TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
KALATƖ
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Pɔɔlɩ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Kɑlɑtɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ponɑ Lɑɑpɑɑlɩ kʋpɑŋ nɑ pɑ mʋ tɔ. Ɩ kɑ nɩɩwɑɣɑ sɩ yǝlɑɑ kɔmɑ nɑ pɑ sɛɣɛsǝɣɩ-wɛɣɛ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋlɑpʋtʋ. Ɩlɛ ɩ lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ pɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ ntɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ tɔmɑ sɩ: Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei mɑ heelɑ-mɛ tɔ ɩ tɑ kɛ wei yʋlʋ lupɑ kʋlupu tɔ (1:11). Ɩ yɔɣɔtɑɑ tɔtɔ sɩ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ yɑkǝnɑ yʋlʋ, pǝ tɑɣɑ kʋlɑpʋtʋ tǝŋʋɣʋ tɔɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ tǝ tǝŋ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ nyǝntʋ pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ nyǝntʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kɑlɑtɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wɛ kʋlʋm kɛ́, titite 1–2
Ɩsɔ pɛɛlɛɛ yɑkǝnɑ yʋlʋ nyʋɣʋ, titite 3
Ɩsɔ sɛɛlʋ wei ɩ fitɑ yomle tɔ nɑ ɩ kʋlɑpǝlɛ, titite 4–5
Kʋtǝkǝtʋ, titite 6
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ tillu Pɔɔlɩ, ɩlɛ pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ yǝlɑɑ tʋnɑ-m tiluɣu. Pǝyele pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɛlǝsǝnɑ-m tiluɣu mpɩ. Amɑ Yesu Kilisiti nɑ Cɑɑ Ɩsɔ wei ɩ kɑ feesɑ-ɩ wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ tɔ mpɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ tʋnɑ-m-wɩ. Mɑ́ nɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ wɛ cǝnɛ tɔ tǝ tɑmsǝnɑ nɑ tǝ́ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Kɑlɑtɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ mɛ sɩ tǝ sɛɛkɩ-mɛ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ. Kilisiti ɩnɩ ɩ hɑnɑ ɩ tɩ sɩ ɩ́ yɑ-tʋɣʋ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ lǝsɩ-tʋɣʋ kʋyɛɛŋ kʋtɑkɛɛsǝŋ ɩnɛ ɩ tɑɑ, nɑ mpʋ ɩnɩ pǝ kɛ́ Tɑcɑɑ luɣu nyǝntʋ kɛ́. Tǝ́ tʋ́ Ɩsɔ kɛ́ teeli kɛ tɑm tɔɔ. Ami.
Lɑɑpɑɑlɩ kʋlʋm ɩnǝɣǝlɛ kʋlʋm tǝkoŋ
Mɑ tɑ hʋʋ sɩ ɩ́ kɑ́ hɑ siɣile kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ lɔŋ kɛ wei ɩ yɑɑ-mɛɣɛ Kilisiti pɛɛlɛɛ tɔɔ tɔ nɑ ɩ́ tǝŋ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ lɛlʋ, mɑ tutɑɑ kɛ́. Mɑ yɔɣɔtʋɣʋ mpʋ tɔ pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ Lɑɑpɑɑlǝnɑɑ Kʋpɑmɑ wɛ nɑɑlɛ se. Amɑ mɑ nɑwɑɣɑ sɩ yǝlɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ lɑkɩ-mɛɣɛ yɛlɛyɛlɛ nɑ pɑ́ cɑɑ pɑ kɛɛ Kilisiti Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnɩ. Ye nɔɣɔlʋ kɔmɑ nɑ ɩ́ heeli-mɛɣɛ Lɑɑpɑɑlɩ kʋfɑlʋ nɔɣɔlʋ nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ wei tǝ tɛmɑ-mɛɣɛ heeluɣu tɔ, Ɩsɔ kɑ́ nɑnɑ pʋntʋ pɑɑ ɩ kɛ́ ɑwe. Pɑɑ tɑ́ tɑɑ yʋlʋ mɑɣɑmɑɣɑ, pɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɔɣɔlʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Tɩɩ tɛmɑ-mɛɣɛ heeluɣu nɑ mɑ tɑsǝɣɩ-mɛɣɛ heeluɣu kɛ mpʋ, sɩ ye nɔɣɔlʋ kɔmɑ nɑ ɩ́ heeli-mɛɣɛ Lɑɑpɑɑlɩ kʋfɑlʋ nɔɣɔlʋ nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ wei ɩ́ tɛmɑ mʋɣʋ tɔ, Ɩsɔ kɑ́ nɑ́nɑ́ pʋntʋ.
10 Ɩlɛ pǝ lɩɩwɑ sɩ yǝlɑɑ ɩsɑntɛ ntɛ́ mɑ cɑɑ yɑɑ we? Aɑɩ, ɑmɑ Ɩsɔ ɩsɑntɛ kɛ mɑ pɛɛkǝɣɩ. Mɑ cɑɑ sɩ yǝlɑɑ lɑŋɑ ɩ́ hɛɛnɑ-m? Ye mɑɑ cɑɑkɑɣɑ sɩ yǝlɑɑ lɑŋɑ ɩ́ hɛɛnɑ-m mɑ tɑɑ lɑ Kilisiti tǝmlɛ tʋ.
Ɩsǝnɑ pǝ lɑpɑ nɑ Pɔɔlɩ pǝsɩ tillu tɔ
11 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ heeliɣi-mɛ tǝfoo sɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei mɑ heelɑ-mɛ tɔ ɩ tɑ kɛ wei yʋlʋ lupɑ kʋlupu tɔ. 12 Mɑ tɑ nɩɩ-tǝɣɩ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kiŋ. Pǝ tɑɣɑ yʋlʋ nɔɣɔlʋ sɛɣɛsǝnɑ-m, ɑmɑ Yesu Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ kulinɑ tǝ tɔɔ nɑ mɑ́ nyɩ-tɩ.
13 Ɩ́ nɩɩ ɩsǝnɑ mɑ yɑɑsi kɑ wɛ wɑɑtʋ wei mɑɑ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ sɛɛʋ tɔ. Nɑ ɩ́ nyǝ́mɑ́ ɩsǝnɑ mɑɑ nɑɑsɑɣɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekɑ tǝkɑŋkɑŋ nɑ mɑ́ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ sɩ mɑ wɑkǝlǝɣɩ-wɛ tǝkpɑtɑɑ tɔ. 14 Mpɑ pɑɑ kɛ́ mɑ piitim nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kɛ́ mɑ sɑɑlɑnɑɑ tɔ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ hɑŋnɑ-m pʋlʋɣʋ tɑ́ Yutɑ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Ɩsǝnɑ mɑɑ tǝŋɑɣɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ kɔtɑsɩ tɔ pǝ fɛɩ kɛɛsʋɣʋ.
15 Amɑ Ɩsɔ suulu tɔɔ ɩ lǝsɑ-m nɑ mɑ mpɑɑ kɛ wɑɑtʋ wei pɑ tɑ tɩɩ lʋlǝtɑ-m tɔ, nɑ ɩ́ yɑɑ-m sɩ mɑ́ lɑ ɩ tǝmlɛ. 16 Pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑ Ɩsɔ nɑ ɩ́ kuli ɩ Pǝyɑlʋ tɔɔ sɩ mɑ́ nyǝmɩ-ɩ tǝcɛɩcɛɩ, nɑ mɑ́ sɛɣɛsɩ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɣɔ ɩ tɔm Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔ mɑ tɑ polo nɔɣɔlʋ cɔlɔɣɔ sɑɑwɑlɑ lɑpʋ. 17 Pǝyele mɑ tɑ polo Yosɑlɛm sɩ mɑ nɑɑ mpɑ pɑ lɑpɑ tillɑɑ nɑ mɑ tɔɔ tɔ. Amɑ mɑ tɛɛ Alɑpʋ kɛ kpɑkpɑɑ, pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ mɑ́ mǝlɩ Tɑmɑsɩ. 18 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ pǝ lɑpɑ pɩɩsɩ tooso tɔɣɔ mɑ polɑ Yosɑlɛm sɩ mɑ nyǝŋ Piyɛɛ. Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ ɩ́lɛ́ tǝ́ cɑɣɑ wɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ. 19 Mɑ nɑ tillɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tǝ tɑ nɑ ye pǝ tɑɣɑ Tɑcɑɑ neu Sɑɑkɩ.
20 Tɑmpɑnɑ tɔm kɛ mɑ kɛɛsǝɣɩ-mɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ cǝnɛ, nɑ Ɩsɔ mɑɑ looliɣi.
21 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ mɑ cɔɔ Silii nɑ Silisii pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ. 22 Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɑ keesitɑ-m. 23 Amɑ pɑ yɔɣɔtɑ mɑ tɔm kɛ́ nɑ mpɛ pɑ́ nɩɩ kʋnɩɩ, sɩ wei ɩnɩ ɩ kɑ nɑɑsɑɣɑ-tʋ tɔ kɑɣɑnɑ ɩ tɔŋnɑ Ɩsɔ sɛɛʋ mpi ɩ kɑ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ sɩ ɩ́ wɑkǝlɩ tǝkpɑtɑɑ tɔ pǝ wɑɑsʋ lɑpʋ. 24 Nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ kɛ́ mɑ tɔɔ.