ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
HAPAKUKU
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Hɑpɑkuku nɑɑkɩ ɩsǝnɑ yǝlɑɑ ɩɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ pɑ́ pǝntǝɣɩ nɑ Ɩsɔ sumɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔkɩ wɑhɑlɑ kɛ pǝ tɔɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ pɔɔsǝɣɩ Ɩsɔ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ Ɩsɔ kɛ́ siɣisulu nɑ yǝlɑɑ lɑkɩ mpi pǝ tɑ siɣisi tɔ nɑ ɩ́ sumɑ? Amɑ Ɩsɔ nɑ́ cɔɔkɩ sɩ, wɑɑtʋ wɛɛ wei ɩ tɑɑ ɩnɩ ɩ́ kɑ́ hʋʋnɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ pǝntǝlɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ ɩ́ cɑɣɑnɑ tʋnɑʋ nɑ ɩ́ tɑŋ wɑɑtʋ wei Ɩsɔ hʋʋnɑʋ kɑ́ tɑlɑ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Hɑpɑkuku tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Misee wiinɑʋ kɛ Ɩsɔ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɔʋ, titite 1:1–2:6
Mpusinɑɑ kɑkpɑsɩ, titite 2:7-20
Yʋlʋ ɩ́ tɑŋ Ɩsɔ wɑɑsʋɣʋ nɑ nɑɑni, titite 3
1
Tɔmnɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ kulɑɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Hɑpɑkuku tɔ.
Hɑpɑkuku yɑɑkɩ Ɩsɔ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ
tɛlǝsʋlʋ Hɑpɑkuku wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ:
Hɑtoo, mɑ yɑɑ-ŋ sɩ ń wɑɑsɩ-tʋ
sɩ pɑ lɑkɩ-tʋɣʋ mʋsʋŋ tɔ, pǝlee kɛ́ n kɑ́ cɔ-m?
Ɩsǝnɑɣɑ n kɑ́ tisi nɑ mɑ́ nyǝnǝɣɩ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ?
Nɑ nyɑɑ nyǝnǝɣɩ mpi pǝ tɑ siɣisi tɔ?
Mpi tɔ, ŋmɑkǝlʋɣʋ nɑ mʋsʋŋ,
nɑ yooŋ nɑ hʋʋlɛ tike kɛ yǝlɑɑ lɑkɩ.
Nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑsǝɣɩ kiiŋ kɛ tǝŋʋɣʋ.
Pǝ́cɔ́ pɑɑ hʋlǝɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ ɑ lonte tɑɑ.
Asɑɣɑɑ ntɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝ́mɑ,
nɑ hʋʋlɛ wɑkǝlǝɣɩ.
Pɑpiloni nyǝ́mɑ wɑtɑɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ cɔwɑ sɩ:
Ɩ́ nyǝnɩ piitimnɑɑ nɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-mɛ.
Mpi tɔ, tǝmlɛ nɑtǝlɩ tɩɩ lɑ nɑ ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsɛ.
Hɑlɩ ye pɑɑ heelɑ-mɛɣɛ pǝ tɔm,
mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑɑ tisi.
Mɑɑ kɔnɑ Pɑpiloni kpɑŋtʋnɑɑ mpɛ.
Pɑ fɛɩ nɔɣɔlʋ pǝtɔɔtǝlɛ.
Pɑ cɔɔkɩ ɑntulinyɑ tǝnɑɣɑ nɑ pɑ́ lɛɛkǝɣɩ lɛlɑɑ tɛtʋ.
Pɑ tɔm wɛ sɔɣɔntʋ kɛ́.
Kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́ pɑ tʋɣʋnɑ mpi pɑ cɑɑkɩ lɑpʋ tɔ.
Pɑ kpɑɣɑnǝŋ lɔŋlɔŋ lɑpʋ tɛɛ kpooŋ.
Pɑ kǝlɑ toŋ kɛ sʋnsʋmʋɣʋ ŋku nyɔɣɔsɩ pɩɩwɑ tɔ.
Ye pɑ lɩɩnɑ pooluŋ pɑ kpɑɣɑnǝŋ ŋmɑɑkɩ kɛ́.
Ɩ́ kʋlǝɣɩ hʋntʋ kɛ́ ɩsɩɩ hɛkǝlɛ tiliɣi kɑmpɑɣɑ wɑɑlɩ.
Wontu kuuu kɛ pɑ kɔŋ pɑɑ nyǝɣǝsǝɣɩ.
Pɑ kuuki sɑlǝkɑtʋnɑɑ kɛ tuutuumɑ ɩsɩɩ kɑnyǝŋɑ pee.
10 Pɑ footiɣi ɑwulɑɑ nɑ pɑ́ woŋiɣi tɛtʋ tɔkǝlɑɑ.
Koloosi ɑcɑlɛɛ ɩɩ kɑɣɑtǝɣɩ-wɛ.
Pɑ loŋ hɑpɛɛ kɛ koloosi ɑcɑlɛɛ kilɑ kɛ́,
nɑ pɑ́ lɛɛkǝɣɩ-yɛ.
11 Pɑ hɔkɑ tɑm kɛ́ ɩsɩɩ kɑcuculɑɣɑ.
Akpɑlɑ kɛ pɑ tɛɛlǝɣɩ.
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ yɑɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ tɔm nɑɑlɛ nyǝm
12 Hɑtoo kɑncɑɑlɑɣɑ tɑɑ,
Tɑcɑɑ nyɑ́ kɛnɑ mɑ Nɑŋŋtʋ.
Ɩlɛ tǝ kɑɑ sɩ.
Hɑɩ, nyɑɣɑlɛ mɑ kentulu.
Nyɑ́ kɔnnɑ tɑ́ kolontunɑɑ pɑnɛ sɩ,
n hɔŋnɑ tɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ.
13 Amɑ nyɑ́ ɩsɛ ɩɩ nyǝnǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ yɑɑ mʋsʋŋ.
Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n sumnɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑ
pɑ wɑkǝlǝɣɩ kʋpɑmɑ tɔ?
Pǝyele pɛlɛ pɑ lɑpǝnɑ sɑnɑ.
14 Pepe tɔɔ kɛ́ n nyǝnǝɣɩ yǝlɑɑ ɩsɩɩ tiinɑ.
Yɑɑ ɩsɩɩ filifilinɑɑ mpɑ pɑ fɛɩnɑ pɑɑsǝnlʋ tɔ?
15 Pɑpiloni nyǝ́mɑ kpɑ yǝlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ kulɑɣɑ.
Yɑɑ ɩsɩɩ puluɣu puukuɣu tinte tɔ.
Pɑ lɑŋɑ hʋlʋmɑɑ kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ.
16 Pɑ lɑɑwɑ pɑ puluŋ nɑ pɑ́ wɔ pǝ tulɑɑlʋnɑɑ.
Mpi tɔ, ɩnǝɣɩ pɑ wɑɑkǝnɑ,
nɑ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kʋpɑŋkɑ.
17 Pɑ kɑɑ hɛɛsɩ piitimnɑɑ lɛmpɑ
kʋɣʋ nɑ pɑ lɑɣɑlɛɛ kɛ mpʋ?