KANCAALAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Kɑncɑɑlɑɣɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ cǝnɛɣɛ tǝ nɑɑkɩ pǝ tǝnɑ pǝ kɑncɑɑlɑɣɑ. Antulinyɑ nɑ ɩ tɑɑ nyǝm ŋmɑʋ kɑncɑɑlɑɣɑ, nɑ yǝlɑɑ ŋmɑʋ kɑncɑɑlɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑncɑɑlɑɣɑ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛ, ɩsǝnɑɣɑ tɩɩ pǝsɩ nɑ tǝ́ cɛkǝnɑ ɑntulinyɑ wei ɩ tɑɑ tǝ wɛ ɩsǝntɔ tɔ, nɑ yʋlʋ lonte ntɛ́ leɣe ɑntulinyɑ tɑɑ? Pepe tɔɔ kɛ́ ɑntulinyɑ yǝlɑɑ fɛɩ tǝmɑ nɑ leleŋ? Yǝlɑɑ kɑ́ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ ɑntulinyɑ? Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɔ tɑɣɑnɑ ɩsǝnɑ pɩɩ yɑ ɑntulinyɑ yǝlɑɑ nyɔɔŋ tɔ, nɑ ɩ́ yɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɑ Apǝlɑhɑm. Ɩnɩ ɩ sɩɩnɑ Ɩsɔ piitim nɑ Ɩsɔ sɛɛtʋ kite.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kɑncɑɑlɑɣɑ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Antulinyɑ nɑ kɑncɑɑlɑɣɑ yǝlɑɑ ŋmɑʋ titite 1–2
Kɑncɑɑlɑɣɑ yǝlɑɑ kpɛɛnɑʋ nɑ Kɑyini nɑ Apɛɛlɩ pɑ tɔm titite 3–5
Lʋm wɑɑsʋɣʋ kɛ Nowee wɑɑtʋ titite 6–10
Pɑpɛɛlɩ kutuluɣu sɔsɔɔʋ ŋmɑʋ titite 11
Ɩsɔ yɑɑwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɑ Apǝlɑhɑm titite 12:1–25:18
Apǝlɑhɑm pǝyɑlʋ Ɩsɑɑkɑ nɑ ɩ sɑɑlɩ Yɑkɔpʋ pɑ tɔm titite 25:19–37:1
Yosɛɛfʋ tɔm nɑ Yɑkɔpʋ nɑ ɩ nyǝ́mɑ kɛ Icipiti titite 37:2–50:26
PƎ TƎNA PƎ KANCAALAƔA
1
Ɩsɔ lɑpʋ kɛ ɑntulinyɑ nɑ yǝlɑɑ
Wɑɑtʋ wei Ɩsɔ cɑɑlɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ kɛ lɑpʋ tǝcǝcɩ tɔ.
Tɛtʋ ntɩ tɩɩ wɛ kpɛtɛ kɛ́ tǝ fɛɩ tɑpʋɣʋ tǝ fɛɩ nɔɣɔ, nɑ teŋku lumɑŋ nyǝŋ wɑɑsɑ pǝ tɔɔ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ nyɑlɑɑ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ Ɩsɔ heelim nɑ́ɑ́ mɑkɩ lʋm tɔɔ. Ntɛnɑ Ɩsɔ tɔ́ sɩ: Pǝ́ nɑɑkɩ, ɩlɛnɑ pǝ́ sʋʋ nɑʋ. Ɩsɔ lɑŋlɛ hɛɛnɑ pǝ nɑɑkʋɣʋ mpʋ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ fɑɣɑ-wɩ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ. Mpʋɣʋlɛ Ɩsɔ hɑ pǝ nɑɑkʋɣʋ mpʋ tɔɣɔ hǝtɛ sɩ ilim tɑɑ, nɑ ɩ́ hɑ sǝkpɛtʋɣʋ sɩ ɑhoo. Pǝ kpɑɣɑ tɑnɑŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ ɑhoo nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɔ, pǝ kpɛntɑ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ.
Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tɔ́ sɩ: Pɑtǝmɑ ɩ́ wɛɛ ɩsɔtɑɑ, ɩlɛnɑ pǝ́ fɑɣɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ lʋm nɑ ɑtɛ nyǝm. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. Ntɛnɑ ɩ́ hɑ pɑtǝmɑ ɩnǝɣɩ hǝtɛ sɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ. Pǝ kpɑɣɑ tɑnɑŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ ɑhoo nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɔ, pǝ kpɛntɑ kʋyɑkʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Atɛ lʋm ɩ́ kpɛntɩ lonɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ nɑ pǝ́ yele puɣulɑɣɑ tɛtʋ. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. 10 Kɛlɛnɑ Ɩsɔ hɑ-tǝɣɩ hǝtɛ sɩ tɛtʋ, nɑ ɩ́ yɑɑ lʋmnɑɑ mpɛ sɩ teŋkunɑɑ, nɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛ. 11 Ntɛnɑ Ɩsɔ tɔ́ sɩ: Tɛtʋ ɩ́ lʋlǝsɩ kʋnyɔnyɔm mpi pǝ wɛ tǝlɛkʋlɛkʋ tɔɣɔ wɑɑnɩ wɑɑnɩ ɩsɩɩ tɩɩŋ nɑ nyɩɩtʋ nɑ pǝ́ lʋlǝɣɩ pǝ pee nɑ ɑ́ wɛ nyɔʋ. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ lʋlǝsɑ-wǝɣɩ wɑɑnɩ wɑɑnɩ, nɑ Ɩsɔ lɑŋlɛ hɛɛ. 13 Pǝ kpɑɣɑ tɑnɑŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ ɑhoo nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɔ, pǝ kpɛntɑ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ.
14 Mpʋɣʋlɛ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Kɔkɔsɩ ɩ́ wɛɛ ɩsɔtɑɑ nɑ sɩ́ fɑɣɑ ilim nɑ ɑhoo, nɑ kʋyɛɛŋ nɑ pɩɩsɩ nɑ lʋŋlɛ nɑ yolumɑ, 15 nɑ sɩ́ nɑɑkɩ tɛtʋ, ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. 16 Kɔkɔsɩ sɔsɔɔnsɩ nɑɑlɛɣɛ ɩ lɑpɑ, nɑ kʋkǝlɑɣɑ tɔ́kɩ kɑwulɑɣɑ kɛ ilim nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ kɛ ɑhoo. Nɑ ɩ́ lɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ tɔtɔ. 17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tʋ́ sɩ tǝnɑɣɑ ɩsɔtɑɑ nɑ sɩ́ nɑɑkɩ tɛtʋ tɔɔ, 18 nɑ sɩ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ ilim nɑ ɑhoo, nɑ sɩ́ fɑɣɑ ilim nɑ sǝkpɛtʋɣʋ. 19 Pǝ kpɑɣɑ tɑnɑŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ ɑhoo nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɔ, pǝ kpɛntɑ kʋyɑkʋ liɣiti nyǝŋkʋ.
20 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Weesuɣu nyǝm ɩ́ sú lʋmnɑɑ tɑɑ nɑ sumɑsɩ nɑ́ɑ́ kʋlǝɣɩ ɩsɔtɑɑ. 21 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ lɑ́ lʋm tɑɑ tɔɣɔlǝŋ nɑ pǝ tɑɑ weesuɣu nyǝmnɑɑ kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ, nɑ sumɑsɩ tǝnɑ, nɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛ, 22 nɑ ɩ́ kooli-tǝɣɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Ɩ́ lʋlɩ nɑ ɩ́ huki nɑ ɩ́ sú teŋkunɑɑ, nɑ sumɑsɩ nɑ́ɑ́ huki tɛtʋ tɔɔ. 23 Pǝ kpɑɣɑ tɑnɑŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ ɑhoo nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɔ, pǝ kpɛntɑ kʋyɑkʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ.
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Tɛtʋ ɩ́ lʋlǝsɩ weesuɣu nyǝm tǝnɑɣɑ wɑɑnɩ wɑɑnɩ ɩsɩɩ tɔlɑ nɑ tɑɑlɛ wontu nɑ ɑtɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ tǝnɑ, ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. 25 Wontunɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑɣɑ ɩ lɑpɑ, pɑɑ tɔlɑ pɑɑ tɑɑlɛ wontu pɑɑ ɑtɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ, nɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛ. 26 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Tǝ́ ŋmɑ́ yʋlʋ nɑ ɩ́ wɛɛ ɩsɩɩ tɑ́ tǝtɛŋɛlɛŋ nɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ wontu tǝnɑ tɔɔ, pɑɑ tiinɑ pɑɑ sumɑsɩ pɑɑ nti. 27 Kɛlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ yʋlʋ ɩsɩɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ wɛɛ tɔ. Apɑlʋ nɑ ɑlʋ kɛ ɩ ŋmɑ́-wɛ ɩsɩɩ ɩ wɛʋ tɔ 28 nɑ ɩ́ kooli-wɛɣɛ kʋpɑntʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ lʋlɩ nɑ ɩ́ huki nɑ ɩ́ sú tɛtʋ nɑ ɩ́ pǝsɩ-tɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ tiinɑ nɑ sumɑsɩ nɑ ɑtɛ wontu tǝnɑ tɔɔ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ-tɩ. 29 Mǝ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ kʋnyɔnyɔm nɑ tɩɩŋ tǝnɑ pee. 30 Wontu nɑ sumɑsɩ nɑ weesuɣu nyǝm tǝnɑ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ nyɩɩtʋ kʋlɛkǝlɛkǝtʋ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. 31 Mpʋɣʋlɛ Ɩsɔ nyǝnɑɑ nɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛ sɔsɔm. Pǝ kpɑɣɑ tɑnɑŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kpɑɣɑ ɑhoo nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɔ, pǝ kpɛntɑ kʋyɑkʋ nɑɑtoso nyǝŋkʋ.