɩnɑ pɑ pɑɑlɑɑ. Pɑɑ pɑ kɛ́ sǝkpemɑ yɑɑ sɔsɑɑ.
21 Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm ntɩ tǝ lɑpɑ wulɑʋ nɑ ɩ ɑkewenɑɑ kɛ leleŋ, nɑ wulɑʋ lɑ ɩsɩɩ Memukɑŋ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. 22 Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑɑ lɛɛtǝlǝnɑɑ nɑ pɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ kʋnʋŋ nɑ kʋ ŋmɑɑtʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tilinɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ sɩ, pɑɑ ɑpɑlʋ wei ɩ kɛ sɔsɔ kɛ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ nsǝmlɛ kɛ pɑɑ yɔɣɔtɩ.

ɑ1:1 Aselusi: Pɑpiloni wulɑʋ kɛ pɑ́ yɑɑ mpʋ nɑ kʋlʋm ɩnǝɣɩ